Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1914 (26. évfolyam)

6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti s betéti társaságok és egyéni czégek

Tör vény székileg 744 Bejegyzett czégek. Kőszegi H., czégb. Kőszegi Zsigmond (Simon),művirág-, disztoll-, kalap- és egyéb női dísztárgyak eladásával foglalkozó iparüzlettulajdonos, IY, kigyó-tér 5. Tel. 48—09. Kőszeghy József, czégb. Kőszegliy József, szűcs üzlet­tulajdonos, IY, Yeres Pálné-u. 12. Tel. 16—41. Kőszegi R., czégb. Kőszegi (Kobn) Róza, keztyü-, szövött­és divatárukereskedő, VIII. Rákóczi-út 9. Köstler Henrik, czégb. Köstler Henrik, posztó- és bélés­árukkal ügynöki és bizományi üzlettulajdonos, VI, szív-u. 16. tel. 153—15. KösztJerJ., czégb. Kösztler Jónás, festék-, lakk-, gépolaj­és halzsir-bizományi iparüzlettulajd., YH, rózsa-u. 47. Kőváry Ármin, 1. Bank ós váltóüzlet. Köves és Társa, társt. Köves Lipót és Mittelmann Már­ton, motor- és malom-berendezési czikkekkel keres­kedők.. Önálló czégjegyzés, Yin, népszinház-u. 16. Kövesi Ármin, épületfa és asztalos ker., YH, Erzsébet­körút 21. Tel. 389. Központi antiquarium és könyvkeresk., Magyar József és fia, társt. Magyar József és Magyar Jenő, új és ódon könyvekkel kereskedők. Önálló czégjegyzés, TV, mu­zeum-körút 17. Tel. 119—06. Központi filmkölcsönző vállalat, Gans Dávid, czégb. Gans Dávid fllmkereskedéssel és kölcsönzéssel foglal­kozó üzlettulajdonos,VH, Rákóczi-út 70. Tel. 142—85. Központi gépforgalmi vállalat, Kersclibaum és társai, Central Maschinen Vertriebs-Unternehmung Kersch­baum und Cie., társt. Kerschbaum Ferencz, dr. Ányos István és Vidák Béla, gépek, gépalkatrészek és fel­szerelések, valamint az e körbe tartozó műszaki czik­kek adásvételét közvetitő ügynöki üzlettulajdonosok. A czéget a társtagok ketteje együttesen jegyzi, IX, soroksári út 18. Központi gyógyszerészi iroda, Lukács István, czégb. Lu­kács István, gyógyszerészi ügynök, Vili, Rákóczi-út 23. Tel. 58—55. «Központi Merkur» kiadóhivatalának banküzlete, Auer Dezső, Bankgeschäft der Administration des «Central Merkur» Desider Auer, czégb. Auer Dezső, banküzlet­tulajdonos, V, Kálmán-u. 24. Tel. 870. Központi szállitási vállalat, Ringwald testvérek, társt. Ringwald Áron (Adolf) és Ringwald Henrik, bútorszál­lítók, beraktározó- és teherfuvarozó üzlettulajdonosok. Önálló czégjegyzés, VI, Teréz-körút 1 lb. Tel. 23—88. Krakauer Ármin, czégb. Krakauer Ármin, foglalkozást közvetitő és cselédszerző, budapesti lakos, VI, Horn Ede-u. 6. Tel. 94—76. Krakauer Samu, czégb. Krakauer Sámuel, telierfuvaros, VI, fóthi út 25. Tel. 17—67. Král Gyula, czégb. Král Gyula, kőfaragómester, Hl, La­jos-u. 77—79. Tel. 36-27. Králik Sámuel fia utódai Serényi és Euler, czégb. Se­rényi Mihály, órás iparüzlettulajdonos. IV, váczi u. 34. Kramaszta Béla, czégb. Kramaszta Béla, füszerkeres­kedő, IV, szerb-u. 8. Tel. 593. Kramer Arnoldné, czégb. Kramer Arnoldné, szül. Kra­mer Emma, rőfös- és divatárukereskedő. Czégv. Kra­mer Arnold, VI, Szondy-u. 9. Kramer Aurél, 1. Mechanikai czipőgyár. Kramer H. M., czégb. Kramer Henrik Mór, fournier- és asztaloskellékekkel kereskedő és márványiparüzlet­tulajdonos, VH, nyár-u. 1. Tel. 80—85. Krammer István és társa, czégb. Dobrodinszky Károly, asztalosiparüzlettulajd., czégv. Krammer István, VI, agyag-u. 77. Tel. 9—07. Kramer J., J. Kramer, társt. Kramer Jakab, Kramer Jenő, Kramer József, dr. Krarner Dávid Tivadar, Kra­mer Félix és Kramer Lipót Leó, bank-üzlettulajdono-, sok, a képviseletre egyformán jogosultak, czégvezető Lénárt Jakab, főtelep Budapest, V, akadémia-u. 6., fióktelep Szinóbányán. Tel. 34—28. Kramer Jenny, Jenny Kramer, czégb. Kramer Edéné, szül. Szamek Jenny, borbizom., iY, papnövelde-u. 8. Tel. 148—05. Kramer József, Joseph Kramer, czégb. Kramer Henrik, terménybizományos, Y, nádor-u. 25—27. Tel. 35—87. Kramer Márton, czégb. Kramer Márton, márványcsiszoló üzlettulajdonos, IX, dandár-u. 23/25. Tel. Józs. 38—55. Krámer Márton utóda, czégb. Erdős Ede, márvány­csiszoló iparüzlettulajdonos, \TH, nap-u. 6. Tel. Józs. 286. Kramer Miksa és Kiss, társt. Kiss Ferencz és Reich Mór, fűszer- és borkeresk., V, Rudolf-rkpt 1. Tel. 606. Kramer Mór, ifj., czégb. Kramer Mór, művirág-, disztoll­és sirkoszorú-kereskedő, V, sas-u. 4. Kramer Rezső és társa, czégb. Kramer Rezső, hideg uton előállítandó likőr- és rumgyártási üzlettulajdonos, V, Lipót-körút 10. Tel. 43—67. Kramer Sámuel, czégb. Kramer Sámtiel, aranyműves­iparüzlettulajdonos, VII, király-u. 7. Krantz Ede és fiai, társt. Krantz Károly és Krantz Ede József, chinaezüstkereskedők. A czég a társtagok által együttesen képviseltetik és általuk olykép jegyeztetik, hogy az előirott vagy nyomott czégszöveg alá mindkét társtag teljes nevét irja, IV, váczi u. 2. Kranz Emil, Emil Kranz, czégb. Kranz Emiiné, született Abeles Julia, paszom&nyárukereskedő,YH, király-u. 7. Krantz K., czégb. Krantz Károly, galvanoplastikai és vegyelemzési üzlettulajd., VI, Teréz-körút 33. Krassner Ferencz, czégb. Krassner Ferencz, gépgyári iparüzlettulajdonos, VI, Fáy-u. 59. Tel. 43—84. Krasznai Miklós, czégb. Krasznai Miklós, bank- és gabonabizományos, VI, Andrássy-út 1. Tel. 141—59. Kraszner József, czégb. Kraszner József, beton- és terazzóburkolati munka vállalkozó és földmunka el­végzésével és fuvarozással foglalkozó iparüzlettulaj­donos, VH, aréna-út 21. Tel. 97—72. Kraszner Lajos, posztóügynökség és bizomány, czégb. Kraszner Lajos, posztóügynöksógi ós bizományi ipar­üzlettulajdonos, IV, Kossuth Lajos-uteza 14—16. Tel. 82—74. Krause Ernő és Társa, 1. Dunamüvek. Krausz Adolf, szabóipari czikkek kiviteli ház, czégb. Krausz Adolf, V. Erzsébet-tér 3. Tel. 116—77. Krausz Alfréd, Alfréd Krausz, czégb. Krausz Alfréd, csont-, valamint rongygyüjtő és osztályozó iparüzlet­tulajdonos, IX, soroksári út 140. Tel. Józs. 19—49. Krausz Ármin, czégb. Krausz Ármin, asztalos üzlettulaj­donos,, YI, bajnok-u. 7. Krausz Ármin építőmester, czégb. Krausz Ármin, építő­mester, VI, király-u. 14. Tel. 150—53. Krausz Armin, fűszer- és festékkereskedő, czégb. Krausz .íirmin, fűszer- és festékkereskedő, VI, Hungária­körút 57. Tel. 33- 40. Krausz Aurel ezelőtt Sinkó József, czégb. Krausz Aurel, termónybizom., YI, gr. Zichy Jenő-u. 39. Tel. 22—16. Krausz D. Jakab, czégb. Krausz Jakab, vegyes kis­kereskedő, VI, váczi út 39/41. Krausz Dávid, Dávid Krausz, cségb. «Erőtakarmánygyár részv.-társ.», czégv. Donnenberg József,V, tükör-u. 5. Tel. 73—08. és 73-09. Krausz Ede, Eduard Krausz, társt. özv. Krausz Edéné szül. Fuchs Nina, czipészkellékeket elárúsitó üzlet­tulajdonos, továbbá mostnevezett özv. Krausz Edéné t. és t, gyám által képviselt kisk. Krausz Olga, kisk. Krausz Áladár és kisk. Krausz Margit. A czéget özv. Krausz Edéné szül. Fuchs Nina társtag önállóan jegyzi. Czégv. Rösner Jakab és Fuchs J. Gyula, YI, dal­szinház-utcza 2. Tel. 28—78. Krausz Fanny, czégb. Krausz Fáni, női szabóiparüzlet­tulajdonos, czégvezető Strasser Béla, IV, váczi u. 11 lb. Tel. 105—24. Krausz Fánni és Társa, beit. Krausz Józsefné, szül. Ber­kovits Fánni, férfiruhakeresk., Vili, Rákóczi-út 69. Krausz Ferencz, rövidáru ügynök és bizományos, czégb. Krausz Ferencz, rövidáru ügynöki és bizományi ipar­üzlettul., V, sas-u. 1. Tel. 171—15. Krausz Gábor, czégb. Krausz Gábor, építőmester, VH, Ilka-u. 42/a. Tel. 116—58. Krausz, Glück és Társai, budapesti női divat- és vászon­áruház, társt. Krausz Nátán, Glück Lázár, Berger József, Stern Sándor L. és Grünfeld Hermann, női di­vat- és vászonárukereskedők. A czég a társtagok kö­zül Krausz Nátán, Glück Lázár és Stern Sándor L. ál­tal képviseltetik és általuk együttesen olyképen je­gyeztetik, hogy a czimbélyegzővel előnyomott czég­szöveg alá a czégjegyzésre jogosított társtagok közül

Next

/
Oldalképek
Tartalom