Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1911 (23. évfolyam)

2. rész - C) Közös intézmények

Közös intézmények. 249 Hadügymiuister i um. díjosztálytól fölfelé) személyes ügyei; szolgálati és fe­gyelmi ügyek általában; a sajtó útján való helyreigazítá­sok ; a cs. és kir., valamint a külföldi katonai attachékkal való tárgyalások; a katonai czím- és névtár, valamint a rendeleti közlönyök összeállítása; törvényjavaslatok és a költségvetés előkészítése. Főnök: Urbán Nándor, L. r. 1., III. o. v. k. r., vk. ezredes. X. ügyosztály. Ügyköre : A tényleges állományú és tartalékos főtisztek és hadapródok, nemkülönben a nyugdíjazott és szolgálaton kívüli viszonyban álló katonatisztek személyes ügyei; fő­tisztek előjegyzése a cs. és kir. és a m. kir. testőrség ré­szére; a legénységi állományból a jelöltek behívása a darabant testőrséghez, a lovas testőrséghez és a testőrségi gyalog századhoz ; a külföldi érdemrendekkel bíró tisztek nyilvántartása; hadastyán egyletekkel és polgárőrségekkel való tárgyalások katonai jelvények és előjogok (praeroga­tivák) iránt. Főnök: Hofmann Péter, in. o. v. k. r. 1., gy. ezredes. 2/W. ügyosztály. "Ügyköre: A gyalogság, vadász- és egészségügyi csapatok szervezése, továbbá az összes szervezési és katonai ügyei; hadkiegészítés az egész hadseregnél és a hadi tengeré­szeinél. Főnök: Czapp Károly, gy. ezredes. 2 St. ügyosztály. Ügyköre: A hadsereg állományának nyilvántartása ; át­helyezések a m. kir. honvédséghez és a es. kir. Landwehr csapatokhoz. Főnök: bükki Fejér Antal, in. o. v. k. r. 1., ezredes b. áll. 3. ügyosztály. Ügyköre: A katonai állatorvosi kar szervezése; lóavató­bizottságok; a vonatanyag nyilvántartása és kiegészítése ; lóállítási ügyek és nyilvántartás a törvény értelmében; állategészségügy, rendőri ügyek; gyógykovácsok kineve­zése, beosztása és elbocsátása. Főnök: Straub Jenő, k. é. k., vk. őrnagy. 3/R. ügyosztály. Ügyköre : A lovasság és vonatcsapat szervezése, továbbá összes szervezési, katonai és szakmabeli ügyei. Főnök: benefai Bacsák Zsigmond, in. o. v. k. r. 1., al­tbnagy, pótlovazási főfelügyelő. 4. ügyosztály. Ügyköre: Katonai igazságszolgáltatás ; a hadbírák (a IX. díjosztálytól lefelé) személyes ügyei; a katonai börtönök felügyelő személyzete. Főnök: Czap Ágost, F. J. r. 1., ezredes-hadbíró. 4 8. ügyosztály. Ügyköre : igazságszolgáltatás. Főnök: Fattinger Károly, alezr.-hadbiró. 4 H. ügyosztály. Főnök: Killián József, F. J. r. 1., ezredes-hadbiró. 5. ügyosztály. Ügyköre: Vezérkari ügyek ; a katonai tud. egyletek ügyei; a hadi levéltár ügyei; posta és távirda a katonai czélok szempontjából; a katonai földrajzi intézet ügyei általában; a hadi iskola, a felsőbb tüzérségi és hadmérnökkari tan­folyam, a törzstiszti tanfolyam, valamint a lovagló tanár­intézet látogatóinak és rendkívüli hallgatóinak felvétele és kilépése. Főnök : feldsturmi Höfer Ferencz lov.. III. o. v. k. r. 1., v. k. alezredes. 6. ügyosztály. Ügyköre: Szervezése és vezetése valamennyi katonai képzőintézetnek az állatorvosi intézet kivételével; növen­dékek felvétele, áthelyezése és kilépése ; a hemalsi tiszti leánynevelő intézet ügyei; a katonai képzőintézetek ala­pitványainak igazgatása ; magasabb nyilvános képzőinté­zeteket látogató tisztekre vonatkozó intézkedések. Főnök : Jellenchich Ernő, gy. ezredes. 