Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1908 (20. évfolyam)

6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti- s betéti társaságok és egyéni czégek

Törvónystfékileg 542 Bejegyzett czégek. Beer és Bosenberg, czégb. Bosenberg Emil, posztó- és gyapjuárukeresk., V, bálvánv-u. 5. Tel. 90—26. Beetz Yilmos, Wilhelm Beetz. czégb.Beetz János, Gottlieb Yilmos, épitési vállalkozó, Vlií, Bezerédi-u. 17. *J. Behar Daut, czégb. Daut Joachim Behar, szőnyeg­kereskedő. VH, Erzsébet-körút 9—11. Behozatali és kiviteli társaság, Schamburg és társa — Import & Export Company Schamburg & Co. Czégb. Schamburg Dávid Dezső, tengerentúli termények be­hozatalával és magyar ipari czikkek kivitelével foglal­kozó üzlettul., YH, doh-u. 6. Behr és Flusser, Behr et Flusser, társt. Behr Dezső, bélésáru- és fehérnemükereskedő, Flusser Hugó és Flusser Budolf, vászonárukereskedő együttes czég­jegyzési joggal, úgy azonban, hogy Flussei Hugó és Flusser Budolf együtt nem jegyezhetnek, V, Zrinyi­utcza 16. Tel. 93—61. Behr <fc Löhnig, társt. Behr Alfréd és Löhnig Ottó, ügynökök, a czégjegyzésre önállóan jogositvák,V, nagy­korona-u. 17. Telefon 30—92. *Beifeld Dávid, czégb. Beifeld Dávid, bútorkereskedő. VI, Teréz-körút 41. Beifeld Gábor és társa, czégb. Beifeld Gáborné, kerékpár­és sportczikk-kereskedő, VHJ, József-körút 21. Beifeld József, Josef Beifeíd, társt. Beifeld Vilmos buda­pesti, Bátori (Beifeld) Dezső újpesti, Bátori (Beifeld) Sándor irsai, Beifedll Betti férj.Wéber Simonné szom­bathelyi és Beifeld Sarolta férj. Geiszler Jánosné, oladi lakosok, bank és váltóüzlettulajdonosok. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok közül egyedül Beifeld Vilmos jogosult.VH, Károly-krt 1. Tel. 54-72. *Beifeld és Társa, társt. Beifeld Dávid, bútorkereskedő és Klein Adolf, kerékpárkereskedő. A czég a társtagok által együttesen képviseltetik s általuk akkép jegyez­tetik, hogy az előirott vagy nyomott czég alá mindkét társtag sajátkezüleg vezetéknevét irja. VI, Teréz-krt 7. Beimel Ignácz, ezelőtt Kuttner Ede és Társa, v. Ignácz, Beimel vormals Eduard Kuttner & Comp., czégb. Bei­mel Ignácz, bőröndös üzlettul., VI, Andrássy-út 47. *Beimel Lajos, Ludwig Beimel, czégb. Beimel Lajos, bank- és váltóüzlettulajdonos. VI, rózsa-u. 45. *Beimel Nándor, czégb. Beimel Nándor, bútorkereskedő. VI, Teréz-körút 5. Beimel és Bäsch 1. Union keményítőgyárak. Beimel és fia, Beimel & Sohn, Beimel & Fils, Beimel & Son, czégb. Beimel Sándor, terménykereskedő, czégv. Teichner Arnold és Pserhofer Arnold, együttes czég­vezetői jogosultsággal, V, bálvány-u. 18. Tel. 34—75. Beinstingl József Emil, czégb. Beinstingl József Emil, kalapkészitőüzlettul., VI, hajós-u. 43. *Bókefi Andor, czégb. Békefi Andor,sajt gyártásával fog­lalkozó iparüzlettulajdonos. VB3, kerepesi út 28. Békés és Klein, Békés & Klein, társt. Békés Márton és Klein Mór Mátyás, ruggyanta-, műszaki és sebészeti áruüzlettulajd., önálló czégjegyzési joggal, VI, Lázár­utcza 16. Telefon 28—58. Bélák István és társa, czb Deisinger János, gyarmatáru­kereskedő, VB, Baross-tér 16. Belatiny Arthur, czégb. belatini Belatiny Arthur, palacz kozott pezsgőbor-kereskedő. VIH, üllői út 60. — Tele fon 53—32. Beliczay Béla, czégb. Beliczay Béla, bábsütő- és viaszk­gyertyaöntőmester, VH, Csánvi-u. 3. Telefon 29—05. Beller Ödön, fémcsavargyára, czégb. Beller Ödön, fém­csavargyári iparüzlettulajdonos, V, Zápolya-u. 23. Belvárosi bank- és váltóüzlet. Hecht Samu, Innerstädter Bank- und Wechslergeschaft, Samuel Hecht, czégb. Hecht Sámuel, bank- és váltóüzlettul., IV, Ferencziek­^ tere 6. Telefon 55—89. Bencz Ferencz, Franz Bencz, czégb. Bencz Ferencz, kövezőmester, VI, rózsa-u. 97. Bencze Imréné, czégb. Bencze Imréné, szül. Szűcs Ma­tild, férfiszabó-iparüzlettulajd. Czégvezető: Bencze Imre, IV, Királyi Pál-u. 9. Bencze és társa, társt. Bencze Jakab czipőkereskedő és özv. Löwinger Henrikné, szül. Braun Magdolna Hermina, készczipőkereskedő. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak, IV. ker., váczi u. 2. *Benda József. Josef Benda, czégb. Benda József, IX, üllői-út 27. Bendel Gusztáv, Gustav Bendel, társt. Verrier Lajos Roland és Bendel Gyula, gépekkel és malomszerkezeti eszközökkel való nagykereskedők. A czég képvisele­tére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak, czégv. Verrier Lajos. V, váczi körút 80. Tel. 26—13. Bendzsel Károly, czb. Bendzsel Károly, bőrkereskedő. VHI, fhg Sándor-tér 4. Bene Albert, czégb. Bene Albert, Bene Albert, művirág­készitési iparüzlettulajdonos. VI, szerecsen-u. 52. *Benedek A. és társa, beit. Benedek Sámuelné, szül. Hell­braun Berta, férfi- és női ruha- és konfekczióárú-ke­reskedők, IV, Károly-körút 10. *Benedek Béla, épitész, IV, városház-u. 20. Benedek Dezső, czégb. Benedek Dezső, épitési vállal­kozó. VH, Thököly-út 5. Benedek Herman, czégb. Benedek Herman bádogos, továbbá erősáramú villamos berendezéseket készítő iparüzlettulajdonos. V. nádor-u. 13. Tel. 89—98. Benedek János, czégb. Benedek János, vegyi tápszer­kereskedő, H. Margit-körút 40. *Benedek Lajos, czégb. Benedek Lajos, malom által fel­dolgozandó és feldolgozott termékek közvetítésével ügynök. VIII, üllői-út 60. *Benedek Lajos és társa, Ludwig v.Benedek & Co., czégb. Kalmár Jakab, mérnök és h. szabadalmi ügyvivő. Vll, Bákóczi-út 44. Benedek M. A., M. A. Benedek, czégb. Benedek Mózes Áron, asztalos, VHI, üllői-út 14. Benedek és társa, Benedek & Co., czégb. Benedek Izidor, rövidáruker. VH, dohány-u 16—18. Beneschofszky Julia, czb. Beneschofszky Antalné, szül. Eichler Julia, gyermekruhakészitési ós elárusitási üzlettulajdonos. Czégvezető Beneschofszky Antal, IV, Szervita-tér 8. *Bénesi Mili, czégb. Bénesi. Imréné szül. Schreiber Mili, papir, diszmüárukereskedö. V, Lipót-körút 26. *Bengyel György Mihály, czégb. Bengyel György Mihály kávéháztulajdonos. IV, vámház-körút 8, Bengyel és Prokisch, Bengyel & Prokisch, társt. Bengyel Károly és Prokisch János, uri és női rövidárukeres­kedők, önálló czégjegyzési joggal, IV, váczi-u 1. Benjamin G., czégb. Benjamin Gottlieb, ócskavasker., VIH, kun-u. 5—7. Tel. 59—63. Benkő A., A. Benkő, czégb. Benkő Adolf, kávébehozatal és kávébizományos, VH, Csengery-u. 9. Tel. 80—30. Benkő Ármin, Armin Benkő, czégb. Benkő Árnrin ki­viteli ós beviteli árubizományos és ügynök. VI, And­rássy-út 10. Benkő Gyula — Julius Benkő, czégb. Benkő Gyula, könyvkereskedő, V, Dorottya-u. 2. Benkő Nándor, Ferdinand Benkő, czégb. Beermann Adolf, bank- és váltóügyletekkel foglalkozó iparüz­lettulajdouos, VI, Andrássy-út 60. Tel. 86—47. Benkő Samu. czégb. Benkő Samu,női szabó-kellékkeresk. | V, nádor-u. 19. í Benkő testvérek, Brüder Benkő, czégb. Benkő Bichárd, épitési anyagokkal kereskedési irodatulajdonos, V, nádor-u. 55. Tel. 61—14. *Bentz József, czégb. Bentz József, viaszkereskedő. VIH, József-körút 38. Benyovits Adolf L., czégb. Benyovits Adolf Leó, bútor­kereskedő, VH, Károly-körút 9. Telefon 18—63. Beocsini Czementgyári Unio, Redlich, Ohrenstein és Spitzer, Beocsiner Cem entfahriken Union, Redlich, Ohrenstein <fc Spitzer, társt. Ohrenstein Henrik és Spitzer Ede, czementgyárosok, önálló czégvezetési joggal, V, alkotmány-u. 10. Telef. 31—03. Berczeller és Szlovák, társt. Berczeller Gyula és Szlo­vák Ede, férfi és női divatárukereskedők. A czég kép ­viseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jogo­sultak, VI, Andrássy-út 13. Telefon 774. Bérezi D. Sándor, czégb. Bérezi Dávid Sándor, kézi­munka-mintarajz és előrerajzolt vászonasztalnemüek­kel való kereskedő, VI, király-u. 4. *Berdenich Győző, czégb. Berdenich Győző, vízvezeték és acetylen-világitást berendező iparüzlettulajdonos, VH. óvoda-u. 22. Tel. 47—21.

Next

/
Oldalképek
Tartalom