Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - B) - c) Minisztériumok

Pénzügyminisztérium. * VI. Szeszadóügyi csoport. A szesz termelésével, forgalomba hozatalával, meg­adózásával járó számvevőségi teendők és az azzal kap­csolatos közigazgatási ügyek. Főnök : Kempf Kálmán, min. számv. I. o. főtanácsos. 7. osztály. Osztályvezető: Bárczy Barna, min. számv. I. o. főtanácsos. 2, osztály. Osztályvezető: Höffler Róbert, min. számv. I. o. főtanácsos. Segédhivatalok. A minisztérium segédhivatalainak vezetésével megbizva: Vörös Sándor, kormánytan., irodafőigazg. Irodafőigazgató: Heokel Arthur. Irodaigazgatők: Fömel Vilma, Kamuiért György, Nagy László. Pénzügyminiszteri gazdászati hivatal. (i, Verbőczy-u. 9. — Tel. 145—79.) Főnők: Elek György, gazd. liiv. igazgató. Ellenőr: Szinassv János. A biztosító magánvállalatok állami felügyelősége. (I, Vár, Szentbáromság-tér 6.) Elnök: Pap Elek, ny. államtitkár. Igazgató: Fejér Vilmos, min. tanácsos, Államszámviteltani vizsgáló-bizottság. Elnök: dr. Jakabify Károly, min. tanácsos. Biztosítási szaktanács. Elnök: Pap Elek. ny. államtitkár. Alelnök: dr. Nagy Ferencz, egyet. ny. r. tanár. M. kir. központi illetmény-hivatal. Főnök: Majláth Oszkár, min. tan., h. államtitkár. Helyettese: dr. Melczer Elek, oszt. tanácsos. A m. kii*, pénzügyi miuissetériani szakköréhez tartozó budapesti hatóságok és intézmények. Adófelügyelőségek (299. lapon). Állami földmérés (295. lapon). Állami kispesti munkástelep építésvezetőség, m. kir. , (300. lapon). Állami nyomda (310. lapon). Állampénztárak, m. kir. közp. (298. lapon). Állami pénzverő hivatal (298. lapon). Államszámviteltani vizsg. bizottság (270. lapon). Bányakapitányság (297. lapon). Bélyegraktár (299. lapon). Dohányjövedéki központi igazgatóság és az alá­rendelt hivatalok (297. lapon). Főfémjelzö és fémbováltó hivatal (298. lapon). Fővámhivatal (299. lapon). Iparosok orsz. központi hitelszövetkezete (300. lapon). Kincstári jogügyi igazgatóság (298. lapon). Kataszter (#6. lapon). Lottóosztály a székesfővárosi pénzügyigazgatóságnál (298. lapon). Országos közp. hitelszövetkezet (300. lapon). Pénzügyigazgatóságok (298. lapon). Pénzügyőrség (299. lapon). Postatakarékpénztár (297. lapon). Sóhivatal (299. lapon). VI. Magy. királyi kereskedelemügyi minisztérium. 229 Elnöki szakosztály. (Tel. T 230—25.) Szakosztályfőnök: dr. gesztőozi Samassa Aurél, min. tan. Min. oszt.-tan.: ifj. dr. Ketly Károly, min. tan. c. Min. titkárok: dr. László Géza, dr. kiskárándi és nagyváradi Nánássy János. I. Szakosztály. (II., Hunyadi János-út í. Tel. T 243-45.) (Közúti közigazgatás.) Szakosztályfőnök: Mészáros János, min. tanácsos, h. államtitkári c. és jeli. Min. oszt.'tanácsos: dr. Véesey Kálmán, min. tan. c. Min. titkár: Vutkovich Zoltán. Keresk. minisztérium. 1 (II., lánczhid-u. 1. és 3., kivéve azokat az osztályokat, amelyek más elhelyezéssel vannak megjelölve. — Tel. T 119-68.) Miniszter: Herrmann Miksa. Államtitkárok: dr. báró Wimmereperg Frigyes, dr. cserneki és tarkeői Dezseőfify Aurél. Demény Károly, p. t. vezérigazgató. II Szakosztály. (II., Hunyady János-út 1. Tel. T 294 - 11.) Műszaki személyzet személyi ügyei. — Államépitészeti liivatalok és általános mérnöki ügyek. — Állami köz­utak fenntartása és felügyelete.— Kőbányák ügyei. -Út­építés. — Uti gépek. Szakosztályfőnök: Toperczer Ákos, min. tanácsos. Min. oszt.-tanácsosok: Sámy Sándor, min. tan. c., Kukin Vajin, min. tan. c., Barna Bertalan, min. tan. c., Breznay Géza, min. tan. c., Keviczky Sándor, min. tan. c., Újhelyi László, Kolumbán József. Min. műszaki tanácsosok: Sebestyén Mór, min. o. tau. c. és jeli., Petter Gyula, min. oszt.