Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - B) - c) Minisztériumok

Keresk. minisztérium. 230 Földia, minisztérium. 5. ügyosztály. (Távírda, távbeszélő- és radio üzleti és kezelési ügyek.) Vezető: Dimény Mózes, p. t. főigazgató. Helyettese: dr. Hajós Pál, p. t. igazgató. 6. ügyosztály. (Távírda, távbeszélő- és radio műszaki és gazdászati posta jármű és műhely ügyek.) Vezető : Lázár Lipót, postaműszaki főgazgató. Helyettesek: Cimponeriu Dénes, postaműszaki fő­igazgató. 7. ügyosztály. (Postaházak építése és fenntartása.) Vezető : Tichtl György, postaműszaki igazgató. Helyettese: Fritz Jenő, műsz. igazgató. c) Üzemi osztályok. 8. ügyosztály. (Postai üzemi ügyek.) Vezető : Csatth Béla, főigazgató. Helyettese: dr. Asztalos Domokos, főigazgató. 9. ügyosztály. (Táviró és távbeszélő üzemi ügyek.) Vezető: Terstyánszky Akos, műsz. igazg. Helyettese : Újj György, műsz. igazg. XI. szakosztály. (Tel. T 261-12.) (Ipari, kereskedelmi és munkaügyi törvényelőkészítés ) Szakosztályfőnök: dr. Jezsovics János. min. tan., h. államtitk. cz. Min. oszt.-tanácsos: dr. Halla Aurél, dr. Wenczell Tibor. XII. szakosztály. (Kereskedelmi és vámpolitika és hajózás.) (Tel. T 263—55.) Szakosztályfőnök: dr. Péteri Ödön, min. tanácsos, h. államtitkár cz. és jeli. Min. tanácsos : dr. Ferenczi Izsó. Min. oszt.-tanácsosok: dr. Gyulay Lajos, dr. Schlick István, dr. Gerő Tibor. Xin. szakosztály. (Külkereskedelem. Tel. T 200-15.) Szakosztá'yfőnök: Min. oszt. tanácsosok: dr. GéberZs. Antal, min. ta­nácsosi cz., dr. Girardi István. Min. titkárok: dr. Tóth Zoltán, min. oszt.-tan. cz., dr. Friedl István, dr. Folinusz József. XIV. szakosztály. (Belkereskedelem. Tel. T 144—11.) Szakosztályfőnök : dr. Morvay Jenő, min. tan., h. állam titk. ez. es jell. Min. tanácsos: dr. Bukovszky Nándor. Min. oszt. tanácsosok : dr. Trux Jenő, dr. Árkay Ferencz. Min. titkárok: dr. Petheő Kálmán, dr. Dórits István. XV. szakosztály. (Kézmű- és kisipari és közszállitási ügyek.Tel.T242—69.) Szakosztályfőnök: dr. Fodor Jenő, min. tan., h. államtit czim. Min. oszt.-tanácsosok: Beretvás Jenő,min.tan.cz., Felsmann -József, min tan cz. Min. titkár : dr. Tasch János, m. o. tan. cz. Műszaki tanácsos: dr. Kerék yártó György, min. oszt.-tan. cz. XVI. szakosztály. (Ipari, közgazdasági és gyáripari ügyek.)Tel. T 200 —43.) Szakosztályfőnök : Tóry Gergely, min. tanácsos. Min. oszt. tanácsosok: Altmann Gyula, min. tan. cz. Számv. igazgató: Csák Viktor. Min. műsz. tanácsosok: Wister Hugó, min. oszt.­tan, cz., Speidl Bódog, dr. gróf Hugonnai Kálmán. XVII. szakosztály. (Általános ipari műszaki ügyek. Tel. T 252—05.) Szakosztályfőnök: Feyér Gyula, min. oszt. tan., min. tan. cz. Min. műszaki tanácsos: vitéz Vináry (Yetter) Ervin, min. oszt.-tan. cz. "V Berendelve: Mezey .Bertalan, műszaki főtanácsos, Balogh József, iparisk. tanár. XVIII. szakosztály. (Ipari és kereskedelmi oktatás Tel. T 247—99.) Szakosztályfőnök : dr. br. Szterényi Sándor, min. tanácsos, h. államtitk. cz. és jeli. Min. titkár: dr. Nóvák Andor, min. oszt.-tan. cz. XIX. szakosztály. (Ipari közigazgatás. Tel. T 138—88.) Szakosztályfőnök : dr. Ary Pál, h. államtitkár. Min. oszt. tanácsosok: dr. Fritz Géza, min. tan. cz., dr. Drágsits Gellért, dr. Torma István. Min. titkárok: dr. Lakner István, min. o. tan. cz., dr. Dorits Isván, dr. Pilisy Sándor. XX. szakosztály. (II., Hunyadi János-út 1. Tel. T 243-06.) (Ipari munkásügyek (Iparfelügyelet és kazánvizsgálat.) Munkaközvetítés. Szakosztályfőnök: Schilling Zoltán, min. tan, Min oszt.-tanácsos: Hammer Géza. Berendelve : dr. Szegedy-Maszák Elemér, műszaki főtanácsos, min. tan. cz., Péterffy Oktáv, műszaki taná­csos, műsz. főtan. cz. Miniszteri számvevőség. (Tel. T 153-56.) Főnök: Tarján Vilmos, min. sz'ímv. igazgató. Számv. I. oszt. főtanácsosok : Bloch Sándor, Bekény László. Számv. II. oszt. főtanácsosok, I. oszt. főtan. cz. és jelleggel: Stefaits Gyula, Kirchmayer Ödön, Sehák Antal, Papp Aurél, Gibiszer Zoltán, Bozner István, Elischer Tihamér, Kalmár Lipót, Steiner Antal, Ará -s Endre. Segédhivatalok: (Tel. T 256-66.) Főnök: Landthaller Ede. min. segédhiv. főigazgató. Min. s.-hiv. igazgató: Konszki István. Könyv- és térképtár. Főnök : Csermendy László, min. shiv. főigazg. Shiv. igazgató: Hollán Aurél. Elnöki iroda. (Tel. T 230-25.) Főnök: Heil Kálmán, min. segédhiv. igazgató, főig. cz. Iktató, irattár és mutató. Főnök: Varga Károly, shiv. igazg. Kiadóhivatal : Főnök : Tóth Dezső, min. shiv. főigazgató. Czégek hirdetésére felügyelő miniszteri biztosság. Miniszteri biztos : dr. Ary Pál, h. államtitkár. Czégnyilvántartó: Pohl Ferencz. A. magy. kii*, kereskedelemügyi minisztérium szakköréhez tartozó hivatalok és intézmények. Államépitészeti hivatal (296. lapon). Állami gépgyár m. kir. (253. lapon). Állami hidak (257. lapon). Állami mértékhitelesítő hivatal (253. lapon). % Áru- és értéktőzsde (253. lapon). Automobilszakértő országos bizottság (256. lapon). Autóüzem (m. kir. állami 257. lapon), Elektromos áram szolgáltatásáért járó áramázak kér­désében döntő bizottság (255. lapon). Építőmesteri képzettség megvizsgálására szervezett bizottság (270. lapon). Gépjárművezetői tanfolyam (287. lapon). Hajózás (263. lapon). Iparfelügyelet (254. lapon). Iparoktatás (288. lapon). Iparoktatási kir. főigazgatóság (288. lapon). Ipari és keresk. oktatási tanács (270. lapon). Ipartestületek (255. lapon). Kereskedelmi és iparkamara (254. lapon). Kereskedelmi statisztikai értékmegállapító bizottság (311. lapon). Kiállitásügyi kirendeltség (m. kir. 254. lapon). Kocsi- és lószerszámjavitó műhely (m. kir. állami 257. lapon). Kőműves, kőfaragó és ácsmesteri képzettség meg­vizsgálására szervezett bizottság (270. lapon). Közlekedési m. kir. muzeum (265. lapon). Közlekedésügyi m. kir. tanfolyamok (287. lapon). Légügyi (m. kir. hivatal 229. lapon). Mérnöki hivatal és mérnöki tanács (254. lapon.) Mérnöki kamara (budapesti) (254. lapon). Mérnök és építész egylet (296. lapon). Mértékügyi intézet (253. lapon). Munkaközvetítő hív. m. kir. (312. lapon). Orsz. ipartanács (255. lapon). Orsz. középitési tanács (254. lapon). Országos közlekedési bizottság (256. lapon). Posta és távírda (300. lapon). Bepülőtérgondnokság (264. lapon). Bobbanóanyag és lőpor egyedárusági tanács (255.1). Statisztikai hivatal (311. lapon). Statisztikai szakvizsgálati bizottság (311. lapon). Szabadalmi bíróság (255. lapon). Szabadalmi felső bíróság (255. lapon). Technológiai és anyagvizsgáló intézet (255. lapon). Tengerészeti hivatal (256. lapon.) Textilipari szakiskola (487. lapon). Utigépjavító telep (296. lapon,) Vasgyárak (m. kir. állami) közp. igazgatósága (253.1.). Vasutak (257. lapon). Vasúti és hajózási főfelügyelőség (256. lapon). Vasúti miniszteri biztosok (256. lapon). Védjegy-tanács (255. lapon). VII. Magyar kir. foldmivelésügyi minisztérium. (V, országház-tér 11., saját palotájában.) Tel. T 261—69, T 206—34, J 456—50.) Miniszter: dr. Mayer János. Államtitkárok: dr. Szomjas Lajos, dr. Tahy Jakab, államtitkár, Kaán Károly, h. államtitkár, állam­titkári cz. Elnöki osztály. Főnök: Grabowszky Miklós, min. tan. Osztályvezető: dr.Tomcsányi Gyula, min. oszt. tan. Min titkárok: dr. Kelecsényi Miklós, dr. Viczenik Ferencz. I. Főosztály. Főnök: Pfeiffer Gyula, min. tan.. 1. ügyosztály. (Erdőrendészet.) Osztályvezető: Papp Béla, min. tan. Főerdőtanácsos: Vídos Miklós. Erdőtanácsos: Pukács Endre. 2. ügyosztály. (Erdőtelepítés és kopárfásitás.) Osztályvezető: Lipcsey László, min. tan. Főerdőtanácsos: Gulyás János. 3. ügyosztály. (Erdőgazdaság és igazgatás.) Osztályvezető: Bayer Jenő, min. tan. Főerdőtanácsosok: Hollós Gyula, Frölich Brúnó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom