Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - B) - h) A minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Ügy «sülitek. 820 Egyesületek. Az orsz. magyar mozgókópípari egyesület és> magyar • mozgókép üzeinengedélyfesek orsz. egyesületének szakmaközi döntőbírósága. VII, Erzsébet-krt 43. — Elnök : dr. Pap Dezső. — Tanácselnökök : Fenyő Sándor, Gyárfás Gyula, dr. Hodászy Béla, Horo­vitz Richárd, Kovács Emil, dr. Libertiny Márton, Antal József, Borhegvi János, Morvay Pál és Schnehmann Antal.— Jogügyi titkár : dr. Petheő Béla. Országos magyar mozgóképipari egyesület. VII, akáczfa-uT 3. Tel. J 458—73. — Elnök : Geiger Richard.— Társelnök: Kovács Emil. — Ügyv. alelnök : Horovitz Richard. — Alelnök :• Antal József. — Titkár : Guttmann Manó. Magyar mutatványosok és érdektársaik orsz. egyesü­lete. VI, Városliget. — Elnök : Klupathy Tódor. — Alelnökök : Bienenfeld Béla és Schäftner Karolj'. — Titkár : Gerencsér Ferencz . — Háznagy : Fényes György. — Pénztáros : Szilberstein Izor. — Jegyzők : Pölte János és Hintz Károly. Mű- ós régiségkereskedők orsz. egyesülete. V, Perczel Mór-utcza 1. — Elnök : Réthi Zsigmond. — Al­elnök : Donath Sándor. — Főtitkár : Balla Sieg­fried. — Pénztáros : Sándor Emil. Műszaki kereskedők orsz. egyesülete. V, Perczel Mór­utcza 1. — Elnök : Zárai Samu. — Ügyv. elnök : Gergely Adolf. — Alelnökök : Bendel Gyula és Elszász Rezső. — Főtitkár : Severlay Zoltán és Balla Siegfried. — Titkár : dr. Gipsz Lipót. — Pénztáros : Barta Győző. Nőiruhakészitők orsz. szövetsége. IV, Kristóf-tér 2. Tel. 972—64. — Elnök : Hölzer Sándor. — Társ­elnökök : Reiter Adolfné, Kocsis László és Magyar Bertalan. — Alelnökök : Vadász József, Tóth János és Fiklóczky János. — Igazgató : Moór Jenő. — Főtitkár : Földvári Sándor. — Titkárok : Pintér Gyula és Berkovits Andor. — Pénztáros : Strasser Béla. Budapesti ószeres ipartársulat. VIII, Teleki-tér 5. — Elnök : Friedmann Samu. — Alelnökök : Wert­heimer Simon, Kohn Bernát és Laukovits Mihály. — Ellenőrök : Löwinger Simon és Kempner Ig­nácz.— Pénztáros: Weinberger Jakab. — Gazda: Stern Adolf. — Titkár : Tieder Zsigmond. Pápa Ágoston. Pénz- és ingatlanközvetítők orsz. szövetsége. VII, Erzsébet-körút 2. — Elnök : Weisz Mihály. Pénzintézetek orsz. egyesülete. V, sas-u. 1. Tel. 105-50. — Elnök : Lukács László. — Alelnökök : dr. Han­tos Elemér» Éber Antal, Székely Ferencz és Mándy Lajos. — Ügyv. igazgató : dr. Nyári Pál. — Fő­titkár : dr. Görög Frigyes. — Irodavezető : Földes Mór. — Jogtanácsos : dr. Almásy László. .Magyar posztó-, bélésáru és rokonszakmabeli nagy­kereskedők szövetsége. VI, Andrássy-út 12. Tel. 971—97. Magyarországi vidéki sörfőzök és malátagyárosok egyesülete. V, Rudolf-rakpart 7. — Elnök : dr. Hegedűs Lóránt. — Alelnökök: Szegő Pál és Baumann Emil. — Titkár : dr. Zerkowitz Imre. Sütőiparosok köre. VII, hársfa-u. 21. — Elnök : Pur­czelt Károly. — Alelnök : Katona Zoltán. — Tit­kár : Soós István. Magyar hites szabadalmi ügyvivők testülete. IV, Irányi-u. 10. Tel. J 155—39. — Elnök : Bernauer Zsigmond. — Titkár : Szilasi Imre. Kgyesült szabóiparosok köre. IV, reáltanoda-u. 16. — Elnök : Paska János. — Társelnök : Stotz József — Alelnökök : Bucskó Sándor és Benedek Béla. — Főtitkár j Ullmann Jákó. — Titkár : Szilágyi Sán dor. —Jegyző: Eisel Péter. —Pénztárnok: Al másy András* Szabómesterek orsz. szövetsége. IV, reáltanoda-u. 16. Tel. J 454—53. — Elnök : Horváth György. — Al elnökök : Wigand Mihály és Krausz József. — Igazgató : Vágó Jenő. Magyar szállítmányozók orsz. egyesülete. V, Perczel Mór-u. 1. — Elnök : Rockenstein Samu. — Al­elnökök : Mandel Pál, Taub Ármin és Sonnenberg Marczell. — Főtitkár : Balla Siegfried. >— Pénz­táros : Forgács Ambrus. Magyar szállodás és vendéglős n^unkaadók egyesü lete. IV, múzeum-körút 35. — Elnök: Gundel Károly. — Alelnökök: Kommer Ferencz és Marencich Ottó. — Jogtanácsos: ifj. dr. Nagy Sándor. — Titkár: Bolgár Menyhért. Magyar szállodások, vendéglősök és korcsmárosok orsz. szövetsége.. V, Ferencz József-tér 5. — Elnök : Keszey Vincze. — Alelnökök : Holub Rezső és Herczeg Ferencz. — Pénztáros : Potzmann Má tyás. — Ügyész : dr. Molnár Sz. Dezső, — Főtitkár: Walter Karoly. Szeszfinomitók Is szesznagykereskedők orsz. egyesü­lete. VII, kertész-u. 37. Tel. 214—04. — Ügyvezető igazgató: Goldfinger Gábor. — (Egyelőre szü­netel). Takarékpénztárak ós.bankok-egyesülete (TÉBE). V, gr. Tisza István-u. 2. Tel. L 9Ö1— 42. — Elnök : dr. Hegedűs Lóránt, ny. in. kir. pénzügyminiszter. — Jogtanácsos : dr. Sic her mann Bernát. — Igazga­tók :. dr. Kresz Károly és dr. Nyulászi János. — Helyettes-jogtanácsosok: dr. Mezei Pál, dr. Pósch Gyula, dr. Proszwimmer Béla. — Titkár: dr. Jármay Pál. — TÉBE-kiadóvállalat m. sz. vezetője : Némethy Kálmán. Magyar textilgyárosok orsz. egyesülete. V, akadémia­utcza 3. Tel. 215—07, — Elnök : Weisz Fülöp. — Alelnökök : szurdai Szurday Róbert, budai Gold­berger Leó és Wimmer Fülöp. — Főtitkár: dr. Schiller Ottó. -— Ügyv. titkár: Reichweisz Ferencz. Titkár : Haimann Géza. Tüzifakereskedők és gőzfavágók orsz. egyesülete. V, mérleg-u. 2. — Elnök : Gáspár Fülöp. — Titkár : Tihanyi Ármin. Magyar üveggyárosok orsz. egyesülete. IX, vámház­körút 5. — Elnök : Bárdos Oszkár. — Alelnökök : Kemény Béla és Fehér Tivadar. — Titkár : vitéz Halászy Sándor. Üveg- és porczellánkereskedők és üvegesek orsz. egye­sülete. IV, bécsi u. 1. — Elnök : tóvárosi Fischer Emil. — Társelnök : Székács Imre. Alelnökök : Duzsek Lajos, Görög Tibor és Ilovszky János. — Főtitkár : Havas Sándor. — Titkár :' dr. Salzer Jenő. — Pénztáros.: Duzsek Lajos. — Ellenőr : Forgó István. — Gazda : Singer József. — Ügyész : dr. Weissberger Imre. —Jegyző : Peregriny Béla. Magyar vaskereskedők és vasipárosok orsz. egyesülete. V, vadász-uteza 31. Tel. T 297—66. — Elnök : Sátori Ernő. — Társelnökök : Farkas Vilmos, dr. Heinrich Dezső, Szász Oszkár és Van Den Eynde Hector. — Ügyv. elnök : Fack Pál. — Igazgató : Pásztor József. — Főtitkárok : Kátai Ernő és dr. Ormai Iván. — Alelnökök : Aczél Zsigmond, Arányi Ignácz, Beregi Lajos, Biró Ármin, Fändrich Vil­mos, Gál Béla, Hirsch Adolf, Jeszenszky Jenő, Kutassy Jenő,, Lorch K. Lajos, Millig Ádám, Oroszy Gyula, őri Zoltán, Pirkner Konrád és Stern Emil. — Pénztáros: Gombos Pál. — Ellenőrök: Müller József és Simkovics Rezső. — Háznagyok : Gutmann Mór, Eckenberg Gyula, Gombos Miklós ós Gombos Béla. — Ügyész : dr. Walter Károly. — Jogtanácsos : dr. Kardos Elemér. Magyar vasművek és gépgyárak orsz. egyesülete. V, Mária Valéria-u. 10. Tel. 284—71. Elnök : Van den Eynde Hector. — Alelnökök : Kandó Kál­mán. Láng Gusztáv, Hubert Lipót, Orphanides János és Dessauer Ármin. — Ügyv. igazgató : Kende Tódor. — Helyettesei: Mihályü Dezső és Stromfeld Ferencz. — Tisztviselők : Wessely Rezső és Biró Lili. Magvar vegyészeti gyárosok orsz. egyesülete. V, Mária Valéria-u. 12.1. ö. Tel. 263—07. — Elnök : szász­bereki br. dr. Kohner Adolf. — Alelnökök : Hercz József, dr. Keleti Kornél, Szávoczt Zoltán és Szir­mai Oszkár. — Ügyv. igazgató : Halmi Gyula. — Titkár : dr. Urbányi József. Országos vendéglős-egyesület. VI, aradi u. 11. Tel. L 912—58. — Elnök : Herczog József (Újpest). — Ügyv. elnök : Lehöcz Lajos (Pesterzsébet). — Al­elnök : Paszolay István (Pestújhely). — Főtitkár : dr. Csizmadia Imre. — Titkár : Posch Gyula. — Pénztáros : Nóvák József. Zsák és ponyvakereskedők és kölcsönzők orsz. egye­sülete. V, "Perczel Mór-u. 1. — Elnök : Wahl Vil­mos. — Ügyv. elnök : Schillinger Sándor. — Tit­kár : dr. Gipsz Lipót. — Pénztáros : Haas Miksa. Budapest székesfőváros zsibárus kereskedők ipar­társulata, VIII, Dobozi-u. 11. — Elnök : Tomasik István. — Alelnökök : Rosenfeld Jenő és Stern Samu. — Pénztárnok : Bloch Gyula. — Ellenőr : Friedmann Ármin. — Kulcsár : Lukács Gyula. — Gazdák : Hajek Károly és Nagy Sándor. — Titkár : dr. Balázs József ügyvéd. Zsinegkereskedők orsz. egyesülete. V, Perczel Mór­utcza 1. —Társelnök : Pilon Vilmos. — Alelnök : Varga Mihály (Szeged). — Titkár: dr. Gipsz Lipót. — Pénztáros : tamásn Varga Andor. 2. Alkalmazottak egyesületei. Magyarországi betegápolók és ápolónők orsz. egyesü­lete. VII, dohány-u. 74. Tel. J 422—24. — Elnök : dr. Rajnai Béla. — Titkár : Deák Mária. Biztosítási tisztviselők és üzletszerzők orsz. szövetsége. VII, Rottenbiller-u. 13. — Elnök : Pataky Emi­Alelnökök : Katona Dezső és Pollák Sándor. — Titkárok : Scheuman Béla és Berger József. — Háznagy: Klár Adolf. -— Jegyző : Farkas Er­zsébet. Droguista iíjak egyesülete. VII, Károly-krt 3. — Elnök : Bartha István. — Ügyvezető elnök Tost Dezső. — Pénztáros : Pammer Károly, — Főtitkár; •Kárlik Gyulái — Összejövetel minden csütör­tökön este 6 órától. Egyesült betegápolók és ápolónők orsz. egyesülete. VIII, Stáhly-u. 1. ----- Elnök : Horváth Gáspár. — Titkár : Szilágyi Jenőné. Geittner és Rausch budapesti bej. czég alkalmazottai segélyegylete. VI, Andrássy-út 18. Tel. 158—52. — Elnök : Rausch Aladár. — Alelnök : Kramer Lajos. — Jegyző : Brosek Béla. — Pénztáros : Szabó Ernő. — Ellenőr : Takács Erzsébet. A kereskedelmi alkalmazottak orsz. szövetsége. VI, Andrássy-út 67. Tel. 279—45. — Ügyvezető elnök : Gyuricza Gyula. — Alelnökök : Farkas Miklós és Fleischer Ernő. — Ügyvezető titkár: Deutsch Jenő. — Vezetőségi tagok : Ehrengruber Hermann, Féliér Ernő, Ganz Antalné, Gyémánt Ignácz, Ka­schánszky Sándor, Klein Árpád, Radó Dezső, Rényi Izsó, Rosenfeld István, Salgó Jenő, Schäffer Vilmos, Szilágyi Bernát, Traindl József, Víg Lajos és