Forrás, 2010 (42. évfolyam, 1-12. szám)

2010 / 6. szám - Orosz László: Szekér Endre hetvenöt éves!

Orosz László Szekér Endre hetvenöt éves! Köszöntését fél évszázados barátságunkra való visszaemlékezéssel kezdhetem. 1961- ben lettünk kollégák a Katona József Gimnáziumban. Bandi tanyai meg városi általános iskolai tanárság után az előző évben került oda, engem akkor helyeztek vissza régi isko­lámba. De nem akkor ismertük meg egymást. Én is olvastam az ő Kiskunságban megjelent írásait, ő is az enyéimet az Irodalomtörténetben. Emlékezhettünk arra is, hogy az 50-es évek elején rövid ideig helyettesítettem a Katona Gimnáziumnak abban az osztályában, ahova akkor járt. Hamarosan egyre erősebbé vált bennünk annak a felismerése, átélése, hogy közös az érdeklődésünk, szeretetünk az irodalom iránt. Később fölfedeztük azt is, hogy párhuza­mok adódnak az életrajzunkban. Bandi tíz nappal korábban, ám tíz évvel később született, mint én. Ebből következett, hogy többször is együtt köszöntöttek bennünket. Korai, még a Kiskunságban megjelent írásaiban figyelhettem, figyelhettünk föl arra, hogy az 50-es években szokásos, sőt kötelezőnek tekintett mód helyett nem az „eszmei mondanivaló", a közéleti állásfoglalás felől közelítette meg a műveket, hanem a stílusuk felől. Krúdy stílusáról, Tóth Árpád jelzőhasználatáról, József Attila költői eszközeiről, Garda Lorca lírájának népiességéről értekezett, glosszákat írt Füst Milán költészetének stílusáról. Ezek a korai tanulmányok nem kerültek ugyan bele a legkiforrottabbakat tartalmazó köteteibe, az 1991-ben kiadott Erős várunk a nersbe meg a 2003-ban megjelent A stílus - az író címűbe, érdeklődésének sajátosságát és módszerének jellegzetességét már az említettekben is fölfedezhettük és a későbbiekben is nyomon követhettük. Igen gazdag a hetvenöt éves Szekér Endre munkássága, különösen, ha számba vesszük, hogy egész seregnyi költővel, íróval foglalkozott. Doktori értekezését Gárdonyi Gézáról írta: A nominális stílus jelentkezése Gárdonyi műveiben címmel jelent meg 1975-ben az ELTE Nyelvtudományi Dolgozatok dmű sorozatában. Monográfiát írt tisztelt és szeretett egyetemi tanáráról, Benedek Marcellről (1994-ben jelent meg az MTA Irodalomtudományi Intézetének kiadásában) és barátjáról, Buda Ferencről (1996-ban adta ki a Forrás). Benedek tanári hivatásában volt hajlamait és szándékait megerősítő példakép, Buda abban, hogy a költői szó erejét és felelősségét hitelesen átérezze és érzékeltesse. Egyikük a tanár, másikuk a kritikus, az esszéíró számára szolgált tanulsággal, de természetesen olyannal, amely mindkét tevékenységét áthatotta és áthatja. Szinte lehetetlen számba venni, ki mindenkiről írt. Legutóbb megjelent kötetében csak­nem félszáz tanulmányban, ha jól számoltam, harmincnyolc költő, író műveit elemezte. Sokszorosára növekedne ez a szám, ha végigpásztáznánk valamennyi írását, a napilapban, a Petőfi Népében megjelent kritikáit is. Érdeklődési körének tágasságát mutatja, hogy a hazaiakon kívül a tágabb hazában: Erdélyben, Felvidéken, Vajdaságban élőkkel is gyakran foglalkozik, s számon tartja az emigráció magyar irodalmát is. Magas szám jönne ki, ha összeszámlálnánk, tanulmányai, esszéi, kritikái hány lapban, folyóiratban jelentek meg, s reméljük, jelennek meg ezután is. 81

Next

/
Oldalképek
Tartalom