Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1913 (25. évfolyam)

3. rész - B) Ministeriumok. — M.kir. állami számvevőszék. M. kir. közigazgatási biróság

Igazságügyi ministerium. 324 Igazságügyi ministerium. Számvizsgálók: Csarnay Károly, Zádor Géza, Horváth Gyula, Benedek Lajos, Kemenes Ferencz, Herodek Gyula, Lnkácsy János, Pospesch Adolf, Székely Sándor, Ku­hárszky László, StoffaBéla, Boda Gábor, Salamon Géza, Lajtos István, Zaffiry Kálmán, Tordai Vilmos, Major Já­nos, Gerő Pál, Vörös Gusztáv, Kiss István, Mátyus István, Baranyav Béla, Benedek Emil, Grund József. Számellenőrök: Blasovich Károly, Fodor Dezső, Auüch Ferencz, Denhoff Gábor, Halmos Mór, Kapeller János, Lengyel Sándor,Vinkó István, Sinkó József, Fajcsek La­jos, Békey Imre Gábor, Vörös Lajos, dr. Javorniczky Jenő, Kolos Béla, Schier Árpád, Schaukál Antal, Lyikár János, Simon Lajos. Bieser Bóbert, Schier Gusztáv, Segesváry Miklós, Kohuth Lajos, Méder Mihály. Számtisztek: Ströcker Antal, Laub Antal, Schaukál István, Györkös Bezső, Santhó Károly, Dénes Dezső, Kiss Gyula, Marczinka János, Pagács István. Dwelly Bóbert, Jegesi Viktor, Nagy József, Nándori Kálmán,dr. Zdeborszky Guidó, Leeb Gyöngyösy Jenő, Jakabffy Károly, Domokos Ferencz, Nagy Lajos, Scheih Ferencz, Osvald Kálmán, Déry Nándor, Zajacz János, Pintér Zoltán, Jankura Gellért, Szuppán Ferencz, Dunka Gyula, Beif Mátyás, Lengyel Gyula, Zsigmond Béla. Berendelt irodatiszt: Keserű Béla. Központi telekkönyvi hivatal. Főnők: Ludinszky Lajos, min. oszt. tan. cz. Telekkönyvvezetők : Szuchy János, Braunbeck Nándor. írnok: Fejér Arnold. Országos művegyószeti intézet. Orsz. művegyész : dr. Felletár Emil. I.-ső művegyészeti segéd: Jahn József, II.-od művegyészeti segéd: dr. Lutz Ferencz. A 111. k. igazságügyi ministerium szakköréhez tartozó hivatalok és intézmények. Curia (365. lapon). Fiatalkorúak felügyelő hatósága (369. lapon). Fogházak (369. lapon). Főügyészség (368. lapon). Gyakorlati birói vizsg. bizottság (364. lapon). Igazságügyi orsz. megfigyelő és elmegyógyitó intézet (364. lapon). Igazságügyi orvosi tanács (364. lapon). Járásbiróságok (367. lapon). Királyi Ítélőtábla (366. lapon). Koronaügyészség '368. lapon). Közjegyzői kamara (370. lapon). Telekkönyvi hivatalok (367, 368. lapon). Törvényszékek (366, 368. lapon). ügyészségek (368. lapon). Ügyvédi kamara (370. lapon). Ügyvéd vizsgáló bizottság (369. lapon). X. M. kir. honvédelmi ministerium. (I., vár, szt.-György-tér 3. Tel. 177—82.) Minister: báró Hazai Sa/nu, b. 1.1., altbrn. Államtitkár: ivándai Karátson Lajos. Elnöki csoport. [Elnöki a) ésb) (törvényelőkészítő) osztály.] Csoportfőnök: Payr Vilmos, ministeri tanácsos. Elnöki a) osztály. (Tel. 40—05.) Ügyköre : 1. A ministerium egész polgári személyzetének (tisztviselők, altisztek, szolgák, napidijasok) összes sze­mélyi ügyei, jutalmazása, segélyezése, szabadságolása, törzskönyvi lapjaik és minősitvényi táblázataik gyűjtése és megőrzése. A dijnokok, segédszolgák és napibéres se­gédnyomdászok felfogadása. — 2. A honvéd főparancs­nokságnál, a honvédségi intézeteknél és a menháznál alkalmazott polgári személyzet összes személyi ügyei. — 3. A honvéd és népfelkelő parancsnokságoknál alkal­mazott polgári dijnokoknak az 1897. évi XXIV. t.-czikk által nyújtott kedvezményekre vonatkozó ügyei.— 4. A mi­nisteriumhoz érkező beadványok átvétele és kezelése iránti intézkedés; fenntartott beadványok fölbontása, ezeknek, valamint az elnöki számok alatt kezelendő összes ügydara­boknak az elintézésre hivatott osztály számával való jel­zése. A fontosabb beadványoknak beiktatás előtt, aminis­ternek és államtitkárnak bemutatása. — 5. Az ere­deti legfelsőbb elhatározások megőrzése. — 6. A polgári rejtjelkulcsok őrzése és kezelése. A katonai, honvéd és csendőr rejtjelkulcsok egy-egy példányának őrzése. — 7. A ministerium működéséről az 1897. évi XXXV. tör­vényczikk 5. §-a értelmében az országgyűlés elé terjesz­tendő évi jelentés összeállitása. — 8. Sajtóügyek. — 9. A honvédelmi tárcza összes hivatalos hirdetései hír­lapi közzétételének ügyei általában, különösen pedig a hivatalos hirdetéseknek díjazás mellett hírlapi közzé­tételére vonatkozó összes intézkedések. — 10. A hon­védelmi ministerium, a magy. kir. honvédség és nép­fölkelés hivatalos nyomtatványainak kinyomatására vo­natkozó intézkedések. — 11. Á honvédségi «Bendeleti Közlöny» szerkesztése és szétküldése. — 12. A honvéd­ségi «Névkönyv» polgári részének összeállitása. — 13. Az ügykezelésnek ellenőrzése. Az ügybeosztásnak és a dologi szolgálati szabályzatnak (ügyrendnek) összeállitása és életbeléptetése. A polgári alkalmazottak személyi szolgá­lati szabályzatának ügyei. — 14. A ministerium hivatalai­nak elhelyezése. — 15. Az elnöki osztály ügyköréből ki­folyó költségvetés-előirányzati javaslat megtétele. Az ügy­körszerüen kiutalt költségvetési hányad kezelése és nyil­vántartása. — 16. A központi irodai és egyéb dologi szük­ségletek iránti intézkedés. A központi igazgatás terhére kifizetendő és a kinyomatásokról szóló számlák kiutal­ványozása. — 17. Áz elnökségi könyvtár kezelése. — 18. Kiállitási ügyek. Osztályvezető: a csoportfőnök. Beosztva: Szuper Zoltán dr., titkár, Papanek Jó­zsef dr., s.-titkár, sztankahermányi és sztankovói Sztan­kay Géza dr., fogalmazó, kőmáli Flandorffer Bóbert dr., Lenk Ernő dr., segédfogalmazók, ifj. néveri Fóris József, fogalmazó gyakornok. Elnöki b) (törvényelőkészítő) osztály. Ügyköre : 1. A véclerőre és az ujonczjutalékok megajánlá­sára vonatkozó törvényjavaslatok iránti tárgyalások, azok­nak szerkesztése, megokolása, értelmezése és módosí­tása. — 2. A védtörvény végrehajtására vonatkozó utasítás­szerkesztése, értelmezése, módosítása és kiegészitése. — 3. A véderőre vonatkozó ügyekben kötendő nemzetközi egyezmények iránti tárgyalások. — 4. A vám és kereske­delmi szerződésekre vonatkozó tárgyalások. — 5. Az Ausz­triával fennálló viszonosság tekintetében a védtörvény szempontjából felmerülhető kérdések. — 6. A társosztályok által kidolgozott törvénytervezetek, valamint (törvénvnyé válásuk után) az ezekre vonatkozó végrehajtási utasítások előkészítésénél és végleges szövegezésénél való közremű­ködés. — 7. A társosztályok által kidolgozott és a közigaz­gatási hatóságokat is érdeklő szabályzatoknak vagy körren­deleteknek végleges szövegezésénél való közreműködés.— 8. Altalános közigazgatási jogi vitás kérdésekben vélemény­nyilvánítás. — 9. A társosztályok által elkészített fonto­sabb természetű és elvi döntéseket tartalmazó rendelet­tervezeteknek a védtörvény és a védtörvény végrehajtására vonatkozó utasítás egységes értelmezése szempontjából való véleményezése. — 10. Az idegen ministeriumok által közölt törvényjavaslatoknak a honvédelmi ügykör szem­pontjából való elbírálása (az érdekelt szakosztályokkal egyetórtőleg). — 11. Az országgyűlés és a delegatiók tár­gyalásainálfelmerülő ügyek. Osztályvezető : dr. Knapp Aurél, titkár. Beosztva: Staub Elemér, segédtitkár, dr. kereseszegi Kerese Tibor, segédfogalmazó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom