Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

4. rész - Egyesületek és körök - XIII. Nemzetiségiek és külföldiek egyesületei - XIV. Nyngdíj-egyesületek

Egyesületek. 567 Egye sületek. Meisl Gusztáv. — Titkár: Weiner Sándor. — Vagyon: 12Va millió. Magyar állami altisztek és szolgák országos nyug­díjpótló és segélyző egyesülete. IX, Báday-u. 5. — Elnök I.: Varga János. — II. elnök: Almer Frigyes. — Titkár h.: Modics János. — Főkönyvelő: Székely Sándor. — Pénztárnok: Takács Péter. — Ellenőr: Takács János. Magyar gyógyszerészek nyugdijintézete. Titkárság: VI, Andrássy-út 5. — Pénztár : V, nagykorona-u. 23. — Elnök: Bayer Antal. — Alelnökök: Rózsavölgyi Imre, Hatser Gyula. — Pénztáros : Zoltán Béla. — Titkár: Sivó Jusztin. — Ellenőr: Korányi Lajos. A magyarországi hirlapirók nyugdijintézete. V, al­kotmany-u. 16. — Elnök: dr. Hoitsy Pál, — Alelnökök: dr. Fekete Ignácz, dr. Bródy Lajos. — Titkár : Lenkey Gusztáv. — Igazgatósági tagok: a) az alapítók és kép­viselőik : Barát Ármin, Bäcker Béla, dr. Bódy Tivadar, Buday Barna, Detsinyi Artúr, kemenesmihályfai Deutsch Antal, dr. kemenesmihályfai Deutsch Oszkár, Erdősi Károly, dr. Falk Zsigmond, dr. Fekete Ignácz, dr. Fell­ner Frigyes, Fenyvessy Adolf, Friedmann Lipót, Fuchs Lajos, maróthi Fürst László, Gajári Ödön, Gel­léri Mór, ifj. Haggenmacher Henrik, dr. Halász Sán­dor, dr. Hegedűs Lóránt, báró Herzog Mór Lipót, dr. Horváth Lipót, dr. Imrédy Károly, Kozma An­dor, báró Láng Mihály, Lázár György, Lenkei Lajos, Lukács József, dr. Magyar László, újlaki Müller Jó­zsef, Poor Jakab, Pulszky Garibaldi, BákosiJenő, Rech­nitz Béla, Beimann Lázár, Révai Mór, szepesváraljai Sarbó Leó, dr. Schreyer Jakab, Schuck József, Szécsi Lajos, Székely Ferencz, vásárhelyi WodianerArthur, br. Solymossy Ödön, báró Solymossy László, gr. Ester­házy Móricz, gr. Pejacsevich Tivadar, Reiner Mihály, Lichtenberg Kornél, Breitner L. Zsigmond, Krausz Simon, gr. Széchenyi Emil, Sacelláry György, Szubert Albert, hg. Windisch - Graetz Lajos, b) A szerkesztő­ségek kiküldöttei: Keszler József, Csajthay Ferencz, dr. Schiller Henrik, dr. Bródy Lajos és Siposs Ignácz, Márkus Miksa, dr. Badó Samu, dr. Balázs Ignácz, Gara József, Porzsolt Kálmán, dr. Hajdú Miklós, Miklós Andor, Béla Henrik, Deutsch Ernő, dr. Szilágyi Géza, Abonyi Árpád, Salusinszky Imre, Lányi Zsigmond, Pásztor Mihály, Habár Mihály, Sárkány Béla, Szegh Dezső. — A közgyűlés választottai: Gelléri Mór, dr. Schiller Zsigmond, Szatmári Mór, dr. Kenedi Géza, Déri Gyula, dr. Friedrich Tivadar, Gerő Ödön, dr. Lovászy Márton, Herczeg Ferencz, Seress László, Szo­kolay Kornél, Ignotus-Veigelsberg Hugó. — Felügyelő­bizottság: Káin oki Henrik, Fodor Ferencz, Bársony István, Lendvay Sándor, Peisner Ignácz. — Könyvelő : Sonnenfeld Gyula. Magyarországi munkások rokkant- és nyugdíj-egy­lete. Alakult 1893-ban (országos jelleggel). Központi iroda: Budapest,VHI, József-u. 23., az egylet saját házá­ban. — A tagok száma 202 ezer, a vagyon 13 1 /a millió korona. Az egylet 1907 óta összesen 42 ezer kor. ál­lami támogatásban részesült. — Tiszteletbeli elnök: pákai Kölber Alajos.