Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

4. rész - Egyesületek és körök - VII. Ház- és telektulajdonosok egyesületei. Házépítő egyesületek - VIII. Ipari (gyáripari) és kereskedelmi egyesületek. Kereskedelmi alkalmazottak egyesületei

Egyesületek. 551 Egye sületek. A fogtechnikusok országos szövetsége. VH, Erzsébet­krt 54. — Elnök : Barna Izidor. — Alelnökök: Dick M. János, Agulár Antal. — Jogtanácsos: dr. Bródy Ernő. — Főtitkár: Gál Ignácz. — Titkár: Hartmann Armand. — Pénztárnok : Biró Sándor. Budapesti fuvaros és szállító munkaadók egyesülete. YH, Rottenbiller-u. 10. Tel. Józs. 901. — Elnök: Scbön Ignácz. — Alelnökök : Gleicbmann Miksa, Rockenstein Samu. — Titkár : Forrai Soma., — Pénztárnok : Krasz­ner Márton. — Ellenőr: Taub Ármin. Budapesti kisfuvarosok ipartársulata. IX, Ferencz­körútl7.— Tel. 147—08. — Diszelnökök : Tompa Antal, Pollák Lipót. — Tiszteletbeli örökös elnök: Löwinger József. — Elnök: Szakács János. — Alelnökök: Asbóth Pál, Weinberger Samu, Sitár Lajos, Müller Károly. — Jegyző : Berger Vilmos. — Jogtanácsos : dr. Gosztonyi Ármin. — Pénztáros: Königstein Ernő. - Ellenőrök: Klein Izidor, Tóth Gyula. Fuvarosok ipartársulata. YH, Rottenbiller-u. 10. — Tel. Józs. 901. — Előljáró: Schön Ignácz. — Helyettes elöljárók: Krászner Márton, ifj. Hahn Frigyes. — Tit­kár : Forrai Soma. Fűszer-, vegyes- és kiskereskedők országos egyesü­lete. VI, Liszt Ferencz-tér 19. — Tel. 28-87. — Elnök : dr. Vázsonyi Vilmos. — Társelnökök : Elek Arthur, Faragó József, Dvorák Károly, Vizy Domokos. — Al­elnökök: Berger Bóbert, Vágó József, Reiter Károly, ifj. Weisz Rudolf, Ligeti Ántal, Neuwelt Sándor, Gross­inann Jágó, Hummer Mihály, Berger Miksa. — Ügy­vez. igazgató : Hoffmann Mihály. — Pénztárnok : Wirth Zsigmond. — Ügyész-titkár : dr. Strasser Sándor. Magyar fűszerkereskedők országos egyesülete. VH, Rákóczi-iit 30. — Tel. 14—35. — Elnök : Horváth Nán­dor. — Társelnök : Bogdány Mór. — Alelnökök : Vizy Domokos, Brunner Alajos, Domány József. — Pénz­táros: Domány József. — Ellenőrök : Lindenfeld Dávid. Czeglédi Károly. — Titkár: Farkas Vilmos. — Ügyész : dr. Guttmann Adolf. Magyar gabonakereskedők és malmok védegylete. V,akadémia-u. 3.— Elnök: Sándor Ármin.— Alelnökök : Schöffer Bódog, Schwartz Ármin. — Titk.: dr. Glücks­thal Samu. — Pénztáros: Steiner József. —Ellenőr: Goldmann Mihály. Budapesti grafikai és rokoniparosok főnökegyesü­lete. V, Mária Valéria-u. 12. — Tel. 82—48. — Elnök: Schwarz Félix. — Alelnökök: Gottermayer Nándor, Hermann Sámuel, Löwenstein Arnold. — Főtitkár: Krausz Soma. — H. főtitkár : Székely Artúr. — Titkári iroda vezetője: dr. Gelléry Gyula. — Szakiroda vezetője : Lőwy Salamon. A gyarmatárú nagykereskedelem körében érdekelt czégek egyesülete. V, szabadság-tér, tözsdepalota. — Tel. 96—39. — Elnök : siklósi Tschögl Henrik. — Alel­nökök : Franki Mór, Strobentz Rezső. — Pénztáros: Böhm Emil. — Jogtanácsos: dr. Medgyes Simon. Magyarországi gyufagyárosok egyesülete.VI. Andrássy­út 102. Tel. 6—73. — Elnök: Reisner Ádám (Eszék). — Alelnök: Reitter József (Kolozsvár.) A budapesti központi vásárcsarnoki gyümölcs és élelmi­szer kereskedők egyesülete. IX, csarnok-tér 4. El­nök : Szerencs József. — Ügyv.-elnök: Fodor Károly. — Alelnök: Székely Kornél. — Titkárok: Ádám Adolf, Hudra László. — Pénztárnokok : König Lipót, Meduna Ferencz. — Ügyész: dr. Hersclikovics Hennán. — Ügyv. titkár : Fehérváry József. Magyarországi irógépkereskedők egyesülete. VI, Pod­maniczky-u. 2. — Tel. 333. — Elnök : Káldor Marczel. — Alelnök: Schäffer Vilmos. — Titkár: Szabó Imre. — Pénztáros : . — Ellenőr: Steinberg Ármin. Magyarországi női kalapgyárosok országos szövetsége. Titkári hivatal: V, sas-u. 5. — Elnök: Kattler Bernát. — Alelnök : Friedmann Adolf. — Ügyész és titkár : dr. So­mogyi Arnold. — Pénztáros : Stern Ármin. — Ellenőr : Jeney Sándor. — Gazda : Jakabovits Adolf. Budapesti női kalapkészítők és