Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1911 (23. évfolyam)

2. rész - C) Közös intézmények

Konzulátusok Budapesten. 248 Hadügyministerium. Németalföld (IV, Kossutli Lajos-u. 4.) — Hivatalos órák : 10—l-ig. Fökonzul: dr. Fledderus Koméi. — (Tele­fon 51(5.) Németbirodalom (IV. váczi u. 36. Tel. 79 77). — Hi­vatalos órák: 10—l-ig. — Fökonzul: gr. Brockdorff­Rantzau Ulrich. Károly Keresztély, német csász. követs. tan. — Titkár: Noculak Mihály. — Dragoman és titk. : dr. Fiedler Rajmund, — Irodatiszt: Tischer Pál. Norvégia: (IX, Lónyay-u. 29.) Tb. fökonzul: dr. Gre­gersen Endre. Olaszország (VI, Bulyovszky-u. 27. Tel. 82—59.. 153— 55.) — Hivatalos órák: 10—l-ig.— Fökonzul: Sforza Károly gr. — Alkonzul: Deila Groce di Dojola Galeazzo, gr. — Tolmács : Scrobogna József. — Jogtanácsos : dr. Holló József, ügyvéd. Oroszország (IX, üllői út 1.) — — Hivatalos órák Vall— l-ig. Fökonzul: Nelidoff Dimitri.—Alkonzul: Strael­born Basilius. -— Helyettes titkár : Kolumbow István. Panama TV. Kigyó-tér 1.) — Konzul: Margittai Szaniszló. Paraguay (IV. Türr István-u. 1. Hungária szálló.) — Hiv. órák: délután 3—5-ig. —Konzul: Carlos A. René. Peru: (IV., Bécsi u. 10.) Sándor Pál, fökonzul. — Titkár: Skoupil Alfréd. — Jogtanácsos: dr. Sós Ernő. — Hiv. órák : 9—12-ig és 3—6-ig. Tel. 34—32. Perzsia az ügyeket a török főkonzulátus intézi. Portugália (V, nagykorona-u. 21.)— Konzul: Birnbaum K. Imre. — Alkonzul: Bau Gottlob. — Hivatalos óiák: Vzá—V23-ig. Románia (V, Ferencz József-tér 5. Gresham palota.) — Hiv. órák : 9 J/a—12 Vi óráig, — Fökonzul: Derussi György. — Alkonzul: Titkár és h. tolmács: Paul Ágoston. San-Domingo: Tb. fökonzul: Schüler József VH, Ida-u. 2. San Marino (IV, eskü-út 3.). — Fökonzul: Tiller Samu. Hiv. órák 11—1. Telefon: 678. Siam (V, Zoltán-u. 11.) Tb. konzul: Kanitz Vilmos. Spanyolország (I. Budafoki út 23.) — Fökonzul: Kunz •Jenő dr. — Alkonzul: don Jósé Gallarty Girbal. — Titkár: Strestik János. Hiv. órák: 10—12.' Tel. 18—82. Svájcz (V, visegrádi u. 7.)— Tb. consul: Haggenma­cher Henrik.— Titkár: Mayer Ignácz.— Hiv. órák : 10— l-ig. Telefon 26—31. Svédország (X, Simor-u. 10.) — Fökonzul: Altschul Artúr. Tel. 50—36. Szerbia (V, Perczel Mór-u. 4.) — Hiv. órák: 10—l-ig. Fökonzul: Jovan Ph. Cbristitch. — Alkonzul: Vintrovits B. Drogman: Schwartz B. — Tiszteletbeli konzul: dr. Schreyer Jenő. Törökország (V, Mária Valéria-u. 10. Tlionet-udvar. Tel. 124-00.) — Hiv. órák: d. e. 10—l-ig. — Fökonzul: Ahmed Moukhtar bey. — Konzul: Simon Effendi, I. oszt. követs. titk. — Titkár: Eigel Nándor. — Jogtan, dr. Nyiri István és dr. Simonyi Arthur. — Orvos : dr. Vidéky Richard. Uruguay (V, nádor-u. 19.) — Hiv. órák: d. u. 3—6-ig. Tb. fökonzul: Molnár Mór, dr. (Tel. 26—42.) Venezuela köztársaság: (IV, Kigyó-tér 1.) — Konzul: Margittai Szaniszló. II. Cs. és kir. közös pénzügyi niinisteriiim. (Wien. I, Johannes-Gasse 5.) Minister: rajeczi báró Burián István, a Szt. István és L. r. n. k., a F. J. r. k. k., b. t. tan., kam., h. főhgy. Osztályfőnök: Dobra Henrik, a H. o. v. k. r. 1. Ministeri tanácsosok : Szalay László, dr. L. r., a IH. oszt. v. k. r. 1., Budik Richárd, dr. IH. o. v. k. r. 1., Hun­ger Károly, F. J. r. kk. Osztálytanácsosok: dr. Czilchert-Mayr Aurél, báró, HL o. v. k. r. 1.. Egger Lipót, br. Ministeri titkárok: erényi Ullmann Jenő, dr., F. J. r. 1., lovag Kenner Frigyes, dr., F. J. r. 1., Beigel István (cz. ós jeli.) Ministeri fogalmazók: Pichler Károly lovag, arad­vári König Egon, báró, dr. Felméri Lajos. Fogaim, gyakornokok: Buzicska Ottomár (min. fog. cz.), Kraft Frigyes dr. S e g é dhi vatal. Igazgató: Gunda Ignácz. Segédigazgató: Dierkes Sándor, lovag. Tisztek: Basier Ödön, az a. é. k. t., Hauner Emil, Begenspurger Jakab, Fink Ferencz. Levéltár. (I, Johannesgasse 6.) Igazgató: Thallóczy Lajos, dr., a H. o. v. k. r., L. r. 1.. a F. J. r. k. k., a m. t. akadémia r. t., a keleti akadémián a magyar közjog tanára, a magyar történet tanára a Theresianumban, osztályfőnök. Levéltárnok: Kreyczi Ferencz, az ar. é. k. tul., oszt. tan. cz. és j. Levéltári fogalmazók: Faber Móricz, dr., levéltárnoki cz. és j., dr. Bodenstein Gusztáv. Számvevőség. (I, Singerstrasse 17.) Főnök: Schlögl Frigyes, oszt. tan. cz. és jeli. Főszámtanácsos : Biemer Károly. Számtanácsosok: Enzinger Antal, Spandl Károly, Wolff Ottó lovag. Számtisztek: Wallner Nánd., Fleischhacker Jenő, hgy. sz. k. v.,Koppmeyer Zsigmond, Wendl Hugó, Pick Lajos, Wakonigg Ferencz, Sax Adorján lovag, Bébay László, salamonfai Bátky István, Fuchs Antal, Falb Bichard, Hunoldt Ottó, Mierka Ignácz, Perner Emil, Neugebauer Emil, Preyss Jenő. Jelinek-Donner Jenő, Beitter Béla. Cs. és kir. közös központi pénztár. (I, Singerstrasse 17.) Igazgató: Stelzel Béla. Ellenőr: Feyrer Aladár. Pénztárnok : lindenaui Trexler Tivadar. Pénztárnoki segéd: Bothansl Adolf. Leide Bezső. Pénztári tisztek: Wachler Károly, Kube Ede, Zuleger Bóbert, Sacher Lajos, Hörmann Antal. III. Cs. és kir. közös kadiigy­ministerium. (Wien, I, Am Hof 14. — 3. és 3/K. ügyosztály: I, Wild­pretmarkt 2; 9., 11., 12., 13. és 14. ügyosztály: I. Tuch­lauben 8; 6. ügyosztály: I. Goldschmiedgasse 10; 4., 8. ós 8/H. B. ügyosztály: I. Seitzergasse 4; 4,'H. K., 4/G. és 5/T. B. ügyosztály: Deutschmeisterplatz 4 ; 5/E. B. ügyosztály és 7,P. ügyosztály: IX, Rossanerkaserne.) Minister: Schönaich Ferencz, báró, a Szt. István és L.-r. nk., az I. o. v. k. r., k. é. k., b. t. t., a 74. gy. ezr. tul., táborszernagy. Szárnysegédek: Klingspor Guidó, br., huszáralezr., trsteniczai Borotha Livius, vk. őrnagy. Személyi segédtiszt: Hiller Bezső, főhadnagy. Osztályfőnökök: Matt Alfréd F. J. r. nk., L. r., IH. v. k. r. 1., tábornok: Krobatin Sándor, lov., altábornagy, nagysötétági Hoffmann Hugó, altábornagy, Treidler János, L. r. 1., IH. o. v. k. r., F. J. r. 1., kat. hadbírák főnöke, Ogrugic Márkusz, a F. J. r. k. k. és a III. o. v. k. r. 1., a hadbiztosság ós a gazdászati osztály főnöke. Elnöki osztály. Ügyköre : A hadsereg szervezeti ügyei; a hadsereg tény­leges szolgálatban álló tábornokainak és törzstisztjeinek, nemkülönben a tényleges szolgálatban álló, a hadsereg kötelékéhez tartozó nem katonai személyeknek (a 8-ik

Next

/
Oldalképek
Tartalom