Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - B) - h) A minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Egyesitletek. BIB Egyesületek. Győzöd — Alelnök : Türner Antal. — Karnagy : Dötscb Károly. — Titkár : ifj. Dötsch Károly. — Jegyző : Molnár György. — Pénztáros : Traverzs István. — Hangjegytáros: Drahos József. — Gazda : Gelencsér György. Budapesti munkásdalárda. II, medve-u. 5. jpolg. fiú­iskola. — Elnök : Kozma Jenő. — Titkár : Mos­dóssy Béla. — Pénztáros : Vogyeráczky Ferencz Budapesti polgári dalkör. IV, váczi u. 43. — Elnök : Haverland Antal. — Ügyvezető elnök : Csehacsek Vilmos. Alelnök : Schulz Dániel. — Főtitkár : Tarr Sándor. — Titkár : Fehér István. — Pénz­tárnok : Keller József. — Ellenőr: Kovács Ká­roly. — Gazda : Mederli Károly. — Karigazgató Országh Tivadar. Ganz—Danubius gyári dal- és zeneegyesület. X, kő bányai út 31. — Elnök : Szüllő Árpád. — Elnök­helyettes : Becker Ágoston. — Másodelnök : Titsch Károly. — Jogtanácsos : dr. Fabinyi Tihamér. — Főtitkár : Tatarek György. — Főpénztáros : Hor­váth Sándor. — Karigazgató : Müller Károly kar­nagy. Magyar dalosszövetség. IV, czukor-u. 6. — Díszelnök : Í róf Majláth J. Géza. — Elnök : dr. Sipőcz Jenő 'iszteletbeli elnök: Betöltetlen. — Tiszteletbeli alelnök : dr. Semsey Aladár. — Ügyvezető elnök: Kern Aurél. — Központi alelnök : Gerlóczy Béla, Frühwirth Mátyás, dr. Ybl Ervin. — Vi­déki alelnök : dr. Csajághy Károly, dr. Emperl Gyula, dr. Magoss György. — Főpénztáros : dr. Falk Zsigmond. — Ellenőr : Vörös Kálmán. — Gazda : Horváth István. — Ügyész : dr. Miklós Ferenc. — Zászlótartó : Sovisrath László. — Orszá­f os karnagy : Kiss Károly. — Vidéki karnagy : Irdélyi József, Kreman Sámuel, dr. Kneif fel Ferenc Magyar kir. Operaház zenekarából alakult filhar­móniai társaság. VI, Andrássy-út (Operaház). Díszelnök : Kerner István, főzeneigazgató. Elnök : dr. Dohnányi Ernő. — Alelnök-ügyvezető : Dömötör Lajos, — Titkár: Komor Vilmos. — Pénztárnok : Fischer Miksa. — Ellenőr : Dámit András. — Könyvtárnok : Folger Félix. — Gazda : Romagnoli Ferencz. A magyar Zene Barátainak Országos Egyesülete. (Ideiglenes helyiség: IV, Deák Ferencz-tér 4.) Elnök : dr. Raffay Sándor. — Ügyvezető elnök: dr. Szilágyi Imre. — Társelnökök : dr. Gaál Endre és dr. Hodossy Gedeon. Országos postás zene- és kultúregyesület. (Budai posta­palota és VIII, Mária Terézia-tér 17/19.) — Fő­védnök : Demény Károly államtitkár. — Véd­nökök : Kolossváry Endre h. államtitkár, Datten­berg Lajos h. államtitkár, Balla Pál h. államtitkár, Eberhardt János és Salamon István. —Elnök : dr. báró Szalay Gábor. — Társelnökök: Fejér Ottó h. államtitkár, Gazdy Jenő,Soós Jenő, Varga István és Biskey Karola. — Ügyvezető elnök: dr. Hencz Lajos. — Főtitkár : dr. Lóky Zoltán. — Titkár : Antal Béla. — Jegyző : dr. Vida Irén Ügyész : dr. Orbán Lajos. — Pénztáros : Popovits Andor. — Enek- és zeneszakosztály elnöke : Dániel István. — Szépii-odalm szakosztály elnöke: Pe­terdy Sándor. — Szakirodalmi szakosztály elnöke dr. Alkér Sándor. Törekvés dal- és önképzőegylet. x, kőbányai