Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1914 (26. évfolyam)

8. rész - Gyárosok, iparosok és kereskedők czím-jegyzéke

Géptisztitó-anyagok. Czím-jegyzék. 1014 Czim-jegyzók. Gőzmalmok. Géptisztitóanyagok. (L. Tisztítóanyag.) Hajós Henrik, YI, Dessewffy-u. 18 20. Tel. 82—90. Géptömitő anyag­gyárak és raktárak. (L. Műszaki czikk kereskedők a. is.) Adler Arthur, YI, sziv-u. 66. Angol-Magyar géptömitőgyár r. t.,YI, Teréz-körút 19. BOSSÁNYIJÓZSEF VI, szív-u. 61/67. — Tel. 13-13. Péntek-féle szab. gyúlható fém­tömitő anyag-. Dragon és Társa, Hl, újlaki rkpt 3—4. Tel. 138-71. «Hunnia» magy. géptömitő anyaggyár részv.-társ., V, visegrádi utcza 17.Tel. 81—48. Luczini Petrik Károly, IH, pacsirta­mező-u. 38. Magyar szab. géptömitő anyaggyár r.-t., YI, hajós-u. 16-18. Tel. 175—00. és 81—93. YadászMihály és Társa, YI, Liszt Fer.­tér 20. Tel. 30—94. Vas-Black, iroda (Vas Ernő), VI, Pod­maniczky-u. 43. Gépügynökök. Dénes és Weiner, kádár-u. 4. Kerschbaum Ferencz,IX,soroksári út 18 Kovács és Társai, VIH, futó-u. 8. Tel. JÓZS. 3-37. Nagel Kálmán, Y, pozsonyi út 4/c. Tel. 161—83. Nagy Frigyes, VI, sziv-u. 18. Singer Dezső, VI, aradi-u. 22. Sonnenfeld Emil, VH, Dembinski-u. 30. Tel. Józs. 39—61. Stiasny Nándor, IX, Ferencz-körút 34. Szabó Géza, YI, Andrássy-út 48. Szegő Ferencz és Társa, Y, szabadság­tér 5. Gépzsír. (L. Vegyészeti gyár.) Schwarz Rudolf és Társa, központi iroda: V, hold-u. 25. Tel. 13—32. és 110—92. Gipszkereskedök. Bossányi József, YI, sziv-u. 61—67. Tel. 13—13. Egyesült Gipszgyárak r.-t., Y, váczi körút 31. Tel. 161—76. Egeresi gipsz-, műtrágyagyár, V, aka­démia-u. 6. Tel. 34—28^ és YI, aréna­út 92la. Tel. 109—92. Friedrich és Pollák, V, Markó-utcza 5. Tel. 33—70. Gruber János, V, Kálmán-utcza 22. Tel. 30—33. Várfalvai gipszgyár,gr.Keglevich László és Társa, IX. Báday-u. 4. Tel. Józs. 31—63. G ipszön t ö k. Spiegelberger és Blau, VH, Kazinczy­utcza 12. Spyra Ferencz, VHI, erdélyi-u. 12. Uhlaczky József és Fáczi H., YH, király-u. 85. Gipszszobrászok. (L. Szobrászok (ipari) alatt.) Gipsztábla-épitési­yállalat. Unió , gipsztáblagyártó vállalat, Wax A. és Társa, b. társ, Erzsébet-körút 4. Wippler és Társa, VI, Mohács-u. 8. Gombkötök. (L. Paszománygyárak alatt.) Budapesti paszomány, gyászkocsi és ravatalgyár r.-t. VI, nagymező­utcza 46. Tel. 15—70. Gombkötő és paszományárú. Görléczraktárak. (L. Furnir és görlécz- raktárak. Asztalos kellékek alatt.) Gőzeke-gyár. (L. Gépgyárak (a) csoport alatt is.) Fowler John & Co., gőzekegyáro­sok, I, budaörsi út 12309. Le­vélczim: Kelenföld, 11. számú postahivatal. Tel. 42—50. HAHN ARTHUR és TÁRSAI VIII, üllői út 52/6. Tel. Józs. 160. Göz- és légszesz­favágók. Bäck József özvegye, V, Kárpát-u. 19. Tel. 31—35. Büchler Ármin, X, belső jászberényi út 39. Tel. 61—59. — Jánosné és Társa, Y, pozsonyi út 37. Tel. 35—13. ós IX, Beöthy-u. 1. Tel. Józs. 18—98. Dávid József, I, fehérvári út 90. Éliás Samu, IH, Lajos-u. 147. Gáspár Fülöp, VI, Hungária-krt 72.Tel. 4—68. és 39—60. Hirschler Ármin fia,VHI, Baross-u. 135. Tel. Józs. 10—19, Józs. 10—20. Badvánszky és társa, IX, Beöthy-u. 2. Tel. Józs. 18-94. Boheim Károly és fiai, V, Wahrmann utcza 5—11. Tel. 14—68. Bóna József, V, visegrádi u. 84. Tel. 33—66. Bosmayer Ferencz, IV, Veres Pálné­utcza 34. Tel. 12—93. Gőzfavágó: IX, vágóhid-u. 20. Tel. Józs. 30—93. Luczenbacher Pál utóda, telepeinek bérlője, Schleisz Mihály, V, vise­grádi utcza 30. Tel. 21—59. Gőzfürész-beren­dezések. i Kirchner Ernő és Társa, Y, Koháry utcza 4. az Unitárius templom házá i ban. Tel. 26—85. Különlegesség famegmunkáló és fürészgépekben. Langfelder V. gépgyár részv.-társ VI, figvelő-u. 14. Tel. 5 -22 és 5—23 Orova Károly, V, Báthory-u. 146—38 G ő z í "ii résztelepek. Budapesti gőzfürészvállalat, Dr. Molná Gyuláné, V, pozsonyi út 37. Büchler Jánosné, IX, Beöthy-u. 9. Tel Józs. 18-96. Glasner Testvérekés Donáth & Haa gőzfürészei, kori. fel. társ.,VI, királj utcza 82. Tel. 12—44. Málnási gőzfürész r. t., V, Tátra-u. £ Tel. 107—94. Petrozsény-Iszkromji fürészgyár részv, társaság, V, pozsonyi út 4Ib és "V ügynök-u. 8. Vuk M. és fiai, V, Vizafogó 1447—14 íí Tel. 19-12. Gőzgépek. (L. Gépgyárak alatt és Gőzkazán! gyárak alatt.) HAHN ARTHUR és TÁRSAI VIII, üllői út 52/b. Tel. Józs. 16C Langfelder V, gépgyár részv.-tár.i VI, figyelő-u. 14. Tel. 5—22 és 5—21 Gőzkazánbefal azásol (L. Kazánbefalazások alatt is.) Heinicke H. B., gyárkéményépitő, k zánbefalazó és gépalapozóválalla V, visegrádi u. 25. Tel. 24—08. Gőzkazángyárak. (L. Gépgyárak alatt is.) Gratz Mihály, VI, Bulcsú-u. 3—5. Te 71-59. LANGFELDER V. gépgyár r.-t." VI, Angyalföld, figyelő-u. 14. Telefon : 5—22. és 5—23. Schlick-Nicholson gép-, waggon-» hajógyár részvénytársaság, V váczi út 45—47. Tel. 74—16, 74—l 1 98—58,, 114—65, 127—66, 139—3 27—17. I Sturser József, IX, soroksári út 72. Te Józs. 19—38. j Gőzkemenczék. (L. Gőzsütő kernenczék alatt.) Gőzmalmok. (L. Malmok.) i

Next

/
Oldalképek
Tartalom