Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - B) - h) A minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

£gye»ttletek. 31» Budapesti bérkocsi ipartársulat. VIII, bórkocsis-u. 24 Tel. J 312—09. — Elnök: Pál Lajos. — Alelnökök : Wander Gusztáv és Gyurina János. — Jogtanácsos : dr. Reichfeld Izor. — Jegyző : Debreczeny Árpád. Magyar borbizományosok és"borügynökök orsz. egye­sülete. (A magyar kereskedelmi csarnokban.) V, Perczel Mór-u. 1. Tel. 243—72. — Elnök Zer kovitz Oszkár. — Alelnök : Gross Oszkár. — Ügyv igazgató : dr. Gipsz Lipót. — Titkár : Dezsényi László. — Pénztáros : Szenes Mór. — Háznagyok : Kálmán Henrik és Korányi Henrik. — Ellenőrök Zala Lajos és Kallós Sándor. Magyar borkereskedők orsz. egyesülete. (A magyar kereskedelmi csarnokban.) V, Perczel Mór-u. 1. Tel. 243—72. — Elnök : Palugyay Ferencz. — Társ­elnök : Belatiny Artúr. — Tb. elnök: Abeles Zsigmond. — Alelnökök : Graf Ferencz és Steiner Mihály. — Ügyv. igazgató : Mendl Gyula. — Tit­kár : dr. Gipsz Lipót. — Pénztáros : Schwarzen­berg Alfréd. Magyar bőrkereskedők orsz. egyesülete. V, Vilmos császár-út 8. Tel. T 127—69. — Elnök: Hirsch A. Jakab. — Alelnökök : Bendzsel Károly és Ullmann Emil. — Pénztáros : Reich Dezső. — Titkár : Pallos Jakab. Magyar bútorszállítók orsz. egyesülete. VI, dalszin­ház-u. 1. — Elnök : Ringwald Henrik. — Alelnö­kök : Wilhelm Hermann, Bolgár Pál és Klein Gyula. — Pénztáros: Krausz Pál. — Főtitkár Reisz József. — Jegyző: Feuerstein Nándor. Székesfővárosi cselédszerzők és foglalkozást közvetí­tők ipartársulata. VI, Teréz-körút 31. — Elnök : Pollák Antal, — Alelnök : Martinovics Emil. Budapesti czípészmesterek köre. VII, Wesselényi­utcza 17. — Elnök : Hagyó István. — Alelnök : Kiss György. — Jegyző : Gomda Pál. Magyar czipőgyárak orsz. egyesülete. V, váczi út 4. Tel. 106—52. — Elnök : dr. Kemenczei Aczél Rezső. — Társelnök : Bretschneider Gyula. — Ügyész-titkár : dr. Lánczi Jenő. Magyar czipőnagykereskedők társulata. VI, hajós­utcza 26. Tel. 991—40. Magyar czükorgyárosok orsz. egyesülete. V, Mária Valéria-u. 12. — Elnök : br. Tornyay Rezső. — Alelnökök : Maier Emil és Patzenhofer Kon­rád. — Ügyv. alelnök : Bessenyey Ferencz mint. tan. — Ügyv. igazgató : Bosányi Endre. — Titkár : dr. Komin János. Magyar dohányárusok orsz. segély intézménye, a ma­gyar dohányárus-testületek közös jóléti bizottsága. VIII, József-körút 12. — Elnök : Simor István. — Igazgató : dr. Földes Árpád. — Pénztáros: Kriszt János. — Ellenőr: Szigethy Pál. Dohánykisárusok orsz. szövetsége. VI, Vilmos császár­út 41. — Elnök : Diendorf er Miksa ny. ezredes. — Alelnök : özv. Bartha Miklósné. — Titkár : Sikolya István. — Pénztáros : özv. dr. Schmidt Tiboldné.— Ellenőr: Bubitsch Artúr. — Számvizsgálók : Gyulay László, Schwarcz Ferencz és Weisz Benő. — Háznagy : özv. Széga Gusztávné. — Ügyész : dr. Palóczy Antal. Magyar dohánynagyárusok orsz. szövetsége. VIII, József-körút 12. — Elnök : Vetsey Ede. — Alelnökök: Magyary Alajos, Simor István. — Pénztáros : Kriszt János. — Ellenőr : br. Kö­vess Jenő. — Ügyész : dr. Földes Árpád. Magyar droguista testület. VII, Károly király-út 3. — Elnökök : Balogh Gábor és Neruda Nándor. — Pénztáros : Glatz József.