Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Könyvkereskedők — Knjižari 1116 (Buchhändler — Libraires; Detta vTemes vm.): Cziporisz Vilmos, Fischer Jakab, Heldenvanger J. Déva (Hunyad vm.): Hirsch Adolf. Eger (Heves vm.): Engländer Adolf, özv. Skrobai R., Szolesányi Gynla. Élesd (Bihar vm.) : Lőrinczi Sándor. Eperjes (Sáros vm.): Révai S., Stehr D., Stelz Dávid, Sziklai Henrik. Érsekújvár (Nyitra vm.): Décsi József. Esztergom (Esztergom vm.): özv. Buzárovits Gusz- távné, Kiszlingstein Sándor. Fehértemplom (Temes vm.) : Hepke Teobald. Feketehegy (Bács-Bodrog vm.): Aulenbach Frigyes. Fel ka (Szepes vm.): Greisiger János. Felsö-Stubnya. u. p. Stubnya-fürdő (Turóc-z vm.): Veisz György. Fogaras (Fogaras vm.): Thierfeld Dávid. Galgócz (Nyitra vm.): Sterner Adolf, Szóld Jakab. Gálszécs (Zemplén vm.): Stern Majer. Gyergyó-Szent-Miklós (Csik vm.): Kricsa Péter. Gyoma (Békés vm.): Kner I. Gyöngyös (Heves vm.): Adler Zsigmond. Bendl Károly, Dományi Ármin, Fridman József, Kohn József. Győr (sz. k. v.): Beretz Viktor, varga-u. 20, Ga- lántai Bernát, megyeház-u. 20, Grosz Gusztáv, Hennike Rezső, Máxa Ferencz, városház-u. Györsziget, u. p. Győr (Győr vm.): Ehrenthál Ig- nácz, Gross Gusztáv, Singer Gyula. Gyula (Békés vm.): Dobay János, Kohn Adolf. Gyula-Fehérvár (Álsó-Fehér vm.): Kluger Bernát, Oszter Pinkász, Volz Henrik. Hódmezö-Vásárhely (t. j. v.): Farkas József, And- rássy-u. B6, Jaeger Nándor, Lázár-u. 8, özv. Szalánczi Juliánná, szentesi-u. 89, Török Pál, Lévay-u. 88. Holies (Nyitra vm.): Bondi Benjámin. Huszt (Máramaros vm.): Herczfeld Lipman, Mos- kovics Nátán, Schik József. igló (Szepes vm.): Csetényi Emil. Ipolyság (Hont vm.): Kanyó Antal. Jász-Berény (Jász-Nagy-Kun-Szolnok vm.): Brünauer Zsigmond, Háy Géza, Polgárv F. és fia. Kalocsa (Pest-P.-S.-Kis-Kun vm.): Joachim Ágost. Kaposvár (Somogy vm.): Erdődy Gyula, Hagelman Károly. Karánsebes (Krassó Szörény ■sün.): Traunfellner K. Karczag (Jász-N.-Kun-Szolnok vm.): Sződi Miksa. Kassa (sz. k. v.): Groszmann Jeremiás, Klein Fül., j Forgách-u. 37, Koczányi és Vitéz, Forgách-u. 29, j Mágócsy József, laktanya-tér 2, Maurer Adolf, fő-u. 14, id. Mildner Ferencz, Scheiber Lipót, fő-u. 33, Werfer Károly. Kecskemét (t. j. v.): Sallai András, szeglet-u. 143. Scheiber József, kőrösi-u. 19, özv. Schlesinger Emma, Széchenyi-u. 8, Szabó Antal, kacsa-u. 178. Késmárk (Szepes vm.): Reiner K., Schmidt G. R., Wiesner József. Keszthely (Zala vm.): Mérei Ignácz, Vasvári Józs. Kis-Kun-Félegyháza (Pest-P.-S.-Kis-Kun vm.): Er­mann Adolf, Ránczav József. Kis-Kun-Halas (Pest-P.-S.