Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1913 (25. évfolyam)

3. rész - B) Ministeriumok. — M.kir. állami számvevőszék. M. kir. közigazgatási biróság

Honvéd, ministerinm. 326 Honvéd, ministerium. ségi jelentése népf. részének összeállítása ; a mozgósított népf. magasabb parancsnokságok, csapatok és egyéb ala­kulások, valamint a visszamaradó népf. hatóságok össze­tes hadi állományának fedezése és nyilvántartása; a népf. parancsnokságok, csapatok és egyéb alakulások hadi kell. álladékai teljességének figyelemmel kisérése ; a népf. hadi irányítása. A behivott népfölkelés keretében alkalmazott összes tisztek és legénység ügyei, népfölkelési szolgálatot illetőleg. — 6. A népf. mozgósítási utasítások, egyéb tit­kos könyvek és segédletek tartalék példányainak megőr­zése, kezelése és nyilvántartása. — 7. A népfölkelő tiszti vagy tisztviselői helyre alkalmas népfölkelésre kötelezet­tek kijelölése, kiutalása és beosztása. — 8. A népfölkelés­hez beosztott vagy átutalt vezérkari honv. és közös had­seregbeli tisztek, tisztviselők, valamint a népf. tiszt és tisztviselő jelöltek hadi beosztásának névszerinti nyilván­tartása. — 9. A népfölkelési szolgálat alóli felmentés. — 10. A népf. némely csoportjai jelentkezési kötelezettségé­ről szóló 1893. évi XXXV. t.-cz. végrehajtásából kifolyó iigvck (a büntetéspénzekre vonatkozó ügyek a 21. osztályt érintik). — 11. A munkás utasításból kifolyó, a népföl­kelést érintő ügyek. — 12. A népf. névkönyv összeállítása és kiadása. — 13. A kiutalt költségvetési hányad kezelése az arra vonatkozó utalvány rendeletek szerkesztése és ezen költségvetési hányad nyilvántartása a fennálló sza­bályok szerint; az osztály ügyköréből kifolyó költség­vetési előirányzatra való javaslattétel. Osztályvezető : Janauschek Gyula, ezredes. Beosztva: Hulyák Lajos, őrnagy, Bánás László,őrnagy, Münnich Sándor vk. őrnagy, Kisgergely László, százados, Uhlig Károly, vk. beoszt, százados. 10. osztály. Ügyköre: 1. A mozgósítási ügyek általában. Az alapvető tárgyalások vitele a cs. és kir. hadügyministerrel és egyéb központi hatóságokkal mozgósítási ügyekben, valamint az egységes összműködés érdekében szükséges kezdemé­nyezés és véleményezés. — 2. A honvédség mozgósításá­val kapcsolatos részletmunkák közül: a) A mozgósított honvédség szervezete és ügymenete, b) A vonatkozó moz­gósítási utasítások szerkesztése, nyilvántartása, szétosz­tása és kiadása, c) A készültségi és hadkészültségi je­lentések átvizsgálása, d) Az összes hadi állománynak nyil­vántartása. e) A hadi kellálladékok teljességének figye­lemmel kisérése, fj A mozgósítási előkészületek ellenőr­zése. g) Hadi irányítás, h) Mozgósítási (fölszerelési) gya­korlatok. i) Lókiutalás. k) A védtörvény és védtörvény ­utasitás mozgósítási részének szerkesztésére szükséges adatok szolgáltatása. — 3. A honvédséget és népfölkelést közösen érintő ügyek közül : a) Az összes Hadrend, Mozgósítási, Határozványok és Hadkészültségi jelentés szerkesztése, b) A katonai parancsnokságoknak a hadi szolgáltatásokra vonatkozólag kiadandó utasítások szer­kesztése. — c) A mozgósítás zavartalan lefolyását biz­tosító egyéb rendszabályok és előkészületek. — 4. A köz­igazgatási hatóságok mozgósítási ügyei közül: a) A közös hadsereg, haditengerészet és honvédség mozgósításából kifolyólag a közigazgatási hatóságok számára szükséges mozgósítási utasítások, hirdetmények és nyomtatványok, továbbá intézkedések összeállítása, nyilvántartása és ki­adása. b) A közigazgatási hatóságok mozgósítási előkészü­leteinek ellenőrzése (esetleg a helyszínén).— 5. A honvéd­ségi és járási mozgósítási utasítások, nyomtatványok, to­vábbá egyéb titkos könyvek és segédletek tartalékpéldá­nyainak megőrzése, kezelése és nyilvántartása. A titkos leltárak rovancsolása. — 6. A katonai (honvéd) rejtjel­kulcsok kezelése és nyilvántartása (lásd: elnöki oszt. ügykörének 6. pontját.) — 7. A közös hadseregbeli tartalék évfolyamok áthelyezése a honvédséghez. Osztályvezető: Mina Alajos, vk. alezredes. Beosztva: Cserny Lajos, őrnagy, (h. a.), Beöreöndy István, őrnagy, h. a., alsólelóczi Tarnóczy Tivadar, főhad­biztos, megyesi Somogyi Lajos vk. beosztott százados, Julier Ferencz, vk. százados, Sirdkariekai Tkallacz Oszkár, százados, szelefarmosi Bodó Ernő, főhadnagy (h. a.) Tartósan vezényelve : Lauschmann Jenő, őrnagy. II. csoport. (3.. 