Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - B) - h) A minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Sgyesttletek. 318 Egyesületek. XV. Egyesületek. I. Betegsegélyző- és temetkezési egyesületek. Magyar királyi államvasutak északi főműhelyében al­kalmazott személyzet önsegélyző és temetkezési egylete. X, kőbányai út 30. — Elnök : Bodóczy Gábor. — Alelnök : Bocsv Sándor. — Pénztáros : Mihalek Mihály. Magyar királyi államvasutak gépgyárának vállalati betegsegélyző pénztára. X, kőbányai út 23. — Elnök: dr. Sztanek Ferencz. — Főorvos: dr. Barla Szabó József. Általános önsegélyző egyesület (ezelőtt: Zion). VII, Erzsébet-körút 26. Tel. J 429—42. — Elnök : be­töltetlen Alelnökök : Elek Bernát, Fellner Leó. — Igazgatósági tagok : Boskovits Géza, Goldfinger Gábor, Hermann H. Ferenc, Stcinberger Jakab, Wanck Antal.—Ügyv.-igazgató: VeyslovichJózsef. A m. kir. belügyminiszteri altisztek végtisztesség­adásra és segélyezésre alakult Nagyboldogasszony egyesülete. I, Vár, országház-u. 30. — Elnök : Pá­linkás István. — Titkár : Bencskó János.— Pénz­táros : Schmidt József. — Könyvtárnok : Szőke Ferenc. — Ellenőr : Körösi Pál. — Számvizsgáló : Szabó János. Budapesti borbély és fodrász betegsegélyző és temet­kezési egylet. VII, Csengery-u. 15. — Elnök : Réthly Árpád. — Alelnök : Hermann János. — Titkár : Nagy Miklós. — Pénztárnok : Molnár. Gyula. Budapest-józsefvárosi szőlőmívesek betegsegélyző és temetkezési egylete. VIII, kálvária-u. 14. (Leimeter vendéglő.) — Elnök : Kéli János. — Alelnök : Holzspacher Mátyás. — Titkár: Tóth József. — Pénztáros : Hofbauer János. Budapest III. ker. újlaki Noé és Háromkirály egyesí­tetttemetkezési egylet. (III.Lajos-utca 46.)— Elnök: Raffay Árpád. Titkár : Tóth Ferenc. Pénztáros : Máder Károly. — Pénzbeszedő : Griller Ferenc. A budapesti gépgyárak vállalati betegsegélyzőpénz­tárainak szövetsége. Központja : X, kőbányai út 21. — Elnök : dr. Sztanek Ferenc. —Ügyvezető : Stéger János. Budapesti házfelügyelők betegsegélyző és társadalmi egyesülete. Budapest, VII, Erzsébet-körút 36. — Elnök : Szalay Ferenc. — Alelnök : Szabó János és Gállos Lajos. — Pénztárnok : Fehér Imre és Gálovics Vendel. Ellenőrök : Katona Gábor, Imre János, Szalay József és Zokob Lajos. I-ső budapesti nőbetegsegélyző és temetkezési egylet. II, kacsa-u. 22. — Budapesti rézművesek beteg- és temetkezési egyesü­lete. VII, Wesselényi-u. 30. (Nagy Sándor-féle ven­déglő.) Budapest székesfővárosi közszolga betegsegélyző és önsegélyző egylete. VI, Dessewffy-u. 23. — Elnök : Milleider Ármin. — Álelnök : Reich Vilmos. — Pénztáros : Schlesinger Márk. — Ellenőr : Schwarz Mór. — Gazda : Quittner Károly. Budapesti tabáni hajósok temetkezesi egylete. I, ke­reszt-tér 4. — Elnök : Schreil Győző. — Pénztár­nok : Preiszler István. — Titkár : Reisz Lipót. Caritas önsegélyző egyesület (betegsegélyző). V, Vil­mos császár-út 46. Tel. T 219—62. — Igazgatóság : Elnök : Reichenberg Jakab. — Alelnök : Molnár Frigyes. — Felügyelőbizottság: Elnök: Grósz Mátyás, ügyv. igazgató : Oppmann Árpád. — Tit­kár : Rosenfeld Bernát. — Pénztárnok : Drach Ignácz. A Duna-Száva-Adria vasúttársaság (ezelőtt Déli Vas­pályatársaság) betegségi biztosító intézete. I, Mé­száros-u. 19. Tel. T 127—26 6-os mellékállomás. Hivatalos órák: 8—14-ig. — Elnök : Gor­don Róbert min. tan., vezérigazgató, j— Elnök­helyettes : dr. Harmath József. — Ügyvezető : Kazal