—Főtitkár : Wirth Károly. Összejövetel minden pénteken este 6 órától. Eczetgyárosok orsz. egyesülete. V, tükör-u. 3. — Elnök : Beér Artúr. — Alelnökök: Krausz Lajos, Szamek Zsigmond, Kari István és Szűcs János. — Titkár : dr. Szász János. Ékszerészek és drágakőkereskedők köre. VII, Károly ­körút 3. — Elnök : Schmelczer Benő. — Alelnökök: Lőwy Benő és Solti Miksa. Magyar épitésiváll&lkozók orsz. egyesülete. V, Perczel Mór-u. 1. — Elnök : Fónagy Béla. — Álelnök : Boross János. — Főtitkár: Balla Siegfried. — Pénztáros : Freund Béla. Magyarországi épitőanyagkereskedők szövetsége. V, Perczel Mór-u. 1. — Elnök : Humayer József. — Alelnök: Perelis Oszkár. — Főtitkár : Balla Sieg­fried. — Pénztáros : Sicher József. Magyar építőiparosok orsz. szövetsége. VIII, német­utcza 22. Tel. J 311—90. — Elnök: Báthory István. — Alelnökök : Horváth József, Koch Károly, Müller Ernő és bagosi Pucher István. — Igazgató : Farkas Elek. Budapesti építőmesterek, kőművesmesterek és épitési vállalkozók szövetsége. VIII, német-utcza 22. Tel. J 311—90. Munkaközv. — Elnök : Báthory István. — Alelnök: Sorg Antal. — Ügyv. alelnök : Dávid Károly és beczkói Bíró Gyula. — Pénztáros : Sturm Károly. — Ellenőr: Kirschner József. — A választott bíróság elnöke: dr. Erős Sándor. — Igazgató : Farkas Elek. Magyar építőmesterek egyesülete. IV, Ferencziek­tere 7. II. em. 6. — Elnök: Alpár Ignácz. Alelnökök: Pintér Oszkár és Wensky Nándor I. titkár: Wihart Ferencz.—II. titkár : Klenovits Pál. — Ügyész : dr. Kálmán László. Pénztáros Sturm Károly. — Háznagy : Rothauser Lajos. ­Ellenőr: Havel Imre.—Jegyző : Böhm Károly Fakereskedők és faiparosok hitelezői védegylete. V mérleg-u. 2. — Elnök: Kronberger Zsigmond. — Alelnök : dr. Hilb Jenő. — Ügyész: dr. Unger Ferencz. — Pénztáros : Gábor Antal. Budapesti fa- és szénkiskereskedők ipartársulata. VII hársfa-u. 59. Magyar fatermelők, fakereskedők és faiparosok orsz egyesülete. V, mérleg-u. 2. Tel. T247—06. — Örökös tb. elnök : káinoki Bedő Albert. — Tb. elnökök Hegedűs Lóránt, gyurgyenováczi Rosenberg Her man és Schanz Ignácz. — Elnök : Ehrlich Emil. — Alelnökök : Bíró Zoltán, Friedmann Sándor, Kron­berger Zsigmond és Pollák Gyula. — Főtitkár : dr. Unger Ferencz. — Pénztárnok : dr. Schanzer Pál. Ellenőr : Cilcer Aladár. Nemes fémiparosok, kereskedők és órások orsz. szövet­sége. VII, Károly-körút .3. Tel. J 424—26 Elnök : Láng Ernő. — Ügyv. elnök : Neuwald Samu. — Főtitkár : dr. Szekeres János. — Titkár Porszász Mátyás. — Szerkesztő : Kiss Lajos. — A mesterszakosztály elnöke : Pollatschik Lajos. A nagykereskedői szakosztály elnöke : Littmann S. Sándor. — A kiskereskedői szakosztály elnöke: Singer Adolf. — Az újpesti szakosztály elnöke : Neumann Márton. Festék és lakknagykereskedők orsz. szövetsége. V, Perczel Mór-u. 1. — Elnök : Spiegel Miksa. Társelnök : Horváth Ernő. — Alelnökök : Krausz Arnold és Haimann Géza. — Főtitkár: Balla Siegfried. Az államilag vizsgázott fogászok orsz. szövetsége. VII, Rákóczi-út 56. — Elnök : Barna Izor. — Társ­elnökök : Hartmann Armand és Darvas Dezső. ­Ügyvezető elnök: Biró Sándor. — Alelnökök Fuchs Béla, Stengel Károly és Béder B. Béla. — Főtitkár : Márfay Artúr. — Titkár : Singer Ernő. — Jegyző : Müller Róbert. — Ellenőrök : Vidor Lajos