Hidrológiai tájékoztató, 1965 június

Dr. Schmidt Eligius Róbert: Böchk János

BÖCKH JÄNOS (1840—1909) Böckh János azon féltucatnyi bányamérnökből geológussá vált úttörő gárdához tartozott, akiknek a földtani tudományoknak magyar talajba való átülte­tésében és felvirágoztatásában nemcsak kezdeményező, hanem vezérszerepe is volt. Böckh János volt az első magyar geológus, aki beható tanulmányok alapján egy egész város ivóvíz­ellátásának megoldása érdekében annak vízföldtani viszonyairól teljes képet nyújtott, s ezzel nemcsak maradandó módon lefektette a szóban forgó város víz­ellátásának alapelveit, hanem a földtan ily irányú gyakorlati alkalmazhatóságára is klasszikus példával szolgált. Pécs város felkérésére adott szakvéleményeiben a Mecsek hegység nyugati reszenek részletes réteg­tani leírását adta, majd rámutatott arra, hogy Pécs környékén három rétegcsoport tűnik ki nagyobb víz­tartalommal: a werfeni rétegek alsó része, a kagylós mészkő és a harmadkori rétegek. Szerinte az első rétegcsoport vize gipsztartalmá­nál fogva ivóvízül nem ajánlható, s nem versenyez­het a kagylós mészkőbeli vízzel, bár utóbbi erősen meszes. Ezért a werfeni rétegek vize csak utolsó sor­ban jöhet tekintetbe. A kagylós mészkő vizének ki­használásánál a fennállott birtokviszonyok képeztek akadályt, amennyiben e terület legnagyobb része ma­gánkézben volt. Ezért a várost övező, s a külszínre ki nem bukkanó harmadkori rétegcsoport tagjai azok, amelyek Pécs város vízellátásának növelése szempont­jából elsősorban tekintetbe jöhetnek. Felismerte, hogy a város belterületén artézi vizet is fel lehet tárni éspedig megfelelő alacsony térszín mellett, elsősorban a lefedett szarmatakori rétegek­ből. Vizsgálati eredményeit két közleményben fog­lalta össze. Pécs városa környékének földtani és vízi viszonyai. (Földt. Int. Évk. IV. köt. 129—288.. 1876.) és Vélemény Pécs szab. kir. város és környéke for­rásvizei ügyében. {Pécs, 1900.). Böckh János, dr. Szabó József, Wein János és Zsia­mondy Vilmos bányamérnök geológusokkal együtt résztvett annak a munkának az irányításában is, amely a végleges fővárosi vízmű érdekében, különö­sen Budapest balparti környékének fúrások útián való geológiai és hidrológiai tanulmányozását tűzte ki céljául. Ezek a vizsgálatok kiderítették, hogy Ká­posztásmegyertől Vácig és a szemközt levő szigete­ken, egy vizet át nem eresztő vékonyabb takaró alatt, több méter vastag, bő és tiszta vizet tartalmazó pleisztocén kavicstelep húzódik végig, amelynek fek­vőiében vízrekesztő felsőmediterrán rétegek foglal­nak helyet. Kitűnt továbbá az is, hogy a Dunakeszi— Fót környéki forrás- és tiszta talajvizek a pleisztocén kavicstelepen át délnyugati irányiján, tehát Kánosz­tásmegyeren át, lassan a Duna felé áramlanak. Ezzel a vízművek részére a káposztásmegyeri Duna-part környékén adva is volt a legjobb vízgyűjtő hely, ahol természetes szűrés útján nemcsak a Duna kimeríthe­tetlen ún. közelvize, hanem egyben a Szabó ajánlotta forrásvíz is rendelkezésre áll. Böckh a Selmecbányái akadémiát 1858—1860 kö­zött végezte el. Utána egy évig az eisenertzi vasko­hászatnál, majd 1863-ban az alsóausztriai hirsch­wangi hengerműnél gyakornokoskodott. 1864. decem­berében a cs. és kir. Pénzügyminisztérium elméleti és gyakorlati továbbképzés céljából két évre a bécsi Földtani Intézethez osztotta be, hogy az ott kiváló fiatal bányászok részére rendszeresített tanfolyamo­kon résztvegyen. Az ottani nagytudású és nagyhírű szakférfiak vezetése mellett, a gyakorlati bányász végleg kutató bányásszá, geológussá vált. A tanfo­lyam elvégzése után a bécsi Pénzügyminisztérium bá­nyászati osztályhoz osztották be. Egy évre rá, 1867. október végén, Budára, az újonnan felállított m. kir. Pénzügyminisztériumba, majd tudományos munkakör után vágyódva, 1869-ben az újonnan megszervezett m. kir. Földtani Intézethez helyeztette magát át, ahol tudományos és szervező egyénisége neki megfelelő talajra talált. Gyorsan haladt a hivatali ranglétrán, úgyhogy már 1882-ben Hantken Miksa után, az inté­zet igazgatója lett, miután sógora, Hofmann Károly erről a megbízatásról javára lemondott. Mint felvevő geológus a Bükk hegységet, Budapest környékén a Duna balpartját, a Lajta hegységet, maid Hofmannal együtt a Mecsek hegységet térképezte mintaszerű részletességgel és amellett tüneményes gyorsasággal. A milleneumi kiállításon szerepeltek krassószörényi felvételei is. 1876-ban pedig Pécs kör­nyékének geológiai és vízi viszonyairól publikált alapvető tanulmányt. Tanulmányai ós ellenőrző útjai során az ország nagyrészét bejárta, úgyhogy a legta­pasztaltabb geológusnak számított már a 80-as évek­ben. Ezért 1893-ban dr. Wekerle Sándor miniszterel­nök és pénzügyminiszter őt kérte fel arra, hogy az érdeklődés homlokterébe jutott, de addig sikertelen kárpáti petróleum-kutatást vegye kezébe. Most is, mint mindig, elöljárt a munkában. Nem elégedett meg az igazgatással, hanem maga is felvételezett. A mármarosi Iza völgy felső részét és a háromszéki Sósmező környékét maga térképezte. Az ezekről szóló petróleumgeológiai tanulmányai alapján a Magvar­honi Földtani Társulat 1897-ben őt tüntette ki első­nek a Szabó József emlékéremmel. Triász stratigráfiája, j ura-krétakori üledékekre vonatkozó leírásai klasszikusak. Mint igazgató, nevéhez fűződik a Földtani Inté­zet mai palotájának felépítése, szervezetének kiépí­tése, a bányageológiai és agrogeológiaá állások, illetve osztályok megszervezése. Felkarolta a hidrogeológiai kérdéseket, az intézeti geológusokat pedig a gyakor­lati irányú földtani vizsgálatokra serkentette. Ezzel a sokoldalú és közhasznú működéssel sike­rült nemcsak a hatóságok, de az ország figyelmét is igen előnyösen az igazgatása alatt álló fiatal intézetre felhívnia. A Földtani Társulat 1895-ben és 1898-ban elnöki székével tisztelte meg. Az ezredéves kiállítás alkal­mából III. o. vaskorona renddel, 1897-ben a szentpé­tervári nemzetközi Geológiai kiállítás alkalmából pe­dig a Szent Szaniszló-rend II. o. csillagával tüntették ki. 1902-ben miniszteri tanácsos lett. 1907-ben szolgá­lataiért a „nagysuri" előnevet kapta. 1908-ban 25 évi igazgatóság után, betegségére való hivatkozással végleges nyugdíjazását kérte, amelynek a legfelsőbb hely, elismerésének kifejezése mellett sajnálattal eleget is tett. A magyar geológusok, intézeti tisztviselő társai és neveltjei szobrot állítottak egyik legnagyobb mes­terüknek, amely a Népstadion út felől a Földtani In­tézet kerítését díszíti. Érdemeit és hatását a magyar geológiára fia, Böckh Hugó is öregbítette. Dr. Schmidt Eligius Róbert

Next

/
Oldalképek
Tartalom