Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1911 (23. évfolyam)

4. rész - Egyesületek és körök - VII. Ház- és telektulajdonosok egyesületei. Házépítő egyesületek - VIII. Ipari (gyáripari) és kereskedelmi egyesületek. Kereskedelmi alkalmazottak egyesületei

Egyesületek. 492 Egyesületek. Ullmann Jákó. — Titkár : Tibor Soma. — Pénztáros : Gittling András. Magyar szállítmányozók országos egyesülete, Y, váczi körút 24. — Telefon 4—04. — Elnök : Klein József. Alelnökök: Seligmann Imre, Pollak Gyula. — Főtit­kár : Weissmayer Brúnó. — Titkár: Webel János. Pénztáros: Hoffmann Béla. Magyar száUodás és vendéglős munkaadók egyesülete. IV, molnár-u. 26. — Tel. 117—55. - Elnök: Palkovics Ede. — Alelnökök : Bokros Károly, Katona Géza, Kom­mer Ferencz. — Jogügyi titkár: dr. Nagy Sándor. — Pénztáros : Baár József. — Ellenőr: Ehm János. Magyarországi szappangyárosok egyesülete. V, Rudolf­rakpart 7.— Tel. 33—28. Elnök: Domonyi Domony Ödön.—Alelnökök: Meitzer Gusztáv, Farkas Vatroslav, Klein Gyula. — Titkár : dr. Zerkovitz Imre. Szén- és tüzifanagykereskedők országos egyesülete. Y, akadómia-u. 3. — Elnök: dr. Roheim Ödön.— Társ­elnök : Radnay Károly. Alelnökök : Fröhlich Yilmos és Hirsch Sándor. — Titkár és ügyész : dr. Székely Imre ügyvéd. (Tel. 7—11.) — Pénztáros : Sugár Yilmos. Háznagy : Halmos Salamon. — Jegyző : Gombosi József. Budapesti szeszárú kereskedők és italmérők társasköre. VH. kertész-u. 43. Tel. 3 16. — Elnök : ifj. Pollák Ignácz. Alelnökök: Goldfinger Gábor, Rotter Zsig­mond.— Pénztáros: StrelingerIgnácz. Ellenőr: Bloch S. Gazda : Kovács Heimann.—Titkár: Hajnal Mór. Ügyész: dr. Hajdú Viktor. Szeszfinomitók és szesznagykereskedők orsz. egyesü­lete. VH, kertész-u. 37. — Tel. 14- 04. — Elnök: — Alelnökök : Brachfeld Emil, dr. Löblé László, Königstiidtler Dusán. — _gyv. igazgató: Goldfinger Gábor, ker. tan. Ügyész: dr. Adamovich István. Budapesti szűcs és sapkás iparosok egyesülete. VH, király-u. 7. (Vendéglő). — Elnök : Kőszeghv József. — Alelnök : Reichenberg Jakab. — Pénztáros: Soós Jó­zsef. — Kőszeghy Béla. Magyar tégla-, mész- és agyagárú gyárosok országos egyesülete. V, akadémia-u. 6.' — Tel. 98—73. — Elnök: Löwy Sámuel. — Alelnökök: Bálint Sándor, Müller József. — Titkár: Leopold Andor. — Ügyészi meg­bízott: Lukács József. Budapesti tetőfedőmesterek szövetsége. VHI, Baross­tér, közp. szálloda. — Elnök: ifj. Krumpholz Mihály. Magyar textilgyárosok országos egyesülete. V, Mária Valéria-u. 12. — Elnök : Weisz Berthold. — Alelnökök : Zápori Regenhardt Ferencz, esetei Herzog Péter br. — Titkár: dr. Krejcsi Rezső. Magyar Újságkiadók Országos Szövetsége. VIII, Bökk Szilárd-u. 4. — Elnök: gyurgyókai Zilahi Simon. — Elnökhelyettes: Wolfner ,József. — Alelnökök : Klein Samu (Miskolcz), Laszkv Ármin (Nagyvárad). — Titkár: Blés József. — Jegyző : Lenkei Zsigmond. — Pénztáros : Herz Adolf. — Ellenőr: Lendvay Sándor. — Jogtaná­csos : Marton Sándor dr. Hirdetési ügynökök országos egyesülete. VI, And­rássy-út 11. — Elnök: Keleti Géza. — Alelnök: Benkő Jenő. — Titkár: Lövinger Vilmos. — Pénztá­ros : Kemény Ignácz. — Ellenőr : Lukács Jenő. — Ház­nagy : Pór Géza. Ingatlan-ügynökök egyesülete. VH, Erzsébet-körút 6. •— Elnök : Grosz Márk. - Alelnök : Fodor Adolf. — Titkár: Sebes Adolf. — Pénztáros: Ganz Armin. — Ellenőr : Freibauer Dezső. Magyar áru-ügynökök központi egyesülete. VI, ó-u. 1. — Tel. 165—43. — Elnök: Csókái Adolf. — Alelnökök: Blumenau Alfréd, Schlesinger Ede. — Titkár: dr. Szente Lajos. Magyar hites szab. ügyvivők testülete. VH, Bákóczi­út 32. — Tel. 10—28. — Elnök : dr. Szilasi Jakab. — Titkár: Adler Miksa. Magyar szent korona országainak területén működő üveg­gyárosok országos egyesülete. VI, Izabella-u. 43. — .. Elnök : Luzsa István. — Titkár: Garay Károly. Üveg- és porczellánkereskedők és üvegesek országos egyesülete. IV, bécsi u, 1. — Elnök: tóvárosi Fischer Emil. — Alelnökök : Bolváry-Zahn Dénes, Kautsch Ká­roly, Glatz Géza. — Főtitkár: Görög Tibor. — Pénz­táros : Duzsek Lajos. — Ellenőr : Sperlinger Vilmos.