János és Piszkó Zsigmond. — Pénztáros : Glied Henrik. — Háznagy : Paál Miklós. — Könyv­táros : Alföldy Dezső. A fogtechnikusok orsz. szövetsége. VIII, Mária-u. 30 Elnök : Galambos Jenő. — Ügyv. alelnök : Stroh Marczell. —Alelnök : Kallós Ferencz. — Főtitkár Fodor József. — Jegyző : Sziklai Pál. — Ellen­őrök : Kiss Hermann, Földváry Imre és Herlinger Mór. — Számvizsgálók : Proszner Károly, Landes­mann Árpád, Tóth József, Sipos Dezső és Deli Lajos. — Pénztáros : Lázár Gyula. — Háznagy: Winkler Béla. — Könyvtárosok : Weisz Zsigmond és Waldmann János. Budapest fővárosi fuvarosok ipartársulata. VI, Révay­utcza 6. — Elnök : Kaltenecker Ferencz. — Al­elnök : Holl János. — Titkár : Brunner István. Budapesti kisfuvarosok ipartársulata. VII, Rottenbiller utcza 10. — Elnök : König Dávid. — Alelnökök : Laurencz Ferencz, König Dezső, Roszmusz Bálint, Klein Mór és Goldberger Dezső. — Ellenőrök: Goldstein Zsigmond és Hermann Henrik. — Szám­vizsgálók : Körmendy Ferencz és Milovszky István. — Pénztáros : Beisz Izidor. — Ügyész : dr. Vértes Ödön. Fűszerkereskedők orsz. egyesülete. VII, Rákóczi-út 30. Tel. J 320—37. — Elnök : Hoffmann Mihály. — Társelnökök : Belopotoczky Kálmán, Farkas Vil­mos és dr. Pintér Géza. — Alelnökök : Eckstein Vilmos, Kovách Hermann, Mikler Sándor, Schmied­kunz Lajos, Szabó Gyula és Szalka Ignácz. — Tit­kár : dr. Szász Elemér. — Ügyész : dr. Guttmann Adolf. Országos gőzkazánvizsgáló egyesület. V, mérleg-u. 4. Tel. T 143—32. — Elnök: Papp János. — Alelnök: Asbóth Emil. — Igazgató valasztmány: Asbóth Emil, Asbóth Oszkár, dr. Bartel János, Bernauer Izidor, Chatel Vilmos, Deutsch Lajos, Jutassy Ödön, Kauders Siegfried, Orphanides János, Söpkéz Sándor, Stromszky Sándor és Zboray János. — Műszaki közegek : Pell József főmérnök és Török Pál főmérnök. Magyarországi grafikai és rokoniparosok főnökegyesü­lete. V, Mária Valéria-u. 12. Tel. 282—48. —.El­nökök : Schwarz Félix, és Péter Jenő. — Ügy­vezető alelnök: Székely Artúr. — Alelnökök: dr. Falk Zsigmond, Hermann Sámuel, Kertész Árpád, Klein Samu (Miskolcz), Tranger József. — Igaz­gató : Markovits Kálmán. — Pénztáros : Schultz Béla. — Ellenőr : Moiret F. Ödön. — Könyvtáros : Gottermaver József. A gyarmatáru-nagykereskedelem körében érdekelt czégekegyesülete. V, nádor-u. 27. (Tőzsdepalota.) — Elnök: siklósi Tschögl Henrik. — Jogtanácsos: dr. Beck Salamon. Magyarorsz. gyufagyárosok egyesülete. VI, Andrássy­út 102. — Tel. 158—81. — Elnök: Lakner Adolf. Magyar gyümölcs és főzeléknagykereskedők egyesü­lése. IX, csarnok-tér 5. — Elnök : Fodor Károly. Magyar hangszerkészítő mesterek országos szövet­sége. VII, Bákóczi-út 60. — Elnök: Mogyoróssv Gyula. Magyar illatszer és háztartásczikk kereskedők orsz. egyesülete. VII, Rákóczi-út 70. — Elnök: Ángyán Béla. — Titkár és ügyész : dr. Vidacs Hugó. Magyarországi irógépkereskedők egyesülete. VI, And­rássy-út 12. Tel. L 975—20. — Elnök : Schäffer Vilmos. — Alelnök : Gereben Béla. — Titkár : dr. Krantz Károly. — Pénztáros : Goldberger Béla. — Ellenőr : Kovács Aurél. Budapesti írószer és papirkereskedők egyesülete. IV, Ferencziek-tere 9. — Elnök : Szénásy Béla. — Titkár : dr. Dénes Lajos. — Ügyész : dr. Aczél Géza. Székesfővárosi kávémérők ipartársulata. VII, dohány­utcza 45. — Elnök : Wirth Zsigmond. — Alelnökök : Beniezky Henrik és Kotsy Béla. — Titkár : Kut­schera Mihály. — Pénztáros : Balázs K. — Szám­vizsgálók : Schön Ferencz, Géczy Géza, Czére Béla és Schvitzer Izidor. — Hivatalos órák : hétfőn, szerdán és pénteken 3—5 óráig. Magyar kávésok orsz. szövetsége. VIII, József-körút 38. — Elnök: üresedésben. — Társ- elnökök : Pethő György és Németh Aladár (Debreczen). — Ügyv. alelnökök : Pallai Miksa és Bognár Mihály (Győr). — Ellenőr: Frenreisz Antal. — Titkár: dr. Havas Nándor. — Hiv. idő : 9—2-ig. Képesített kelmefestő és vegytisztító mesterek orsz. egyesülete. VI, rózsa-u. 107. — Elnök : Kulcsár András. — Ügyv. elnök : Körösi János. Főtitkár : Joó Sándor. — Pénztáros : Beicher István. — Vidéki alelnök : Csermák Gusztáv (Győr). Magyarországi kéményseprők orsz. egyesülete. VII, nyár-u. 6. — Elnök : Végh János. — Titkár : Bauer Dezső. — Pénztáros : Tolvaj József. Magyar konzervgyárosok orsz. szövetsége. V, Zrinyi­ntcza 1. Tel. 94—49. — Elnök : dr. Németh Béla. — Alelnökök : Gross Károly, Katona Béla és Molnár Béla. — Ügyv. igazgató : dr. Láng Béla. Budapesti korcsmárosok ipartársulata. VI, aradi u.ll. Tel. L 912—58. — Elnök : betöltetlen. — Alelnök : Kaincz Samu és Flesser Márton. — Titkár : Pósch Gyula. — Pénztárnok : Jentner Lajos. — Ügyész : dr. Stéger Béla ügyvéd. Kőbánya és útépítő vállalkozók orsz. egyesülete. V, Falk Miksa-u. 5. Budapesti kőfaragómesterek, kő- és mükőiparosok szövetsége. VIII, német-u. 22. — Elnök : Seenger Béla. — Alelnökök: Müller Ernő és Weisinger György. — Pénztáros : Král Ferencz. — Ellenőr : Kiss József. — Titkár : Bádl Imre. Budapest-vidéki kőfaragómesterek és kőbányatulaj­donosok szövetsége. VIII, német-u. 22. — Elnök : Kehler Pál. — Alelnök : Bodrogi István. —Jegyző: Galla László. Magyar kőművesmesterek orsz. szövetsége. VIII, né­met-utcza 22. — Ügyv. elnök : Tóth István. Magyar kőművesmesterek orsz. szövetségének buda­E esti csoportja. VIII, német-u. 22. —Csoportelnök : Lovatsek Ferencz. Magyar könyvkiadók és könyvkereskedők orsz. egye­sülete. IV, magyar-u. 50. Tel. J 425—85. — Elnök és a könyvkiadói szakosztály elnöke: Gárdos Alfréd. — A könyvkereskedői szakosztály társ­elnökei : Banschburg Gusztáv és dr. Zádor E. Béla. — A vidéki könyvkereskedői szakosztály elnöke : Ferenczy Károly (Miskolcz). — Pénz­táros : Tisza Béla. — Ellenőr : Dick Manó. — Ügyész : dr. Bévész Géza. — Főtitkár : dr. Révay József. Likőrgyárosok és gyümölcslepárolók orsz. egyesülete. V, tükör-u. 3. — Elnök : betöltetlen. — Alelnökök : Beér Artúr és Zwack Lajos. — Ügyész : dr. Szász János. — Titkár : Krausz Lajos. Magyar malátagyárosok egyesülete. V, Zrinyi-utcza 1. Tel. T 242—18. — Elnök: Haggenmacher Oszkár. — Alelnökök: Bessenyey Ferencz és Deutsch Artúr. — Titkár : Mautner Frigyes. Magyar fővárosi malomegyesület. VI, Teréz-körút 34. Tel. 292—60. — Elnök : Stux Sándor. — Társelnök: Katona Zsigmond. — Titkár: So­mogyi Béla. Vidéki malomiparosok orsz. egyesülete. V, Mária Valéria-u. 12. Tel. 239—43. — Elnök : br. Hatvany Károly. — Társelnök : bégavári Back Bernát. — Ügyv. alelnök : Bessenyei Ferencz min. tan. — Titkárok : Bosányi Endre és dr. Komin János.

Next

/
Oldalképek
Tartalom