—Alelnökök : Kulcsár István, Járó Imre.— Igazgató : Katits Antal. — Főtitkár : Pethő Sándor. — Titkár: Hipper Sándor. — Pénztárnok: Bemzső Mátyás. — Főkönyvelő : László János. — Tiszteletbeli ügyész: dr. Hirsch Ödön. — Orvosok : dr. Ertl Géza, dr. Klein Samu. — Ezen egyletnek 548 helyen van fiók­pénztára és befizetőhelye. — Budapesti fiókpénztárak és befizetőhelyek : I. ker.: budafoki út 49., hidegkúti út 84., kereszt-tér 4., Enyedi-u. 18., H. ker.: csalogány-u. 27., Hl. ker.: laktanya-u. 3., Lajos-u. 137., Lajos-u. 91., bécsi-út 134., IV. ker. : Veres Pálné-u. 22., V. ker.: Lipót-krt. 11., váczi út 86.. váczi út 48—52., VI. ker.: váczi út 117., Podmaniczky-u. 49., váczi út 19.,VH. ker.: verseny-utezai műszaki kocsihiv., Damjanich-u. 51., IX. ker.: üllői út 111,, X. ker.: kőbányai út 44., Szapáry­utcza 22.. Máv. északi főműhely-telepi iskola. Magyarországi zenészek orsz. segély- és nyugdíj­egyesülete. TV, Semmelweis-u. 12. — Elnök: Siposs Antal, kir. tan. — Alelnök: Gobbi Alajos. — Titkár: Antalik Károly. — Pénztárnok: Dötscli Károly. — Ellen­őr : Pozsgay Tivadar. A magyar posta állami személyzetének segélyző és nyugdijpótló egyesülete. VI, Teréz-krt 45. — Elnök: hennyei dr. Hennyey Vilmos. — Alelnökök: Kolozsváry Endre, Butter Emil, Földessy Károly. — Igazgató : Guth Pál.— Főtitkár: Somogyi Gyula. Főtitkár helyettes: Hencz Lajos. — Titkár: Hirschler Izidor. — Könyvelő : Polcz Pál. — Pénztáros: Valentin János. — Ellenőr: Bérezik Árpád. — Ügyész: dr. Bangha Gyula. Magyar telepítő és parcellázó bank részv.-társaság tisztviselői, kezelőtisztjei és szolgái nyugdijinté­zete. V, Béla-u. 8. — Nyugdíj bizottsági tagok: dr. Nagy Ferencz (elnök), báró Madarassy Beck Gyula dr. (alel­nök), dr. Éber Antal, Gelley Antal, Paál József, Bózsa Lajos, Elek Sándor (előadó és jegyző). A magyar vaskereskedelmi alkalmazottak, vas- és fémipari tisztviselők országos nyugdíj egyesülete. VI, Teréz-krt 24la.— Elnök : Millig Ádám.— ügyvezető­igazgató : Pirkner Konrád. — Főtitkár: Schmidt József. Mezőgazdasággal és erdészettel foglalkozók nyug­díj-intézete. IX, üllői út 25. Köztelek. — Elnök : gr. Széchenyi Emil. — Alelnökök: Nick Ede, Gressler Vilmos. — Ügyvezető-igazgató: Jeszenszky Pál, kir. tan., a Magy. Mezőgazdák Szövetkezetének vezérigazg. Nemzeti színházi munkás-osztály nyugdíj-intézete. VHI, Rákóczi-út, népszínház épület. — Elnök : Mi­hályfy Károly. — Alelnök: Péchy Gyula. — Választ­mányi tagok: Mészáros Lajos, Chmilevszky Endre, Börzsey Sándor, Schaub Gusztáv, Fellner József. — Pénztárnok: Horváth Zoltán. — Ellenőr: Freund Izsó.— Jogtanácsos : dr.Vaszilievits Emil. — Jegyző: Mészáros Lajos. Országos díjnokegylet és nyugdíj-intézet. IV, ezukor­utcza 6. — Elnök : Paczona Antal. — Pénztárnok : Lehel Andor. — Ellenőr: Fehér Ferencz. Pénzintézetek országos nyugdíj egyesülete. V, Géza­utcza 1. — Tel. 105—50. — Elnök: Lukács László, b. t. t. — Alelnökök : Hajduczky József, dr. Hantos Elemér, dr. Hoványi Géza. — Ügyvezető-igazgató : Badó Béla. — Vezértitkár: dr. Nyári Pál. — Igazgatóság: Blaskovich Ferencz, Czikó János, Eitner Zsigmond, Fenyves Ignácz, ifj. Feuer Béla, Gál Antal, Häuszer János, Hetényi Ákos, Hofbauer Pál, dr. Kégl János, Littmann Lajos, Markovics Sándor, Nánássy Andor, Radó Béla. A pesti magyar kereskedelmi bank érdekkörébe tartozó vállalatok alkalmazottai nyugdijegye­stilete. V, fürdő-uteza 2. — Elnök: Lánczy Leó. — Elnökhelyettes : Fellner Henrik. — Titkár: Thieben Artúr. — Könyvelő: Szollár Károly. — Gondnok: Ber­czeller Bernát. — Ellenőr: Kallós Leo Lipót. Magyar kir. postamesterek és kiadók segélyző- és nyugdíj-egyesülete. H, főhg. Albrecht út 3. — Elnök : Butter Emil. — Alelnökök: Kovács Lajos, Krisztinko­vich József. — Ügyvezető titkár: Dániel István. — Pénztárnok : Simoncsics György. — Főkönyvelő : Kecs­kés Károly. — Ellenőr: Walkovszky Mihály. — Iroda­tiszt : Farkas Alajos. — Ügyész : dr, Debreczeni Iván. Szállodások, vendéglősök, kávésok, pinczérek és kávéssegédek orsz. nyugdíj-egyesülete. IV, mu­zeum-krt 35. — Tel. 117—55. — Elnök: Bokros Ká­roly. — Alelnökök: Dökker Ferencz, Frenreisz Ist­ván. — Jogtanácsos : ifj. dr. Nagy Sándor. Székesfővárosi m. kir. államrendőrségi detectiv­testület nyugdíj-pótló és segélyző egyesülete. V, Zrinyi-u. 2. (főkapitánysági ép.). — Védnök: rá­dóczi dr. Boda Dezső, államrendőrs. főkapitány. —­Diszelnökök: Krecsányi Kálmán, kir. tanácsos, főkapi­tány-helyettes, dr. Nagy Károly, r.-tanácsos, detektiv­főnök. — Elnök : Sárközy Sándor. — Alelnök : Nánássy László. — Titkár: Jäger Tamás. — Jegyző: Szokolay Kálmán. — Könyvelő: Simon Géza. — Pénztárnok : Novinszky Alajos. Székesfővárosi m. kir. államrendőrség tisztikará­nak nyugdijpótló és segélyző egyesülete. V. Zrinyi­uteza 2. (főkapitánysági épület). — Diszelnök: rádóczi dr. Boda Dezső. — Elnök: Markovits Incze. — Al­elnök : dr. Schreiber Emil. — Titkár: pozsegai Kaveg­gia Béla. — Pénztáros: Major Béla. — Könyvelő: Varga János. — Jegyző : Czibor Ferencz. — Választ-

Next

/
Oldalképek
Tartalom