Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

4. rész - Egyesületek és körök - VII. Ház- és telektulajdonosok egyesületei. Házépítő egyesületek - VIII. Ipari (gyáripari) és kereskedelmi egyesületek. Kereskedelmi alkalmazottak egyesületei

Egyesületek. 552 Egye sületek. Magvar malátagyárosok egyesülete. V, Mária Valéria­utcza 12. — Tel. 03—07. — Elnök : Deutsch Artúr. — Titkár: dr. Bokor Gusztáv. Magyar fővárosi malom-egyesület. V, Mária Valéria­utcza 12. — Elnök: Langfelder Ede. — Társelnök: Bacher Emil. — Titkár : dr. Fekete Ignácz. V, alkot­mány-u. 8. Vidéki malomiparosok országos egyesülete. V, Mária Valéria-u. 12. — Tel. 39—43. — Elnök: Hatvany Károly br. — Társelnök : bégavári Back Bernát. — Titkárok : Bosányi Endre, kir. tan., dr. Komin János. Magyar mutatványosok ós érdektársaik országos egyesülete. VI, Városliget. — Elnök : Helfgott Samu. — Alelnök: Schäftner Károly. — Titkár: Báport Károly. Magyar órások országos szövetsége. Vin, nap-u. 10. — Elnök : Herpy Arnold. — Ügyv. titkár: Nagy László. — Jogtanácsos: dr. Balla József. Budapest székesfővárosi ószeres ipartársulat. YIH, Do­bozy-u. 15. — Elnök: Kohn Adolf. — Alelnökök: Brach Hermann, Spitzer Jakab. — Titkár: Pápa Ágos­ton. — Pénztáros : Stern Ignácz. — Ellenőr : Kempfner Mór. — Gazda : Erdős Mór. Budapesti detail-papirkereskedők szövetsége. IV, Ve­res Pálné-u. 3. - Tel. 161 -22.—Elnök : Szénásy Béla­Titkár : Barta Lajos. Pénz és ingatlan közvetítők országos szövetsége. VII, Erzsébet-körút 2. — Elnök: Weisz Mihály. Pénzintézetek országos egyesülése. V, Géza-u. 1. — Tel. 105—50, — Elnök : — Alelnö­kök : dr. Éber Antal, dr. Hantos Elemér, Székely Ferencz, udv. tan. — Igazgatóság: dr. Alniássy László, Bakonyi Ferencz, dr. Hegedűs Kálmán, Medve Zoltán, Meczne.r Gyula, dr. Varga Gábor, dr. Apáthy Árpád, Barta Ödön, dr. Madarassy-Beck Marczell, Gzeiner Nándor, Dobay Aurél. Deák Gyula, Éder János, ifj. Erdély Sándor, dr. Fekete Márton, udv. tan., ifj. Feuer Béla, Gál Antal.' Groák Ödön, Gyalokay Sán­dor, Halász Manó, Kánitz Dezső, Keller Béla, Lape­datu János, Lendvay Emil János, dr. Leopold Kor­nél, Makoviczky Vladimir, Nánássy Andor, Ottenberg Tivadar, Poroszlay László, Badó Béla, Iiideli Viktor, Tauszik Antal, dr. Weisz István. - Választmány: dr. Balkányi Jenő, Bentzik Ferencz, Bessenyey Zénó, Deutsch Manó, dr. Doroghi Ervin, dr. Dózsa Imre, Eitner Zsigmond, Farkas Lajos, Földes Zoltán, Gueth Gyula. dr. Hajdú Frigyes, Hirling Gyula, Kánitz László, dr. Kardos Simon, dr. Kelp Gusztáv, Kozma Ferencz, Katona Jenő, Kopár Kristóf, Lovász Nándor, Mayer Ödön, dr. Manojlovits János, Molnár Antal, Pauliny Vilmos, Patrubány Miklós, gr. Somssich Gyula, Schmidt László, Szredojev Demeter, Tiszta­vári Dezső, dr. Szőllősy János, Visontai Henrik. Felügyelő bizottság : Hillebrandt Ferencz, Kaczér Vil­mos, Makai Emil, dr. Wagner János, Weil Lajos. — Pénzintézetek Országos Egyesülése hitelszövetkezeti szakosztálya: dr. Szántó Sámuel, elnök, dr. Atzél Gyula, Fied Samu. Hidvéghy Benő, dr. Lőwy Károly, Perl József, Surányi Imre, lovag Zechmester Kálmán, a szöv. tanács tagjai. Szántó Béla, titkár. — Ügyv. igazgató : dr. Hantos Elemér., — Főtitkár: dr. Nyári Pál. Titkárok: dr. Hajdú Árpád, dr. Oláh Ödön, Soós -András, dr. Szegheő Zoltán. Jogtanácsos : dr. Nyári Jenő. Magyarországi pénzintézetek országos szövetsége. V, Falk Miksa-u. 3. —Tel. 113 - 56.