Hidrológiai tájékoztató, 1973

Dr. Bendefy László: Krieger Sámuel 1776. évi tervezete a Balaton lecsapolásáról

1941-ben azonban Papp Ferenc professzor kijelölése alapján elkészítették az ivókúrák céljára fúrt artézi kutat, a Rákóczi forrást a régi ivócsarnok közelében. Vize állandóan folydogált a szabadban. Ettől kezdve ez szolgáltatta három évtizeden át a higiénikus ivó­vizet. Télen-nyáron, esőben-hóban, reggelenként sor­ban zarándokoltak a betegek az ivókúthoz. telefolyat­ták poharaikat és kortyolva sétáltak vissza szállá­saikra. 1970-től kezdve az új fedett fürdőben az oszlopcsar­nok déli növényei között áll a modern vonalú gyógy­vizes kút. de egyre ritkul az ivókúrázó betegek szá­ma. A fürdőorvosok újabb nemzedéke az ivókúránál többre becsüli az elektromos készülékek fizioterápiás hatását és egyre kevesebb ivókúrát rendel. 1966-ban még egy terv született a hévízi ivókúra, eddig fel nem merült, új indikációs területen való al­kalmazására, de nem valósult meg. A hévízi forrás­vizek 1 mg% fluortartalma a mozgásszervi betegségek kezelésében mint nyomelem igen jelentős. Ez az ideá­lis fluortartalom azonban elméletileg rendszeres víz­fogyasztás mellett alkalmas lenne a fogszuvasodás nagyfokú redukciójára. A szolnoki kísérleti vízfluo­rozás sikertelen félbe maradása után e sorok szerzője tízéves kísérlet tervét vetette fel, melyben az egyik keszthelyi iskola 1000 tanulója naponta 8 dl szénsavas hévízi vizet inna, és a napköziben hévízi vízzel fő­zött ételt kapna. A másik iskola 1000 tanulója kont­rollként szerepelne. Sikerült a kísérlet anyagi felté­teleit (pénz, munkaerő, berendezés, személyzet, fu­var stb.) társadalmi úton előteremteni, a kísérlet sajtópropagandája is megtörtént már. de megvalósí­tására nem kerülhetett sor. mert abban az időben a Hévízi Állami Gyógyfürdőkórház igazgatósága a pa­laoktöltő állomás számána nem tudott helyiséget biz­tosítani. Így válik napjainkban az egykor nagyrabecsült hé­vízi ivókúra a gyógyhely vonzerejét fokozó egyéb gyógyeijárások hanyatlásához (köpülyözés, Zander ke­zelés) hasonlóan lassanként fürdőtörténeti emlékké. Krieger Sámuel 1776. év tervezete a Ralaton lecsapolásáról DR. BENDEFY LÁSZLÓ Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet A Hidrológiai Tájékoztató 1972. évi számában is­mertettem Krieger Sámuel életrajzát. Ez alkalommal részletesen elemeztem enineik a nagyon jól képzett, fiatal kamarai mérnöknek az életét és munkásságát (1). Rámutattam, hogy térképező és folyószabályozási tevékenysége során kezdetben (1764—1766) Böhm Fe­renc mellett a Sió és a Kapós felvételénél és a sza­bályozási tervek elkészítésénél segédkezett, majd a Balaton térképének elkészítését bízták reá. Ezt követően — saját térképi és vízrajzi felvételei alapján — a Duna, a Dráva és a Bába egy-egy sza­kaszán,ak szabályozásával foglalkozott. Krieger balatoni munkálatai Az utóbbi évek kutatásai bebizonyították, hogy a Balaton víztükre a 16. század elejétől a 19. század közepéig mai középvízszintjénél (104,8 m A. f.) 4—5 méterrel, sőt időnként több mint 5 méterrel magasab­ban állott. A tavat Síiómaros, Jut és Mezó'komároim között épített hármas földgátrendszerrel mesterségesen duzzasztották. Erre a történelmi tényre most nem térek ki. mert az olvasó megtalálja a részleteket a (2) alatt id. munikémlban. A 18. században gazdaságpolitikai okok tették szük­ségessé a Balaton lecsapolását. Ezen fáradozott Bohra Ferenc és néhány fiatal mérnök s mérnökjelölt, köz­tük 1764—1766-ban Krieger Sámuel is. Ezekben az években készítette Krieger hatalmas méretű Balaton­térképét, amely Lázár deák (1514), Mikoviny S. (1735) és Müller Ignác (1755) térképei, metszetei és leírásai mellett egyik legfontosabb és; legmegbízhatóbb bizo­nyítéka a tó hajdani magas vízállásának. Krieger szakértelmét a továbbiakban seim nélkülöz­hették; mivel abban az időbetnj, amikor sor került a tó tényleges lecsapódására. ő' már Sopron megye hites mérnöke volt, az illetékes Somogy. Zala és Veszprém megyei hatóságok kérelemmel fordultak az uralkodó­hoz: rendelje el, hogy Krieger térjen vissza a kama­rai szolgálatba, és vegye kezébe a Balaton lecsapódá­sának ügyét. Ez imieg is történt. Működésének nyo­mát a Sió, Kapós és Koppány folyók mocsaras völ­gyének kiszárításával kapcsolatos térképei, műszaki leírásai, valamiint a Duna és a Balatoin víztükre kö­zötti magasságkülönbség meghatározását célzó szin­tezései őrzik. A Balaton lecsapolásánaik menetrendjét Krieger dolgozta ki. Ezt a tervet — a legkiválóbb szakértők írásbeli véleményének tanulmányozása után — a Magyar Kancelláriához intézett. 1776. május 1-én kelt alábbi leiratával maga a császárnő hagyta jóvá. „2259/1776. — Exm. (issa). Den nebenseidigen Bericht des Ingenieur Krieger theile Ich der Kanzley zum diensamen Gebrauch mit. Maria Theresia" (1. ábra.) lép) 'Hí'/Jm .fjfrt X, /'M/m- „ 1. ábra. Mária Terézia 1776. május 2-án Krieger Sámuelt visszarendeli a Balatonhoz (Orsz. Levéltár, Acta Cancellaria, 2259/1776.). 50

Next

/
Oldalképek
Tartalom