Forrás, 1979 (11. évfolyam, 1-12. szám)

1979 / 9. szám - KRÓNIKA - Katona Imre: Néprajzi útikalauz (IX.)

Szinte minden évben feltűntek a rác martalócok is, de pusztító és emberirtó támadásaikat a jól szervezett védelem néha elhárította. Ha azonban nagyobb létszámú csapatok érkeztek, szinte tekintet nélkül, hogy magyarok voltak-e vagy idegenek, barátok-e avagy ellenségek, legbizto­sabb volt a menekülés! Később azonban már ez sem segített, mert a 18. századtól kaszárnyák híján a házaknál szállásolták el a katonákat, egy- egy ilyen megszállás felért egy sáskajárással! A mezővárosok szolgáltattak igazságot is, ezenkívül iskolát tartottak fenn, fizették papjai­kat és deákjaikat. Polgáraik felett a szokásjog alapján ítélkeztek, mégpedig kezdetben feltűnő szigorral: pl. az istennel gyakran és botrányos módon káromkodó emberek nyelvét kivágták, esetleg a bűnöst le is fejezték, hogy — mint azt egy kiskunsági indoklás mondja — a haragvó isten a népet „bosszúálló csapásával meg ne bün­tesse.” A házastársi hűtlenséget komolyabb eset­ben fejvesztéssel büntették, ha azonban a sértett fél megbocsátott, akkor „csak” vesszőztek. Mi­vel a félrelépést bizonyítani is kellett és tanúk híján legtöbben tagadtak, ilyenkor éppúgy tor­túrázhattak, mint a boszorkányság vádja esetén is. A cserfes asszonyokat is megvesszőzték, de pl. egy „javíthatatlan” szegedi kofát azzal fe­nyegettek meg, hogy az ura hátára kötve vesz- szőzik ki a városból. Azt a molnárt vagy péket pedig, aki lisztet lopott, a szegedi tanácsháza előtt megszégyenítésül faszamárra ültették: kisebb vétség esetén Tiszába való megmerítéssel fenyegették meg őket. A családfő feleségét és gyermekét megverhette, a gazda is gyakran ezzel regulázta szolgáját. Kemény, nehéz élet és kor­szak volt ez! Ámde elődeink mégis helytálltak: nyelveket tudtak és követségekbe jártak, moz­galmasabb időkben Bécstől Isztambulig is, olykor hetenként, sőt két-három naponként; a változé­kony viszonyok, állandó villongások és a túlhaj­tott követelések idején is rugalmasan alkalmaz­kodtak, kibírták a háborúkat, az árvizeket és a pusztító járványokat is, biztosították az élet folya­matosságát. A mezővárosok a török után is tovább fejlőd­tek, határaikat bérbe adták vagy más módon hasznosították Tőként a tartósan birtokolt, város­tól, távolibb határrészeken alakultak ki a tanyák, melyek voltaképp a mezővárosok tartozéktele­pülései. Bár kialakulásuk útja sokféle, a telepü­lésformák és a típusok is eléggé változatosak, a tanya alapjában véve mégis kisparaszti farm: a birtok és a lakóhely, valamint a (családi) mun­kaszervezet egységes. A tanyák fokozatos sűrű­södése párhuzamos a magántulajdon formáinak megszilárdulásával, a mind intenzívebb szemter­melés, gyümölcs- és szőlő-, valamint zöldségter­mesztés előtérbe nyomulásával. Az alföldi tanyá­kon mindinkább állandó jelleggel a századfor­duló után már 1 milliónál is több ember lakott, a nagyobb határú városok lakóinak relatív, Kis­kunhalasnak pedig éppen abszolút többsége. A tanyásodás még a 45-ös földreform után is folytatódott, de a táblás nagyüzemi gazdálkodás fejlesztése óta fokozatosan felszámolódnak. Még ma is félmilliónál több ember él azonban külte­rületen, a tanyák a Tiszántúlon gyorsabban, a szőlő- gyümölcstermesztő Duna—Tisza közén viszont meglehetős lassúsággal tűnnek el. A ta­nyákat még ma is sokféle célra használhatják: esetenként ide költöznek az idősebbek, a tsz- tagok ekörül kérik ki a háztájit, és a tanyaudva­ron nevelik jószágaikat, egyebütt pedig iroda- helyiségnek, raktárnak, vagy éppen munkásszál­lásnak rendezik be az épületeket, és természete­sen sok a családi ház is. Már a régi tanyák egy része is út mentén vagy egyéb kedvező forgalmi helyzetű csomópontokon tömörült, a Nyírség­ben pl. bokrosán; e valamikori tanyaközpontok egy részét most tovább fejlesztették, nem egy közülük szabályos faluvá nőtt. Maguk az alföldi falvak — különösen a Duda— Tisza közén és a Viharsarokban, valamint a ju­goszláviai Vajdaságban is, sokkal inkább kis mező­városkák, mintsem szabályos kisközségek, ilye­nekkel inkább a kevésbé pusztult Felső-Tisza vidékén találkozunk. Akár falun, akár tanyán, akár pedig a városbarí él is az Alföld lakossága, a múltban az óriási többség paraszt volt. Csak Szeged és a hasonló nagyságrendű mezővárosok társadalma volt ta­goltabb, ill. ipari jellegű (Szolnokon és részben Debrecenben is), de még e mezővárosi kisipa­rosok is félig parasztokként éltek, a legtöbb igyekezett földet is szerezni. A mezővárosok te­hát inkább óriási parasztfalvak voltak, mintsem nyugati értelemben vett polgárvárosok, ámde mégis úgy éltek és fejlődtek, mintha „igazi” városok lettek volna: a parasztság felső, esetleg éppen városlakó rétege cívisnek (parasztpol­gárnak) számított; felfelé tört, gyermekeit lehe­tőleg tanítana, leányát pedig igyekezett felfelé házasítani. A másik póluson viszont ott volt a nagy létszámú mezőgazdasági munkásság az állandó tartaléksereg, amely mindig kellő idő­ben és elegendő számban is állott rendelkezésre. Aratás idején többféle értelemben is valóságos hadművelet folyt: soha nem volt zökkenőmen­tes a helybeli és a messze vidékről érkezett arató- részesek félfogadása, elosztása és főként dolgoz­tatása; már a 20 holdon felüliek is igénybe vet­ték őket, nemcsak a nagybirtokosok, így a nyári idényben 5—600 000 ezer ember is dolgozott izzadva a végtelen rónákon, hogy évi kenyerét beteremtse. Ezek a részesek nagyszerűen meg­szervezték magukat, nem kellett semmiféle fel­sőbb utasítás és segítség, úgy álltak fel a nagy gabonatáblákon és a munkát is úgy szervezték meg, ill. osztották fel maguk között, ahogyan az az adott körülmények között a lehető leg­gazdaságosabb volt. A cséplőgép megjelenésével lassanként a géppel is megismerkedtek, egyre kevésbé maradtak meg parasztoknak, miként a munkaadóik sem, míg azonban egyikük a polgár­ság, másikuk a munkásság felé haladt. 62

Next

/
Oldalképek
Tartalom