Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)

1. rész - A) - g) A Minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Ügyészségek. 52 Ügyvédi és közjegyzői hatóságok. k) Kir. ügyészségek. Budapesti kir. ügyészség. (V, Markó-u. 27. — Tel. 19—35.) Az ügyészség elnöke: dr. Strache Gusztáv, kir. fő­ügyész. (Tel. 94—14.) Főügyészi czimmel ellátott kir. főügyészi helyet­tes : dr. Wiedorn Adolf. Főügyészi helyettes: Baróthy Pál. Főügyészi helyettesek czimmel és jelleggel: dr. Milassin Kálmán, dr. Udvarhelyi Dezső, Frits Béla, dr. Polányi Aladár, dr. Hérics-Tóth Lajos, dr. Bálint Ernő, dr. Pálos Hugó, dr. Eördögh Árpád, dr. Bévffy Zoltán. Kir. ügyészségi alelnökök: Lázár József, dr. Karát­sony János, dr. Szőllősy Jenő, dr. Lehotzky Miklós, dr. Thury Endre, Jákó Sándor, dr. Biró Kálmán, Veress Béla. Főügyészi helyettesi czimmel ellátott kir. ügyész: Czobor Miklós. Alelnöki czimmel ellátott kir. ügyészek: Gregor Kálmán, Popovits Szilárd, dr, Káler Béla, Kovács Béla, Magoss Kálmán, dr. Nóvák Ernő, dr. Bert in Lajos. Kir. ügyészek: Kotsis Miklós, Schultz Gyula, dr. Lenkey Dezső, Medvigy István, Morócza Dénes, dr. Mész­ner Tivadar, dr. Kovács Péter, dr. Dolowschiák Mihály, dr. Pap Jenő Lajos, dr. Felföldy Elemér, dr. Demkovics Leó, dr. Kulmann Sándor, dr. Soóky József, dr. Moldoványi Géza, dr. Guta József, dr. Miskolczy Ágost, dr. Mankovits Antal, dr. Boronkay István, dr. Szokolay Gyula, dr. Brasso­ván Julián, dr. Bartha János, dr. Temesváry Gyula, dr. Farsang Endre, dr. Buhmann Emil, dr. Trompler Ernő, dr. Vudy Oszkár, dr. Tomcsányi Albert, dr. Villányi Ferencz, dr. Kesztler Ede, dr. Hajnik Imre. Irodafőigazgató: Fazekas Géza. Pestvidéki kir. ügyészség. (H, fő-u. 70. — Tel. 17—28, 75—85.) A kir. ügyészség vezetője: Sárospataky József, kir. főügyész. (Tel. 6—92.) Kir. főügyészhelyettesek: dr. Knörr Ferencz, dr. Harmath Jenő. Kir. ügyészségi alelnökök: dr. Jeney Aladár, dr. Fischer Ede. dr. Götz Béla. Kir. ügyészek : Benger Ernő alelnöki czimmel, Hável Jenő, Fodor Zoltán, dr. Somody János, Szabados Béla, Kiszely János, dr. Ottrubay Dezső, dr. Kilényi Lóránt, be­osztva a népjóléti minisztériumhoz, dr. Parádi László, dr. Szádeczky Lajos, dr. Schöfer Béla, dr. Hegyi István, be­osztva a népjóléti minisztériumhoz, dr. Hepess Ferencz, beosztva az árvizsgáló bizottsághoz, dr. Kabdebó Márton, dr. Kis Sándor, dr. Auer György, dr. Lindmayer Béla, dr, Kurovszky Lajos, dr. Nagy Géza. i) Fogházak. Budapesti kir. országos gyűjtő­fogház. (X, maglódi út. — Tel. Józs. 89-40, 89—41.) Igazgató: Veress Béla, a budapesti kir. ügyészség alelnöke, miniszteri biztos. Titkár: Szőke Mihály. Főorvosok : dr. Zakariás Andor, dr. Kiss Ödön, dr. Ker­,tész Géza. Budapesti kir. törvényszéki fogház. (V, Koháry-u. 9. — Tel. 40—00.) Fogházgondnokok: Gersi István, Bereczk Mihály. Fogházorvos: dr. Ötvös József. Pestvidéki kir. törvényszéki fogház. (H, fő-u. 70—72. — Tel. 17—28.) Fogházgondnok: Bichter Bezső, irodafőtiszt. Fogházorvos: dr. Melly József. m) Fiatalkorúak felügyelő hatósága. (V, Országház, XVII. kapu I. em. — Tel. 42-84.) Elnök : herczeg Hohenlohe Károly Egon. Helyettese : Oswald István, budapesti kir. törvény­széki elnök. Tanácselnökök: Baráth Zoltán, Bernolák Kálmán, Balázsné Bolgár Ilona, Dessewffy Emma, Geguss Dániel, Hanvay Sándor, Józan Miklós, dr. Lázár Adolf, dr. Nóvák Ernő, Baffay Sándorné, Schweiz Vilmos, dr. Schirilla Achill, dr. Szilágyi Arthur Károly, Szölgyény Ferencz. Szüllő Árpád. Irodaigazgató: Szabados Ferencz. Patronázs munkaközvetítő. (V, Markó-u. 12. — Tel. 94—78.) (Hivatalos órák d. u. 4—7-ig.) Igazgató: Jankura Gellért. n) Ügyvédi és közjegyzői hatóságok. Egységes birói és ügyvédi vizsgáló-bizottság. (V, Országház-tér 12. Igazságügyi palota.) Elnök: Buhla Ferencz, curiai tanácselnök. Elnök-helyettesek: dr. Vargha Ferencz, kúriai ta­nácselnök, Staud Lajos, kúriai tanácselnök, dr. Baloghy György, kúriai tanácselnök, dr. Szászy Béla, igazságügyi államtitkár, dr. Schuszter Budolf, a szabadalmi tanács elnöke, dr. Tury Sándor, kúriai tanácselnök, dr. Pap József, dr. Gold Simon, dr. Halász Frigyes, dr. Berger Miksa, dr. Metzler Gusztáv, dr. Kövess Béla, budapesti ügyvédek. Titkár: dr. Bauss Olivér, kir. kúriai elnöki tanácsos. Tagok: dr. Angyal Pál, egyet. ny. r. tanár, dr. Bartha Bichárd, kabinet-irodai főnök, dr. Bauss Olivér, kir. kúriai elnöki tanácsos, Bocskor Antal, kúriai biró, dr. Bothos Gyula, közigazgatási biró, dr. Börcsök Andor, országos földbirtokrendező biróság másodelnöke, dr. Degré Miklós,, a budapesti kir. Ítélőtábla alelnöke, dr. Doleschall Alfréd, egyet. ny. tanár, dr. Fodor Ármin, kúriai biró, dr. Fü­zesséry Tibor, orsz. földbirt. bírósági tanácselnök, dr. Gaár Vilmos, kúriai biró, dr. Geszti Andor, kúriai biró, Gyurkovits László, közigazgatási biró, dr. Halász Lajos, budapesti kir. főügyész, dr. Istvánffy Lajos, kúriai biró, dr. Kecskeméty Dániel, kir. kúriai biró, Kolos Jenő, kúriai biró, dr. K. Kováts Gyula egyet. ny. r. tanár, K. Kovács Marczel, kúriai biró, dr. Langer Jenő, a budapesti kir. büntető törvényszék elnöke, dr. Le Févre Dezső, közig, biró, Ligetkúti Iván, koronaügvész-helyettes, dr. Magyar István, kúriai biró, dr. Magyary Géza, egy. ny. r. tanár,.

Next

/
Oldalképek
Tartalom