-Kis-Kun vm.): Prager Ferencz, özv. Szabó Juliánná. Kis-Szeben (Sáros vm.): Hartman Jakab. Kis-Várda (Szabolcs vm.): Berger Ign.. Krausz Zsig. Kolozsvár (sz. k. v.): Horatsik János, Linczeg-u., I Lehmann és Báldi, Rákóezihegv-u. 2, Márton Kálmán, belfarkas-u. 10, Rottmáyer János, kan- dia-u. 6, Stein Gábor, kőfalvai szappany-u. 5, Weinberger Zsigmond, belmagyar-u. 53. Komárom (sz. k. v.): özv. Krausz Ignáczné, fő­tér 815, Spitzer Sándor, vár-sor 27, Szulényi Frigyes, tolnai-u. 934. Kőhalom (Nagy-Küküllő vm.): Girscht M., Lang Vilmos. Körmend (Vas vm.): Jacoby Rezső. Körmöczbánya (Bars vm.): Demmicseg Béla, özv. Joerges A. fiókja. Kőszeg (Vas vm.): Kőszegi József. Léva (Bars vm.): Nyitrai és tarsa. Liptó-Szent-Miklós (Liptó vm.): Gál István, Klein József, özv. Lőw Mina. : Losoncz (Nógrád vm.): »Kármán* társulat (rész­vény-társaság), Redlinger Ignácz, Róth Simon. ; Lőcse (Szepes vm.): Seeliger Károly. ! Lugos (Krassó-Szörény vm.): özv. Áuspitz Babetta. Fisch Lipót, ifj. Huszarek János, Zunft Antal. Mágocs (Baranya vm.): Neumann Ádolf. Magyar-Óvár (Moson vm.): Brusz Adolf, Gzéh Mór. Malaczka (Pozsony vm.): Hayek W., Wiesner Alfréd. Makó (Gsanád vm.): Gaál és Gömöry, Neuman Jozs. Máramaros-Sziget (Máramaros vm.): Berger Miksa, Kaufmann Abraham. Maros-Vásárhely (sz. k. v.): Holczer Gyula, Szent- György-u. 22, Reicharsdperg József, Temesvári Miksa, nagy-szt.-király-u. Medgyes (Nagy-Küküllő vm.): Hedrich János örö­kösei, Reissenberger G. A. Mezö-Csát (Borsod vm.): Brón Ármin. Miskolcz (Borsod vm.): özv. Ferenczy B rnátné Kalmár Izidor, Lővy Adolf, Starnberger Bernát. Modor (Pozsony vm.): Blau Béla, Westsik testvérek. Mohács ( Baranya vm.): Blandl János, Rosenthal M. Móriczföld (Temes vm.): Pfeifer Salamon. Moson (Moson vm.): Strachon Sándor, Weisz Miksa. Munkács (Bereg vm.): Bertsik Emil, Farkas Kál­mán, Feldinger Majer, Nomis Simon. Nagy-Bánya (Szatmár vm.): Molnár Mihály. Nagy-Becskerek (Torontál vm.): Grcsits Szvetozár, Mayer Rezső, Mangold Ármin, Mangold Lipót. Pleitz Ferencz, Schenk Ármin. Nagy-Bittse (Trencsén vm.): Sonnenfeld Vilrno-. Nagy-Enyed ( Alsó-Fehér vm.): Baldi Kár., Wokál J. Nagy-Kanizsa (Zala vm.): Fischel Fülöp, Mair József, ifj. Wajdits József és Danielisz. Nagy-Károly (Szatmár vm.): Eigner Simon, Lövry M., Thamhoffer Pál. Nagy-Kikinda (Torontál vm.): Feigl Gusztáv. Nagy-Körös (Pest-P.-S.-Kis-Kun vm.): Bazsó Lajo;. Nagy-Szeben (Szeben vm.): Filtsche S., Kraft Vilmos, Meyer György, Michaelis és Seraphin, Michaelis Ferencz, Schmiedicke A. Nagy-Szombat (Pozsony vm.): Gzibulszky Szaniszló. Horovitz Lipót, özv. Winter Katalin. Nagy-Szöllös (Ugocsa vm.): Székely Simon. Nagy-Tapolcsány (Nyitra vm.): Platzkó Gyula. Nagy-Várad (L j. v.): ifj. Berger Samu, áldás-u. 311. Kutasi Dávid, Nagy Sándor-u. 278 7, Laszky Ármin, Pauker Dániel, lóvásár-tér 453. Ungar E. Námesztó (Árva vm.l: Schein M. Naszód (Besztercze-Naszód vm.) : »Concordia« rész v.-társ.

Next

/
Oldalképek
Tartalom