Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1911 (23. évfolyam)

4. rész - Egyesületek és körök - VII. Ház- és telektulajdonosok egyesületei. Házépítő egyesületek - VIII. Ipari (gyáripari) és kereskedelmi egyesületek. Kereskedelmi alkalmazottak egyesületei

Egyesületek. 491 Egyesületek. Budapesti kályhásiparosok szövetsége. V, Bátliory­u. 10. — Elnök: Dämpf Károly. — Alelnökök : Chitz Armin, Koch Jenő. — Pénztáros: Grübl Károly. — Ellenőr : Kolacekovszky Julián. Titkár: dr. Braun F. Budapesti kárpitos, gombkötő, paszományos és papla­nos mesterek köre. VIII, József-körút 54. (Ébenhő ven­déglő). — Elnök : Fischer Zsigmond. — Alelnök : Thén Jakab. — Jegyző: Virgala Lipót. — Pénztárnok: Bó­bert Arnold. Budapesti kávésok szövetsége. VTI, Kazinczy-u. 11. — Tel. 58—26. — Elnök : Mészáros Győző. — Alelnökök : Gárdonyi József, Kallós Márkus. — Pénztáros : Hol­stein Zsigmond. — Ellenőr: Gruber Károly. — Titkár: Kemény Géza. — Hiv. órák : d. u. 4—6. Kelmefestők és végy tisztítók országos egyesülete. VI, szobi u. 5. — Elnök: dr. Kováid Emil. — Alelnökök: ifj. Haltenberger Béla (Kassa), Kehrling Károly. — Titkár: dr. Mahler Lenárt. — Műszaki tanácsadó: Simkó Károly oki. gépészmérnök. Magyarországi kéményseprők országos egyesülete. IX, Bakáts-tér. 2. — Tel. 157—64. — Hiv. órák: hétfőn, szerdán, pénteken d. u. 6—7-ig. — Elnök: Albertini János. — Alelnökök: BonchettiBezső, Stefanecz József, Nozáky Budolf, Bauer József, Schiffler Károly, Novotny József. —Titkár: Bauer Dezső. — Jegyző: dr. Dobsa László. — Főpénztáros: Kintzler Károly. Magyarországi képeslovelezőlap nagykereskedők és gyárosok szövetsége. VHI, József-körút 69. Elnök : Weisz Károly. Titkár; Barta Lajos. — Pénztáros: Walter I. Budapesti késműves és müköszörűsök szövetsége, VH, nyár-u. 6. — Elnök: Zaoiál János. — Titkár: Budas Béla. Pénztáros : Palieta Bichárd. Magyar Kinematografusok országos szövetsége. VH, Bákóczi-út 68. — Elnök : dr. Hertzka Lotár. — Elnök­helyettes : Neumann József. Alelnökök : Borhegyi János, Geiszler Károly. — Igazgató : Ungerleider Mór. — Főtitkár : Lenkei Zsigmond. - Jegyző : Boboz Imre. — Jogtanácsos : dr. Gelléri Miklós. Kocsigyártó-iparosok szövetsége. VIH, óriás-u. 6/8. — Elnök : Bodolló Endre. — Titkár: Galgóczi Gyula. Btrdapesti kovács- és kocsigyártó mesterek szövetsége. VIH, József-körút 41. — Elnök: Zelenka István. Pénztáros: Presing János. — Jegyző : Wimenthal ­Antal. Budapesti kőfaragómesterek, kő- és márványiparosok szövetsége. -VIH, német-u. 22.— Tel. 87- 08. — Elnök : Weisinger György. — Alelnökök : Kauser István, Seen­ger Béla. — Pénztáros : Fellegi Antal. — Ellenőr: Král Gyula. Budapest-vidéki kőfaragómesterek és kőbányatulaj­donosok szövetsége. VHI. német-u. 22. — Tel. 87—08. — Elnök: Müller Ernő. — Alelnök : Kral Gyula. — Pénz­táros : Müller Bezső. — Ellenőr : Lendvai Bezső. Magyar könyvkereskedők egylete. V, Gizella-tér 1. ( Haas-palota.) —Elnök: Benkő Gyula.—Elnökhelyettes : Banschburg Victor. — Alelnökök: Bévai Mór, Gár­dos Alfréd (Budapest), Schwarcz Károly (Sopron), Láng József (Nagyvárad). — Főtitkár: Gabos Soma. — Tit­károk : Wiesner Jakab (Budapest), Ferenczi Károly (Miskolcz). — Pénztáros: Bach János. — Ellenőr: re­metei Kővárv János. — Könyvtárnok : Bényi Károly. Budapesti lakatosmesterek szövetsége.VH.nyár-u. 6.— Tel. 25—91. — Elnök: Sajó János. — Alelnökök :-Halász Ferencz, Lepter János. — Titkár: Haraszti Károly. — Ügyvezető : ifj. Grünfelder Alajos. Budapesti lakatosmesterek, vas- és fémiparosok rnun­kásközvetitője. VH, nyár-u.6.—Tel. 25—91. — Elnök­igazgató: Havelland Antal. — ügyvezető: ifj. Griin­felder Alajos. A likörgyárosok és gyümölcslepárolók országos egye­sulete.VHI, üllői út 60. — Elnök: belatini Braun Géza.— Titkár: Krausz Lajos. Magyar ló kereskedők és lóügynökök országos egye­sülete. VHI, Bákóczi-út 75. fldszt. — Tel. 50- 66. — Társ­elnökök : Deutsch Lipót és Weisz Dávid. — Titkár: Sajó Jenő. Magyar malátagyárosok egyesülete. V, Mária Valória­utcza 12. —Tel. 63—07. — Tiszteletbeli elnök : gr. Zse­lénski Bóbert. — Elnök: Deutsch Artúr. — Titkár; dr. Bokor Gusztáv. Magyar fővárosi malom-egyesület. V, Mária Valéria­utcza 12.—Elnök: Déry Izidor. — Alelnökök: Lang­felder Ede, Bacher Emil. — Titkár : dr. Fekete Ignácz. Vidéki malomiparosok országos egyesülete. V, Mária Valéria-u. 12. — Tel. 39—43. — Elnök: Hatvany-Deutsch Károly br., — Társelnök: bégavári Back Bernát. — Titkárok : Bosányi Endre, kir. tan., dr. Komin János. Magyar mutatványosok és érdektársaik országos egyesülete. VI, mutatványos tér, Ungerleider-kávé­ház. Elnök : dr. Bródy Ernő. — Alelnökök : Helfgott Samu, Schöftner Károly. -— Titkár: Heller Elek. Jegyzők : Weinhoffer Ede, Lauffer Vilmos. — Pénztá­ros : Meinhardt Curt. — Ellenőrök: Bosenthal Pál, Silberstein J. Magyar órások országos szövetsége. VIH, József-u. 75. — Elnök : Herpy Arnold. — Ügyv. titkár: Nagy László. — Jogtanácsos: dr. Balla József. Budapesti detail-papirkereskedők szövetsége. IV, Ve­res Pálné-u. 3. — Tel. 161 22. — Elnök; Szénásy Béla. Pénz és ingatlan közvetítők országos szövetsége. VH, Erzsébet-körút 2. — Elnök: Weisz Mihály. - Alelnök: Ziegler Sándor. Pénzintézetek országos egyesülése. V, akadémia-u. 14. Tel.105-50. — Ügyvezető igazg.: dr. Hantos Elemér. — Igazgatóság: dr. Apáthy Árpád, Barta Ar­nold, dr. Beck Marczell, Bors Emil, Daxner Iván, dr. Dobay Aurél, Deák Gyula, dr. Éber Antal, ifj. Feuer Béla, dr. Fried Lajos, dr. Hantos Elemér. Hetényi Ákos, Holló Sándor, Gál Ántal, Glücksmann Miksa, Mako­vitzky Vladimir, Nánássy Andor, Krocsák Károly, Otten­berg Tivadar, Babinek Pál. — Választmány: dr. Bal­kányi Jenő, Balogh Ferencz, dr. Bók-Zalán Lajos, C'zei­ner Nándor. Deutsch Gyula, dr. Doroghy Ervin, dr. Dózsa Imre, dr. Hajdú Frigyes, dr. Kardos Simon, Ke­len Jenő, Keleti Lajos, Ktller Béla, dr. Kégl Lajos,. Katona Jenő, Kompis Péter, Kopár Kristóf, Kozma Fe­rencz, dr. Ofner Jenő. PaulinyVilmos, dr. Bónay Mihály, dr. Schneller Pál, gr. Somssich Gyula. Surányi Imre, Tisztaváry Dezső. — Feliigyelő-1 izottság: Elefánt Lajos, Kaczéi Vilmos, Margócsv Gusztáv, Weill La­jos, dr. Wagner János.,— Főtitkár: Nyári Pál.— Se­gédtitkár: ifj. Hetényi Ákos. Magyarországi pénzintézetek országos szövetsége. V, tükör-u. 2. — Tel. 113—56. — Elnök: Mándy Lajos. — Központi iroda vezetője : Dr. Berényi Pál iigyv. főtitkár. Budapesti redőnygyárosok szövetsége. VI, Szondy­u. 33. — Elnök: Justus Dezső. — Alelnökök: Maga­ziner Lajos, Paschka Lajos. — Pénztáros : ifj. Wein­berger L. — Ellenőr: Lyons Ede Sertés kereskedelmi csarnok Budapest-Kőbányán. X,. mázsa-tér 5. — Tel. 50 41. — Miniszteri csarnokbiztos : Tóth Lajos. — Elnök : Schönfeld Gusztáv.—Hely. elnök : Szekrényessy Károly. — Tiszt, elnök : ikvai Pfeiffer M. — Csarnok titkára : Posewitz Kornél. Sirkőkészitők és sirkőkereskedők országos szövetsége. VH, Baross-tér, közp. szálloda. — Elnök : Gerenday Béla. — Alelnökök : Somogyi Manó, Havranek N. — Titkár : Gyulai Bernát. — Pénztáros : Valentin Vilmos. Magyarországi vidéki sörfőzők egyesülete. V, Budolf­rakpart 7. — Tel. 33—28. — Elnök : gr. Széchenyi Ala­dár. — Alelnökök: br. Hatvany Károly, Bürger Albert. — Titkár : dr. Zerkowitz Imre. Magyar sörfőzők egyesülete Budapest. V. Ferencz-Jó­zsef-tér 6. — Elnök : Aich Ferencz. — Titkár: dr. Fried­rich Tivadar. Sntőmnnkaadók szövetsége. VH, hársfa-u. 21. — Tel. 63—18. — Elnök : Kalix Ödön. — Társelnök: Deutsch Mór. — Alelnökök: Klein Náthán, Anzenberger Ala­dár. — Titkár: Kelemen Henrik. — Pénztáros: ifj. Buzicska Ede. — Ellenőr : Molnár Lajos. Férüszabó munkaadók szövetsége Budapest, IV, reál­tanoda-u. 16. — Elnök : Fried Vilmos. — Alelnök : Wi­gand Mihály. — Titkár: Vitéz Aladár. — Pénztáros: Hancsel József. Szabó iparosok köre. VH, Csengery-u. 1. — Elnök : Bá­lint Menyhért. — Hely .-elnök: Kőrmöczi László. — Alel­nökök : Nagy Ferencz, Ösztreicher Adolf. — Főtitkár:

Next

/
Oldalképek
Tartalom