Forrás, 2008 (40. évfolyam, 1-12. szám)

2008 / 1. szám - Orosz László: Fejcsóválás és főhajtás (Gyulai Pál és Milecz János; Emlékezés öt éve halott szerző tíz esztendeje megjelent könyvére)

Orosz László Fejcsóválás ás főhajtás Gyulai Pál és Miletz János 1882-ben jelent meg 1883-as évszámmal Gyulai Pál Katona Józsefés Bánk bánja, 1886-ban Miletz János Katona József családja, élete és ismeretlen munkái című műve. Ez utóbbi könyv kéziratát szerzője 1884. október 23-án kiadás végett benyújtotta az Akadémiának. Fraknói Vilmos főtitkár október 27-én áttette véleményezésre az Irodalomtörténeti Bizottsághoz. A véleményt Gyulai Pál 1885. február 15-i keltezéssel készítette el. Lényege: „Milecz úr munkája ilyen alakban ki nem adható." A Katona családról és Katona József életéről szóló részben „kevés oly új adatot találunk, amelyeket Katona eddigi életrajzírói ne ismertek volna". Szerinte a Miletztől lemásolt kéziratokat rövid, tájékoztató bevezetéssel ki lehetne adni a Kisfaludy Társaság Évlapjaiban vagy külön füzetben. Miletz 1885. október 29-éig nem kapta vissza a kéziratát, azután is csak megismételt kérésére Fraknóitól. Talán Fraknói közbenjárására vállalta Hornyánszky Viktor „akadémi­ai könyvárus" a mű kiadását. (A fentiekről: Joós Ferenc: Katona József hátrahagyott kézirata­inak históriája, Kiskunság, 1958, okt.-nov., 29-36.) Gyulainak igaza volt abban, hogy a Katona családjára és életére vonatkozó adatok több­nyire megtalálhatók az ő korábban megjelent művében. Nem említette azonban, hogy ő ezeket éppen Miletztől vette. Erre csupán említett művének egy lábjegyzete utalt: „Milecz János 1865-ben Arany Jánoshoz, mint a Koszorú szerkesztőjéhez, Katona József emlékezete czím alatt mintegy négy írott ívnyi dolgozatot küldött be, mely néhány új adatot foglal magában Katona nemzetségéről, szülőiről, színészkedéséről, hívataloskodásáról és vég­napjairól. Milecz dolgozatához Katona atyjának nyolcz levelét csatolta másolatban, melyet ez fiának írt 1810-12-ig. Arany e kéziratot átadta nekem fölhasználás végett." (I. m. 4.) Összehasonlítva Gyulai könyvét a Budapesti Szemle 1860-i 11. kötetében megjelent, azo­nos című tanulmányával, a következő új, Miletztől vett részleteket találjuk benne: A Katona nemzetség bemutatása (5-6) - Miletz 6-9; Katona Rocsnikéknál, idézetek atyja leveleiből (6-9) - Miletz 41-53; „Egyik költeményében [(...)] meghalt kedvesét siratja" (12) - Miletz 54-55; 1820. november 2-i bejegyzés Katona Házi jegyzékéből (173) - Miletz 67; Halász Bálint bizonyítványa (41, eredeti latin szöveg) - Miletz 63 (fordítás, az eredeti említése: 35); Katona halála, annak előzményei és következményei (175-176) - Miletz (79-86). Eltéréseik: Elszánt Ferenc Miletznél kecskeméti, Gyulainál pesti ügyvéd; Miletz szerint Katona találkozott vele, Gyulai szerint írt neki; Miletz nem írt Katona gyűrűjének vissza­utasításáról, Gyulai a „bitangkassza" hiánya miatti vizsgálatról. Elszánt Ferenc neve a Katona-irodalomban tudomásom szerint csak Miletznél és Gyulainál fordul elő. Miletz a költő öccsétől, Katona Sándortól hallhatta, hogy bátyjának 82

Next

/
Oldalképek
Tartalom