Béla. — Ügyvezetőhelyettes : Hoff er István. — Főorvos : dr. Marsovai Marsovszky Pál, I, dísz-tér 3. Tel. T 276—70. —Igazgatóválasztmány : dr. Szegő Béla, Zoltán Emil, dr. Pleskó Oszkár, Zitter Jenő, dr. Hallósy Tibor, dr. Völlick Brúnó, Schwarcz Brúnó, Biácsi Géza, Prikkel József, Kajdi József, Pánczél Lajos, Piros István, Sütő Ferencz, Wonyavka Károly. — Felügyelőbizottság : Gabri­elli Oszkár, Liebhardt Béla, Michon Béla, Oszter Ödön, Putz Károly, Filipovits Ferencz. Egyesült szent Ferencz és szent Vendel betegsegélyző és temetkezési egylet. IX, gyep-u. 52. — Elnök: Kiss József. —Másodelnök : Kreisz István. — Pénztárnok : Fibi István. — Jegyző : Mundy Károly. Első budai polgári betegsegélyző- és temetkezési egy­let. II, iskola-u. 44. — Hiv. órák : a hónap első vasárnapján d. u. 2—4-ig. — Elnök : Schwarcz Elemér.— Alelnökök : Grolig József, Bölczy La­jos. —- Pénztáros : Horacsek József. — Jegyző : Hostyiczky Antal. Első budapesti fürdő-személyzet betegsegélyző és te­metkezési egylete. II, Margit-körút 25. — Hiv. óra : 1-én és 15-én este 8-kor. Elnök : Bugyáki Ferenc. — I. alelnök : Nagy Miklós.— II. alelnök : Nagy Ger­gely. — Titkár : Tóbiás Mihály. — Pénztáros : Prédán Miklós. Első budapesti molnárok és malommunkások temet­kezési egylete. IX, Tompa-u. 34. — Elnök : Virág József. — Alelnök : Mészáros Lajos. Első dunagőzhajózási társaság gőzhajó-kormányosok betegsegélyző és temetkezési egylete. III, kis­korona-u. (Hausmann Pál vendéglőjében). — El­nök : Horváth Károly. — I. alelnök : Kobor Ig­nácz. — II. alelnök : Kaszó István. — Könyvelő : Hlaics András. — Pénztárnok : Buklatics István. Ganz és társa Danubius r.-t. vállalati betegsegélyző pénztára. X, kőbányai út 31. — Elnök : ifj. Adler Rácz József. — Alelnök : Fehérváry Mihály. — Ügyvezető : Wallner János. — Felügyelő-bizott­sági elnök : Biró László. Goldberger Sámuel F. és fiai r.-t. vállalati betegpénz­tára. III, Lajos-u. 138. — Elnök : Löwinger Mi­hály. — Jegyző : Huray Gizi. — Felügyelőbiz. elnök : Bognár Károly. Hungária könyvnyomda és kiadó üzlet házi beteg­segélypénztára. V, Vilmos császár-út 34. — Elnök : Klopfer Béla. — Alelnök : Kohn Lipót.— Pénz­táros : Bloch Lajos. — Ellenőr : Ligeti Simon. Titkár-jegyző : Steiner Sándor. Kőszénbánya- és téglagyár-társulat Pesten czég buda­pesti és erzsébetfalvai téglagyárainak és ipartelepei­nek vállalati betegsegélyző pénztára. VII, király-u. 67. — Elnök : Lukács József. — Helyettes elnök : Schüller Ede. — Ügyvivő : Burger Viktor. — He­lyettes ügyvivő : Possel László. Lábbelikészítő mesterek temetkezési egyesülete. VII, Wesselényi-u. 17. — Elnök : Pintér Vilmos. — Al­elnök : Ákkert József és Deutsch Hermann. — Titkár : Kövessy Lajos. — Pénztárnok : Balázsy Mihály. — Gazda : Szüsz Adolf. — Számvizsgáló : Pfeiffer Ferencz, Sulhoff István. — Ellenőr : Dobos Imre, Halász Lajos. — Hiv. óra d. u. 5—7. Láng L. gépgyár r.-t. czég budapesti gépgyára válla­lati betegsegélyző pénztára. V, váczi út 152/156. — Elnök : K orbácska József. — Álelnök : Tomsits Ká­roly. — Ügyvezető : Eperjessy Elemér. — Ellenőr : Pollacsek Antal. Magyar betegsegélyző egylet. VII, akáczfa-u. 22. — Elnök : Gans Ármin. — Alelnökök : Freund József és Pick Ede. — Pénztárnok : Havas Fülöp. -— Ellenőr : Weinberger Mór. — Titkár : Spitz Ignácz. Magyar hajózási betegségi biztosító intézet. V, Wurm­utcza 2. Tel. 101—07. Óbudai «Bikur Cholim» betegsegélyző egylet. III, szőlő­kért-u. 16. — Elnök : Deutsch Lajos. — Alelnök : Weisz Mór. — Pénztáros : Quittner Ármin. Óbudai «Cselka» betegsegélyző és temetkezési egylet. III, kiskorona-u. 74. — Elnök: Arany János. ~ Alelnök : Polifhov Károly. — Pénztáros : Héber ­ger János. Óbudai Szent Péter és Pál temetkezési egylet. III, szent­endrei u. 16. — Elnök : Raab Márton. —Alelnök : Gittinger István. — Pénztárnok : Schlosser Lajos. Országos Bikur Cholim betegeket gyámolító egye­sület. VII, kertész-u. 32. — Elnök : dr. Sebestyén Ántal. — Alelnök : dr. Stern Simon. — Igazgatók : Deutsch Vilmos, Koréin Dezső. — Pénztáros : Schle­singer József. — Ellenőr : Weisz Mór. — Titkár : Vajda Alfréd. Tel. J 353—36. «Osman» betegsegélyző és temetkezési egylet. VIII, kis­stáczió-u. 1. — Elnök: Kollár István. — Titkár : Melier János. A magyar kir. posta betegségi biztosító intézete. Buda­pest, IV, főposta-palota. — Elnök : Demény Ká­roly államtitkár. — Ügyvezető alelnök : dr. Alkér Sándor postafőigazg. — Igazgató : Keller Dezső postaigazg. — Igazgató-helyettes : Erben Aladár postatan. — Országos főorvos: dr. Mutschen­bacher Tivadar, egészségügyi főtan., egy. m. tanár, Röck István és első brünni gépgyár r.-t. betegsegélyzö­pénztára. I, budafoki út. — Elnök : Holló Ferencz czégvez. — Pénztáros : Otto Margit. — Ellenőr : Vogl István. — Gyári orvos: dr. Rosin Sándor. Schlick-Nicholson gép-, waggon- és hajógyár rész­vénytársaság vállalati betegsegélyző pénztára. VI, váczi út 45. — Elnök : Orphanides János. — Al­elnök : Britekliba Sándor. A «Szent Anna» betegsegélyző és temetkezési egylet. IX, Ráday-u. 5. — Elnök: Kohut Lajos. — Al­elnök : Ferenczy János. — Jegyző : Németh Fe­rencz. — Pénztáros : Winter Márton. I. Szent Péter és Pál betegsegélyző és temetkezési egy­let. III, szentendrei u. 16. — Elnök : Winkler Jó­zsef. — Alelnök : Brinner József. — Pénztáros : Brosz Vilmos. — Titkár: Novacsek János. — Orvos : dr. Hartl Alajos. •— Árvaatya : dr. Hartl Alajos. Újságírók kórház- és szanatórium egyesülete. VII, Rákóczi-út 10. Tel. J 420—26. — Elnök : Salu­sinszky Imre. — Alelnökök i Roóz Rezső, Sándor Mihály. — Főorvos: dr. Várkonyi Jenő. — Igazgató : Walikovszky Károly. — Pénztárnok : dr. Balogh Henrik. — Ellenőr: Pünkösti Andor. «Vulkán» gépgyár r.-t. vállalati betegsegélyző pénz­tára. V, váczi út 66. — Elnök : Fleischer Károly. — Pénztáros : Domsick László. Wörner J. és társa gépgyárának betegsegélyző pénz­tára. V, váczi út 48. — Elnök : Lesch György. -— Pénztáros : Rauscher Géza. — Ellenőr: Biró Ferencz. II. Dal- és zeneegyesületek. <Aczélhang> munkás dalegylete. Budapest, X, Máv. gépgyára. Kőbányai út 19/21. — Hivatalos órák : minden szerdán d. u. 3—5-ig. — Elnök: Pülis Károly. — Alelnök : Gáspár Elemér. — Kar­igazgató : Noseda Károly. — Titkár: Becker Ottó. — Jegyző : Szabó János. — Főpénztáros : Komora Árpád. — Ellenőr : Reichenfeld Rezső. — Leltáros : Rebitsek József. Budai dalárda. I, márvány-u. 32. — Elnök : dr. Ripka Ferencz. — Alelnökök : Dunay Jenő és dr. Vécsei Ede. — Ügyvezető igazgató : Schüler Ala­jos. •— Főtitkár : vitéz Lánczos Károly. -— Titkár : Szatmáry Károly. — Pénztáros : Eibel Antal. — Ellenőr: Grawatsch Rezső. — Hangjegytáros: ifj. Friedl Ede. — Karigazgató: Szeghö Sándor. — Karnagyok : Harmath Artúr és Zöld Károly. Budapesti férfi dalegylet. VIII, Mária Terézia-tér 8. (Pedagógiai szeminárium.) *— Elnök : dr. Pnrebl

Next

/
Oldalképek
Tartalom