Forrás, 1995 (27. évfolyam, 1-12. szám)

1995 / 9. szám - Bartók Béla halálának 50. évfordulójára - Ittzés Mihály: Magyar Beethoven

Ittzés Mihály Magyar Beethoven (Bartók halálának 50. évfordulójára) A J. 3L Budapesti Könyvszemle (BUKSZ) ezévi tavaszi számának Tiszteletkor rova­tában nem éppen a tisztelet hangján értekezik Kodály Zoltán hátrahagyott írásai­nak, töredékeinek, vázlatainak Vargyas Lajos szerkesztette köteteiről Magyar Mo­zart címen Hadas Miklós. Kodály egyik feljegyzéséből vette a szerző írásának címét. Itt a pályatársa és barátja, valamint a maga zenéje közti különbséget jellemezte Ko­dály a bécsi klasszicizmus, a XVIII. század utolsó és a XIX. század első évtizedei két nagy mesterének nevével, anélkül, hogy bővebben kifejtette volna ezeket a megha­tározó és különbséget okozó vonásokat. Egyszerűen csak ennyit írt: „Én, Mozart, ő: Beethoven.” (Kodály jegyzetének a helyén a további utalás a hajdanvolt mesterre, Beethovenre és a népzenére nem igazán mélyíti el vagy szélesíti ki a gondolatot.) Megjegyezhetjük azonban, hogy még általánosabban Bartók is utalt kettejük zené­jének eltérő jellegére, bár közös tőről fakadtak, amikor a húszas évek elején egy vi­tacikkében Kodály védelmére kelt. De nem az a célja jelen írásnak, hogy szerzője e tárgyról fejtse ki gondolatait, vagy vitát folytasson Hadas Miklóssal. Tőle eltérően mindenféle ironikus vagy éppen el­marasztaló él nélkül írta cikke fölé a két nagy Bé nevét összekapcsoló címet. Kétség­telen ugyan, hogy valóban van Kodály írásaiban néhány bírálónak nevezhető észre­vétel Beethoven és Bartók nevének összekapcsolásával. A lényeg azonban inkább abban van, hogy ráirányította a figyelmet egy olyan zenei alkotó és eszmei párhu­zamra, amelyet mások is felismertek Bartók zeneszerzői életművét elemezve, értel­mezve. Tehát amikor e Bartók Béla szelleme előtt tisztelgő írás élére a két más-más korban élt zeneszerző nevét írtuk, a későbbi életmű értelmezésének, megítélésének egyik lehetséges kiindulópontjára akartunk rámutatni. Az efféle összevetéseknek - olykor ugyan felületesnek, ötletszerűnek érezzük — nem kevés hagyománya van a zenetörténeti, zeneesztétikai irodalomban. Hogy csak egy Bartók-kortárs példát idézzünk: Weiner Leót „magyar Mendelssohnéként szokták emlegetni muzsikájá­nak bizonyos, a romantikus szerzőre visszautaló jellegzetességei miatt. Beethoven és Bartók esetében a külsőségekben, az életpályák alakulásában per­sze semmiféle párhuzam nem fedezhető fel. Az alkotói magatartásban, a kifejezési szándékban, az egyes zeneművek költői tartalmában, dramaturgiájában azonban annál több. Ifjúkorukban mindketten zenébe fogalmazták egy-egy történelmi személyiséghez, azok eszmeiségéhez kapcsolható politikai-társadalmi ideáljukat. A 33-34 éves Beet­hoven III. szimfóniáját először Napóleonnak, a forradalmi „népvezérnek”, majd a császárrá koronázás miatti kiábrándultsága következtében egy meg nem nevezett Hős, az ideális „forradalmár” emlékének ajánlotta a művet, így lett belőle Eroica szimfónia. A 23 éves Bartók republikánus és nemzeti függetlenségi eszmék jegyé­ben indul, amikor — igaz, jobbára a német romantika zenei nyelvén fogalmazva ­39

Next

/
Oldalképek
Tartalom