7. ügyosztály. Ügyköre: A tüzérség szervezése és igazgatása; műszaki kísérleteknek a tüzérség és fegyvertan terén való ineg­ejtésére vonatkozó intézkedések ; a csapatoknál alkalma­zott puskamüvesek kiképzése, azok állományának kiegé­szítése és nyilvántartása ; az összes fegyver- és lőszerkész­letek nyilvántartása ; a lőpor előállítására, készletben tartására, használására és eladására vonatkozó ügyek. Főnök: Eschler Emil, a in. o. v. k. r., és a F. J. r. 1., tüzérezredes. 7/F. ügyosztály. Ügyköre : a lőpor előállítására, készletbentartására, hasz­nálására és eladására vonatkozó ügyek. Főnök: benfeldi Schlesinger Jenő lovag, III. o. v. k. r., F. J. r. 1., I. o. tüz. v. főmérnök. 8. és 8/H. B. ügyosztály. Ügyköre : Hadmérnöki kar szervezése és igazgatása: erődítési ügyek általában; katonai építési számvevő hi­vatalnokok (a IX. díjosztálytól lefelé), a katonai építő­mesterek, továbbá a katonai műszaki és közigazgatási bizottság műszaki hivatalnokainak és műszaki segéd­személyzetének személyes ügyei; az összes új várak, kato­nai épületek és (bármilynemű) katonai telepek építésére, továbbá a meglevők karbantartására és megszüntetésére vonatkozó ügyek ; a várkörzetekre és építkezési tilalmakra vonatkozó összes ügyek; építési telkek megvételére (kisa­játítására) és az építkezések kivitelének szerződésszerű biztosítására vonatkozó tárgyalások ; a katonai hatóságok a közös hadügyministerium, a főbb katonai parancs­nokságok, hadmérnökkari és építkezésügyi igazgatósá­gok, továbbá a hadmérnökkari tartalékintézetek telepei és anyagszerei számára szükségelt kellő számú ós megfe­lelő épületek és helyiségekről való gondoskodás. Főnök: Blénesi Sándor, III. o. v. k. r. lov., műszaki ezredes. 9. ügyosztály. Ügyköre : Minden vallású katonai lelkészi kar szervezése, állománya és kiegészítése ; a rokkantházak szervezése és összes igazgatási ügyei ; a jótékonyczélú különböző rokkantalapok és valamennyi hasonczélu alapítványok nyilvántartása; a nyugdíjban, ellátásban és kegydíjban részesülő egyének nyilvántartása; a hadsereg katonai öz­vegyei és árvái ellátására vonatkozó tárgyalások; ösztön­díjadományozások, tiszti és katonai hivatalnok-árvák elhelyezése apáczanevelő-intézetekbe; a katonaság ré­szére történő ajándékozások nyilvántartása és kihirde­tése ; a hadsereg lelkészi és egyházi ügyei; a katonai lel­készi karnak (a IX. díjosztálytól lefelé) személyes ügyei; a lajstromozási hivatalnokoknak (a IX. díjosztálytól le­felé), továbbá a hadseregszolgák személyes ügyei. Főnök: Rieger Ferencz. L. r. 1U. o. v. k. r. 1., altábor­nagy, egyszersmind irodaigazgató. 10. ügyosztály Ügyköre: A hadsereg hadi készenlétére és csatakészsé­gére vonatkozó ügyek ; a főbb parancsnokságok, hatósá­gok, csapatok és intézetek összállományának nyilván­tartása. Főnök: Langer Bóbert, HI. o. v. k. r. 1., vezérk. ezr. 11. ügyosztály. Ügyköre: A katonai hadbiztosság és a csapatszámvevő­ségi szolgálat, a pénzben, természetben és szolgáltatás­ban, továbbá fentartási pótlék és egyéb járulékok czimén

Next

/
Oldalképek
Tartalom