Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

4. rész - Egyesületek és körök - XIII. Nemzetiségiek és külföldiek egyesületei - XIV. Nyngdíj-egyesületek

Egyesületek. 56 Egye sületek. A magyar vasutak utazó személyzetenek jóté­konysági egyesülete. VI, sziv :u. 30. — Tel. 79—57. — Elnök: Sándor Márkus. — Ügyv.-alelnök : Szilágyi Lajos. — Alelnök : Szabó Károly. — Pénztárnok: Berts István. — Jegyző: Szodoma György. — Lapszerkesztő : Kór Lajos. Vasúti altisztek orsz. otthona. VBI, Eestetics-u. 4. — Elnök: Buchter János. — Titkár: Nagy Perencz. — Pénztárnok: Pohráncz Béla. — Gazda: Halmos Károly. Vasúti mozdonyfütők és vontatási munkások or­szágos otthona. VH, Rottenbiller-u. 5 b. — Tel, Józs. 34 91. — Elnök: Barbarics István. — Ügyvezető elnök- Csontos János. — Jogügyi titkár : dr. Csukásy Mór. — Titkár : Herczeg Imre. — Pénztáros: T. Kovács József. — Gondnok: Halmi Lajos. Vonatkísérők országos otthona. Központi vezetőség: VH, Thököly-út 3. — Tel. Józs. 13—71. — Elnök: Birki Mihály. — Alelnök: Kasnya Géza. — Főszámvevő: Pöndör Antal. — Pőszámfejtő: Dobrovits Dezső. — Jegyző : Hajner Gyula. — Pénztáros : Babits Ödön. — Pénztári ellenőr : Holló András. — Ügyész: dr. Pető Ernő. 5. Szolgák egyesületei. Állami és törvényhatósági altisztek és szolgák országos szövetsége. I. vár, uri-u. 70. — Elnök: Nagy Imre. — II. elnök: Gubola János. — Titkár: Torszky István. — Pénztáros : Borbély György. — Ellenőr: Bartos György. — Jegyző: Major József. Az állami napidíjas hivatalszolgák országos egye­sülete. VHI, Baross-u. 127. — Elnök: Kovács Jó­zsef. — Alelnök: Hajdú Mihály. — Titkár : Udvardy Ignácz. — Pénztáros : Baksa Imre. XIII. Nemzetiségiek és külföldiek egyesületei. Budapesti lengyel egylet. V, vigadó-tér 3. (Duna Corsó kávéház). — Elnök: Czartorvski Zsigmond. (IV, Szervita-tér 4. — Tel. 8—55.) — Titkár: Jan­czewski Leó. — Könyvtáros: Puljanovski György. Budapesti lengyel munkás-egylet. V, váczi út 36. (Hofbauer-féle vendéglő), — Diszelnök: Czartoryski Zsigmond. — Elnök: Burda Antal. — Titkár: Chochól Szymon. — Pénztáros : Dzick József. Budapesti szerb ifjúsági kör. IV, Veres Pálné-u. 23. — Elnök: Kasanin Badivoj. — Alelnök : Miskovic _ Vo­jislav. — I. titkár : Grgurov Stoján. — H. titkár : Ciric Milos. — Pénztáros : Vuckovic Nikola. — Könyvtáros : Malojcic Miron. — Háznagy: Pavlovié Badivoj. Ceská Beseda.(Cseh egylet.)VI,Teréz-krt 17. (Kottinger János, éttermei). — Elnök: Badous Károly. — Alel­nök : Pilát Pál. — Választm. tagok: lovag Wohanka Vladimir, dr. Budlovsky Miksa, Melka F., Benes F., Fröhlich M., Izák J. Horvát iparosok és munkások dalegylete «Nada» VHL, Bákóczi tér 1. — Elnök: Pozgaj Ivan. — Al­elnök : Hofer Stjepan. — Titkár : ürsic Alexa. — Pénz­tárnok : Dorsic Andrija. Petru maior. Román egyetemi hallgatók köre. VHI, Baross-u. 86. — Elnök: Craciun András. — Al­elnök : Popescu J. György. — Titkár: Popoviciu György. — Pénztárnok: Miculescu Péter. — Ellenőr: Modrigan János. Schweizer Unterstützungs-Verein für Ungarn. — Elnök: Huber Paravicin, V. Rudolf-rkpt 8. — Titkár : Obrist Willy, VHI, Baross-u. 86. Société Franqaise d'Assistance en Hongrie (Home Francis). VHI, Baross-u. 42. (Saját ház.) — Disz­elnök : Comte d'Ápchier le Maugin, budapesti franczia főkonzul. — Alapító és örökös elnök: Lebaudy Róbert. — Elnök : Francois Lajos. —- Alelnök: Deflin, franczia alkonzul. — Titkár és pénztárnok: Gallart Girbal Jósé. (I, budafoki út 23.) Svájczi otthon (Home Suisse de Budapest), VI, Liszt Ferencz-tér 4. — Elölj áró : Viesell. Szent Angelina szerb nőegylet IV, váczi u. 63. — Elnök: özv. Jovanovits Istvánné. — Alelnökök: dr. Ivá­novits Ivánné, özv. Welykor Józsefné, özv. Maláty Amália. — Titkárok: Popovics V. István, Zsivkovics János. — Igazgató : terstenicai Borotha Milica. Szerb kereskedők és iparosok «Szloga» dalegylete. IV, sütő-u. 4., Márk-féle kávéház. «Szloboda» délszláv munkások önképző egylete. VII, Csengery-u. 5. — Elnök: Zsivánovity Gábor. — Titkár : Nikolity Péter. — Pénztáros : Toszkity Milorád. Verein der Reichsdeutschen. VI, Andrássy-út 25. — Tel. 14-02. — Elnök: Wolff Ernő. — Alelnök: Raabe Vilmos. — Jegyző: Bach Hermán. — Pénztár­nok : Dembinsky Bernát. — Gazda : Körfer Péter. XIV. Nyngdij-egyesületek. Budai izraelita hitközségnél és a budai Chevra Kadischánál alkalmazott hivatalnokok és szolgák nyugdijintézete. H, lánczhid-u. 4. — Elnök: dr. Sza­bolcsi Izidor. — Titkár : Fábián Ferencz. Budapesti m. kir. állami rendőrök nyugdijpótló és önsegélyző egylete. VIII, Mosonyi u. 5— 7. — Elnök : Sarándy László. — Alelnök: Frumenn Ferencz. —­Titkár: Nagy 1. Pál. —Pénztárnok: Varga IX. János. Budapesti gyógyszerész-testület nyugdíj- és se­gélyző-egylete. VHI, aggteleki u. 8. — Elnök: Filo János. — Álelnökök : Zboray Gyula, dr. Deér Endre. — Ügyv.-titkár: Réthelyi József. — Pénztárnok: dr. Ro­senberg Sándor. Budapesti népszínház nyugdijintézete. VTTT, főhg Sándor-u. 8. — Elnök: Márkus József. — Alelnökök: Preyer IJugó, Rust József. — Jegyző és pénztáros: Dingha Árpád. — Ellenőr : Feigler Károly. Budapest székesfővárosi czipész-ipartestület rok­kant- és nyugdíj-egyesülete. VH, Wesselényi-u. 17.— Elnök: Éles István. — Titkár: Kovách István György. — Pénztárnok : Hanzély János. Első 1797. évben életbe lépett magyar nyugdíj­intézet. Felszámolás alatt. — I, Fortuna-u. 21. — Igaz­gató : Kemény István. — Igazg. tagok: Mailász Gusz­táv, dr. Strausz István. — Felügyelő bizottság : Hor­váth Árpád, Püner Vilmos. Domaniczky Béla. «Fonciére» Pesti biztosító intézet hivatalnokai ós szolgái nyugdijegylete. V, sas-u. 10. — Elnökök: Bibáry Mór, Sarbó Leo. — Alelnök : Temesváry Imre. — Jegyzők : dr. Rainer Lajos, Reinitz Ernő. A «Hangya» szövetkezet alkalmazottainak nyugdij­intézete. IX, közraktár-u. 34. — Elnök: Ivánka Osz­kár. — Bizottsági tagok: dr. Pajor Ignácz. Meskó Pál, dr. Dömötör László, Balogh Elemér, Horváth Mihály, Anderlik Ignácz, Dobrovolszky Gyula. — Jegyző: Spirk Nándor. Kőbányai polgári serfőző részvénytársaság nyugdíj­intézete. X. maglódi út 17. — Elnök: dr. tószegi Freund Antal. — Jegyző : Szubert Albert. — Választ­mány : Dluhy Ignácz, Molnár György, Aczél Ármin, Pártos Ottó, Szilárd Dezső, Szubert Álbert. Köztisztviselők nyugdijpótló és segélyző egyesü­lete. I, Pázmány-u. 1. Elnök : dr. Kerntler Kálmán. — Alelnökök: dr. Samassa Adolf, dr. Ghyczy Jenő. —• Oszt. vezetőigazg.: Fejér Vilmos, Hank Gyula, Benedek Endre. Magántisztviselők országos nyugdíj-egyesülete. V, Báthory-u. 5. (s. ház).— Tel. 58—09. Elnök: dr. gr. Wickenburg Márk.—Alelnökök: dr. Freund István, Bévai Ödön, Székács Antal. — Igazg. tagok az alapító és párt. tagok sorából: Egger Gyula, Fischl Ignácz, Fleischl Sán­dor .maróthi Fürst László, dr. budai Goldberger Leó, Gre­gersen Niels, győri Gschwindt Ernő, Herzfeld Frigyes, Popper István, Salzer Lajos, dr. Strasser Imre, ifj. Tömöry Károly. — Igazgatósági tagok a rendes tagok sorából: Bacher Adolf, Fazekas Ármin, Förstner Sán­dor, Guttmann Miksa, Horvát Géza, Jász Károly, Ka­tona Zsigmond, Lesch György, Meisl Gusztáv, Bein Sán­dor, Spiegl Ödön, Teichner Arnold. — Jogtanácsos : dr. Fraenkel Sándor. — Főorvos : dr.. Braun Sándor. — Mathematikus: Bogyó Samu. — Ügyvezető igazgató:

Next

/
Oldalképek
Tartalom