Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1913 (25. évfolyam)

3. rész - B) Ministeriumok. — M.kir. állami számvevőszék. M. kir. közigazgatási biróság

Honvéd, ministerinm. 325 Honvéd, ministerium. Minist, parancsőrtiszt: nyékhegyi Nyékhegyi Fe­rencz, százados. Elnöki segédhivatalok: Vezetője: Fülöp Imre, segédhiv. igazgató. Beosztva: Irodatisztek: Kozák András, Barta József, Matók János, tiodászy Benjamin, Stein Móricz, Szemes Ernő. Irodasegédtisztek: Takáts János, Becker Mátyás, Liszkay Gyula, Erdődi Ferencz, Junger Emil. I. csoport. (lel. 42—81.) (1., 2., 4., és 10. osztályok.) Csoportfőnök: Szurmay Sándor, vezérőrnagy. Beosztva: chernelliázi Chernel Sándor, őrnagy, (h. a.) 1. osztály. Ügyköre: 1. A m. kir. honv. és népfelkelő hatóságok, pa­rancsnokságok, csapatok, valamint a koronaőrség rész­letes szervezése, katonai kiképzése és az erre vonatkozó törvényjavaslatok szerkesztése.—2. A cs. és kir. közös had­sereg és a cs. és kir. honvédség tisztán katonai és szervezési kérdései; azok békehadrendjének és elhelyezésének nyil­vántartása. — 8. A honvédség ós népfölkelés ügy- és szol­gálati rendje. — 4. A honv. és népfölkelő csapatok had­műveleti és egyéb alkalmazása, karhatalmak és különít­mények kirendelése, a honv. csapatok katonai szolgálata, fegyver- és lőgyakorlatai, összpontosítások, harczászati és gyakorló lovaglások, béke-irányitás, katonai szemleutazá­sok és az ezeknél tett észleletekről szóló jelentések tár­gyalása. — 5. Közlekedési- (vasút-, posta-, táviró-, telefon-, távjelző-, gépkocsi, léghajózás és aviatika, posta­galamb stb.) ügy általában; a honvédség összes táviró ügyei, beleértve a távirótisztek hadrendi beosztását is. — <). A honvéd csapatok állomás változtatásának kezdeménye­zése a legfelsőbb engedély kieszközlése és a megtörtént állomásváltoztatás bejelentése. — 7. Az összes vezérkari üg.vek és a honvédségnél szolgálati alkalmazásban álló vezérkari ós vezérkari szolgálatra alkalmazott vezérkari minősültségi tisztek összes személyi ügyei. — 8. A fel­sőbb tiszti tanfolyam ügyei a hadiiskolába való vezénylést illetőleg. A tullni és a honvéd táviró-tanfolyam, a hadi iskola összes ügyei katonai tekintetben, szintúgy ezek gazdászati ügyei is, a mennyiben azok a tanügyi veze­téssel kapcsolatosak, illetve elvi jelentőségűek. (A fel­sorolt két tanfolyam egyéb gazdászati ügyei a 6., 7., 8. és 9. osztályok ügykörébe tartoznak.) — 9. Honvédorvosok és hadbiztossági tisztviselők továbbképzésének vezetése. Közreműködés a hadtáp hadijátéknál, a honvédorvosi tájékoztató tanfolyamon, a hadbiztosi vizsgánál, valamint a hadbiztosi tanfolyamba való felvételi vizsgánál. A honvéd­orvosi hadbiztosi gyakorló utazások vezetése. — 10. Bend­kivüli katonai események és ünnepélyek általában, ide­értve a Szolgálati Szabályzat szerint bejelentendő rend­kívüli eseményeket is. — 11. A védarőről szóló 1912. évi XXX. törvényczikk 4. és <>. §-aiban felsorolt adatok összegyűjtése és a közös hadügyministernek való átkül­dése. — 12. Minden elvi jelentőségű ügy, mely a hon­védség, illetve népfölkelés szervezetét, kiegészítését, kiképzését és katonai közigazgatási ügyvitelét érinti; továbbá a gazdászat-közigazgatás, ruházat-felszerelés, fegyverzet és elhelyezésre vonatkozó elvi kérdések ka­tonai szempontból való véleményezése. — 13. Közre­működés az elnöki osztály ügykörének 7., 8., 9. és 19. pontjai alatt felsorolt ügyekben. — 14. A kiírtait költség­vetési hányad kezelése az arra vonatkozó utalványrende­letek szerkesztése és ezen költségvetési hányad és nyilván­tartása a fennálló szabályok szerint; az osztály ügyköré­ből kifolyó költségvetési előirányzatra való javaslatté­tel. — 15. A katonai osztályok vezérkari és általános könyvtárának, a katonai tábori munkálatoknak kezelése.— lü. A m. kir. önkéntes gépkocsizó testület ügyei. Osztályvezető: Belitska Sándor, vk. alezredes. Beosztva: Kolényi Károly, 2. oszt. főhadbiztos, Pápay Sándor, vk., beosztott, ruszkini Lorx Győző, vk. őrnagy, Stromfeld Aurél, vk. őrnagy, Pukács Alfréd, százados, Jeszeniczei Jankovich Aristid, vk.. Tombor Jenő, vk., Lenz Albin, Tliomka Zoltán, vk. beoszt, századosok, Takacsy György, vk. beoszt, századosok, Marcsekényi Ottó,Dombovári Bévy Kálmán, századosok, Werth Henrik, vk. százados, Siménfalvy Tihamér, Milesz István, Czibur Andor, Nack Emil, főhadnagyok. 