díszítők ipartársu­lata. VH, Kazinczy-u. 32. földszint. — Elnök: Gold­mark Sándor. — Titkár: Benedek Marczell. Budapesti kályhásiparosok szövetsége. V, Báthory­utcza 10. — Elnök: Grübel Károly. — Alelnökök : Koch Jenő, Heber Sándor. Titkár és ügyész: dr. Braun Ferencz. Budapesti kárpitos, gombkötő, paszományos és papla­nos mesterek köre. VHI, fylái'ia Terézia-tér 1. (Vigh vendéglő). — Elnök: Nagy Ferencz. — Alelnök : Riesz Péter. — Jegyző : Kozmovszky Vilmos. — Pénztárnok : Thén Jakab. Budapesti kávés ipartársulat. VHI, József-körút 38. — Elnök: Weingruber Ignácz. — Alelnökök: Berger Leó, Upor József, Szeiffert Antal. — Pénztáros: Holstein Zsigmond. - Ellenőr : Gruber Károly. — Titkár: dr. Havas Nándor. — Hivatalos órák : d. u. 4—6-ig. — Tel. Józs. 21—05. Budapesti kávésok szövetsége. VIH, József-körút 38. — Elnök : Gárdonyi József. — Alelnökök : Kallós Márkus, Steuer Marczell. — Pénztáros: Pethő György. — El­lenőr : Gruber Károly. — Titkár: dr. Havas Nándor. — Hivatalos órák : d. u. 4—6. — Tel. Józs. 21—05. Székesfővárosi kávémérők ipartársulata. VH, dohány­utcza 45. — Elnök : Hergár Viktor. — Alelnökök : Roder Gyula, Löffler Miksa. — Titkár: Kutschera Mihály. — Pénztárnok: Jancsár József. — Számvizsgálók: Szép A., Vajda Samu, Szmerkovszky József. Hivatalos órák: hétfőn, szerdán és pénteken 3 — 5 óráig. Kelmefestők és vegytisztitók országos egyesülete. V, Széchényi-u. 1. — Tel. 140—44. — Elnök: dr. Kováid Emil. — Ügyv. főtitkár : dr. Mahler Lénárt. Magyarországi kéményseprők országos egyesülete. IX, Bakáts-tér. 2. — Tel. Józs. 22—57. Hiv. órák: hétfőn, szerdán, pénteken d. u. 5—7-ig. — Elnök: Albertini János. — Titkár: dr. Dobsa László. — Főpénzt.: Kintz­ler Károly. Budapesti késműves és műköszöríísök szövetsége. YH, nyár-u. 6. — Elnök: Zaoiál János. — Titkár: Jab­lonitzky Károly. — Pénztáros : Palleta Richard. Magyar kinematografusok országos szövetsége. Vili, József-krt 16. — Elnök : Décsi Gyula. Alelnökök : Borhegyi János, Gerő Gyula, Keleti Lajos. — Főtitkár : Lenkei Zsigmond. — Jegyző : dr. Vári Rezső. Budapesti kőfaragóinesterek, kő- ós márványiparosok szövetsége. — VIH, német-u. 22. — Tel. Józs. 12-39. — Elnök: Weisinger György. — Alelnök: Müller Ernő, Seenger Béla. _— Pénztáros : Kral Gyula. — Ellenőr : Pál Mátyás. Budapest-vidéki kőfaragómesterek és kőbányatulaj­donosok szövetsége. VHI, német-utcza 22. — Tel. Józs. 12—39. — Elnök: Kral Gyula. — Alelnök: Müller Ernő. — Pénztáros: Lendvai Rezső. — Ellenőr: Müller Rezső. Magyar könyvkereskedők egylete. IV, váczi u. 30. (Haris-palota.) — Elnök : Benkő Gyula. — Elnökhelyet­tes : Ranschburg Victor. — Alelnök: Erdősi Károly (Budapest), Schwarcz Károly (Sopron), Láng József (Nagyvárad). — Főtitkár: Gabos Soma. — Titkárok: Wiesner Jakab (Budapest), Ferenczi Károly (Miskolcz).— Pénztáros: Schäffer János. — Ellenőr: remetei Kőváry János. — Könyvtárnok: Rényi Károly. Budapesti székesfővárosi közszolga ipartársulat. VI, Dessewffy-u. 23. - Elnök: Zeisler Farkas. — Al­elnökök : Nagy Sándor, Pollák Mihály. — Pénztárnok : Zauberer Hermán. — Ellenőrök: Davidovics Sala­mon, Polyóka József. — Gazda: Baumgarten József. Budapesti lakatosmesterek szövetsége.VH,nyár-u. 6.— Tel. 25—91. — Elnök: Halász Elemér. — Alelnökök: Munkácsy Gyula, Polgár Károly, Vass Kálmán. Budapesti lakatosmesterek szövetségének munkás­közvetitője. VH, nyár-u. 6. — Tel. 25—91. — Igazgató­ság : Halász Ferencz, Munkácsy Gyula, Polgár Károly, Vass Kálmán, Wächter Antal. — Ügyv. titkár: Zöldy Nándor. — Hiv. órák: d. e. 9— 12. A likörgyárosok és gyümölcslepárolók országos egye­sülete. VHI, üllői út 60. — Tel. Józs. 262. — Elnök: bela­tini Braun Géza. Magyar lókereskedők és lóügynökök országos egye­sülete. VHI, Rákóczi-út 69.— Tel. Józs. 16—80. — Disz­elnök: Deutsch Lipót. — Társelnökök: Fried Károly, Weisz Dávid. — Ügyv. elnök: Sajó Jenő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom