Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)

1. rész - A) - g) A Minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Bíróságok. 51 Ügyészségek. Járásbirák: Bálás János, Szabó Zoltán, Kosztáczky Sándor, Dományi Izidor, Bévay Kálmán, Sárkány Balázs, Újhelyi József, dr. Kamenszky Gyula, Lutter Nándor, Kenéz Sándor, dr. Kovácsi Sándor, dr. Bun Károly, Ko­vács Béla, dr. Král Miklós, Németh Jenő, Mészáros Ala­dár, dr. Jelűnek Ede, dr. Unger Károly, Halmi Bódog, Szenkovits Lajos, dr. Medveczky László, dr. Hofhauser Imre, Langhammer Gyula, dr. Zsoldos Zsigmond, dr. Barta Aurél, dr. Csipkay E. Andor, dr. Eberhardt-Orbay Dénes, Hordóssy Lajos, Bauer Zsigmond, Pogány László, dr. Jakab fal vay Zoltán, Molnár Miklós, dr. ThomayErnő, dr. Hajdú György, dr. Laban János, Beich Péter Kornél, dr. Szemlér Lőrincz, dr. Zsédely István, dr. Bálint Andor, dr. Bácz János, dr. Schwarte Tibor, dr. Kartal Ignácz, Petheő Kornél, dr. Czirer Ákos, Szpevák Kálmán, dr. Hornyánszky Zoltán, Szenes Oszkár, dr. Winter Ernő, dr. Bónis György, dr. Spolarich Lajos, dr. Móricz Sándor, Füzesséry Bálint, Tombor László, dr. Oláh Ernő, dr. Nyáry Miklós, dr. Csizsinszky Lajos, dr. Terhes Tivadar, dr. Kéler Tibor, dr., Gál Lajos, dr. Mészáros Béla, dr. Friedrich Péter, dr. Adám András, dr. Selyeby Béla, dr. Nouvier Károly, Pavelka János, dr. Yégh Emil, dr. Pethő Tibor, dr. Kelemen Géza, Kovács Miklós, dr. Farkas Miki. Főigazgatók : Tóth Andor, Egyed József, Szilágyi Jó­zzef, Czeschner József. Telekkönyvezetők: Kritsa Izidor Konrád, Béh Jó­zsef, Balassa Károly, Hajnal Győző, Papanek Károly, Schannen Oszkár, Krizmanich Lajos, Pataki Gyula, Hegyi Dénes, Jung Gyula, Dietz János, Szabó Lajos. A budapesti I— III. ker. kir. járásbíróság. (H, fő-u. 70—78.) (Telekkönyvi hatósággal felruházva.) Elnök: Gajzágó Miklós. Alelnökök : Drisnvay László, Münszter Ferencz. Járásbirák : dr. Kiskós László, dr. Nyiri Zoltán, dr. Tóth János, dr. Csillag Benő, dr. Zubovich Arthur, Hulyák Tivadar. Ideiglenesen kirendelve: Táblabíró : Jovián Victor (c. és jeli.). Alelnö&ök : Csegezy Árpád, Vargha Kálmán, dr. Ács Jenő. Járásbirák: Beiter Bezső, Stiglbauer József, dr. Pa­takv László. Titkár : Wittek B. Zoltán. Jegyző : dr. Fleischer Béla. Irodafőigazgató : Berky Lajos. Irodaigazgatók: Szekeres Károly, Spatz Lipót. Telekkönywezetők: Popelka István, Bozóky Leó, Csala Károly. Ideiglenesen kirendelve: Hegyi Dénes, Balassa Károly. Pestvidéki kir. járásbíróság. Elnök: Szalay Károly, kir. járásbirósági elnök. Birák: dr. Szatfka Dénes, kir. it. táblai birói czimmel és jelleggel, Bozgonvi Victor, Borszéky Ákos, dr. Máthé Dezső. Titkár : dr. Kun Ferencz. Telekkönyvvezetők: Fekete Béla, Krakker Géza, Vajdics Lehel, Kállay Jenő, Fassinger Bezső, Fekete Márton, Papp Márton, Petrovácz Ferencz. Budapesti kir. büntető törvény­szék. (V, Markó-utcza 27. — Tel. : 19—88.) Elnök: dr. Langer Jenő, curiai biró. Törvényszéki birák : Baráth Zoltán, dr. Kiss István, Csengey Kálmán, Nagy Béla, tanácselnökök, Bigner Jó­zsef, dr. Tholt István, dr. Vass Lajos, dr. Publik Ernő, dr. Schirilla Achill, dr. Perémy Gábor, dr. Korpády Zol­tán, Nedeczky Géza, Ítélőtáblai biróicz. és jeli., Illés László, dr. Schwaiger József, Piacsek Győző, Krayzell Miklós kir. Ítélőtáblai birói c. felr., Ádám Árpád, László Endre, dr. Lasszy József, dr. Vass Károly, dr. Mann Hugó, dr. Németh Péter, dr. Gebhardt Károly, Zsoldos Benő, Csilléry Kálmán, Babócs Mátyás, dr. Simon Gyula, dr. Szlávy István, dr. Bubics Jenő, dr. Balassa Gusztáv, dr. Fayl Ivor, dr. Gangéi Ödön, dr. Kőszeghy Lajos, Gyene Zoltán, dr. Molnár Árpád, dr. Gamberszky Guidó, dr. Lengyel Ernő, dr. Kovács Miklós, dr. Nécsey Imre, dr. Igyártó Zoltán, Sipler Jenő, dr. Medvés Medicó István, dr. Zacskó Béla, dr. Szabó István, dr. Gőczi Károly, dr. Falaky János, ifj. Molnár Ferencz, dr. Eigen Kálmán. Ideiglenesen beosztott birák: dr. Kemény Gyula, Jakabfiy Pál, Wittich József, Bemichovszky Bezső, Gadó István, dr. Diószeghy Gábor, kúriai birói c., Denk Tiva­dar, tanácselnöki, Csegezy Gyula, dr. Matavovszky Ala­dár, Zakariás István, Olasz Károly, Patay István, tábla­bírói c. és j., dr. Fehér Bóbert, táblabírói c. és j. felr., dr. Vásárhelyi Béla, dr. Havel József, táblaibirói c., Miha­lovits Gábor, dr. Zemplényi Á. Emil, Békeffy Iván, dr. Olescher Emil, Griell Jenő, Valentin Károly, Szabó Ist­ván, Koritsánszky József, dr. Bán József, Nagy Béla, Szentimrey Jenő, Keresztessy Gyula, Biedl Gyula, Both Péter, Fekete Árpád, Poynár Sándor, Sutoris Edgár, dr. Seszták Lajos, dr. Almásy Dezső, Láber Viktor, Kill) La­jos, dr. Eckert Sándor, dr. Enyedy Bóbert, Baán József, Tempich Jakab, dr. Lányi János, dr. Ungváry Antal, dr. Ungváry Antal, dr. Gyulai Gyula, dr. Pető Jenő, dr. Hor­váth Géza, Márton Sándor, Eltrenbaum Viktor, Nagy Pál, Kun Elemér, kir. tsz. birák, Dobák Géza, Ujfalussy Fe­rencz, Csiky Imre, Barabássy István, Szigeti Dezső, Fló­rián János, dr. Lajos Ödön, Vogth Albin, Pap István, dr. Czeisz Lajos. dr. Mersitz Kálmán, Kálnássy László, Bád Illés, dr. Bérczy Géza, dr. SchadlErnő, dr. Háry Ferencz, dr. Pungur Árpád, Pless György, dr. Fenessy Ferencz, dr. Janovich Tibor, járásbirák. Főigazgató: Nagy Ferencz. Budapesti kir. büntető járás­bíróság. (V, Markó-utcza 27. földsz.) Elnök: dr. Kürthy István, Alelnökök: S. Stancsich Árpád, dr. Radics Gvula. ítélőtáblai birói cz. és jel. felruházott járásbiró : dr. Scharnhardt János. Járásbirák: dr. Paczák Jenő, dr. Thót László, Böhm Hümér, dr. Czukor József, dr. Csépai József, dr. Balogh Béla, dr. Nádas Béla, Nyiry Béla, Kéry István, Páll Ignácz, Tajnel Jenő, Buzáth Jenő. Irodaigazgatók: Buttkay Emil, Benkő Károly. i) Koronaügyészség. (V, alkotmány-u. 2. — Tel. 99—52.) Koronaügyész: Pongrácz Jenő. Koronaügyész helyettesek: dr. Szeőke István, Liget­kutby Iván, dr. Polgár Viktor, dr. Loyczell Kálmán. j) Kir. főügyészség. (V, országház-tér 12. — Tel. 34—29.) (A budapesti kir. ítélőtábla területére.) Főügyész: dabasi dr. Halász Lajos. Beosztott koronaügyészhely.: Csuppay Ferencz. Főügyészi helyettesek: dr. Vargha József, főügyészi czimmel, dr. Aczél Imre, dr. Fabó Zoltán. Beosztott ügyész : Majoross Mihály, kir. ügyész. Segédhiv. főigazg.: Angyal Kálmán. Segédh. igazg.: Stifter Ede. 4*

Next

/
Oldalképek
Tartalom