Forrás, 1985 (17. évfolyam, 1-12. szám)

1985 / 11. szám - Kunszabó Ferenc: "Szállásainkon éhínség, fegyver, vakhit és kolera dúlt": részlet egy készülő dokumentum-regényből

március tizenötödikére, csak éppen egy muszka gyereket? Több ilyen megnyilvánulás volt az évek során, és nagy fájdalmat okozott nekünk. 1944-ben a Rongygyárban lak­tunk, ahol szegény napszámos asszonyok a gyógynövényeket szortírozták. Nagyon jóba voltak a feleségemmel. De köztük az egyik, Tóth Béláné, mikor a németek megszáll­tak bennünket, elkezdte magyarázni egy németnek, hogy a feleségem muszka, miért tú'rik ezt, miért nem viszik el, mint a zsidókat. Majd munkaszolgálatosokat telepítettek a Rongygyárba. Lányom ekkor a debreceni vagongyárban dolgozott, minden szomba­ton járt haza, hétfőnként pedig vitte a leveleket föladnj. Nyírbátorból csak cenzúrá- zottan küldhették volna, a parancsnokságon keresztül. Én is többször voltam Pesten, a munkaszolgálatosok ügyében, két gyereket meg is mentettem, ezek ma is élnek, az egyik Izráelben, a másik Ausztráliában, sajnos, a szülők Aushwitzban maradtak. Ok­tóber 28-án bejöttek a szovjet katonák, engem is és a feleségem is igénybe vettek, mert abban az időben nem nagyon voltak, akik ismerték az orosz nyelvet. Én 1946 jú­nius 10-ig velük is maradtam, míg szükség volt rám. 1945 áprilisában a földosztáskor kaptam 743 négyszögöl házhelyet, 800 négyszögöl szőlőt. Április elsején az MKP tagja lettem, a lányom is, 1947—48-ban pártmunkás, a Földszöv elnöke és a földbérlő bi­zottság vezetője voltam, 1948 október másodikán a párt gépállomásvezetői iskolára küldött, majd az encsencsi gépállomás vezetője lettem, 1950-ben megint iskola, utána mint igazgató lettem kinevezve. 1948 őszén három téeszcsét szerveztünk be, 1953 szeptemberére 29 téeszcsé és két téesz tartozott a gépállomáshoz. 1953 szeptember 15-én a Finommechanika nyírbátori telepvezetőjévé neveztek ki, majd október 19-én jelenlegi állásomba. Itt 1956 októberéig elég jó fegyelmezett munkatársaim voltak, de októbertől egészen tavaszig alig valamit dolgoztak, legfeljebb havat sepertek, fűtöt­tek és malmoztak. Nagyon elrontotta őket Amerika Hangja, négy tagból álló mun­kástanácsot választottak, amihez helyettesem is hozzájárult, csak nem tudtak meg­egyezni, hogy ki legyen az elnök, így az egészből nem lett semmi. Október 29-én lá­nyom és vöm jönni akartak ki hozzám, biztonságba, de egy Németh nevű soffőr meg­verte vömet. Ekkor megijedtek, hogy antiszemitizmus áldozatai lehetnek, és Francia- országba menekültek. Október harmincadikán nálam házkutatást tartottak, rádió adóvevőt kerestek, de nekem csak néprádióm volt. Aztán elültek az események, és lassan újradolgozni kezdtünk,és leveleket írtam Fran­ciaországba, hogy jöjjenek haza, ami végül sikerült, és most együtt vagyunk, és szépen haladunk az életben, úgy, ahogyan annyi baj és keserűség után nem is gondoltuk volna. * * * Nyírbátor, hosszú történelmi időszak után, 1920-ban lett ismét határmenti település. Vlagyimir lljics Lenin, a moszkvai kormányzósági végrehajtó bizottságok elnökeinek tanácskozásán 1920. október 25-én egyebek között ezt mondta: „A nemzetközi politika a versailles-i szerződéseken alapszik. Aversailles-i szerződés pedig rablókés útonállók szerződése . . . Németországra ráerőszakolták a békét, de ez a béke uzsorásbéke, gyilkosok, mészárosok békéje, mert kirabolták és szétdarabolták Németországot és Ausztriát (értsd: az Osztrák—Magyar Monarchiát). Megfosztották őket az élet minden lehetőségétől, a gyerekeket éhezésre és éhhalálra kárhoztatták: ez hallatlan béke, rablóbéke. Tehát mi is a versailles-i szerződés? Hallatlan béke, rablóbéke, mely az em­berek tízmillióit, s köztük a legcivilizáltabbakat, rabszolgasorsba taszítja. Ez nem béke, ezek olyan feltételek, miket útonállók késsel a kezükben diktálnak a védtelen áldo­zatoknak." — Kiindulhatunk ebből, hozzátéve mindjárt, hogy mind a vesztes, mind a 13

Next

/
Oldalképek
Tartalom