Forrás, 1999 (31. évfolyam, 1-12. szám)

1999 / 10. szám - Katona Imre: Erdőben, mezőben nyíló vadvirágok (Bánszky Pál: A képzőművészet vadvirágai)

Erdőben, mezőben nyíló vadvirágok (Bánszky Pál: A képzőművészet vadvirágai) Képzett emberek szemszögéből elemi gon­dolat a tetszetős népi alkotásokat vadvirág­oknak. tekinteni. Először Kriza János adta a Vadrózsák címet Székely népköltési gyűjte­ménye I. kötetének 1863-ban, Kolozsvárott. Őt tekintette példaképének a szegedi Kálmány Lajos, aki Koszorúk az Alfáid vad virágaiból címmel tette közzé kétkötetes nép­költési gyűjteményét 1877-78-ban Aradon. És most itt van a kezünkben a tevékeny művé­szettörténész: Bánszky Pál nagyszabású ké­peskönyve A képzőművészet vadvirágai cím­mel, amely éppen száz népművészeti és naiv szemléletű magyar alkotó képeit és ismerteté­sét tartalmazza. (Kecskemét, 1997.) Amikor az ilyen albumok a drágaság miatt sorra ke- vesbednek, szerzőnk saját költségén jelenteti meg. Szép gesztus tőle! E műve amolyan összegzés; korábban már több egyéni alkotót is bemutatott, összefoglalta a hazai naiv mű­vészetet, majd külön is a népi szobrászatot, és alapozó ismertetést írt a Kecskeméti Magyar Naiv Művészek Múzeumáról. Jelen albuma kétségkívül a leggazdagabb, ebből tudunk meg legtöbbet a naiv művészetekről, és öröm­mel lehet üdvözölni a párhuzamos angol for­dítást, amely külföldön is keresetté teheti a munkát. Ahogy a szerzőt ismerem, műve mindenhová el is fog jutni. Ezen a vadvirágos réten látszólag könnyű tájékozódni, valójában eléggé körülményes. Itt van mindjárt a leggyakrabban használt, külső szemléletre valló naiv jelző! Ez eset­ben nem hiszékeny, gyermeteg jelentésű, bár kétségkívül ez is egyik jellemzője, hanem in­kább természeteset, keresetlent és nyíltat le­het rajta érteni. A naiv művészek ugyanis képzetlen, ösztönös alkotók, akik elsősorban önmagukat szeretnék kifejezni, illetve az egyéniségükön átszűrt világot. Előképek hídján mindegyikük külön-külön fedezi fel a valóságot és annak égi-művészi mását. Paliasz Athéné módjára pattannak ki a Mű­vészet fejéből, életük fordulóján, ám ez az egyéni váltás azzal jár, hogy kész művészetü­ket csak kevesen tudják fokról fokra fejlesz­teni. A szerteágazó életutak miatt a naiv művészetben nagyon nehéz közös stílusje­gyeket kimutatni, némely szakértő ezért is tekinti teljes egészében történelmen kívüli­nek. Ha ez némi túlzás is, az mindenképp el­fogadható, hogy a naiv művészet inkább egyetemes, mint népi-nemzeti, és ennek ré­vén egyes alkotások párhuzamait az őskori, másokat a törzsi és még nagyobb számban a népi iparművészetben lelhetjük meg. Ahány naiv művész, szinte annyi stílus, ám a leg­több alkotás témája a gyermekkorhoz, a fa­luhoz, az egyszerűbb foglalkozásokhoz kötő­dik, ritka a városi és még ritkább a gyáripari indíték, ennél még a varázsos-mesei-vallásos mondanivaló is gyakoribb. A naivoknál a for­ma éppúgy másodlagos, mint például a nép­dalok előadóinál, a tartalom a lényeg. A naiv művész nem díszíti, nem is iparművészeti remeket alkot, hanem szinte azonosul tár­gyával. Nem elég a pillanatfelvétel, hanem sorozatokat készít, mint a középkorban a freskóciklusok festői, és ezek mögött egyéni élmény húzódik meg: szántás-vetés, kenyér­sütés és kenyérszegés, stb., az ünnepibb la­kodalom, pünkösdölés és még sok más. Alig van olyan művész, aki ezeket ne tette volna át képbe vagy szoborba, és a magyarokra jel­lemző a pásztorélet, pásztorfigurák elsőren­dű fontossága, ők máig a szabadság jelképei, mint valaha voltak a jobbágykorban a betyá­rokkal együtt. Jellemző rájuk az állatszere­tet, csakis így lehetett kifaragni az elhullott borja fölött szomorkodó tehenet. Olyan naiv művész is akad, aki lelket tulajdonít az álla­toknak. Bár a naiv művészet szülőanyja a népmű­vészet, ez az utód akkor lép elő, amikor a szülő elöregedik, és a „gyermeke” már nem simul bele a közösség díszítő stíluskörébe, hanem kilép, és elindul a nagy művészetek felé: elsősorban fest és szobrot farag, épp ezek majdnem teljes hiánya jellemzi az in­kább dekoratív népművészetet. A hagyomá­nyos, közösségi művészkedéssel szemben a naivok folyton újítanak, nem maradnak név­telenek, öntudatosan viselik, örökítik meg nevüket, mint amikor a reneszánsz idején a nevesítés általánossá vált, addig csak a pá­páknak és a fejedelmeknek illett magukat megnevezniük. Ám a naivok éppúgy nem műveikből élnek, mint a népművészek sem, inkább csak életük egy bizonyos szakaszán és szabad idejükben, elsősorban saját ma­guknak alkotnak. A népművészetnek is vannak kiváló egyéniségei, akik mintegy a korabeli közízlés letéteményesei, pl. egy-egy 90

Next

/
Oldalképek
Tartalom