Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - B) - h) A minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Köziekedé«, 258 Vasutak. D. III. Hid ügyek, Osztályvezető: Rotter Károly, főfelügyelő. Főfelügyelők: Kölber Ernő, GergurevicMiksa, Far­kas Ferencz, Mendl Géza, Rédl Sándor,Bencze J.Mátyás. D. IV. Epitőfelügyeló'ségek. a) a budapesti pályaudvarok építő felügyelősége. Építésvezető: Görög Sándor, főfelügyelő. Felügyelő: Lakatos Andor. b) a Győr— brück királvhidai vonal épitő fel­ügyelősége. Építésvezető: Akay Elemér, felügyelő. Főfelügyelők: Vadnay Károly, Dókány Fülöp. i E) Gépészeti főosztály. (VI, Andrássy-út 73—75. — Tel. T 213-10.) Igazgató: Igazgatóhelyettes: Neugebauer Károly. Kezelési Iroda. Vezető: Papp Lajos, titkár. E. I. Vontatási osztály. Tel. J 310-98.) Osztályvezető: Hajcsi Barna, főfelügyelő. Osztályvez- töhelyettes: Kalef, Leó, főfelügyelő. Főfelügyelők: Dénes Zsigmond, Hay Gyula. E. H. Járművek beszerzése, szerkesztések és kísérletek. Osztályvezető: Szentgyörgyi Gusztáv, főfelügyelő. Osztályvezetőhelyettes: Zechmeiszter Jenő, fő­felü yelő. Főfelügyelők: Petrikovics Károly, Pfeiffer Károly, Rónai Gyula. E. m MBheiyi szolgálat. Osztályvezető: Gyenes Kálmán, főfelügyelő. m Osztályvezetőhelyettes: Biró Sándor, főfelügyelő. Főfelügyelők: Ullbrich Rezső, Kabay György, Ró­zsa János, Fischer Mór. II. Vonalviliamositási iroda. Irodavezető: Verebélyi László, középitési tanácsos, meghívott szakértő. F) Forgalmi főosztály. (VI, Andrássy-út 73—75. — Tel. T 224-17.) Igazgató : Horánszky Gyula, min. tan. Igazgatóhelyettes: Prihradny Kálmán. Főfelügyelő: Gártner Ferencz. F. Fókezelési iroda. Vezető: Neisar Jenő, felügyelő. F. I. Forgalmi ügyek. (VI, Andrássy-út 73—75.) Osztályvezető: Gámán Gábor, főfelügyelő. Főfelügyelők: dr. Halász Ferencz, Eitl Ernő, Ru­rik Nándor, Holluby Artúr András, Herde Jenő, Krisz­tiáni Sándor. F. H. Kocsileszámolás. Osztályvezető: Teschei t Gyula, főfelügyelő. Főfelügyelő: Merk Albert. Felügycd k: Naisiedler Károly, Polyánszky Titus, Menczer Artúr Sághy Győző. F. Hl. Központi kocsiintézés. (VI, Andrássy-út 73-75.) Osztályvezető: Radely Jenő, főfelügyelő. Felügyelők: Stróbl Vilmos, Spirsiczky Gyula. F. IV. Visszkereset Szakosztályvezető: dr. Bereczky Sándor, főfelügy. felügyelők : Sándor Szilárd, Wolter Ede. Cr) Anyagbeszerzési főosztály. Igazgató: Farkas Ferencz. min. tanácsos. Igazgató-helyettes: Szentivány Ferencz. G. I. osztály. Osztályvezető : Citronyi János, főfelügyelő. Főlelügyelök: Steiner Kornél, Nóvák Emil, Machay István. Felügyelők: Fodor Alajos, Schindler Emil, Szekendy Ferencz, G. II. osztály. Osztályvezető : Bárány Béla, főfelügyelő. Felügyelők: dr. Tóth János, Fischbein Sándor. G. III. osztály. Pályafenntartási és mühelyi faanyagok, tűzifa, nyomtat­ványok és papirnemü anyagok beszerzése. Anyagbeszer­zési statisztika. Osztályvezető: Felügyelők: Trop János. Északi főműhely! szertár. (X, kőbányai út 30. — Tel. J 311—24.) Szertárfőnök: Gaál Ernő, főintéző. Istvántelkl főműhelyi szertár. (Rákospalota, Istvántelek. — Tel. L 915—72.) Szertárfőnök: Veress Béla, főintéző. Építési és pályafenntartási anyagszertár. Szertárfőnök: Tombász Kálmán. Vegyészeti laboratórium. (X, salgótarjáni út. — Tel. J 311—17.) Vezető : Dorner Béla, főfelügyelő. \ Műhelyek és üzemek. Északi főműhely. (X, kőbányai út 30. — Tel. J 311—58.) Műhelyfőnök: Lóránt Marczel, főfelügyelő. Helyettes: Nóvák László, lőíeliigyelő. Főfelügyelő: Zoltán Artúr. Felügyelők: Bogesich Hermann, Bieger Alfréd, Marton Emil, Radvaner Viktor, Kont Árpád, Vadász Hugó, Papp Dénes, dr. Haller Jenő, Zinser Antal. Istvántelki főműhely. (Palotaujfalu. — Tel. L 915—75.) Műhelyfőnök: Salamon Márton, főfelügyelő. Fönökhelyettes: Szekeres Ernő, felügyelő Főfelügyelő: Bőke Alajos. Felügyelők: Rozsonits József, Ludescher Tivadar, Hoffmann Gusztáv, Benkö Kálmán, Kornay Lenárt. Keleti pályaudvari műszaki kocsihivatal fiók­műnelye. (VH, Verseny-u. 1. Tel. J 351—40.) Főmérnök: Ruhwald Sándor. Főintéző: Albrecht Lajos. Gépkocsi üzemfőnökség. Üzemvezető : Lacsny Árpád, főmérnök. Téglagyár főnökség. Üzemvezető: Schnitzler Gyula, főmérnök. Brikettgyár főnökség. Üzemvezető: Tóth Tibor, felügyelő. 01 (ajgázgyár főnökség. Üzemvezető: Schnitzler Gyula, főmérnök. Budapesti üzletvezetőség;. (VIH, kerepesi út 1/3., (Nyolczház). — Tel. J 310—96.) % Özletvezetőség. Üzletvezető: Rozsits Endre, kormányfőtanácsos. Üzletvezetőhelyettesek: Bogyós Ottó, főfelügyelő, Csordás István, főfelügyelő. I. Általános osztály. (Tel. J 310—85.) Osztályvezető : Szűcs József Jenő, főfelügyelő. Osztály vezetőhelyettes: dr. Gronovszky Antal, felügy elő, Főfelügyelők: dr. Szász Sándor, főorvos, dr. Pász­tor Sándor, főorvos. Felügyelők: Bucsik Béla, Major Antal, Somogyi József, Sági Ernő Miklós, dr. Lerseh Andor, dr. Beke István, Berényi Dezső, Zahumenszky Ferencz, Lang Salamon. II. Épitési és pályafenntartási osztály. (Tel. J 310—94.) Osztályvezető: Buszkay István, főfelügyelő. Osztály vezetőhelyettes: Geiger Miksa, főfelügyelő. Főfelügyelők : Adler Armin, Polgár Samu. Felügyelök: Sándor Miksa, Wlossák Béla, Balázs Gyula, Aggházy Tibor, Sztupkai Dénes, Gandalovits János. III. Forgalmi és kereskedelmi osztály. (Tel. J 384—67.) Osztályvezető: Pásztor Kálmán, főfelügyelő. Osztályvezetők: Schwartz József, felügyelő, Dezső Károly, főintéző. í őfelügyelők: Schapira Miksa, Kubányi Gyula, Men­delsohn David. Felügyelők: Bartha Albert, Bauer Károly, Baumer­sbach Gyula, Csiby József, Csóti Antal, Clementis Jenő, Eszter Aladár, Várady Ferencz, Magyar Ernő, Matus János, Molnár Gergely, Schmitz Simon, Szemán Mihály, Hoffmann Sándor, Illyés Ferencz, Muszely Gvula, Sán­dor Emil, dr. Ulm er Ágost. Engelmann Géza, Igács József, Tutsek Lipót, Varga Gábor, Maiinka Ferencz. IV. Vontatási osztály. (Tel. J 310-98.) Osztályvezető: Horváth István, főfelügyelő. Felügyelők: Szűcs Bódog. László József, Farkas La­jos, Farkas Jenő, Brüll Lipót, Blazsevátz Antal, Ritt Gyula. V. Számosztály. (Tel. J 364-28.) Szám osztályfőnök: Biró Béla, főfelügyelő. Számosztályfőnök helyettesek: Gara Nándor, fő­felügyelő, Batár József, Németh M. Miklós, főintézők. Felügyelők: Gudra Gyula, Tholvay Benedek, Or­szágh Adolf, Szőke András, Sándor Aladár, Holzinger János, Hoffmann Ármin, Nozdrovitzky Géza, Klimó Jenő, Klein László, Varasdy Géza, Schuster Árpád Ká­rolv. Fűtőházak. Budapest, keleti pályaudvar. (VH, Kerepesi út 14. — Tel. J 394—66.) Fütőházfőnök: Horváth Zsigmond, felügyelő. Főmérnökök: Tolnay Jenő, Nemes Lajos. Északi fütöházfönökség. (Angyalföld. — Tel. L 914—53.) Fütőházfőnök: Özvegyi Béla, felügyelő. Felügyelő: Zsoldos Miklós. Budapest-Ferenczváros. (Tel. J 330- 67.) Fütőházfőnök: Koós Ernő, főmérnök. lőmérnökök: Mészáros Károly, Mühlhans Gyula, Frölich Albert.

Next

/
Oldalképek
Tartalom