-tan. e. Berendeltek: Tiszay Géza, műszaki tan., műszaki főtan, c., Oserey Aladár, Benke István, műszaki tanácsosok. III. Szakosztály. (II., Hunyadi János-út 1. Tel. T 251-83.) (Hidépités.) Szakosztályfőnök: Nóvák Ferencz, min. tan. Min. oszt.-tanácsos: Gombos Mihály. Min. műszaki tanácsosok: Barsy Károly, min. oszt.­tan. cim., Tantó Pál. Harkányi János. IV. Szakosztály­ai., Hunyadi János-út 1. Tel. T 201—14.) (Magasépítés.) Szakosztályfőnök: Noszlopy Kálmán, min. oszt.­tanácsos. Min. oszt.-tanácsos: Kupp Jenő, Fiala Géza. Min. műszaki tanácsosok: Bernárdt Győző, min. Ioszt.-tan. c., Litsek Jenő. Berendelve: Vásárhelyi Dezső, műszaki főtanácsos, Komjáthy Sándor, műszaki tanácsos. V. Szakosztály. (II, Fö-u. 6. Tel. T 218-58.) (Légi forgalmi ügyek). (M. kir. légügyi hivatal). Szakosztályfőnök: Vassel Károly, légügyi igazgató. Titkár: TJdvardy Jenő, légügyi felügyelő. 1. ügyosztály. (Jogi, közigazgatási, pénzgazdászati, személyzeti, forgalmi és sajtóügyek). Vezető: Steiner József, légügyi aligazgató. 2. ügyosztály. (Műszaki ügyek). Vezető: Barkász Emil, légügyi felügyelő. 3. ügyosztály. (Légrendészet). Vezető: Janner Ernő, felügyelő. Repülőtér építési kirendeltség. Vezető: Mattyasovszky László, légügyi aligazgató. VI. Szakosztály. (Tel. T 159-11.) (Fő vas utak, helyiérdekű, közúti és saját használatú vasutak ügyei.) Szakosztály főnök: dr. TormayGéza, min. tanácsos. Min. oszt.-tanácsosok: dr. Kövér Kálmán, min. tan. c,, dr. Gyulay Aladár, min. tan. c., dr. Darányi Ferencz, min. tan. cim., dr. Koos Ödön, min. tan, c., dr. br. Kruohina Károly, dr. Válkay Bertalan, dr. Jordán Emil, dr. Ladányi Dezső. Min. titkár: ar. Szilassy Zoltán, min. oszt.-tan. c. VII. Szakosztály. (Vasúti, műszaki és automobil ügyek.) (Tel. T. 256-39.) Szakosztályfőnök: Kricsfalussy Mihály, min, tan., h. államtitkár. Min. tanácsosok: Markhót Jenő, Szikszay Gerő. Min. oszt.-tanácsosok: Vasdinnyey Pál, min. tan. c., Seidl József. Berendelve: Finály Lajos, min. tanácsos, Mokry Imre, Madarász Viktor, máv. főfelügyelők, Lindner Ernő, Maiéter Jenő, máv. főmérnökök. VIII. Szakosztály. (Díjszabási és szállítási ügyek.) (Tel. T 123-89.) Szakosztályfőnök: Vörös Zoltán, máv. igazgató, min. tan. c. IX. Szakosztály. (X., kőbányai-út 21. Tel. J 460—29.) Állami vasgyárak központi igazgatósága. Szakosztályfőnök : Dvorák Hubert, udv. tanácsos, Jtözp, igazgató. (Személyzetét lásd a «M. kir, állami vas, aczél és gép­gyárak» alatt 253. lapon.) X. Szakosztály. (M. kir. posta- és távirdavezérigazgatóság.) (IL, Hunyadi János-út 3.) Főnök: Demény Károly, államtitkár, posta- és táv­irda-vezérigazgató. * Helyettese: Kolozsváry Endre, h. államtitkár. a) Postafőosztály. Főosztályvezető: dr. br. Szalay Gábor, posta fő­1. ügyosztály. (Személyzeti ügyek.) (I, Krisztina-krt 12. Tel. K 503-01.) Vezető : Soós Gyula, p. t. főigazgató o. Helyettese: dr. Balló István, igaag. 2. ügyosztály. (Jugi, pénz- és hitelügyek.) Vezető : dr. Alkér Sándor, p. t. főigazgató. Helyettese : dr. Bugyi László, p, t. igazgató. 3. ügyosztály. (Postaforgalmi és gazdászati ügyek.) Vezető: dr. Voit Pál, p. t. igazgató. Helyettese: dr. Kiss József, p. t. igazgató. 4. ügyosztály. (Postaüzleti és kezelési ügyek.) Vezető: dr. Bényi Sándor, p. t. főigazgató. Helyettese : dr. Tóth Kálmán, p. t. igazgató. b) Távíró, távbeszélő és műszaki főosztály. Főosztályvezető: Kohl Ferencz, postaműszaki fő­igazg., h. államtitk. c. és jeli. Műszaki főigazgató: Rédl Jenő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom