Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1908 (20. évfolyam)

6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti- s betéti társaságok és egyéni czégek

Törvén yszékileg 540 Bejegyzett czégek. Bauer és Klein, társt. Bauer Adolf és Klein Armin, kézmü­árukereskedők. A czég a társtagok által együttesen képviseltetik és olykép jegyeztetik, hogy a czimbélyeg­zővel előnyomott czégszöveg alá mindkét társtag veze­téknevét irja. V, Erzsébet-tér 17. Bauer és Weisz, társtagok Bauer Ignácz, gombkötőipar­üzlettulajdonos és Weisz Simon, gombkötőzsinór- és paszománykészitő-iparüzlettulajdonos. A czég a társ­tagok által önállóan képviseltetik és jegyeztetik. VHI, vas-u. 14. Telefon: 59—49. Baum Ármin és társa, beit. Baum Ármin baromfi- és füstölthús kereskedő,VII, Bombach-u. 12. Tel. 91 -31. Baumann Károly, sertéskeresk., IX, üllői út 59. Baumann Sándor, czb. Baumann Sándor, posztóügynök V, nagykorona-u. 11. Tel. 37—73. Baumfeld Jakabné (özv.), czégb. özv. Baumfeld Jakabné, szül. Friedmann Bóza, zab, széna és gabonakereskedő, VHI Baross-tér 4. Tel. 86—22. Baumfeld Zsigmond, czb. Baumfeld Zsigmond, gabona­és terménybizományi kiviteli üzlettulajdonos, V, Ár­pád-n. 9. Tel. 44 63. Baumfeld és Weidinger, Baumfeld & Weidinger, czb. Weidinger Mendl, helyesen Miksa, gabona-, termény­bizományi és kiviteli üzlettulajdonos. Czégv. Weisz Albert és Mikó Imre, V, nádor-u. 29. Telefon 30—15. Baumgarten Benő és társa, czégb. Schwarcz Adolf, férfi ­szabó-ipariizlett. Czégvezető : Baumgarten Benő, VH, dohány-u. 27. Baumgarten Ferencz, czégb. Baumgarten Ferencz varró­gép-elárusító, VH, Erzsébet-körút 33. *Baumgarten Károly, Carl Baumgarten, czégb. Baum­garten Károly, asztalos, VHI, Bezerédi-u. 10. *Baumgarten S. és társa, társt. Baumgarten Samu, zsib­árus és Trietsch Sándor, kárpitosipar-üzlettulajdonos. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok közül csupán Trietsch Sándor jogosult, VHI. Teleki-tér Í36 árúbódé. Baumgarten Sándor, épitész, czégb. Baumgarten Sándor, építőmester, VHI, köztemető-út 4. Telefon 53—97. Baumgarten Soma, czégb. Baumgarten Soma, gyapjú- ós gabona-bizományi üzlettulajdonos, IV, eskü-tér 5. Te­lefon 83—40. *Baumgarten és társa, Baumgarten Ignácz és Baumgar­ten Armin, kalap és divatczikk-kereskedő, VH, Rá­kóczi-út 52. Baumgartner János és társa, beltag Baumgartner János marhakereskedő. A czég a beltag által jegyeztetik és pedig olykép, hogy az előirott vagy előnyomott czég­szöveg alá teljes nevét irja. VH, dohány-u. 56. *Baumgartner és társa, társt. Baumgartner Ignácz Má­tyás szentlőrinczi- és Wiltsch Vilmos budapesti lakos, előbbi késmüves, orvossebészeti mű- és kötszerész : utóbbi orvosi mű- és kötszerkeresk., IV, magyar-u. 1. Baumholczer Ede, czégb. Baumholczer Ede, füszerker., H, Corvin-tér 7. Bayer Antal, Anton Bayer, czégb. Bayer Antal, gyógy­szerész, VI, Andrássy-út 84. Telefon 25—85. Bayer Dezső dr., czégbejegyz. Bayer Dezső dr.. gyógy­szerész, IX, üllői út 39. Telefon 60—16. Dr. Bayer és társa, Dr. Bayer et Co., társt. dr. Bayer Dezső és belatini Braun Budolf, gyógyszerkülön­legességek gyártásával és forgalomba hozatalával fog­lalkozó üzlettulajdonosok. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak,IX,Bákos­utcza 17. Tel. 84—26. Bayerthal és Levy, társt. Levy Károly, Bayerthal Jakab, Bayerthal Mór, Levy Jenő és Levy Bóbert gabonake­reskedők, önálló czégjegyzési joggal, még pedig a czég­szöveg sajátkezű aláirásával, czégvezető együttes czég­jegyzési joggal Spiegel Miksa és Berényi József, ön­álló czégjegyzési joggal pedig Tausz Izrael, V, bál­vány-u. 26. Tol. 31—79. Bazala Gyula és társa, beit. Bazala Gyula István, vas­és fémáru ügynökségi és bizományi üzlettulajdonos. VHI, üllői út 4. Beaufort és társa, Beaufort & Ci.. czégb. Hoffenreich Károly, illatszerkészitő. IX. soroksári út 70. T.65—38. *Becher és Társa, Becher & Co., társt. Becher Frigyes és Ocasek Károly, fényképészethez szükséges papirlemez­gyártók, a czéget Becher Frigyes jegyzi, VI, Csengery­utcza 55. Beck A., és fia, A. Beck & Sohn, társt. Beck Adolf, más­kép Ábrahám és Beck Oszkár, terménykereskedők, önálló czégjegyzési joggal, n, fő-u. 60. Tel. 41—40. Beck Emil, czégb. Beck Emil férfiruhakészitő. V, nádor­utcza 21. Beck Ernő mérnök és társa. 1. Magyar fémiparvállalat. Beck Irma. czégb. Beck Irma, női és gyermekruha­készitő, IV, korona-u. 2. Beck Karolina, czégb. Beck Karolina, képkeret-készítő, VH, Bombach-u. 1/c. Beck, Koller és Tsa, Beck, Koller & Co., társt. Ehren­feld József és Tischler Alajos, fénymáz- és festék­áru bizományosok és kereskedők. Á czég képvisele­tére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak. IV, városház-u. 4. Tel. 68—80. Beck Leopoldine, czégb. Beck Leopoldina női szabó iparüzlettulajdonos, IV, városház-u. 12. Beck Lipót és fia, Leop. Beck &'Sohn, czégb., Beek Adolf, liszt-, gabona- és hüvelyesveteménykeresk., H, széna-tér 1. Telefon 40—27. Beck Márton, Martin Beek, czégb. Beck Márton, varró­gép és kerékpáralkatrészek kereskedő, VH,kertész-u.48. Tel. 80 92. Beck N. Nándor. Czégb. Beck Náthán Nándor, rövid, szövött, kötött árú, szabókellék-és gyermek fehérnemű­divatkereskedő. IV, Károly-u.l. Közp. városháza. Beck Ottó és Bermann, társt. Beck Ottó és Bermann Salamon mótorkereskedők és mótorkészitő és javitó­iparüzlettulajdonosok. A czég a társtagok által együt­tesen képviseltetik, hogy a czimbélyegzővel előnyomott czég alá mindkét társtag vezetéknevét irja.VH, kertész­utcza 30. Tel. 81 24. Beck Simon, czégb. Beck Simon, gabona- és termény­bizományos, VII. Hernád-u. 43. Beek Sziegfried, czégb. Beck Sziegfried fa- és szén­eladási üzlettulajd. VI, aréna-út, nyugoti pályaudvar. Beck és Gergely, felszámolás alatt. Felszámolók : Ger­gely Károly ós Spitzer Márk. V,váczi út 12. Tel. 23—31. Beck és társa, társt. Beck Henrik és Beck Aladár bútor­kereskedők és ügynöki üzlettulajdonosok. A czég kép­viseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jogo­sultak. VH, Garay-u. 7. Beck és Zieger, társt. Beck Oszkár és Zieger Arthur, selyem-, gyapjú- és pamutkelme-, valamint damaszt­és vászonárukereskedők. A czég képviseletére és jegy­zésére a társtagok egyformán jogosultak, VH, dohány­utcza l/a. Becker Károly, Carl Becker, czégb. Baróti Rozália fehérnemű- és divatárukereskedő, IV, váczi u. 1—3. Becsei Károly v. Carl Becsei, czégb. Becsei Károly, gabonaügynök-üzlettul., V, József-tér 9. Becsey Antal és Tóth Jenő okleveles gépészmérnökök. Társt. Becsey Antal ós simaházi Tóth Jenő okleveles gépészmérnökök, közp. fűtés, világitás, vízvezeték- ós csatornázási berendezési gyári iparüzlet. A czég a társ­tagok által együttesen képviseltetik és jegyeztetik. I, fehérvári út 1. Tel. 64—52. ^Becske K., K. Becske, czégb. Becske Katalin, norinbergi és díszműáru bizományos. V, váczi-körút 32. *Bedcsula Tamás, czégb. Bedcsula Tamás, adás-vevési és pénzkölcsön-közvetitési ügynöki és bizományi üzlet­tulajdonos. VHI, kistemplom-u. 11. Bedő Ottó, czégb. Bedő Ottó, gépjavító- és vasesztergá­lyos, V, Csáky-u. 19. Tel. 92- 00. Beer E. és társa, E. Beeret Co., czégb. Beinitz Zsigmond, kő- és könyvnyomdáiul., VI, aradi u. 8. Tel. 23—45. Beer Ilka, czégb. Beer Ábrahámné, szül. Schönfeld Ilka, optikai és himzőmintaczikkek elárusitásával foglal­kozó iparüzlettul., V, nádor-u. 20. Beer Imre, czégb. Beer Imre (Izidor), férfi- és nőidivat, rövid- ós szövöttáru kereskedő,VH,Erzsébet-körút 54. Beer Jakab, Jaques Beer, czégb. Áldor Sigfried, termény­bizományi és szállitási üzlettulajdonosok, czégvezető Balla Vilmos, V, nádor-u. 15. Telefon 35—89. Beer Salamon és társa, Salamon Beer und Co., czégb. Beer Ignácz Izidor terménybizományi iparüzlettulaj­donos, VH, Károly-körút 15. Tel. 18—79.

Next

/
Oldalképek
Tartalom