— Gazda: Morgenstern Zsigmond. Magyar varrógép és kerékpárkereskedők országos egye­sülete. IV, molnár-u. 22. — Elnök: Pápai Manó. Alelnökök: Schweitzer Henrik, Pollatsek Gyula. — Titkár: Sándor Gyula. — Ügyész : dr. Preszler Jenő. Magyar vas- és fémiparosok országos szövetsége. VH, Erzsébet-körút 1. — Elnök: Hírmann Ferencz. — Alelnökök : Köhler István, Kaszab Aladár. — Titkár : Edvi-Illés László. — Pénztáros: Streit Lajos. — Ellenőr : Latinák Jenő.— ügyész : dr. Pánczél Sándor. Magyar vaskereskedők országos egyesülete. V, Do­rottya-u. 11. — Elnök: Társelnök: Or­szág Róbert. — Alelnökök: Millig Ádám, Székely Miksa, Prokner Konrád, Arányi Ignácz,Grasselly László,Győrffy Aladár, Sesztina Jenő, Hamerli József. — Főtitkár: Biró Ármin. — Jogtanácsos: Dr. Kádár Gyula. Magyar vasművek és gépgyárak országos egyesülete. V, Mária Valéria-u. 10. — Tel. 84—71. Elnök : vaskövi Förster Nándor. — Alelnökök : Asbóth Emil és Thaly Zsigmond. — Gazda : Polnai Sándor. — Hely. gazda: Eisele Ödön, Fényi Béla. Vas-, fémárú-és műszaki kereskedők hitelező védegylete. V, Dorottya-u. 11. — Elnök: Ugyv. elnök : Ország Bóbert. Alelnökök : Pirkner Konrád, Hirscb Adolf. Főtitkár: Biró Ármin. — Jogtanácsos: dr. Kádár Gyula. Védjegyes árnk gyárosainak egyesülete. V, tükör-u. 2. Tel. 32—83. — Elnök: Török Sándor. — Alelnök: pellérdi Brázay Zoltán. — Igazgatók: belatini Braun Budolf, Zoltán Béla, Brestowski A. (Wien), dr. Beck­mann (Basel). — Titkár: dr. Urbach Lajos. Magyar vegyészeti gyárosok országos egyesülete. V. Mária Valéria-u. 12. — Tel. 63-07. — Elnök: dr. Helvey Tivadar. — Alelnökök : Benes József, Bechtnitz Béla. Titkár: dr. Bokor Gusztáv. — Fogaim.: dr. Vidacs Gyula. Magyar vendéglősök országos szövetsége. IX, Lónyay­utcza 22. — Elnök: Gundel János. — Alelnökök: Kommer Ferencz, Juranovits Ferencz. — Pénztáros: Wilburger Károly. — Ügyész: dr. Solti Ödön. — Titkár: F. Kiss Lajos, a «Magyar vendéglős és kávés­ipar» szerkesztője. Magyar zeneműkiadók és kereskedők országos egye­sülete. — Elnök: Méry Béla. (VI, Andrássy-út 12. — Tel. 19-61.) — Alelnök: Nádor Kálmán. — Titkár: dr. Marton Sándor. 2. Alkalmazottak egyesületei. Budapesti üveges-, üveg- és porczellánkereskedő­segédek önsegélyző köre. VH, dohány-u. 14. — Hi­vatalos órák: vasárnap d. e. 10—12. - Elnök: Pejov Pál. — Alelnök: Fürge Sándor. — Titkár: Gáts Sán­dor. — Pénztáros : Joanovits Pál. — Ellenőr : Hankonyi Mihály. Csak szorosan magyarországi könyvkereskedő­segédek egyesülete, IV, Semmelweis-u. 17. — Elnök Kiszlingstein Sándor. Alelnökök: Zeidler Imre, Köves Dezső. — Titkár : Cservenka Jenő. — Jegyző : Csillag Ödön. Drogistaifjak egyesülete.IV, Irányi-u. 17.—Tel. 7—93. Elnök : Kiss László. — Alelnökök : Wirth Károly, Mol­nár Ignácz. — Főtitkár: Stefanovits Szveta. — Pénz­táros : Heckl János. — Szerkesztő : Wirth Károly. Gabonaüzleti hivatalnokok egyesülete. V, Zrínyi­u. 12. — Elnök: Oesterreicher Béla. Alelnökök: Kelemen Gyula, Toch Samu. — Pénztáros: Stiller József. Geittner és Rausch budapesti bej. czég alkal­mazottai segély egylete. VI. Andrássy-út 8.— Elnök : Rausch Aladár. — Alelnök: Heckl Antal — Jegyző : Dobos Gyula. — Pénztáros: Roth Zsigmond. — El­lenőr : Kramer Lajos. Grafikus művezetők egyesülete. VH, Rákóczi-út 54.— Elnök : Fuchs Zsigmond.— Alelnök : Wózner Ignácz.— Magyar titkár : Janovits Ferencz. Német titkár: Kondor Joachim. — Pénztáros : Pfeiffer Miksa.— Ellen­őr : Müller Ignácz. — Gazda : Klitsch István.

Next

/
Oldalképek
Tartalom