Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Könyvkereskedők — Knjižari Ódondászok — Antikvari 1117 (Buchhändler — Libraires) (Antiquare — Librairie ancienne) Nyir-Bátor (Szabolcs va) : Friedman Lipót. Nyíregyháza (Szabolcs vm.) : Ferenczy Miksa, Pi- ringer János, Tarczaly Dezső. Nyitra (Nyitra vm.) : Huszár István, Iritzer Zsig- mond, Raichel József. Ó-Becse (Bács-Bodrog vm.) : Löwy Lajos. Ó-Kanizsa (Bács-Bodrog vm.) : özv. Sebők Lajosné. Oraviczabánya (Krassó-Szörény vm.) : Kehrer K. Reschofsky Mór, Tieranu János Jenő. Pancsova (t. j. v.) : Jovanovics testvérek, Víg Simon, Wittigschlager Lajos. Pápa (Veszprém vm.) : Wajdits Károly, Kis Tiva­dar, Nobel Ár. Pécs (sz. k. v.) : Dómján Izidor, Árpád-u. 35, Engel Lajos, király-u. 4, Frenkl János, Nepomuk- u. 25, Valentin Károly, Széchényi-tér 16. Pozsony fsz. k.v.): Drodleff Rudolf, Lőrincz-kapu 10, özv. Ellinger Klára, vár-út 53, Fuchs Lajos, kórház-u. 11, Battisch Gottfried, vadász-sor 26, Stampfel Károly, Krisztina-u. 15, Steiner Ármin, Ventur-u. 22, Steiner S., Weisz M. Resiczabánya (Krassó-Szörény vm.) : Kretschmer I. Rima-Szombat (Gömör vm.) : Kármán Samu. Rózsahegy (Liptó vm.) : Kohn Benjámin. Rozsnyó (Gömör vm.) : Kármán S. fiókja. Salgó-Tarján (Nógrád vm.) : Friedler Ármin. Sáros-Patak (Zemplén vm.) : Eperjesy József, Tró- csányi Bertalan. Sárvár (Vas vm.) : Jacoby V. Sátoralja-Ujhely (Zemplén vm.) : Alexander Vilmos, Landesmann Miksa, Lővy Adolf. Segesvár (Nagy-Küküllő vm.) : Hermann Károly, Jördens Hugó A. F, Pap Károly. Sepsi-Szent-György (Háromszék vm.) : Bernstein M. Selmecz-Bélabánya (sz. k. v.) : özv. Joerges Ágostné és fia, rózsa-u. 63. Sopron (sz. k. v.) : Jónás Izidor, árok-u. 93, Klenka Ferencz, Domonkos-u. 13, Litfass Károly, Preiszl Antal, bécsi-u. 18, Schwarz Károly, magyar-u. 14, Thiering Gyula, Széchényi-tér 7. Steyerlak-Anina (Krassó-Szörény vm.) : Rosé V. Sümeg (Zali vm.) : Rosenberger Béla. Szabadka (sz. k. v.) : Bitterman József, Bem-u. 130, Guttmann Ármin, Petőfi-u 33, Miskolczy István, Kölcsey-u. 245, Székely Simon, Bem-u. 132, Willheim Salamon. Szabadszállás (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vm.) : Deb- reczenyi József. Szarvas (Békés vm.) : Krcsmárik Endre, Sámuel Ad. Szás-Sebes (Szebes vm.): Hientz József, Stegmann J. Szász-Régen (Maros-Torda vm.) : Burghardt Rezső. Szászváros (Hunyad vm.): Fuhrmann C., »Minerva« rész. társ., Német János. Szatmár-Németi (sz. k. v.) : Litteczky és Reizer, Lőwy Miksa, Kazinczy-u. 9. Szeged (sz. k. v.) : Czapik Gyula és társa, báró Jósika-u. 24, Endrényi testvérek, hid-u. 7, Engel Adolf, Somogyi-u. 22, Gömöri Lajos, Hesser Sámuel, Laudon-u. 13, Kismártonyi Géza, árviz- és feltámadás-u. 19/6, Tombácz Imre, Szent- Miklós-u. 3, Traub Béla és társa, iskola-u. 13, Várnai Lipót, kárász-u. 9. Szegzárd (Tolna vm.) : Krammer Vilmos, Unter­müller Alajos. Székely-Udvarhely (Udvarhely vm.) : Gyertyántt'y Gábor. Székely D. Székes-Fejérvár (sz. k. v.) : Czenger János, Szé- chényi-u. 23, Klökner Ede, sas-u. 13, Kubik Lőrincz, lakatos-u. 2, Zinger Ede, lépcső-u. 1. Szentes (Csongrád vm.) : Schönfeld A., Stark Nánd. Szepsi (Ábauj-Torna vm.) : Vongrey Gusztáv. Szered (Pozsony vm.) : Steiner Dávid. Szerb-Nagy-Szent-Miklós (Torontál vm.) : König S. Szigetvár (Somogy vm.) : Fülöp Józs., Rinesz Fér. Szolnok (Jász-N.