Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - B) - h) A minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Közlekedés. 257 Vasutak. Budapesti helyiérdekű és Újpest—rákos­palotai közúti villamosnál: Rohr maim István, vasúti és hajózási főfelügyelő. Budapest székesfőv. közlekedési r.-t.-uál: dr. Darányi Ferencz, min. tan. f) Budapesti m. kir. állami hidak miniszteri megbízottja, (n, fő-u. 1. — Tel. T 206-03.) Min. meghízott: Gombos Mihály, min. oszt.-tan. g) M. kir. állami autóüzem központi telepe. (I, ezredes-u. 2.) Igazgató: Dömötör József. Igazg.-helyettes: Kindlovics József. Titkár: Przybilla Jenő. Pénztárnok: Morell József. Pongrácz-úti tárolótelep. (X, Pongrácz-út.) Vezető: Szentandrássy Jenő, h) M. kir. állami kocsi- és lószerszámjavitó-műhely. (IX, soroksári út 152.) Főfelügyelők: dr. Reiner János, vitéz Kiss Károly, dr. Gáldy Nándor, Cséplő József. Felügyelök: dr. Lakner Nándor, dr. Zombory Kál­mán, Tivadar Viktor, dr. Morvay István, dr. Gyökössy Endre. A. II. Jogügyek. (VI, Andrássy-út 73-75.) Osztályvezető: Főfelügyelők: Bankos Károly, dr. Czillinger Lóránt. Felügyelők: dr. Spiegl Frigyes, dr. Dániel Dezső, dr. Sztankóczy László. A. III. Házkezelőség. Osztályvezető: dr. Daubner Imre, főfelügyelő. Felügyelők: dr. Martinovich Róbert, dr. Vass István. Főmérnökök : Fügi Ödön, Kopping Tivadar. A. IV. Nyugdíj- és nyugbérügyek. «Betegségi Biztosító intézet». es a jótékony alapok ügyei. Egészségügyi adminisztráczió. A nyugdíjintézet és jótékony alapok ügyei. (VI, Andrássy-út 73-75.) Osztályvezető: dr. Vidra Gergely, főfelügyelő. Főfelügyelő: dr. Tüske Jenő. Felügyelők: Molnár Ferencz, dr. Haury József, dr. Tóth Ferencz, Csorba András. Főorvosi hivatal. (VI, Andrássy-út 73-75.) Vezető: dr. Farkas Elemér, főfelügyelő, igazgatósági főorvos. Felügyelő: dr. Csia Sándor. Titkár: dr. Bujdosó János. Igazgató: Weigel Jenő. Igazg.-helyettes: Stiglitz Béla. i) II. kir. révfőkapitányság. (I, Ybl Miklós-tér 8. — Tel. T 157-94.) Révfőkapitány: HUd Ferencz, f. ő. főtanácsnok. Révfőkapitány-helyettes: Rónay Tivadar, f. altanácsnok. j) M. kir. révkapitányság. (I, Ybl Miklós-tér 8. - Tel. T 248-93.) Révkapitány: Skripecz Dezső, f. ő. altanácsnok. k) Vasutak. I. Magyar kir. államvasutak. (A kereskedelemügyi m. kir. minisztérium főhatósága alatt.) A ni. kir. államvasutak igaz­gatósága. (VI, Andrássy-út 73—75. — Tel. T 264-60.) Elnökség: • Elnök: Samarjay Lajos, min. tan., államtitkár. Vezető : dr. Hamary Géza, főfelügyelő. A) Általános igazgatási főosztály. (VI, Andrássy-út 73—75.) Igazgató: Lázár'László. Igazgató-helyettes: Tasnády Nagy András, fő­ügyész. A. I. Titkárság, (VI, Andrássy-út 73-75.) Osztályvezető: Czim- és lakásjegyzék 1928. I. AJ Fő külön kezelési iroda. (VI, Andrássy út 73-75.) Vezető : Másik Andor, titkár. Központi segédhivatalok. (VI, Andrássy-út 73—75.) Vezető: Nagy Géza, felügyelő. Titkár: Gnbács Lajos. Őrség központi vezetőség. (VI, Teréz-körút 62.) Vezető: vitéz Kiss Károly, kir. tan., főfeliigy. Segédtitkár : dr. Kálazy Sándor. B) Pénzügyi főosztály. (VI, Andrássy-út 73-75.) Igazgató : Seidl Aurél, miniszteri tanácsos. Igazgató-helyettes: dr. Forfota Győző. Főfelügyelők: Buza József, Solti Béla. Kezelési iroda. (VI, Andrássy-út 73-75.) Vezető: Helfenstein Frigyes, főtiszt. B. I. Költségvetés, hitelügyek és pénzügyi statisztika. (VI, Andrássy-út 73-75.) Osztályvezető : Rajz Károly, főfelügyelő. Titkárok : Romák Béla dr., Korniczky Lajos dr. B. H. A szakszolgálati elszámolások eiienörsége. (VI, Andrássy-út 73-75.) Osztályvezető: dr. Hendel Gyula, főfelügyelő. Főfelügyelők: Boriszák István, Czuckermann Izidor, Makláry Sándor. B. IH. Számvevőségi ügyek. (VI, Andrássy-út 73-75.) Osztályvezető: dr. Luka István, .főfelügyelő. Főfelügyelők: Lányi Ignácz, Kerényi József, Panda József, Dorsch Károly, dr. Szabó Árpád. C) Kereskedelmi főosztály. (VI, Andrássy-út 73-75. — Tel. 86—09.) Igazgató: dr. Senn Ottó, min. tanácsos. Igazg.-helyettes: Hegyi Imre. Főfelügyelők; Strowski Lajos. C. I. Személy- és podgyászdijszabás. (VI, Andrássy-út 73-75.) Osztályvezető : Rimanóczy Ferencz, főfelügyelő. Felügyelök: Stahly Ödön, Zacher István. C. II. Belföldi és díjszabási és vasútgazdasági ügyek. (VI, Andrássy-út 73—75.) Osztályvezető: Udvarhelyi Károly, főfelügyelő. Főfelügyelők: Keleti Lajos, dr. Takács Gyula. C. Hl. A külfölddel való árúforgalmak díjszabási ügyei. (VI, Andrássy-út 73—75.) Osztályvezető: Sommer Aladár, főfelügyelő, lőfelogyelők: dr. Weiner Henrik, Darás Zsigmond, Haö'ner Géza, dr. Szájbély Jenő. A magy. kir. államvasutak leszámolási irodája. (VI, Teréz-krt 60—62. — Tel. T 252—94.) Főnöki iroda. Igazgatóhelyettes: Wikkenhauser Ferencz, a le­szám ifisi irotla főnöke. Főfelügyelő: László János. I. osztály. Bevétel-el/enörség. Osztályvezető: Sándor Gyula, főfelügyelő. Főfelügyelők: dr. Filesz Lajos, Szacsvay Károly, Engelmayer János, Mahr Rezső, Miklóssy Lajos. II. osztály. (VI, Teréz-krt 62. — Tel. T 125—OS.) Visszatérítési üiyek. Osztályvezető : dr. Róbert Ödön, főfelügyelő. Főfelügyelő: Horváth Géza. III. osztály. (VI Teréz-körút 6-1. - Tel. T 278—06.) Kereskedelmi statisztika. Osztályvezető : dr. Magyar Sándor, főfelügyelő. Felügyelő: Rásky István. IV. osztály (VI, Podmaniczky-u. 34. — Tel. T 209-83.) Menetiegy-nyomda. Osztályvezető : dr. Langer Aurél felügyelő. D) Épitési és pályafenntartási főosztály. (VI, Teréz-körút 56.— Tel. T 110 -44.) Igazgató : Rabong János, korm. főtanácsos. Igazgatóhelyettes: Masirevich György, kormány­főtanácsos. Főfelügyelő: Alex Ernő. D. I. Szerkesztés, tervezés. Osztályvezető: Kortsák Antal, mérnők, főfelügyelő. Felügyelők: Hartmann Dezső, Simay István, Raáb Lajos, Manz Béla, Lakos Sándor, Dénes Artúr, Szmodits Kázmér, Goszleth Béla, Allodiatoris Károly, Róz Gusz­táv, Radó Dezső. D. H. Pályafenntartás pályafelügyelet. Osztályvezető : Kovách Imre, főfelügyelő. Főfelügyelők: Hajnal Dezső, Návay Ernő, Frank Ottó, Mandl József, Gellért József. 17

Next

/
Oldalképek
Tartalom