Forrás, 2005 (37. évfolyam, 1-12. szám)

2005 / 6. szám - Orosz László: Kikergettetni

Orosz László Kikergettetni Hogyan értsük a Bánk bánnak ezt a szavát? Amíg nem vált ismertté Katona drámájának az első kidolgozása,1 Gertrudisnak ezekben az Ottóhoz intézett szavaiban: „Tudd meg, kicsiny lelkű, hogy e' dolog / ha Melinda érdemét temette volna / el; úgy kikergettetni kész lehetnék / Országaimból"2 - a kikergettetni főnévi igenevet szenvedőnek tartották, s a szöveget így értették: 'kész lehetnék arra, hogy kikergessenek országaimból'. Az első, 1815-i kidolgozásban azonban a megfelelő helyen ez áll: „Tudd meg te csábító, hogy e' dolog / ha Ádelájdnak Asszony érdemét / mocskolta volna bé; úgy vélle együtt - / mint Udvarom gyalázatit - Pelengér- / Oszlopra kész volnálak álTtani."3 Ennek alapján vetődött fel, hogy a kérdéses főnévi igenév lehet a szenvedővel azonos alakú műveltető is, a szöveg értelme pedig: 'kész lehetnék arra, hogy kikergettesselek országaimból'. A Bánk bán kritikai kiadásában Sütő József értekezését és Illyés Gyula átigazítását hoztam fel a műveltetőként, Waldapfel József és Pándi Pál magyarázatát a szenvedőként való értelmezés példájaként, s határozottan ugyan nem foglaltam állást, de érzékeltettem, hogy meggyőzőbbnek tartom az utóbbiak érveit.4 Azóta újabb állásfoglalások születtek, illetve kerültek elő a műveltetőként való értelme­zés mellett. A kecskeméti Katona József Megyei Könyvtár Helyismereti Gyűjteményében található egyik Bánk bán-kiadásban, Hevesi Sándor 1901-ben megjelent edíciójában a kitűnő Katona-kutató, Hajnóczy Iván föltehetően az 1940-es évek elejéről való ceruzás jegyzetei között ez olvasható: „kikergettetni" - ti. téged (Ottót, 1.1815. szöveg).5 Beke József Bánk bán-szótárában: „kikergettetni [...] »vkit mások által elzavartatni vhonnan«", s egyet­len előfordulásaként idézi az általam föntebb idézett mondatot az ,,e' dolog"-tól kezdve.6 A Bánk bán nemrég megjelent angol fordításában: „I / Could have you banished from my realm".7 (Ki kellene téged űznöm a királyságomból.) Ezek után, úgy gondolom, nem fölösleges visszatérni a kikergettetni értelmezésére. Műveltetőként való értelmezése ellen az első kifogás az lehet, hogy hiányzik mellőle a tárgy: téged. (Az angol fordításban ott a you.) Ami pedig az első kidolgozásra való hivatkozást illeti, meggondolandó, azonos súlyú büntetés-e a pellengérre állítás és az országból való kiűzés. Az előbbi különben is inkább az elcsábított asszonyt bélyegezné meg, mint a csábítót. Gertrudisnak Ottó csábítási szándékát elítélő mondatait szokták felhozni annak az igazolására, hogy hajlandó lenne kikergettetni az országból. Ha azonban összevetjük az Ottót Melinda ostromának folytatására biztató és azt megbélyegző szavait, a mérleg erősen az előbbiek oldalára billen dialógusukban.8 Ha fölháborodik is az öccse viselke­désén, nem a csábítás szándéka, hanem a sikertelensége annak az oka. Eleve Ottó ellen hangolja Melinda gúnyos megnyilatkozása: „Köszönöm Nagy-asszonyom, / hogy olly' 69

Next

/
Oldalképek
Tartalom