-K.-Szolnok vm.) : Szűcs Lipót. Szombathely (Vas vm.) : Granitz Vilmos, Kramer Mór, özv- Seiler Henrikné. Tapolcza (Zala vm.) : Löwy Béni. Temes-Kubin (Temes vm.:) Oberlauter R. Temesvár (sz. k. v.) : Gossel Arnold, Bonáz- u. 19, Ramel Alajos, Koronini-tér 1/a, Rösch G. F. uri-u. 12, Reschofsky Mór, Steger Gusztáv, hold-u. 3, Wohlgemuth József, csillag-u. 24. Tokaj (Zemplén vm.): Klein Márkus. Tolna (Tolna vm.): Krammer Lipót, Schelly József. Torda (Torda-Aranyos vm.) : Harmath József. Tóváros (Komárom vm.) : Takácsy Béla. Töke-Terebes, u. p. Nagy-Majtény (Zemplén vm.) : Schön Lipót. Trencsén (Trencsén vm.) : Gansel Lipót. Turócz-Szent-Márton (Turócz vm.) : Moskoczi Fér. Uj-Pest (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.): Richard Jakab, K.-Deák-u. 2, Steiner Károly, fő-u. 6(). Újvidék (sz. k. v.) : Breuer Viktor, Andrássy-u. 11, Herger Ágoston, futtaki-u. 32, Jóczics Luka, Duna-u. 5, Popovics testvérek fő-u. 13, Urbán Ignácz, uri-u. 13, Zivanovié Gábor. Ungvár (Ung vm.) : Lévai Mór, Roth Ármin. Vácz (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.): Mayer A., Deutsch M. Vág-Besztercze (Trencsén vm.) : Zseliár József. Vág-Ujhely (Nyitra vm.) : Brück Samu, Horovitz Ádolf fiókja. Verbó (Nyitra vm.) : R.eiszmann Jakab, Weis Bern. Versecz (t. j. v.) : Hammerschmidt Károly, Kreutz János, fehértemplomi-út 792, Stoll József, város- kert-u. 3325, Wettel és Veronits. Veszprém (Veszprém vm.) : Krausz Ármin fia. Zala-Egerszeg (Zala vrn.) : Breisach Sámuel, Neubrunn Ignácz. Zenta (Bács-Bodrog vm.) : Berger Ignácz, Börner Frigyes, Schvarcz Sándor. Zilah (Szilágy vm.) : Weissberger Soma. Zombor (sz. k. v.) : (Bács-Bodrog vm.): Kara- kasevits Milivoj, Szent-György-u., Kollár József, csendes-u. 120, Schön Adolf, csendes-u. 135. Zólyom (Zólyom vm.): Lőwy Sámuel. Zsolna (Trencsén vm.) : Nürnberg Árm., Petykó Cyr. b) Ódondászok. — Antikvari. (Antiquare. Lib­rairie ancienne. Arad (sz. k. v.) Blay István. Balassa-Gyarmat (Nógrád vm.): Klein Bernât. Brassó (Brassó vm.) : Dressnandt H. utóda. Debreczen(sz.k.v.): HarmathyP., füvészkert-u. 1092. Győr (sz. k. v.) Gross Gusztáv. Kassa (sz. k. v.) : Pollák Lajos, Mészáros-u 47. Miskoicz (Borsod vm.) : Grossmann Jakab. Nagy-Marton (Sopron vm.) : Schotten Móricz. Pozsony (sz. k. v.) : Mandl Janka, hajó-u. 6, Nafta- lovicz Jesua, vártelek-u. 14, Steiner S. Sopron (sz. k. v.) : Breiner E. és fia. Szent-György-u. 2. Temesvár (sz.jk. v.) : Aranyosi Samu, Erzsébet-u. 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom