Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1913 (25. évfolyam)

4. rész - Egyesületek és körök - VII. Ház- és telektulajdonosok egyesületei. Házépítő egyesületek - VIII. Ipari (gyáripari) és kereskedelmi egyesületek. Kereskedelmi alkalmazottak egyesületei

Egyesületeit. 528 Egyesületek. Magyar könyvkereskedők egylete. IV, váczi-u. 30. (Haris-palota.) —Elnök: Benkö Gyula.—Elnökhelyettes : Banschburg Victor. — Alelnökök: Révai Mór, Gár­dos Alfréd (Budapest), Schwarcz Károly (Sopron), Láng József (Nagyvárad).— Főtitkár: Gabos Soma. — Tit­károk : Wiesner Jakab (Budapest), Ferenczi Károly (Miskolcz). — Pénztáros: Schaffer János. - Ellenőr: remetei Kőváry János. — Könyvtárnok : Rényi Károly. Budapesti székesfővárosi közszolga, ipartársulat. VI, Dessewffy-u. 23.-r-Elnök : Mitleider Armin. — Alelnö­kök : Scliönnagel Áron, Kosár Károly. — Pénztárnok : Lindenfeld Adolf. Ellenőr : Gyelkó László. Budapesti lakatosmesterek szövetsége. Vll,nyár-u. 6.— Tel. 25—91. — Tb. elnök: Lepter János. — Elnök: Sajó János. — Ügyv. alelnök : Eckmeyer István. — Al­elnökök : Pásztor Ferencz, Wächter Ántal. — Titkár: Haraszti Károly. — Ügyvezető : ifj. Grünfelder Alajos. Budapesti lakatosmesterek szövetségének munkás­közvetitője. VH, nyár-u. 6. — Tel. 25—91. — Igazgató­ság : Fuchs Ede, Munkácsy Gyula, Simor Döme, Teich­ner Ádám. — Ügyvezető : ifj. Grünfelder Alajos. A likörgyárosok és gyümölcslepárolók országos egye­sülete. VIH, üllői út 60. — Tel. Józs. 262. — Elnök : bela­tini Braun Géza. Magyar lókereskedők és lóügynökök országos egye­sülete. VHI, Rákóczi-út 75. fldszt'. — Tel. 50—66. — Társ­elnökök : Deutsch Lipót és Weisz Dávid. — Titkár: Sajó Jenő. Magyar nialátagyárosok egyesülete. V, Mária Valéria­utcza 12. — Tel. 63—07. — Elnök: Deutsch Artúr. — Titkár : dr. Bokor Gusztáv. Magyar fővárosi malom-egyesület. V, Mária Valéria­utcza 12. — Elnök: Langfelder Ede. — Társelnök: Bacher Emil. — Titkár : dr. Fekete Ignácz. V, alkot­mány- u. 8. Vidéki malomiparosok országos egyesülete. V, Mária Valéria-u. 12. — Tel. 39—43. — Elnök: Hatvany Károly br. — Társelnök : bégavári Back Bernát. — Titkárok : Bosányi Endre, kir. tan., dr. Komin János. Magyar mutatványosok és érdektársaik országos egyesülete. VI, Városliget. —Elnök : d ;. Bródy Ernő. — Alelnökök: Helfgott Samu, Reimeter Árpád. Titkár: Heller Elek. — Pénztáros : Schäftner Károly. — Ellen­őrök : Spiro Samu, Lang Ferencz. Magyar órások országos szövetsége. VIH. József-u. 75. — Elnök : Herpy Arnold. - Ügyv. titkár : Nagy László. — Jogtanácsos: dr. Balla József. Budapest székesfővárosi ószeres ipartársulat. VHI, Do­bozy-u. 15. — Elnök: Kohn Adolf. — Alelnökök: Brach Hermann, Müller Mór. — Titkár: Pápa Ágos­ton. - - Pénztáros : Ekker Lajos. — Ellenőr : ábrahám Jakab. Gazda : Reittmann Fülöp. Budapesti detail-papirkereskedők szövetsége. IV, Ve­res Pálné-u. 3. -Tel.161-22.- Elnök: Szénásy Béla.— Titkár: Barta Lajos. Pénz és ingatlan közvetítők országos szövetsége. VH, Erzsébet-körút 2. — Elnök: Weisz Mihály. Pénzintézetek országos egyesülése. V, Géza-u. 1. — Tel. 105 -50. — Elnök : Széli Kálmán, b. t. t. Alelnö­kök : dr. Éber Antal, dr. Hantos Elemér, Székely Ferencz, udv. tan. — Igazgatóság: dr. Almássy László, Bakonyi Ferencz, Csaplovits Simon, gróf Haller János, dr. Hegedűs Kálmán, Medve Zoltán, Meczner Gyula, dr. Varga Gábor, dr. Apáthy Árpád, dr. Madarassy­Beck Marczell, Daxner Iván, Dobay Aurél, Deák Gyula, Éder János, ifj. Erdély Sándor, ifj. Feuer Béla, Gál Antal, Halász Manó, Hetényi Ákos, Holló Sándor, Keller Béla, Lapedatu János, Lendvay Emil János, Makoviczky Vladimir, Nánássy Andor, Ottenberg Tiva­dar, Rabinek Pál, dr. Várady Zsigmond. Választ­mány : dr. Balkányi Jenő, Balogh Ferencz, Bessenyey Zénó, Czeiner Nándor, Deutsch Manó, dr. Doroghi Er­vin, dr. Dózsa Imre, Eitner Zsigmond, Gueth Gyula,dr. Hajdú Frigyes, Hirling Gyula, dr. Kardos Simon, dr. Kelp Gusztáv, Kozma Ferencz, Katona Jenő, Kopár Kristóf, dr. Leopold Kornél, Libay Miklós, Lovász Nán­dor, Mayer Ödön, Márdirosz Kristóf, Pauliny Vilmos, Patrubány Miklós, Radakovich Gyula, gr. Somssich Gyula, Török Kálmán. — Felügyelő bizottság : Hille­brandt Ferencz, Kaczér Vilmos, Margócsy Gusztáv, dr. Wagner János, Weil Lajos. Ügyvezető igazgató : <lr. Hantos Elemér. Főtitkár: dr. Nyári Pál. Tit­károk : Glücksmann Miksa, dr. Hajdú Árpád, Miklós Armand, dr. Oláh Ödön, Radakovich Gyula, Soós András, dr. Szegheő Zoltán. Jogtanácsos : dr. Nyári Jenő. Magyarországi pénzintézetek országos szövetsége. V, Falk Miksa-u. 5. —Tel. 113- 56.—Elnök :Mándy Lajos.— Alelnökök : Flittner Károly, Leitner Zsigmond, Sándor János, dr. Hoványi Géza, Heinrich Sándor. Zádor Lajos. Központi iroda vezetője : Dr. Berényi Pál igaz­gató. Irodatiszt: Földes Mór. Budapesti redőnygyárosok szövetsége. VI, Szondy­u. 33. — Elnök: Magaziner Lajos. — Alelnökök : Fröh­lich Aladár, Paschka Lajos. — Pénztáros : ifj. Wein­berger Lajos. Ellenőr: Korányi Béla. Sertés kereskedelmi csarnok Budapest-Kőbányán. X, mázsa-tér 5. Tel. 50—41. Miniszteri csarnokbiz'tos: Tóth Lajos. — Elnök : Schönfeld Gusztáv.—Hely. elnök: Szekrényessy Károly. — Tiszt, elnök : ikvai Pfeiffer M. — Csarnok titkára : dr. Posewitz Sámuel. — Ügyvezető : Ákos Henrik. Sirkőkészítők és sirkőkereskedők országos szövetsége. V, váczi krt 16. HL em. 62. Tel. 159 91. Elnök : Ge­renday Béla. — Alelnökök: Lőwy József, Havranek Antal. — Titkár : dr. Nemes Zsigmond. — Pénztáros : Valentin Vilmos. Magyarországi vidéki sörfőzők egyesülete. V, Rudolf­rakpart 7. — Tel. 33—28. — Elnök : gr. Széchenyi Ala­dár.— Alelnökök: Bürger Albert, Szana Zsigmond. — Titkár: dr. Zerkowitz Imre. Magyar sörfőzők egyesülete Budapest. V. Ferencz-Jó­zsef-tér6. — Elnök: Aich György. — Titkár: dr. Fried­rich Tivadar. Sütőmunkaadók szövetsége. VH, hársfa-u. 21. — Tel. 138—79. — Elnök : Deutsch Mór. — Társelnök : Hart­mann István. — Alelnökök : ifj. Ruttersclimidt Károly, Butz Ferencz. — Titkár: Kelemen Henrik. — Pénz­táros : Weisinger Mór. — Ellenőr : Hirschhorn Jakab. Egyesült szabó iparosok köre. VH, Csengery-u. 1. — El­nök : Bálint Menyhért. — Hely.-elnök : Ixner János. Alelnökök: Schlesinger Sándor, Körmöczi László. — Titkárok : Ullmann Jákó, Mészáros József. — Pénz­tárosok : Almásy Andor, Gittling András. Férfiszabó munkaadók szövetsége Budapest, VH, Rá­kóczi út 30. — Elnök: Wigand Mihály. — Alelnök : Gorecky István. — Titkár: Fried Pirmin. — Pénz­táros : Petrik Béla. Magyar szállítmányozók országos egyesülete, V, Kál­mán-u. 23. - Tel. 4 — 04. — Elnök: Klein József. — Alelnökök : Seligmann Imre, Pollak Gyula. — Főtit­kár : Weissmayer Brúnó. — Titkár: Webel János. — Pénztáros: Hoffmann Béla. Budapest székesfővárosi duna-jobbparti szállodások, vendéglősök, bor- és sörmérők ipartársulata. H. Batthyány-u. 20. — Elnök: Kirncze Ödön. Elnök­helyettesek : Bauer János, Kubanek Venczel. — Pénz­táros : Tilly Károly. — Jegyző : Hellmich Ottó. — Hiva­talos órák : minden csütörtökön délután 4- 6 óráig. Magyar száUodás és vendéglős munkaadók egyesülete. IV, muzeum-krt 35. — Tel. 117—55. — Elnök: Palkovics Ede. — Alelnökök: Bokros Károly, Kommer Ferencz. — Jogügyi titkár: dr. Nagy Sándor. —Pénztáros: Baár József. — Ellenőr: Ehm János. — Lapszerkesztő: F. Kiss Lajos. Szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársu­lata. IX, Lónyay-u. 22. — Tel. 123 - 46. - Elnök : Glück Frigyes. — Alelnök : Kommer Ferencz. Titkár : Pop­pel Miklós. — Pénztáros : Wilburger Károly.—Ügyész : dr. Solti Ödön. — Számvizsgálók: Glück Erős, Bürger I. Károly, Benedek Rafael. — Hivafalos órák : vasár- és ünnepnapok kivételével naponta délután 4 6-ig. Magyarországi szappangyárosok egyesülete. V, Rudolf­rakpart 7. — Tel. 33—28. — Elnök: Domonyi Domony Ödön.—Alelnökök: Meitzer Gusztáv, Farkas Vatroslav, Klein Gyula. — Titkár : dr. Zerkovitz Imre. Szappan-, gyertya- és illatszergyárosok országos egve­sülete. V, Mária Valéria-u. 12. — Tel. 140—44.

Next

/
Oldalképek
Tartalom