Forrás, 1998 (30. évfolyam, 1-12. szám)

1998 / 9. szám - Orosz László: Az önelvű irodalomtörténész (Horváth János emlékére)

Orosz László Az önelvű irodalomtörténész Horváth János emlékére c 1—/ zázhúsz esztendeje, 1878. június 24-én született. Jelképesnek tarthat­juk, hogy századunk legnagyobb magyar irodalomtörténésze egy évvel volt fia­talabb Adynál, egy évvel idősebb Móricznál. Adynak földije is volt: szülőhelye, a Bihar megyei Margittá mintegy 35 kilométerre esik a szilágysági Ermindszent- től. A partiumi múlt, hagyományok, tájnyelv révén a szatmári, tiszacsécsei Mó- riczhoz is lehetett köze. Földije volt annak a magyar költőnek, akinek művét: eszményeit, ízlését, nyelvét legközelebb érezte magához: a szintén bihari, nagy­szalontai Arany Jánosnak. Az Eötvös Collegium első nagy nemzedékének tagja­ként a nyelvész Gombocz Zoltán, a történész Szekfű Gyula, a zeneszerző és zene­tudós Kodály Zoltán, a finnugor nyelvésznek induló későbbi nagy hatású író, Szabó Dezső voltak többek között a társai. A párizsi Ecole Normale Supérieure ösztöndíjas növendékeként a francia irodalomtörténet nagyjait, Brunetiére-t, Lansont. hallgatta. Jelképesnek tekinthetjük azt is, hogy első fontos tanulmánya, irodalomtörténeti munkásságának programja: Irodalmunk fejlődésének fő moz­zanatai a Nyugat indulásának évében, 1908-ban jelent meg (a budapesti II. ke­rületi állami főreáliskola évkönyvében). Kevesen tartják számon, hogy Ady költészetéről az első könyvet Horváth János írta: 1909-ben jelent meg 1910-re keltezve Ady s a legújabb magyar lyra címmel. Konzervatív szemléletével lehetett és lehet vitatkozni, az azonban vitat­hatatlan. hogy Ady szimbolizmusáról mindmáig ebben a könyvben olvasható a legvilágosabb elemzés. (Az erről szóló fejezet újból megjelent Horváth Tanulmá­nyok című kötetében.) Ady költői forradalmát stílusában észlelte és mutatta ki, Forradalom után című cikkében stílromantikáját Vörösmartyéval vetette össze, kiváltva ezzel Tisza István rosszalló rendreutasítását. (Mind a cikk, mind Tisza hozzászólása — Rusticus álnévvel — a Magyar Figyelő 1921-i évfolyamában és újból az Ady-Múzeum II. kötetében található.) Könyve és cikke az Ady-hívek körében sem talált, megértésre. Nem is találhatott, hiszen Horváth számára Arany János volt a példakép, a mérték. Aranytól Adyig című könyvében (1912) rámutatott azonban az Arany-örökség kiüresedésére, a jelszóként hangoztatott „nép-nemzeti” tartalomvesztésére és arra, hogy a múlt század végén felszínes emlékbeszédek, ünnepi szónoklatok pótolták az irodalommal való elmélyült fog­lalkozást, értő közönség nevelését. A konzervatív kritikának szemére vetette, hogy nem is törekedett az új törekvéseket megismerni, holott „Ady tényleg iro­dalmat csinált, felléptével lezárta a klasszikus korszakot s újat kezdeményezett.” Kerek tagadással való elutasítása elvágta az irodalom folytonosságát, pedig „folytonosság nélkül nincsen nemzeti műveltség”. 70

Next

/
Oldalképek
Tartalom