Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1913 (25. évfolyam)

4. rész - Egyesületek és körök - VII. Ház- és telektulajdonosok egyesületei. Házépítő egyesületek - VIII. Ipari (gyáripari) és kereskedelmi egyesületek. Kereskedelmi alkalmazottak egyesületei

Egyesületeit. 527 Egyesületek. Magyarországi Fakereskedők Egyesülete. VH. Wes­selényi-u. 54. Tel. 162—26. — Elnökök: Adler József, Wallerstein Sámuel. — Alelnökök : Holzman Ármin, Lord Adolf, Grossmann Farkas, Lövy Jakab. — Szak­titkár: Pollák Gyula. — Pénztáros : Szelényi Yilmos. — Háznagyok: Korvin Lajos, Silbermann Aladár. — Jogügyi titkár: dr. Schnitzer Jakab. Budapest fő- és székvárosi fehérnemű- és vegytisz­titók ipartársulata. VH, Kazinczy-u. 3. — Elnök: Holzmann Henrik.- Alelnökök: Márkus József, Pereszki Yendel — Pénztárnok : Szeleczky .János. Budapesti fel vonógyárosok szövetsége. YIH, német­utcza 22. — Elnök : Kovács A. Ernő. — Jegyző : Ha­velland Antal. — Pénztáros: Liebe Pál. — Ellenőr: Freisler Gyula. Magyar Fényképészek Orsz. Szövetsége. IV, Semmel­weis-u. 2. — Elnök: Erdélyi Mór. — Alelnökök: Sinayberger Béla, Gerber Soma. — Jegyző : Biró Géza.— Pénztáros: Brunhuber Béla. — Ellenőr: Szilágyi Jenő. — Gazda: Bozgonyi Dezső. Magyar fogművészek egyesülete. V, váczi-körút 20. (Piccolo-kávéház.) — Elnök: Goldschein Zsigmond. — Alelnök: Fuohs Béla. — Titkár: Bauer Aladár. — Pénz­tárnok : Budas Mór. A fogtechnikusok országos szövetsége. YH, Erzsébet­krt 54. — E:nök: Barna Izidor. — Alelnökök: Dick M. János, Agulár Antal. — Jogtanácsos: dr. Bródy Ernő. — Főtitkár: Gál Ignácz. — Titkár: Schaar Gyula. — Pénztárnok : Blau Benjámin. Budapesti fuvaros és szállító munkaadók egyesülete. YIH, kun-u. 7. Tel. Józs.901. — Elnök : Schön Ignácz. — Alelnökök : Gleichmann Miksa, Bockenstein Samu. — Titkár: Forrai Soma. — Pénztárnok: Kraszner Már­ton. — Ellenőr: Taub Armin. Budapesti kisfuvarosok ipartársulata. IX, Ferencz­körútl7. — Tel. 147—08. — Diszelnökök: Tompa Antal, Pollák Lipót. — Tiszteletbeli örökös elnök: Löwinger József. — Elnök: Asbóth Pál. — Alelnökök: Ehrlich Mór, Lusztig Márton, Goldinger Márton, Weinberger Samu. Müller Károly. — Jegvző : Berger Vilmos. — Jogtanácsos: dr.GosztonyiÁrmin. —Pénztáros: König­stein Ernő. - Ellenőrök : Klein Izidor, Spitz Ignácz. Fuvarosok ipartársulata. YHI, kun-u. 7. — Tel. Józs. 901. — Előljáró : Scliön Ignácz. — Helyettes elöljárók : Kaiser Alfréd, Krakauer Samu. — Titkár: Forrai Soma. Fűszer-, vegyes- és kiskereskedők országos egyesü­lete. VI, Liszt Ferencz-tér 19. — Tel. 28—87. — Elnök : dr. Vázsonyi Vilmos. — Társelnökök : Elek Arthur, Faragó József. — Alelnökök: Dömötör Elek, Weisz Jenő, ifj, Weisz Budolf, Ligeti Antal, Neuwelt Sándor, Grossmann Jágó, Hummer Mihály, Berger Miksa. — Ügyvez. igazgató : Hoffmann Mihály. — Pénztárnok : Wirth Zsigmond. Magyar fűszerkereskedők országos egyesülete. VH, Rákóczi-üt 30. - Tel. 14—35. — Elnök : Horváth Nán­dor. — Társelnök : Bogdány Mór. — Alelnökök : Vizy Domokos, Brunner Alajos, Domány József. — Pénz­táros: Domány József. — Ellenőrök : Lindenfeld Dávid. Czeglédi Károly. — Titkár: Farkas Vilmos. — Ügyész : dr. Guttmann Adolf. Magyar gabonakereskedők és malmok védegylete. V,akadémia-u. 3.— Elnök: Sándor^rmin.— Alelnökök : Schöö'er Bódog, Schwartz Ármin. — Titk.: dr. Glücks­thal Samu. — Pénztáros: Steiner József. — Ellenőr : Goldmann Mihály. Budapesti grafikai és rokoniparosok főnökegyesü­lete. V, Mária Valéria-u. 12. Tel. 82—48. — EÍnök: Schwarz Félix. — Alelnökök: Gottermayer Nándor, Hermann Sámuel, Löwenstein Arnold. — Főtitkár: Krausz Soma. — H. főtitkár : Kertész Árpád. A gyarmatáru nagykereskedelem körében érdekelt czégek egyesülete. V, szabadság-tér, tözsdepalota. — Tel. 90—39. — Elnök : siklósi Tschögl Henrik. — Alel­nökök : kisunyomi Landauer Lipót, Strobentz Bezső. — Pénztáros: Böhm Emil. — Jogtanácsos: dr. Medgyes Simon. Magyarországi gyufagyárosok egyesülete.YH, Thököly ­út 25. — Elnök : Reisner Ádám (Eszék). — Alelnök : Reitter József (Kolozsvár.) — Titkár: Bloch Artúr. A budapesti központi vásárcsarnoki gyümölcscsel és korai főzelékfélékkel kereskedők egyesülete. IX, csar­nok-tér 4. -— Elnök : Kántor Kálmán. — Úgyv. elnök : Fodor Károly. — Alelnök: Schipper József. — Titkár : Kohn Manó. — Pénztárnokok : König Lipót, Meduna Ferencz. — Ügyész: dr. Herschkovics Hermán. — Ügyv. titkár : Fehérváry József. Hirdető irodatulajdonosok orsz. egyesülete. — Elnök : Blockner Izidor (IV, Semmelweis-u. 4.). — Alelnök : Abel József. — Jegyző : Leopold Gyula. — Pénztáros : Pick Géza. Magyarországi irógépkereskedők egyesülete. VI, Pod­maniczky-u. 2. — Tel. 333. — Elnök : Káldor Marczel. — Alelnök: Schäffer Vilmos. — Titkár: Szabó Imre. — Pénztáros : Haas Mór. — Ellenőr: Steinberg Ármin. A budapesti kádár, esztergályos, kosárfonó, kaptafavágó és kefekötőmesterek szövetsége. Vili. Bezerédi-u. 6. — Elnök: Alelnökök: Hlatky István, Bauscher Ferencz. — Jegyző : Stephány Imre. — Pénztáros: Raport Ernő. Magyarországi női kalapgyárosok országos szövetsége. Titkári hivatal: V, sas-u. 5. — Elnök: Kattler Bernát. — Alelnök : Friedmann Adolf. — Ügyész és titkár : dr. So­mogyi Arnold. — Pénztáros : Stern Ármin. — Ellenőr : Jeney Sándor. — Gazda : Jakabovits Adolf. Budapesti női kalapkészítők ós díszítők ipartársu­lata. VI, Teréz-körút 3. földszint. — Elnök: Kattler Bernát. — Titkár: dr. Somogyi Arnold. Budapesti kályhásiparosok szövetsége. V. Báthory­utcza 10. — Elnök : Markovits Izidor. — Alelnökök : Griibel Károly, Vértes Lajos. — Titkár és ügyész : dr. Braun Ferencz. Budapesti kárpitos, gombkötő, paszományos és papla­nos mesterek köre. VIH, Mária Terézia-tér 1. (Vigh vendéglő). — Elnök: Nagy Ferencz. — Alelnök: Riesz Péter. — Jegyző : Kozmovszky Vilmos. — Pénztárnok : Thén Jakab. Budapesti kávés ipartársulat. VH, Kazinczy-u. 11. — Elnök : Weingruber Ignácz. — Alelnökök: Upor József, Szeiffert Antal. — Pénztáros: Holstein Zsigmond. Ellenőr : Gruber Károly. — Titkár : Badványi Gyula. — Hivatalos órák : d. u. 4—6-ig. — Tel. Józs. 21—05. Budapesti kávésok szövetsége. YHI, József-körút 38. — Elnök : Brück Károly. — Alelnökök : Gárdonyi József, Kallós Márkus. — Pénztáros : Holstein Zsigmond. — Ellenőr: Gruber Károly. — Titkár: Badványi Gyula. — Hivatalos órák : d. u. 4—6. — Tel. Józs. 21—05. Székesfővárosi kávémérők ipartársulata. VH, dohány­utcza45. — Elnök : Hergár Viktor. — Alelnökök : Roder Gyula, Löffler Miksa. Titkár: Kutsera Mihály. — Pénztárnok: Zömbik József. — Számvizsgálók : Szép A., Szmrekovszky József, Rónai József. — Hivatalos órák: hétfőn, szerdán és pénteken 3—5 óráig. Kelmefestők és vegytisztitók országos egyesülete. V, Mária Valéria-u. 12. — Tel. 140—44. — Elnök: dr. Ko­váid Emil. — u gyv. főtitkár : dr. Mahler Lénárt. — Segédtitkár : dr. Veres Mihály. — Megb. ügyész : dr. Bacher Pál. Magyarországi kéményseprők országos egyesülete. IX, Bakáts-tér. 2. — Tel. Józs. 22—57. Hiv. órák: hétfőn, szerdán, pénteken d. u. 5—7-ig. — Elnök: Albertini János. — Alelnökök : Ronchetti Rezső, Stefanecz József, Bauer József, Schiffler Károly, Novotny József. — Jegyző : dr. Dobsa László. — Főpénzt.: Kintzler Károly. Budapesti késműves és műköszörűsök szövetsége. Vll, nyár-u. 6. — Elnök: Zaorál János. — Titkár: Jab­lonitzky Károly. — Pénztáros : Palieta Richard. Magyar kinematografusok országos szövetsége. YH. Rákóczi-üt 08. — Elnök : Décsi Gyula. Alelnökök : Borhegyi János, Gerő Gyula, Keleti Lajos. — Főtitkár : Lenkei Zsigmond. .— Jegyző : Boboz Imre. Budapesti kőfaragómesterek, kő- és márványiparosok szövetsége.—VIH, német-u. 22.— Tel. 87—08. — Elnök : Weisinger György. — Alelnök: Seenger Béla. — Pénz­táros : Fellegi Antal. — Ellenőr : Král Gyula. Budapest-vidéki kőfaragómesterek és kőbányatulaj­donosok szövetsége. VHL német-u. 22. — Tel. 87—08. — Elnök : Müller Ernő. — Alelnök : Kral Gyula. — Pénz­táros : Müller Rezső. — Ellenőr: Lendvai Rezső.

Next

/
Oldalképek
Tartalom