2. osztály. Ügyköre: 1. A honvédségnél szolgálati alkalmazásban álló tábornokok, továbbá a gyalogság, lovasság, tüzérség, méneskar, koronaőrség és a helyi alkalmazású tisztek állo­mánycsoportjához tartozó törzstisztek, katonaállományú honv. törzstisztek, főtisztek, tiszt- és hadapród-jelöltek és lelkészek összes személyi ügyei. —2. A tényleges, tartalé­kos, nyugállományú, szolgálaton kívüli viszonybeli és vá­rakozási illetékkel szabadságolt tábornokok, valamint gya­logság, lovasság, koronaőrség és a helyi alkalmazású tisz­tek, állománycsoportjaihoz tartozó törzstisztek, főtisztek, tiszt- és hadapr.-jelöltek és lelkészek névszerinti nyilván­tartása, hadrendi beosztása és a mozgósítás esetére felmen­tettek nyilvántartása. — 3. A gyalogság és lovasság állo­mánycsoportjaihoz tartozó tartalékos tisztek, tiszt- és had­apródjelöltek tényleges szolgálata és fegyvergyakorlata. — 4. A hadapródi vizsga (a liadapród-iskola hallgatása nél­kül) a 11. osztállyal egyetértőleg. — 5. Méneskari szak­vizsga a 12. osztálylyal egyetértőleg. — 6. Közreműködés a honvéd plébánosi vizsgánál.— 7. A honvédségi védtörvény­utasitás IV. részének szerkesztése. — 8. A tényl. állo­mányú havidijasoknak nem politikai egyletekbe való be­lépése és nyilvános versenyeken való részvétele. — 9. Tiszti étkezdék, tiszti alapok, tiszti takarékpénztárak és tiszti egyenruházati egyletek ügyei. Tiszti étkezdék és tiszti egyletek támogatására szolgáló segélyek utalványozása. Katonai tudományos egyletek segélyezése all. osztálylyal egyetértőleg. — Í0. A tisztek családtagjainak személyi ügyei. —11. Menetlevelek és nyilt parancsok kiállítása a honv. min. és honv. főparancsnokság tisztjei és legény­sége részére. — 12. A honv. és csendőrség Névkönyvének összeállítása. — 13. A kiutalt költségvetési hányad kezelése az arra vonatkozó utalványrendeletek szerkesztése ós ezen költségvetési hányad nyilvántarása a fennálló szabályok szerint; az osztály ügyköréből kifolyó költségvetési elő­irányzatra való javaslattétel. Osztályvezető: harasztosi Török Kálmán, vezérőrnagy. Beosztva: nagyidai Sávoly János, alezredes, Mayer Frigyes, (h. a.), őrnagy, Géczy Ede, Gyulai-Fodor Dániel, Haydu Károly, karstenfelsi és hegyaljai Pacor Győző. Bugát Pál, századosok, jassenovai Bassarabits Sándor, főhadnagy. Tartósan vezényelve: Ehmann József, alezredes, Pláner György, őrnagy, Winckhelsteini Kőszeghy Antal, őrnagy, Badnai Wallandt Gyula, százados. 4. osztály. Ügyköre : 1. A népfölkelés szervezéséből és a népfölkelési törvény végrehajtásából kifolyó ügyek. — 2. A népfölke­lésre vonatkozó szolgálati utasítások kidolgozása, kiadása és nyilvántartása. — 3. A népfölkelésre kötelezettek összes nyilvántartási ügyei. — 4. A. népfölkelési hatósá­gok és nyilvántartóságok elhelyezése, szolgálata és ügy­vitele és az ott alkalmazott tisztek és nyugállományú volt népfölkelésüg/i hovódtisztek összes személyi ügyei. (A népfölkelő hatóságok és nyilvántartóságoknál alkalma­zott törzsőrmesterek és egyéb legénység ügyei a 3. osztály ügykörét érintik.) — 5. A népfölkelés összes mozgósítási ügyei általában : nevezetesen a vonatkozó utasítások szer­kesztése, kiadása és nyilvántartása; a hadkészültséget ós harczkészséget előmozdító tényezők figyelemmel kisérése, valamint a cs. és kir. közös hadsereg mozgósítási kérdései, a mennyiben azok a népfölkelést érintik, továbbá a fel­és behívott népfölkelés szervezete és ügymenete : a népf. hatóságok, nyilvántartóságok és a közigazgatási hatósá­gok népf. mozgósítási előkészületeinek ellenőrzése; a Hadrend és a Mozg. határozványok népfölkelési részének összeállítása és nyilvántartása; a népf. lószükségletének megállapítása; a népf. készültségi és hadkészültségi jelen­tések átvizsgálása; a honv. ós népf. összetes hadkészült-

Next

/
Oldalképek
Tartalom