út és Hungária-körút sarok. — Elnök: Lóránt Mar­czell. — Társelnök : Czigány Sándor. — Ügyvezető alelnök: Fillkorn Lajos. — Énekkari alelnök : Endrődi Ernő. — Gazd. alelnök : Jakab György. — Vig. alelnök: Bayer Károly. — Főtitkár: Horváth István. — Titkár : Pechacsek Kálmán. — Pénztáros : Accipiter Lajos. — Könyvtárosok : Esztocsák János, Jeritsch Ferencz es Ifkovits József. — Ellenőrök : Kühlmann Antal és Dummer Antal. — Tanszemélyzet: Kis Károly karigaz­gató (ének), Péchy József karigazgató (zenekar), Holzapfel Aranka (zongora), Kéltscha Nándor (hegedű), Zilachy Gyula (színrendező), Boross Dezső (táncz). Turisták dalköre. IV, aranykéz-u. 6. — Elnök : Déry József Árpád. — Alelnök: Kauzál István. —Jegyző: Bátori Béla. — Pénztáros : Lakner Károly. — Ellenőr : Höger Ferencz. — Karvezető : Hoffmann Antal. III. Építészek, gyógyszerészek, írók, mérnö­kök, művészek, orvosok, tanárok, tanítók, tisztviselők, ügyvédek és közjegyzők külön­féle egyesületei. 1. Építészek és mérnökök egyesületei. Magánmérnökök országos szövetsége. VI, Vilmos császár-út21. — Tel.200—56. — Elnök: Schiffer Miksa. — Főtitkár : Strasser Miksa. — Igazgatók : Steiler Antal, Fónagy Béla, Bauch Árpád. — Gazda: Gróner Jenő. — Pénztárnok Vermes Jenő. — Könyvtárnok : Győrfi Ede. Magyar építőművészek szövetsége. V, Rudolf-tér 1. Tel. L 960—21. — I. mester : Jónás Dávid. — II. mester : Szivessy Tibor. — Ügyvezető titkár Kóródy György. — Pénztáros : Horváth Antal. ­Gazda : Vajda Andor. Magyar mérnök- és építészegylet. IV, Reáltanoda-u. 13/15. Tel. J 9—43. — Elnök : Buday Béla. — Al­elnökök : Spur István, Schmidt Sándor és K. Virágh Andor. •— Igazgató : Méhes Zoltán. — Főtitkár : Majorossy Gyula. — Titkárok : Marusák Dezső és ifj. Goszleth Lajos. — Háznagy : Orth Ambrus.— Könyvtárnok : dr. Lósy-Schmidt Ede. — Közlöny­szerkesztő : Feyér Gyula. Magyar mérnökök és építészek nemzeti szövetsége. IV, városház-u. 7. — Elnök : dr. Bresztovszky Béla. — Alelnökök: Hoepfner Guidó, Kacsa­novszky József és Szentgáli Antal. — Ügyvezető alelnök : Köpesdy Elemer. — Főtitkár : .... — Háznagy : Uy Károly. — Pénztáros: Kőrös László. — Ellenőr : Pirovich Aladár. — Titkárok : Dobos Béla, Hajdú János és Laky József. — Köz­ponti titkár : Zakariás Sándor. Steindl-céh. IV, Semmelweis-u. 6. — Elnök : Alpár Ignácz. — Alelnökök : Korb Flóris, Róth Miksa, Vajda Zsigmond és Seenger Béla. — Titkár : Haus­wirth Ödön. — Ügyész : dr. Koch Lajos. — Pénz­táros : Jungfer József. — Gazda : Weisinger György. — Ellenőr : Schmidt József. Városi mérnökök országos szövetsége. IV, központi városház III. em. 326. — Elnök : Orczy Gyula. — Alelnökök : Rumbach Dezső, Berzenczey Domo­kos és Schön Győző. — Főtitkár : Bánóczy Béla. — Főjegyző : Orbán Béla. — Pénztáros : Kempelen Ágoston. — Titkár : Karfner János . — Jegyző : vitéz dr. Morotvay László. — Ellenőr: Dósa Kálmán. Jegyző : Sződy Szilárd. — Pénztáros : Horváth Béla. — Festészeti szakosztály elnöke: E. IUés Aladár. — Szobrászati szakosztály elnöke : Bory Jenő. — Építészeti szakosztály elnöke: Neu­schloss Kornél. Magyar képzőművésznők egyesülete. I, Krisztina körút 155. — Elnök : Somló Sári. — Alelnökök : Rainerné Istvánffy Gabrielle és dr. Dégen Ár­pádné. — Titkár : Mészárosné Kisfaludy Mariska. Magyarországi újságírók egyesülete. VII, Rákóczi­út 10. Tel. J 420—26. — Elnök : Habár Mihály. — Alelnökök: Czebe László, Szatmári Mór, Heltai Jenő. — Főtitkár : Saly Dezső. —Titkár : Szirmay István. Pénztáros : dr. Gajáry István. — Ellenőr: Zimmer Ferencz. — Gazda : Barabás Loránd. — Ügyész: dr. Bálint Artúr. — Számvizsgálók : Lukács G. Jenő. Lusztig Pál és Schwét Henrik. — Fegy. tanácselnök : dr. Tóth László. — Alelnöke : Pünkösty Andor. Magyar színpadi szerzők egyesülete. VII, Miksa-u. 7. (Athenaeum épület.) — Elnök : Heltai Jenő. — Főtitkár : dr. Vitéz Miklós. Országos színészegyesület. VIII, Baross-tér 9. — Elnök : Stella Gyula. — Alelnökök : Rózsahegyi Kálmán, Kardoss Géza és Remete Géza. — Titkár : Géczy István. — Főkönyvelő : Balla Kálmán. — Pénztáros : Delli Lajos. — Irodatiszt: Kabelik Anna. Otthon» írók és hírlapírók köre. VIII, Eszterházy­utcza 4. Tel. J 354—52, — Elnök: Betöltetlen.-­Alelnökök : dr. Kun Andor és Bónitz Ferencz. — Főtitkár: Hegedűs Gyula. — Pénztáros: Fodor Oszkár. Szinyei Merse Pál társaság. I, villányi út 12. — Elnök: Csók István. — Másodelnök: Lyka Károly és Pet. rovics Elek. — Főtitákr: Jeszenszky Sándor. — Pénztáros : Zádor István. Vidéki újságkiadók országos szövetsége. VI, Teréz­körút 2. Tel. 123—45. — Elnök : Pető Lajos — Álelnök : dr. Steuer György államtitkár-kormány­biztos. — Titkár : dr. Prager Márton. 2. Gyógyszerészek egyesületei. Budapesti gyógyszerész-testület. VIII, aggteleki u. 8. — Tel. J 322—23. — Elnök: dr. Gaál Endre. Alelnökök : Szilvássy Gy. László és Lőrincze Jenő. — Ügyvez. titkár : Kovács Ödön. — Pénz­táros : Elek Mihály. Magyarországi gyógyszerész-egyesület. VI, Hegedűs Sándor-u. 17. — Elnök : dr. Gaál Endre. — Társ­elnök : Mihalovits Jenő (Debreczen). — Alelnökök : dr. Szabó Béla (Üjpest) és dr. Tauffer Gábor. — Ügyvezető igazgató : Koritsánszky Ottó. — Tit­kár : Preyer V. Dezső. — Pénztáros : Róth Manó. Okleveles gyógyszerészek országos egyesülete. VII, Baross-tér 9. Tel. J 403—14. Tiszteletbeli elnök : Millner György. — Elnök : Dobos Gábor. — Al­elnök : dr. Andriska Viktor. — Ügyv. titkár: Makoviczky Zoltán. — Rep. titkár és a Gyógy­szerészek Lapja felelős szerkesztője : dr. Dömötör Lajos. — Pénztáros : Kis A. Andor. — Főjegyző : dr. Bátori Ferencz. 3. írók és művészek egyesületei. Budapesti színészek szövetsége. V, Lipót-körút 20. Tel. T 243—52. — Elnök : Hegedűs Gyula. — Al­elnökök : .Kiss Ferencz, Sarkadi Aladár és Törzs Jenő. — Ügyv. igazgató : dr. Molnár Dezső. — Helyettese : dr. Sándor Zoltán titkár. «Fészek» művészek klubja. VII, kertész-u. 34/36. Tel. J 406—37. — Igazgatók : Tolnay Ákos, Bruch­steiner Rezső és Róna József. — Háznagy : Tolnay Ákos. — Pénztáros : Werner Lajos, — Ellenőr : Bruchsteiner Rezső. — Titkár : Györgyi Antal. «Hollós Mátyás társaság» írók, művészek és tudósok budai egyesülete. — Elnök : dr. Morvay Győző. — Alelnök : dr. Éxner Kornél. — Főtitkár : Szávay Gyula. — Titkár : Peterdy Sándor. — Háznagy : Viraág Béla. — Háznagyi iroda : I, Bors-u. 24. Magyar akvarell- és pasztellfestök egyesülete. VI, Andrássy-út 71. — Elnök : Nádler Róbert. — Titkár : Baranski E. László. — Pénztáros : dr. Loeszl István. Magyar írók segélyegylete. Igazgató bizottság, és pénztár: V, bálvány-u. 7., titkárság: I, ág-u. 4. — Elnök : gróf Dessewffy Aurél. — Másodelnök : báró Forster Gyula és Kozma Andor. — Pénz­tárnok : A Magyar Földhitelintézet. — Titkár : Szász Károty. Magyar képzőművészek egyesülete. VI, városliget, Műcsarnok. — Elnök : Nádler Róbert müegyet. ny. r. tanár. — Főtitkár: Makoldy József, — 4. Orvosok egyesületei. Állatorvosok egyesületei. Budapesti gyakorló orvosok segélyző egyesülete. VI, Teréz-körút 22. — Elnök : dr. Medvei Béla. — Al­elnökök : dr. Lobmayer Géza és dr. Raisz Aladár.— Titkárok : dr. Pfeiffer Gyula és dr. Franki Oszkár. Pénztárosok : dr. Patai Samu és dr. Imhof Dezső.— Ellenőr : Vámos Gyula. Budapesti orvosi kaszinó. V, Wekerle Sándor-u. 22. Tel. L 976—16. — Elnök : Alapy Henrik. — Al­elnök : Schrank Simon. — Főtitkár: Forbát Sán­dor. — Pénztáros : Himmler Izsó. Budapesti orvosok szövetsége. VIII, Szentkirályi-u. 21. — Elnök : dr. Hültl Hümér. — Alelnök : dr. Gerlóczy Zsigmond. — Titkár : dr. Purjesz Béla. — Pénztárnok, dr. Szabó József. Budapest-terézvárosi orvos társaság. V, Wekerle S.­utcza 22. — Elnök : Belánszky Demkó Béla. — Alelnökök : Jacobi József, Öhler László és Weiss Hugó. — Titkár: Fillenz Károly. — Jegjző : Gertler György. — Pénztáros : Hahn Dezső. — Számvizsgálók : Rajna Mór, Grünfeld Ármin és Varga Géza. — Háznagy : Inselt Arnold. Közkórházi orvostársulat. VIII, Gyulay Pál-u. 2. — Elnök : dr. Sarbó Artúr. — Alelnök : dr. Borszéky Károly. — Üléselnökök : dr. Rausz Aladár és dr. Csébi Lajos. — Belső titkár : dr. Torday Árpád. — Titkár: dr. Elischer Ernő. — Pénztáros: dr. Hochenburger Emil. — Ellenőr : dr. Szeghő Ernő.— Jegyzők : dr. Kesserü Bálint és dr. Macskássy Fe­rencz. — Pénztárvizsgálók : dr. Lénárd Dezső. Magyar fogorvosok egyesülete. VIII, Mária-u. 52. — Elnök : dr. Sturm József. — Főtitkár : dr. Ora­vetz Pál. — Pénztáros : dr. Hollósy Ede. — Tit­kár : dr. Heller Ernő. Magyar orvosok nemzeti egyesülete (M. O. N. E.). VIII, Baross-u. 44. Tel. J 304—72. — Elnök: dr. Ritoók Zsigmond. — Alelnök : dr. Windisch Ödön. — Vidéki alelnök : dr. Klekner Károly. — Ügyvezető igazgató : dr. Csilléry András. — Tit­károk : dr. Engel Antal és dr. Tóth Ernő. — Pénz­táros : dr. Hlatky Tivadar. — Ellenőr : dr. Takáos István. — Jegyzők : dr. Andor Béla, dr. Csákányi Győző, dr. Keserű Bálint és dr. Wolff Károly. — Gazda : dr. Matolay György. — Hivatalos órák este 6—8. Magyar orvosok tuberkulózis egyesülete. Titkárság: Budapest, Erzsébet királyné szanatórium. — El­nök : dr. br. Korányi Sándor. — Alelnökök : dr. Bókay János ós dr. Hutyra Ferencz. — I. titkár : dr. Országh Oszkár. — II. titkár: dr. Barát Irén. — Pénztáros : dr. Kentzler Gyula.

Next

/
Oldalképek
Tartalom