Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1913 (25. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Bíróságok. 368 Ügyészségek. Budapesti kir. büntető törvény­szék. (V, Markó-utcza, tvszéki épület. — Tel. : 19—88.) Elnök: dr. Baloghy György. Törvényszéki birák : dr. Langer Jenő, Saly Dezső, Baráth Zoltán, kir. Ítélőtáblai bírók. Czekelius Marczell, dr. Tbolt István, dr. Makucz Arthur, dr. Kiss István, dr. Mikovich Lajos, dr. Eiizesséry Zoltán. Madarazsy Béla, Csáder Gusztáv, dr. Horváth Sándor, dr. Biró Kálmán, Dusárdy István, dr. Vass Lajos, Molnár István, dr. Kállay Miklós, Auer Károly, dr. Bartha László, Flei­scher Kornél, Eder Kálmán, dr. Kendi Elemér v. b., Csengey Kálmán, Buszinko Béla, Nedeczky Géza, dr. Ádám Ai-pád, dr. Perómy Gábor, dr. Csopey Dénes v. b., dr. Bömches Gyula, Piacsek Győző, dr. Takács Aurél, dr. Lázár Ernő, Székely Lajos, Nagy Béla, dr. Krezsák Pál. Albirák : dr. Yass Károly, dr. Mándi Sándor, dr. Mann Httgó, dr. Margalits Ede. Jegyzők: Böhm Bimér, dr. Fayl Ivor, dr. Havlicsek Antal, dr. Békés Gyula, Beiner Aladár, Uzonyi Imre, dr. Szlávy István, dr. Bubics Jenő, Demkovits Leó. dr. Elekes Mátyás, dr. Kruk Zoltán, dr. Biegelbauer Árpád, dr. Kő­szeghy Lajos, dr. Gamberszky Guidó, dr. Zsédely István, dr. Molnár Gyula, dr. Miller István, dr. Szemlér Lőrinc, dr. Agárdy Jenő, dr. Knoblauch Bezső, dr. Sömjén László, dr. Gangéi Ödön, dr. Moldoványi István, dr. Tóth János, dr. Entz Ferencz, dr. Oláh Ernő, dr. Nyáry Miklós, dr. Csizsinszky Lajos, dr. Lengyel Ernő, dr. Gyulai Ernő, dr. Hornyánszky Zoltán, dr. Brassován Julián. Irodaigazgató: "Vlasits József. Irodafőtisztek: Szabó János, Nagy Ferencz. Irodatisztek: Sinai Gusztáv, Botos Endre, Laübhai­mer Viktor, Molnár Géza. Lofcsányi Mihály, Ilosvai Lajos, Anton Ágoston, Martinék Lajos, Micsinay Pál, Galamb József, Begéczi Gyula, Upor Géza. írnokok: Nagy István, Nagy Ferencz, Koncz József, Kocsi Károly. Budapesti kir. büntető járás­bíróság. (V, alkotmány-u., törvénykezési épület.) (Tkv.: a budapesti törvsz., közj.: helyben, adó- és letét­hiv.: a m. kir. állampénztár.) Járásbirák: Wiener Sándor, dr. Farkas Gyula, Bau­mann Mór, Bezerédy Bert., Baló Lajos, dr. Polányi Lajos Aladár, dr. Badics Gyula, Marczell János, dr. Kovács La­jos, kir.járásbiró, dr. Schirilla Achil jbiró, dr. Lengyel Aurél kir. albiró, dr. Paczák Emil, Csillérv Kálmán. Jegyző : Molnár Béla. Irodatisztek: Papp-Szilágyi János, Benkő Károly, Hu­tya Károly, Szendelszky István, Feley Aladár írnok, Hof­fer Ferencz, Buttkay Emil irodatisztek, Simon István, irnok. Pénztárnok: Svastich Gyula. Ellenőr: Tangl Oszkár. Pestvidéki kir. törvényszék. (IV, vármegyeház.) (Bányab.: pestvidéki trvsz., sajtób.: Budapest, p. ü. b.: pestvidéki trvsz., közj. és ügyvédi kam.: Budapest.) Elnök: dr. Félix Antal. Birák: Kerese Gábor, kir. itélőbirói czimmel és jeli., Bánó József, kamarás, táblabírói czimmel és jelleggel, Sz. Kiss Gyula, kir. it. táblai biró cz. és jeli., K. Nagy Sán­dor, kir. it. táblai biró cz. és jeli., Kéler Gyula, kir. it. táblai biró cz. és jeli., Osváth Imre, Jándl Kál­mán, dr. Szladits Károly, ig. minisztériumba beosztva, dr. Endler Miklós, dr. Nagy Iván, Kesselbauer Ödön, Minich Jenő, dr. Bexa Viktor, dr. Dimsits Sándor, dr. Almásy Antal, dr. Csengey Miklós, dr. Kecskés Gábor, dr. Hajós Géza, Somogyi Jenő, dr. Neuberger Aladár. Albirák: dr. Schiller Bódog, dr. Beismann Bezső, dr. Karay Pál, dr. Fábián Béla, dr. Bajusz Gábor. Jegyzők: ifj. Hets Ödön, Belánszky Dezső, dr. Jelű­nek Ede, dr. Hoffhauser Imre, dr. Balassa Gusztáv (ügyész­ségnél), dr. Pásztor Ernő, dr. Arday Janka Barnabás, dr. Horváth Ernő, dr. Horváth Iván, dr. Rialy István, dr. Bal­lagi Tibor. Irodaigazgató: Nemes Bezső. Irodatisztek: Wirnhardt Gusztáv, Szabó Gyula, Boros Dávid, Bupp Károly, Bárdonyi Gusztáv. Telekkönyvvezetők: Lovaghy Sándor, Kasztner An tal. Jaschik Ede, Fekete Béla, Sági János, Vajdics Lehel. Törvényszéki orvosok: dr. Szikszay Sándor, dr. An­dreánszky Jenő, dr. Németh Ödön. Tolmácsok: dr. Huszár Kálmán, német; dr. Franki Sándor, német; Somogyi Ede, franczia, angol és olasz, dr. Pavlinovic Bernát, horvát és szerb, Delmár Jakab, egyet, lector, angol, franczia, spanyol, lengyel, német, olasz. Pestvidéki kir. járásbíróság. (H, Margit-körút 24. — Tel. 114—85.) (Tkv.: pestvidéki trvsz., közj.: Budapest I. és H. és Hl. ker., letéthiv.: Budapest, V. ker. Markó-u.) Járásbirák: Muttnyánszky Ádám t.-bírói czimmel és jelleggel, Fodor József, dr. Szaffka Dénes. Jegyző: Benedek József. Irodatisztek: Sánta Ignácz, Dolovcsák Bezső. Végrehajtók : Abarbanell Károly, Dezső Kornél. IX. Koronaügyészség. (V, alkotmány-u. 2.) Koronaügyész : Pongrácz Jenő. Helyettesek: dr. Stipl Károly, dr. Szeőke István, Li­getkuthy Iván, dr. Halász Lajos. Segédhivatali főigazgató : Kemény Dávid. Irodafőtiszt: Leszk Ödön. X. Kir. főügyészség. (V, országház-tér 12. — Tel. 34—29.) (A budapesti kir. ítélőtábla területére.) Főügyész: Czárán István. Főügyész-helyettesek: dr. Magyar István, dr. Atányi József, dr. Polgár Viktor, dr. Varga István. Segédh. igazg.: Angyal Kálmán. Irodatiszt: Stifter Ede. írnok: Márton Mariska irógópkezelő, Wels Nándor se­gédtiszt. XI. Kir. ügyészségek. Budapesti kir. ügyészség. (V, alkotmány-u. 14. — Tel. 19—35.) Az ügyészség vezetője: dr. Sélley Barnabás, kir. fő­ügyész-helyettes. Kir. ügyészek: dr. Geszti Andor, dr. Hodászy Antal, főügyészi helyettesek, dr. Balázs Elemér, dr. Tóth István, dr. Vargha József, dr. Strache Gusztáv, Biró Kálmán, Uzonyi Géza, Horváth Ákos, dr. Hérics-Tóth Lajos, dr. Nagy Béla, dr. Pálos, Hugó, dr. Aczél Imre, dr. Timkó Zoltán, dr. Váry Albert, dr. Madai Meyer Guidó, dr. Nó­vák Károly, Pogányi Nándor, Szandtner Aladár, dr. Szi­lassy Pál, kir. ügyész, Araniczky Sztankó kir. alügyész.

Next

/
Oldalképek
Tartalom