—Elnök: Mándy Lajos­Alelnökök : Flittner Károly, Leitner Zsigmond, Sándor János, dr. Hoványi Géza, Heinrich Sándor, Wolff Károly. Igazgató : dr. Hoványi Géza. — Központi iroda vezetője : dr. Berényi Pál. — Irodatiszt: Földes Mór. Budapesti redőnygyárosok szövetsége. VI, Szondy­utcza 33. — Elnök : Justus Dezső. — Alelnökök : Fröh­lich Aladár, Paschka Lajos. — Pénztáros : Magaziner Lajos. — Ellenőr: Korányi Béla. Sertés kereskedelmi csarnok Budapest-Kőbányán. X, mázsa-tér5. Tel. 50 41. Minisztericsarnokbiztos: Tóth Lajos. — Elnök : Michelstädter Ármin. — Hely. elnök: Szekrényessy Károly. Tiszt, elnök : ikvai Pfeiffer M. — Csarnok titkára : dr. Farkas Zoltán. — Ügyvezető: László Gyula. Sirkőkészitők és sirkőkereskedők országos szövetsége" V, váczi krt 16. IH. em. 62. Tel. 159-91. — Elnök : Ge­renday Béla. — Alelnökök: Kovács Bóbert, Havranek Antal. — Titkár : dr. Nemes Zsigmond. — Pénztáros : Valentin Vilmos. Magyarországi vidéki serfőzők egyesülete. V, Budolf­rakpart 7. — Tel. 33—28. — Elnök: dr. Hegedűs Lóránt. — Alelnökök: Bürger Albert, Szana Zsig­mond. — Titkár: dr. Zerkowitz Imre. Magyar serfőzők egyesülete Budapest. V, Ferencz-Jó­zsef-tér6. — Elnök: Aich György. — Titkár: dr. Fried­rich Tivadar. Székesfővárosi sütőiparosok köre. VHI, Bákóczi-út 47.— Tel. Józs. 16—55. — Elnök : Nits Márton. Alelnök: ifj. Butterschmidt Károly. — Pénztáros : Nemeslgnácz.— Könyvtáros : Erdei Sándor. — Gazda: Neumann Béla. — Titkár: Gutli Ferencz. Sütőmnnkaadók szövetsége. VII, hársfa-u. 21. — Tel. 63—18. — Elnök : Hirschhorn Jakab. — Társelnök : Huber Antal. — Titkár: Simonovits K.— Pénztáros: Monáth D. Dezső. Egyesült szabó iparosok köre. IV, reáltanoda-u. 16. — Élnök : Ixner János. — Hely.-elnök : Schlesinger Sán­dor. — Alelnökök : Körmöczi László, Benedek Béla. — — Titkárok: Ullmann Jákó, Mészáros József. — Pénztárosok: Almásy Andor, Gittling András. Férfiszabó munkaadók szövetsége Budapest, VH, Bá­kóczi-út 30. — Elnök: Wigand Mihály. — Alelnökök: Forster Jenő, Lőwinger Lipót. — Titkár: Fried Ár­min. — Pénztáros : Pfeiffer Gyula. Magyar szállítmányozók országos egyesülete, VI, Podmaniczky-utcza 31. — Tel. 4—04. — Elnök: Klein József. — Alelnökök : Seligmann Imre, Pollak Gyula. — Főtitkár: We.is smayer Brúnó. — Titkár: Németh Márk. — Pénztáros: Hoffmann Béla. Budapest székesfővárosi duna-jobbparti szállodások, vendéglősök, bor- és sörmérők ipartársulata. II, Batthyány-u. 20. - Elnök: Kuncze Ödön. — Elnök­helyettesek : Bauer János, Kubanek Venczel. — Pénz­táros : Tilly Károly. — Jegyző : Hellmich Ottó. — Hiva­talos órák : minden csütörtökön délután 4—6 óráig. Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulata. IX, Lónyay-u. 22. — Tel. Józs. 22 70. Élnök : Glück Frigyes. - Alelnök : Kommer Ferencz. Titkár: Poppe! Miklós. — Pénztáros : Wilburger Ká­roly. — Ügyész: dr. Solti Ödön. — Számvizsgálók: Glück Erős, Gundel Károly. — Hivatalos órák : vasár­éi ünnepnapok kivételével naponta délután 4—6-ig. Magyar szállodás és vendéglős munkaadók egyesülete. IV, muzeum-krt35. — Tel. 117—55. — Elnök: Bokros Károly. — Alelnökök: Frenreisz István, Kommer Fe­rencz. — Jogügyi titkár: dr. Nagy Sándor. — Pénz­táros : Baár József. — Lapszerkesztő: F. Kiss Lajos. Magyarországi szappangyárosok egyesülete. V, Budolf rakpart 7. — Tel. 33—28. — Elnök: Domonyi Domony Ödön.—Alelnökök: Meitzer Gusztáv, Farkas Yatroslav. — Titkár : dr. Zerkovitz Imre. Szappan-, gyertya- és illatszergyárosok országos egye­sülete. V, Széchényi-u. 1. — Tel. 140 —44. Elnök : dr. Lukács György b. t. t. — Társelnök: domonyi Domony Ödön. — Alelnökök : Herz Viktor, Klein Gyula, Schützer Samu. — Ügyv. főtitkár : dr. Mahler Lénárt. — Műszaki tanácsadó : Leimdörfer Joachim. Budapesti szeszárú kereskedők és italmérők társasköre. VH, kertész-u. 43. — Tel. 3-16. — Elnök : ifj. Pollák Ignácz. — Alelnökök : Goldfinger Gábor, Rotter Zsig­mond.— Pénztáros: StrelingerIgnácz. Ellenőr: Bloch S.— Gazda : Kovács Hermann.—Titkár : Hajnal Mór.— Ügyész: dr. Hajdú Viktor. Budapesti szesz-, likőr-gyárosok-, készítők ós kimérők ipartársulata. VH, kertész-u. 43. H. em. — Elnök : dr. Grauer Vilmos. — Alelnökök: Freund József, Botter Zsigmond. Ügyész : dr. Hajdú Viktor. Titkár : Hajnal Mór. - Pénztárnok : Haller Náthán. Ellenőr : Schwarz Henrik. - Gazda : Neuwald Adolf. Szeszfinomitók és szesznagykereskedők orsz. egyesü­lete. VH, kertész-u. 37. — tel. 14-04. — Elnök: Alelnökök : Brachfeld Emil, dr. Löblé László,

Next

/
Oldalképek
Tartalom