Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1913 (25. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Ügyészségek. 369 Ügyvédi és közjegyzői hatóságok. Pestvidéki kir. ügyészség. (IV, Semmelweis-u. 6. — Te!. 17—28.) Kir. ügyészek: dr. Gáli Endre, főügyészhelyettes cz. és jeli., dr. Horváth János, dr. Publik Ernő, Bálint Ernő, Takács Dénes, dr. Szöllősi S. Oszkár. XII. Fogházak. Budapesti kir. országos gyűjtő­fogház. (X, maglódi út. — Tel. 60-05.) Igazgató: Vajna Károly, kir. tanácsos. Főtisztek: Péterffy Gyula, Bukovics Lajos, Király Gyula. Fogalmazó: Szabó György. Tisztek : Filep János. Szűcs Imre. Eckschmidt József. Róm. katholikus lelkészek: Psitek János Brúnó és Morvay László. Gör. kath. lelkész: Melle? Emil. Ref. lelkész: Makay Sándor. Ág. ev. lelkész : Majba Vilmos. Izr. lelkész : Eévai Miksa. Gör. kel. szerb lelkész : Bikár Badivoj. Gör. kel. román lelkész: Bogoevics Gy. Ghenadie. Szaktanitónő: Várallyay Elza. Tanitók: Dobos Dezső, Csernók Bezső.Tabajdi K.Béla. Tanítónők : Kamaker Ilona, Nóvák Rózsa. Őrparancsnokok: Horváth György, Kondás József. Budapesti kir. törvényszéki fogház. (V, Koháry-u. 9. — Tel. 40- 00.) Fogházgondnok: Kisfaludy László. Fogházorvos: dr. Ötvös József. Pestvidéki kir. törvényszéki fogház. (IV, Semmelweis-u, 6.) Fogházgondnok: Jankovich Kálmán. Fogházorvos: dr. Szikszay Sándor, kir. tan. XIII/a. Fiatalkorúak felügyelő hatósága. (IV, szerb-u. 2. — Tel. 126—08.) Elnök : gr. Edelsheim-Gyulai Lipót. Helyettese : dr. Melly Béla. Tanácselnökök: dr. Baloghy György, Farkas Edith, alap. hölgy, Hanvai Sándor, dr. Imrédi Kálmán, udv. tan., Kunz József, keresk. tan.. Nárav-Szabó Sándor, államtit­kár, dr. Stipl Károly, dr. Szilágyi Arthur Kár., Szölgyény Ferencz, Szüllő Árpád, Thék Endre, udv. tan. Titkár: dr. Lázár Andor, ügyvéd. Irodakezelő : Dietz János, irodatiszt. XIH/b. Patronázs munka­közvetítő. (IX, Eáday-u. 33. — Tel. 136—85.) (Hivatalos órák d. u. 4—6-ig.) Vezető : Szabó György, börtönügyi fogalmazó. Beosztott állami pártfogó tisztviselő: Puchner Ervin. Czim- és lakásjegyzék. 1913. XIV. Ügyvédi és közjegyzői hatóságok. Ügyvédvizsgáló bizottság. (V, Falk Miksa-u., igazságügyi palota.) Elnök: Zachár Emil, curiai tanácselnök. Elnök-helyettesek: Fittler Imre, curiai tanácselnök és Tarnai János, curiai biró, dr. Papp József, dr. König Vilmos, dr. Burián Béla, ügyvédek. Titkár: Székács Aladár dr., budapesti kir. Ítélőtáblai biró. Tagok: Avedik Simon, curiai biró, dr. Baloghy György, budapesti kir. büntető törvényszéki elnök, Balonyi Imre, budapesti kir. Ítélőtáblai biró, dr. Bartlia Bichárd, táblai biró, Baumgarten Károly dr., kir. Ítélőtáblai tanácselnök. Charmant Oszkár, dr., kir. közjegyző, Czárán István, budapesti kir. főügyész. Fittler Imre, curiai biró, Fodor Ármin dr., kir. ítélőtáblai biró, Forrásy Ferencz, dr., ítélőtáblai biró, Gaár Vilmos dr., kir. ítélőtáblai biró, Gre­csák Károly, curiai biró, Gyurkovits László dr., kir. köz­igazgatási biró, Halász Lajos dr-., kir. főügyészhelyet­tes, Istvánffy Lajos dr., kir. ítélőtáblai biró, Karay Lajos dr., curiai biró, Lallossewits János dr., kir. curiai biró, Langer Jenő dr., kir. ítélő táblabírói cz. ós jeli. felruházott budapesti büntetőtvszéki biró, Le Fevre Dezső dr., táblai biró. Ligetkúti Iván, kir. ítélőtáblai biró (curiálioz be­osztva), Magyary Géza dr., egy. ny. r. tanár, dr. Osvald István, kir. ítélőtáblai biró, Plopu György dr., curiai biró. Sebess Dénes dr., Ítélőtáblai tanácselnök. Sólyom An­dor, dr., igazságügymin. tan., dr. Stand Lajos kir. curiai biró, Szászy Béla dr., igazságügymin. tan.. Székács Ala­dár dr., bpesti kir. ítélőtáblai elnöki titkár, Szladits Károly dr., ítélőtáblai biró (igazságügyminiszteriumba be­rendelve), Tarnai János dr., kir. curiai biró, Térfy Gyula dr., igazságügymin. tanácsos, Tolnai Antal, curiai bíró, Túry Sándor dr., kir. curiai biró, Vaiko Pál, curiai biró, Vargha Ferencz dr., koronaügy ész-helyettes. Az ügyvédi karból: Bak Frigyes dr., Bedő Mór dr., Berger Miksa dr., Besnyő Béla dr., Burián Béla dr., Eisler Zsigmond dr., Enessey Pál, Engel Aurél dr., Fried Vilmos dr., Fürst Mátyás dr., Gábor Gyula dr., Glücklich Emil dr., Gold Simon dr., Gráber Károly dr.. Horváth László dr . Jakobi Béla dr., Kemény Miklós dr., Kétly István dr., König Ferencz dr., Köi 0 Vilmos dr., Kövess Béla dr., Lévy Béla dr., Medgyes Simon dr., Metzler Gusztáv dr., Nágel Ferencz dr., Oppler Emil dr., Oes­terreicher Samu dr., Pap József dr., Busznyák Samu dr... Sebes József dr., Szabó Imre dr., Székely Imre dr., Tóth István dr., Újlaki József dr., Vermes Károly dr., Wenczel Árpád. Országos ügyvédi gyám- és nyugdíjintézet. (V, Szemere-u. 10. — Tel. 167—12.) Elnök: Nagy Dezső dr. Elnökhelyettes : Somogyi Miksa dr. Titkár: Stern Sámuel dr. Ügyész: Gyöngyössy József dr. Pénztáros : Keresztessy József dr. Ellenőr: Metzler Gusztáv dr. Igazgatósági rendes tagok: dr. Brüll Ignácz, dr. Erdélyi Sándor, Farkas Zsigmond (Szabadka), Kisfaludy Kálmán (Temesvár), dr. Márk Endre (Debreczen), dr. Pap József, Pollák Illés, Bochlitz Tódor (Pozsony), dr. Rózsa Izsó (Szeged), dr. Steiner Adolf (Temesvár) és dr. Witt­mann Mór. Póttagok: dr, Balog Arnold, Lovrich Gusztáv. Adorján Emil (Nagyvárad) és dr. Papp József (Kolozsvár). Felügyelő bizottsági rendes tagok: dr. Kelemen Lajos, dr. Schreyer Samu, dr. Schütz Henrik (Arad), dr. Zakariás János (Brassó) és dr. Szigeti Sándor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom