Forrás, 1974 (6. évfolyam, 1-12. szám)

1974 / 9. szám - MŰHELY - Kovács Sándor Iván: A kecskeméti Szenczi Molnár-portré és ikonográfiái rokonsága

címét nem ismerjük. Viszont Kiss Zsigmond veje, Gál István nyugalma­zott lelkipásztor Dunavecsén él. Kér­jük, őhozzá méltóztassék fordulni. Bizonyosan hamarosan sikerül Kiss Zsigmonddal kapcsolatot találni. Ő aztán megfejti a „titkot”. b) Levélben említett Szenczi Mol­nár Albert-féle kép tulajdonunkban van. Sajnos csak a fenti felirat lát­ható. Az a bizonyos alól felragasz­tott papírcédula hiányzik! így mi is csak Tanár Úr leveléből tudjuk, hogy mi volt arra felírva. c) Egyidejűleg megérdeklődtük a fotómásolat dolgát. A fényképész kb. tíz nap alatt tudná elkészíteni... Szeptember 1-én újabb „nagybecsű” sorokat vetettem papírra: köszöntem a segítséget, s megrendeltem a fénykép­másolatokat. Amikorra a fényképek meg­érkeztek, már Gál Istvánnak is írtam Dunavecsére, s Hatvani tiszteletes úr szeptember 20-án a részletekről is fel­világosítással szolgált: F. évi szept. 18-án kelt levelére vá­laszolva a következőket tudom kö­zölni: 1. A kép a Kecskeméti Ref. Egyház Könyvtárában található: más képek között a falon. 2. A kép színes. 3. A kép méretei 69x52 cm. Dr. Kovács Béla könyvtáros híradása szerint a Debreceni Nagykönyvtár­ban is található Szenczi Molnár Albert-arckép. Érdemes lenne erről is tudakozódni. Ugyanezen a napon Dunavecséről, Gál István nyugalmazott lelkésztől szintén megjött a válasz: F. hó 18-án kelt levelét, melyben Apósom: Kiss Zsigmond nyug. ref. lelkész-esperes címét kéri tőlem, a mai napon kézhez vettem és azonnal küldöm is a kért címet, mely a követ­kező: K. Zs. — Budapest. I. Krisztina körút 51. III. I. — Hozzám küldött levelét pedig — kérése értelmében — szintén még a mai napon elküldöm Apósom címére. — Apósom külön­ben már 92 éves, de azt hiszem, a kért adatra emlékezni fog. — Október 10-én pedig a 92 éves Kiss Zsigmond válaszolt. Megható sorait — hi­szen azóta már az égiekhez költözhe­tett — teljes egészében idézem: Budapest I960, okt. I0. Tisztelt Egyetemi Gyakornok Úr! Vöm, Gál István elküldte hozzám a Gyakornok úr által I960, szept. 18-án hozzáküldött levelét. Sajnos: én nagy betegségemmel részint fek­vőbeteg, részint a János kórházban éppen beteg voltam idáig. Még jelen­leg is beteg vagyok itthon, 92 évem­mel víván az élet harcát. Sajnos: kérdésére nem tudok vá­laszt adni. Még arra sem emlékezem most már, hogy írtam a Szenczi Molnárt ábrázoló képre vonatkozó­lag valamikor valakinek levelet. Bocsásson meg, hogy csak ilyen választ tudok adni kérdésére. Tisztelettel vagyok Kiss Zsigmond nyug. ref. esperes-lelkész A kör bezárult. A halállal viaskodó 92 éves Kiss Zsig­mond hogyan is emlékezhetett az éppen 63 éve írott levélre, amikor valaki ugyan­csak Szenczi Molnár Albert kecskeméti képe ügyében háborgatta?! A nyomozást én is abbahagytam, csak a kecskeméti képről érkezett fotókat né­zegettem el sokszor. A tudomásom sze­rint még nem publikált olajkép ismeret­len, de tehetséges XVIII. századi mester naiv modorban festett műve; a zsoltáros- könyvre kulcsolódó szinte dekadens uj­jak, a szelíd arcon tükröződő lágyság a rokokó századát idézik. A képből sze­rencsére hiányzik minden erőteljesebb 57

Next

/
Oldalképek
Tartalom