5., 11. 12. és 11). osztály.) Csoportfőnök: Baitz József, vezérőrnagy. Beosztva: nemes és pusztaócsai és czifferi Fűzik Dezső, főhadnagy. 3. osztály. Ügyköre: 1. Az összes honvéd legénység kiegészítése, nyilvántartása, állománykezelése, állománykiegyenlitése, létszám felett való vezetése, különleges szolgálatokra való beosztása, vezénylése a közös hadseregbeli szaktanfolya­mokba, a legénységi egyének összes személyi és katonai szolgálati ügyei, ideértve az őrségekre vonatkozó, nem elvi jelentőségű ügyeket is. (A lovassági legénységnek különleges szolgálatokra való beosztása, vezénylése a kö­zös hadseregbeli szaktanfolyamokba ós összes katonai szolgálati ügyei a 12. osztály ügykörébe tartoznak.)—2. A honvéd törzsszámvivők és törzsszámvivő jelöltek, törzsőrmesterek és törzsőrmesterjelöltek, műmesterek és fegyvermesterek összes személyi ós katonai szolgálati ügyei. — 3. A gyalogsági legénységi csapatiskolák összes ügyei, beleértve a vonatkozó utasítások kidolgozását is.— 4. A honvéd egyévi önkéntesek összes ügyei; a 26. osztály ügykörének 3. pontjában felsoroltak kivételével; a gyalogs. egyévi önkéntesi iskolákra vonatkozó szabályzatok stb. szerkesztése ; a közös hadseregbeli gyalogsági egyévi ön­kénteseknek tisztán a katonai kiképeztetésére vonatkozó ügyei. — 5. Az altiszti szolgálati j utalomdíj.— 6. A honvéd zenekarok ügyei. — 7. A koronaőrség legénységi ügyei. — 8. A testőrségekhez kijei, legénységi egyének előjegyzése.— 9. A magyar állam honvédségi kiegészítő kerületekre való felosztása; a magyar államnak hadkiegészítési kerületekre való felosztásának és az állomásváltoztatások kiegészí­tési szempontból való véleményezése. —10. A véd- és honvédségi törvény, valamint a védtörvény utasítások szerkesztésénél való közreműködés. A honvédségi véd­törvény utasítás II. és III. részének szerkesztése. A had­sereg kötelékébe tartozó egyéneknek a védtörvénynyel kapcsolatos szolgálatukra, valamint nyilvántartásukra vonatkozó elvi ügyek elintézésénél való közreműködés. — 11. A mozgósítás esetén polgári alkalmazásukban megha­gyandó legénység felmentése és nyilvántartása, a tábori posta, tábori távíró és katonai vasúti forgalmi alakulá­sokhoz kijelölt legénységi személyek nyilvántartása. — 12. A véd és népfölkelési kötelezettség alatt már nem álló, volt honvédek szolgálati idejének meghatározása. — 13. A polgári mesteremberek összes ügyei. — 14. A honvéd törzsszámvevői, törzsőrmesteri, műmesteri és fegyvermesteri «Névkönyv» összeállítása. — 15. A honvédségi időszaki beadványok lajstromának össze­állítása és kiadása. — 16. A szolgálati könyvek, utasítá­sok stb. és térképek elosztása. A szolgálati könyvek kimu­tatásának, elosztójának és árjegyzékének összeállítása. — 17. A kiutalt költségvetési hányad kezelése az arra vo­natkozó utalványrendeletek szerkesztése és ezen költség­vetési hányad nyilvántartása a fennálló szabályok sze­rint ; az osztály ügyköréből kifolyó költségvetési előirány­zatra való javaslattétel. —- 18. A honvéd ujonezok tény­leges szolgálatának elhalasztására vonatkozó ügyek. (Y. t. 33. §.) — 19. A honvédséghez ujonczként önként belépni kivánó egyének ügyei. (Az önkéntes beléphetésre vonat­kozólag a 26-ik osztálylyal egyetértőleg.) Osztályvezető: vizeki Tallián Zsigmond, alezredes. Beosztva: Eisenstädter Alajos, őrnagy, (h. a.), Lukács György, őrnagy, (h. a.), Schleifer Károly, őrnagy (h. a.), Bokor István, (h. a.) szds., Károly József, szdos.. Lengyel József, szdos., (h. a.). Tartósan vezényelve : Nyárádv Domokos, Schranz Ödön, századosok, Madary Antal, főhadnagy. 5. osztály. Ügyköre : 1. A honvédegészségügyre, továbbá a honvéd­orvosok, gyógyszerügyi tisztviselők és egyéb egészségügyi személyzetre vonatkozó szabályok és utasítások kidol­gozása. — 2. A honvéd helyőrségi- és csapatkórházak, valamint gyengélkedő házak szervezése; egyáltalában a honvédegészségügyet és gyógyszerészetet érintő ösz-

Next

/
Oldalképek
Tartalom