Hidrológiai tájékoztató, 1973

Mátrai István: A Badeni Vízgazdálkodási Napok

Dr. Springer Ferenc a Velencei-tavi Intézőbizottság titkára előadásában többek között a Velencei-tó és kör­nyékének üdülőközponttá fejlesztésére irányuló prog­ram kidolgozásával kapcsolatban a VITUKI hidrobio­lógusainak kutatásait és tanácsait igen pozitívan érté­kelte. Ezek után több részletelőadás hangzott el, amelyek a Velencei tó bakteriológiai viszonyait, mikro- és mak­rovegetációját az üledék, a nyíltvíz és a hínárosok me­so- és makrofaunájának alapvonásaival foglalkoztak. Dr. Felföldy Lajos összefoglaló előadása, és az igen nagyszámú hozzászólás rámutatott arra, hogy a Velen­cei tó Közép-Európa egyik legkülönlegesebb „tava", mely az eddigieknél lényegesen nagyobb szabású és szervezettebb hidrobiológiái kutatást igényelne, mind általános, limnológiai, mind alkalmazott szempontból egyaránt. A délutáni előadások általában víztípustól függetle­nül a hidrobiológiái problémák széles skáláját érintet­ték. A növényevő halak Balatonba telepítésének lehe­tőségeivel és a halastavak termelésbiológiai problémái­val foglalkozott a két halászatbiológiai előadás. Majd a Keleti Főcsatornán időnként kialkuló vízvirágzás okai­ról, a Zooflagelláták vízminősítésben betöltött szerepé­ről, az időjárási tényezőknek a Ciliata planktonra gya­korolt hatásáról, valamint az Eudiaptomus gracilis táp­lálkozásbiológiájáról hallottunk érdekes előadásokat. A Hidrobiológus Napok harmadik napján az előadá­sok legnagyobb része a Duna hidrobiológiái kutatásá­nak újabb eredményeit ismertette. Az előadások közül 2 patogén bakteriológiai témájú, 2 alkalmazott hidro­biológiái és ugyancsak 2 előadás hidrozoológiai jellegű volt. Az itt elhangzottak közül kiemelném dr. Némedi László és Bozóky Szeszich Károly patogén bakterioló­giai vizsgálatait, amelyek sok hézagpótló eredményt közöltek a Duna szaprobiológiai viszonyairól, és ezen túlmenően a nagyszámú vizsgálati eredmény korszerű számítógépes feldolgozásásak is tanulságos példáját adták. A programba csak a helyszínen felvett 2 beszámoló jól kapcsolódott a Hidrobiológus Napok témájához. A jugoszláviai Palicsi tó elszennyeződéséről és a megmentésére irányuló törekvésekről tudósító előadás mindnyájunk számára érdekes és egyben figyelmeztető is volt. Ismét nagy élményt nyújtott dr. Entz Béla elő­adása, melyet az egyiptomi Nasszer tavon végzett újabb hidrobiológiái kutatásairól, középafrikai útiélményei­vel kigészítve adott elő. Dr. Hortobágyi Tibor professzor zárszavában össze­gezte a háromnapos tanácskozás tapasztalatait, kiemel­ve az előadások és hozzászólások néhány jelentősebb gondolatát, valamint méltatta az évenként megrende­zésre kerülő Hidrobiológus Napok jelentőségét a bota­nika, zoológia, egészségügy, szennyvízbiológia szakterü­letein munkálkodó hidrobiológus szakemberek össze­fogásában. A XIV. Hidrobiológus Napok programjának sikeres lebonyolítását nagymértékben elősegítette a két rende­ző szerv (a Magyar Hidrológiai Társaság és a MTA Bi­ológiai Kutatóintézete) munkatársainak lelkes segítsé­ge, jó együttműködése. Dr. Andrikovics Sándor A Badeni Vízgazdálkodási Napok (1973. április 30 — május 5.) Az Osztrák Vízgazdálkodási Szövetség (ÖWWV) a szokásos évi vízgazdálkodási napokat 1973-ban a Bécs melletti Badenben rendezte meg. A tanácskozás közép­pontja a „DUNA" volt. A Duna jelentősége, annak többcélú hasznosítása egyre jobban előtérbe kerül, nemcsak Ausztriában, ha­nem a többi Duna menti országban is, ami fokozódó nemzetközi együttműködést tesz szükségessé. Ausztria energiatermelésében már eddig is jelentős szerepe volt a dunai vízerőműveknek. Eddig 4 osztrák és 1 közös osztrák—német vízlépcső lépett üzembe, jelenleg 1 épül, a hátralévő 6 osztrák és 1 közös osztrák—cseh­szlovák lépcső folyamatos építését elhatározták (1. ábra). A Duna szerepe az osztrák ipari fejlesztésben is egyre növekedő, különösen a várhatóan 1982-re elké­szülő Duna—Majna—Rajna-csatorna üzembehelyezésé­vel, és a hajózás további szerepének fellendülésével. A többcélú dunai vízlépcsők az energiatermelésen kívül lehetővé teszik, a folyamatos akadálymentes hajózást, az előállított víziút-paraméterek megfelelnek a Duna­bizottság ajánlásainak. Az épülő atomerőművek és olajerőművek hűtővízellátásban is nagy szerepet ját­szik a Duna. A fokozódó hasznosítással együtt jár ter­mészetesen a vízszennyeződés növekedése. Ezek a szem­pontok helyezték előtérbe a Duna kérdését. Az elhangzott előadások és tanulmányút sok oldalról világította meg a felmerülő kérdéseket, amelyek isme­rete Magyarország számára is igen hasznos, egyrészt a Duna csehszlovák—magyar szakaszán tervezett vízlép­csők építésénél, másrészt általában a vízminőségi kér­désekkel való összefüggésben. A konferenciával kapcsolatban tanulmányutakat is rendeztek. A bevezető tanulmányút résztvevői április 30-án reggel indultak el Passauból a Theodor Korner nevű pompásan felszerelt hajón. Az első napi út Kremsig tartott. Útközben mód volt az elkészült 5 víz­lépcső és a dunai tájba igen szépen beilleszkedő szabá­lyozási művek tanulmányozására. Útközben Linzben, majd este Kremsben a város képviselői fogadták a ha­jó vendégeit. Este a volt dominikánus Dómban ünnepi orgonahangversenyt tartottak a vendégek tiszteletére, majd megtekintettük a Krems város 1000 éves történe­tének emlékeit híven bemutató múzeumot. Május 1-én került sor a Krems—Bécs-i hajóútra. Út­közben a hajóról megtekintettük a Wachau szépségeit és 3 épülő művet az Altenwörth-i dunai vízlépcsőt, a GKT Zentendorf-i atomerőművét és a NEWAG Theiss-i olaj erőművét. A tanácskozás május 2—3-án a Badeni kongresszusi palotában zajlott le. Az ülést dr. Julius Kar professzor, a Szövetség el­nöke, a bécsi Hochschule für Bodenkultur rektora nyi­totta meg. A tartományi főnök és a polgármester ré­széről történt üdvözlések után elsőként dr. Werner Kresser, a bécsi Technische Hochschule professzora tartott igen érdekes, átfogó előadást, „A Duna hidroló­giája" címmel. Ez az előadás is kidomborította, hogy mennyire összefüggnek a feladatok a Duna mentén el­terülő 8 országban. Dr. Kari Stiglbauer, udvari tanácsos az österreichi­sche Raumordnungskonferenz főtitkára „ Területfej­lesztés és vízgazdálkodás az osztrák Duna-szakaszon" címmel tartott előadásában rámutatott a területfejlesz­tés és a vízgazdálkodás szoros kapcsolatára. Hangsú­lyozta, hogy szükség van a három osztrák Duna-menti tartomány, Oberösterreich, Niederösterreich és Bur­genland egységes területfejlesztési tervére. Ennek elő­mozdítására az 1971. évben megalakult osztrák terület­116

Next

/
Oldalképek
Tartalom