Weisz Márk. — Felügyelő bizottsági tagok : Be­retvás Bódog elnök, Breitner Jenő, Pataki Kálmán, Singer Vilmos és Vészi Lajos. Magyarországi kereskedelmi utazók egyesülete. VI, Jókai-u. 4. Tel. 218—14, — Elnök : alsóterényi Auer Róbert. — Társelnök : maróti Fürst Ber­talan. — Alelnökök : Arányi Ignácz, Gutmann Zsigmond ós Laufer Ferencz. — Pénztáros : Szabó Lajos. — Ellenőrök : Kende Vilmos és Gerő Emil, — Titkár és ügyész : dr. Radvány Manó. — Iroda­főnök : Radó Gyula. Keresztény alkalmazott kereskedők és tisztviselők orsz. szövetsége. IV, Irányi-u. 25. Tel. J 451—10. — Elnök : Schmidt István. — Titkár: dr. Riesz Lajos. Magyar áruügynökök egyesülete. V, visegrádi u. 14.— Titkár : dr. Szente Lajos. Művezetők orsz. szövetsege. VIII, német-w. 32. Tel. 324—68. — Elnök : Simonyi Gyula. — Alelnök : Palik Ferencz. —- Titkár : Nemes Károly. — Jegy­zők : Dus Árpád és Szomjas Gyula. — Pénztárosok: Hännika Antal és Zsinkovits József. — Gondnok : Hutter Ágoston. — Ügyész.: dr. Usetty Béla. — Főkönyvelő : Sebők Imre. — Tisztviselők : Erdey Ilona és Lubik Jolán. — Ellenőrök : Stitz Antal, Digon Károlv, Király András, Lusker Béla és Urbán Béla. IX. Jótékonysági, emberbaráti és segélyző egyesületek. IX. Jótéknysági, emberbaráti és segélyző egyesületek. Általános közjótékonysági egyesület. I, Ráth György ­utcza 18. — Elnök : Lányi Márton nyug. főispán. Bethánia-egylet. VIII, Gyulai Pál-utcza 9. Tel. J 303—87. — Tiszteletbeli elnök: dr. Kecskeméthy István. — Elnökök : br. Podmaniczky Pál és Nyáry Pál. — Alelnök : dr. Gráf Elemér. — Főtitkár : dr. Csia Sándor. — Titkár : Camorek Jenő. Budai izraelita nőegylet. II, fő-u. 12. — Elnök : özv. Friedmann Gusztávné. — Alelnökök : Alapi Béláné és dr. Lasz Samuné. — Pénztáros : Környei Árminné. — Ellenőr : dr. Schulmeister Mártonné. Titkár : Szabó Jakab. Budai Mária Dorottya jótékonyezélú ev. nőegylet. I, Verbőczy-u. 28. — Elnök : dr. Varsányi Má­tyásné. — Lelkészelnök : dr. Varsányi Mátyás. — Álelnökök : Kin Gyuláné és Pohánka Gyuláné. — Titkár: dr. Kilényi Loránd. — Ügyészek : dr, Glatz Erich és dr. Uhlmann Lajos. — Pénztáros : Szterényi Hugó né. Budapesti árú- és értéktőzsde tagjainak segítő­egyesülete. V, Báthory-u. 9. — Elnök: Frey Kálmán. — Titkár : dr. Dezső Sámuel. Budapesti ev. ref. németajkú leány-egyház nőegylete. V, alkotmány-u. 15. — Elnök és pénztáros : Schmidt Mártonné. Budapesti kereskedők menháza. VI, Andrássy-út 12. — Elnök: dr. ómoraviczai Heinrich Dezső. — Al­elnökök : Beimel Sándor és Schmidt Richárd. — Pénztárkezelő ; Hüttl Frigyes. — Jogtanácsos: dr. Beck Salamon. Budapesti leányegyesület. V, Béla-u. 4. — Elnök: Fleischl Sándorné. — Hiv. órák : kedd és csütör­tök d. u. 3—6-ig. Budapesti H. ker. általános közjótékonysági egye­sület. II, fő-u. 3. (Elöljáróság ülésterme.) — Elnök dr. Németh Imre. — Alelnök : dr. Jáhl Rezső. — Titkár Pichler Károly. >— Pénztáros : Vagács Géza. Budapesti V. ker. izraelita nőegylet. V, Lipót-krt 10. — Díszelnök : Kleinberger Ferenczné. — Ügyvezető­elnök: Eichbaum Mórné. — Alelnökök: Fellner Leóné, Holstein Józsefné, Salgó Izsóné, Wiste r 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom