Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1914 (26. évfolyam)

6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti s betéti társaságok és egyéni czégek

Törvényszékileg 743 Bejegyzett czégek Kozma Alfréd, Alfréd Kozma, czégb. Kozma Alfréd, bank­bizományi üzlettulajdonos, VEI, Luther-u. l/a. Lozma Andor, czégb. Kozma Farkas Andor bank- és pénzügyletek közvetítésével foglalkozó üzlettulajdo­nos, V, Lipót-krt 10. Tel. 164—71. Kozma Katalin, czégb. Kozma Márkus Móriczné, szül. Löwy Katalin, női kalapkereskedő, VXH, népszínház ­utcza 31. Kozma M., czégb. Kozma Mór, szabó iparüzlettulajdo­nos, YI, Andrássy-út 9. Tel. 37—94. Kozma Sándor, czégb. Kozma Sándor, férfiszabó, Y, váczi körút 62. Tel. 48-52. Kozma Zsigmondné, 1. «Hunnia» vegyi termékekkeresk. Kozma és Balog, czégb. Kozma Sámuel, kézmüárukkal való ügynök, V, nagykorona u. 18. Tel. 39—14. Kozmata Ferencz, czégb. Erdélyi Mór, fényképész, IY, Semmehveis-u. 2. Tel. 854. Kozmitza Nico, czégb. báró Kozmitza Miklós, keserüviz­árusitó, I. tétényi út 16. Tel. 40 — 84. Kozsei és Sebestyén, társt. Kozsei Mózes és Sebestyén Oszkár, női ruhaszabó üzlettulajdonosok. A czéget egyedül Kozsei Mózes képviseli és önállóan jegyzi, IY, váczi Ti. 23. Kőbányai baroműliizlalda, Schréger és Tsa, társt. Scliré­ger Jakab és Eenner Károly baromfihizlalda tulajdo­nosok és baromfi- és vadnagykereskedők. Önálló czég­jegyzés, X, Onódi-u. 3. Tel. 134 -71. Kőbányai egyesült építőiparosok, Schöntheil és Társai, társt. Schöntheil Eichárd, Politzer Ignácz, Mátyássy Antal, Eácz Márton, Kapás Sándor, Szamkó József, Sajó János, Fleck János, Gellért Jakab, Garai István, Kämpfner Lipót, Grün József ós Grázl János, épitési vállalkozók. A czég a társtagok közül csupán Schön­theil Eichárd és Politzer Ignácz által képviseltetik együttesen, kik a czéget együttesen oly képen jegyzik, hogy az előirott vagy előnyomott czógszöveg alá mind­ketten névaláírásukat írják, X, Martinovics tér 4/a. Tel. 172—64. Kőbányai gép- és vasszerkezeti műhely, Bisseliches M., czégb. Bisseliches Mózes, gépjavító- és vasszerkezeti munkálatok iparszerü űzési iparüzlettulajdonos, X, liget-u. 46. Tel. 117—93. Kőhalmi Elek, czégb. Kőhalmi Elek, üzletek adásvételét közvetítő ügynöki iparüzlettulajd.. Czégv. Kőhalmi Miklós, VEI,' Rákóczi-út 29. Tel. 122—45. Kőhegyi és Yersetz, társt. Kőhegyi Samu és Versetz Mór Márton, mérnökök, csatornaépítési vállalkozók.Együt­tes czégjegyzés, IH, Zsigmond-tér 1—3. Tel. 134—17. Köhler István, fecskendő, szivattyú- és tűzoltó felsze­relés gyára (azelőtt «Geittner és Rausch» czég tulaj­dona), Stefan Köhler, Spritzen, Pumpen et Feuerwehr­ausrüstungs-Fabrik (vormals Eigenthum der Firma «Geittner Rausch»), czégv. ifj. Köhler István, VXD, József-körút 14. Tel. Józs. 34—'65. Kölber Testvérek, kocsigyár, Brüder Kölber, Wagen­fabrik, társt. pákai Kölber Jenő és Kölber Alajos, kocsigyárosok. A czégjegyzósre önállóan jogositvák, VHI,, salétrom-u. 5—7. Tel. JÓZS. 24—64 és 12—58. Kölbl Ágoston, August Kölbl, czégb. Kölbl Frigyes Ágost, kézmüáru-kereskedő, V, bálvány-u. 5. Köller Oszkár, Oscar Köller, czégb. Köller Oszkár, tech­nikai és gyári szükségletek beszerzési ügynökségi üzlettulajd., VI, Andrássy-út. 89. Tel. 21—50. Ifj. König Ádolf, Adolf König jr., czégb. König Adolf, ágy- és disztollkereskedő és ágytolltisztító gyáros, VI, király-u. 10. Tel. 76-06. König Árminné 1. Petőfi-utczai ruhaárúház. König Gyula, Julius König, czégb. özv. König Gyuláné, szül. Parecco Vilma, ügynöki és bizományi üzlettulaj­donos, czégv. Sóváry Géza, V, nagykorona-u. 26. Tel. 37—95. König Hermina, czégb. König Hermina, női kalap­készítő üzlettulajdonos. TV, párisi u. 3. König Józsefné, lásd Hollandi női kalap divatterem. König Károly, czégb. König Károly, bőröndös, H, Szász Károly-u. 2. König Károly József utóda, Kari Josef Königs Nachfol­ger, czégb. Székely Vilmos, bél- és terménykereskedő, H, lövőház-u. 7. fel. 103-27. König Lajos és fia, Ludwig König und Sohn, társt. Kö­nig Lajos és König Jenő, aranyműves- ós ékszerész iparüzlettulajdonosok. A czéget König Lajos társtag egyedül is képviselheti és jegyezheti, mig König Jenő társtag együttesen jegyezheti a czéget, IV,váczi u. 16. Tel. 122-06. König Sámuel, czégb. König Sámuel értékpapír vételét és eladását közvetítő ügynök, VI, gyár-u. 36. König Vilmos, Wilhelm König, czégb. König Vilmos, kézmüáru nagykereskedő, IX, Bakáts-tér 2. König és Bayer, társt. König Izidor és Bayer Béla, foto­czinkrografia iparüzlettulajdonosok. Á czég a társ­tagok által együttesen képviseltetik és együttesen je­gyeztetik ugy, hogy az előirott vagy nyomott czógszö­veg alá mindkét társtag vezetéknevét irja, VH, do­hány-u. 12. Tel. 4-83. König és Társai, társt. Lederer Nándor, König Ábrahám Manó és Dornai Ágoston, horgonyedző és czinkografus üzlettulajdonosok. Önálló czégjegyzés, YH, Weselényi­utcza 54.' Tel. 127 -65. Königsberg B. és Társai, társt. Königsberg Margit és Königsberg Paulina, favételi ügyletekre vonatkozó bizományi és ügynöki iparüzlettulajdonosok. Czégv. Königsberg Bernát. Önálló czégjegyzés H, Margit­krt 3. Tel. 81-34. Königsberg Márton, czégb. Königsberg Márton, füszer­kereskedő, VH, Thököly-út 7. Tel. Józs. 13-54. Königstein N. és Társai, N. Königstein und Cie, czégb. Königstein Tivadar, keztyükereskedő, TV, koronalier­czeg-u. 3. Tel. 114—09. Köntös iparművészeti műhely, dr. Peiényiné, czégb. dr. Perényi Jenőné szül. Ádám Erzsébet, női ruha­nemüeknek, lakásberendezési kellékeknek, továbbá egyházi ruháknak és kelméknek szinnyomással, kézi festéssel, hímzéssel leendő művészies diszitésével és eladásával foglalkozó üzlettulajdonos, I, vinczellér­utcza 42. Tel. 131—88. Könyv és újságkiadó társaság Szécsi ós Társai, társt. Szécsi András, Weisz Ignácz és Niedermann János könyv és ujsá'kiadó üzlettulajdonosok. Önálló czég­jegyzés. I, fehérvári út 16/a. Könyves Tóth Zaccaria, társt. Könyves Tóth Mihály és Zaccaria Péter, gépjavító, kotrógép és hajógyári iparüzlettulajdonosok. Ónálló czégjegyzési joggal, Y, népsziget. Tel. 26—50. Iíönyvesi Dezső, czégb. Könyvesi Dezső üvegcsiszoló, rézfoglaló és tükörkészitő üzlettulajdonos, Y, ügynök­utcza 26. Tel. 97—27. Korner Vilmos és Tsa, társt. Korner Vilmos és Korner Arnold, gőz-, viz- és légszeszszerelvényi czikkekkel kereskedők. Á czég képviseletére és jegyzésére a társ. tagok egyformán jogosultak, Y, nádor-utcza 36. Tel. 169—03. Korner és Laufer, társt. Korner Jenő és Laufer József, metszet (klisé) készitők Önálló czégjegyzés. V, váczi körút 64. Tel. 97—29. Kőrös Dezső, czégb. Körös Dezső, papírkereskedő, VI, Teréz-körút 25. Tel. 166 - 20. Kőrös és Mezei, czégb. Kőrös Mihályné, szül. Moskovitz Etel, zsinegkötél- és jutaárukkal való kereskedő, VI, Dessewffy-u. 25/27. Körösi Dezső, czégb. Körösi Dezső, füszerkereskedő, V, nádor-u. 24. Tel. 151—51. Körpel Lajos, czégb. özv. Körpel Lajosné, tisztított baromfi és tojáskeresk., VH, Klauzál-téri csarnok. Körting B. és E., társt. Körting Berthold és Körting Ernő, sugárkészülékek, pulsometerek, fűtés és szel­lőztetési berendezési tárgyak eladási üzlettulajdono­sok, önálló czégjegyzési joggal, czégvezetők : Oettgen Péter, Fischer Walter és Schaczewski Hermann, VHI. Kisfaludy-utcza 11. Tel. Józs. 15—02. és Józs. 40-26. Körúti fürdő és mechanikai gőzmosó intézet, Freund és Ferkai, társt. Freund Vilmos, fürdőtelep és gőzmosó üzlettulajdonosok. A czég a társtagok által egyformán képviseltetik és akkép jegyeztetik, hogy az előirott vagy czimbélyegzővel előnyomott czógszöveg alá bár­melyik társtag vezetéknevét irja, VH, Erzsébet-krt 51. és király-u. 65. Tel. 139—04.

Next

/
Oldalképek
Tartalom