Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1908 (20. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Egyéb hatóságok 424 és intézmények. vevőszék alelnöke. — Emmerling Vilmos, keresk. min. tan. — Dr. Földes Béla. egyet, tanár. — Gaál Jenő, mű­egyet. tan. — Hajdú László, min. oszt. tan. — Halász Fe­rencz, vall. és közokt. min. tan. Halász Sándor, min. tan., a postatakarékpénztár igazgatója. — Heltai Ferencz. — Dr. Kovács Aladár, min. oszt. tan. — Dr. Lers Vilmos, keresk. min. o. tan. — Lestyánszky Sándor, ny. földmiv. államtitkár. — Melichár Kálmán, honv. min. tan. — Neumann Károly, keresk. min. o. tan. — Popovics Sándor, pénzügymin. államtitkár. — Bomy Béla, ministerein, min. tan. — Dr. Vizaknai Antal, min. tan., a m. kir. közp. statiszt. hiv. aligazgatója. X. Országos községi törzs­könyv-bizottság. a) Teljes bizottság". Elnök: dr. Vargha Gyula, min. tan., a m. kir. közp. statisztikai hivatal igazgatója. Helyettes elnök: dr. Vizaknai Antal, min. tan., a m. kir. közp. statisztikai hivatal aligazgatója. Hivatalból tagja: Óváry Lipót, orsz. főlevéltárnok, illetőleg helyettese. Kinevezett tagok: A ministerelnök képviseletében: Bomy Béla,min. tanácsos. A belügyminister képviseletében: Kolossváry Miklós, min. oszt. tan., Ghyczy Jenő, min. oszt. tan. A pénzügyminister képviseletében: Papp Mihály, min. oszt. tan. A kereskedelemügyi minister képviseletében: Oberhäusser Lajos, posta- és táv. tan., Mátray Elemér, máv. felügyelő. A földmivelésügyi minister képviseletében: dr. Tóth Jenő, min. titkár. A vallás- és közoktatásügyi minister képviseleté­ben : Molnár Viktor, államtitkár, Gopcsa László, min. oszt. tan. Az igazságügyminister képviseletében: Szántó Mihály, min. tan. A honvédelmi minister képviseletében: Melichár Kálmán, min. tan., Bihar Elemér, v. k. százados. A m. kir. központi statisztikai hivatal képvise­letében : Hajdú László, min. oszt. tan., Buday László, min. titkár. Az országos levéltár képviseletében: dr. Csánki Dezső. dr. Tagányi Károly, orsz. levéltárnokok. A Magyar Tud. Akadémia történelmi bizottságá­nak képviseletében: dr. Ballagi Aladár-, egyet, tanár. A Magyar Történelmi Társulat képviseletében: Nagy Gyula. A Magyar Földrajzi Társaság képviseletében: dr. Erődi Béla, udv. tan., tanker, főigazgató. Jegyzők : Kovács Alajos, min. s. titkár. Meghivott szakértők : dr. Melich János, egyet. m. tanár. dr. Szinnyei József, egyet, tanár. b) Végrehajtó bizottságr. Elnök: dr. Vargha Gyula, m. f. Helyettes elnök : dr. Vizaknai Antal, m. f. Hivatalból tagja: Óváry Lipót, orsz. főlevéltárnok. Kijelölt tagjai: dr. Kolossváry Miklós, m. f., Ober­häusser Lajos, m. f., Molnár Viktor, m. f., Melichár Kálmán, m. f. Az országos levéltár képviseletében: a teljes bi­zottság levéltári tagjai közül az, a kit az országos főlevél­tárnok esetről-esetre az ülésre kiküld. A m. kir. közp. stat. hiv. képviseletében: a teljes bizottságba a m. kir. közp. stat. hivatalból kinevezett tagok közül az, a kit a bizottság elnöke esetről-esetre ki- ! rendel. XI. Országos gazdasági munkás és cselédsegélypénztár. (V, alkotmány-u. 16. Tel. 84—62.) Elnök: Gr. Keglevich Gábor. Igazgatósági tagok: gr. Almásy Imre dr., Dessewffy Emil gr., Gaál Jenő, Justh Ferencz, König Gyula, br. Lévay Lajos, dr. Návay Lajos, gr. Vass Béla, Hertelendy Ferencz, dr. Bernáth István, Moskovicz Gejza. Ügyvezető igazgató: Dr. Fáy Gyula. Helyettese: Gretsehl Ödön. Osztályvezetők: Gaál Károly, min. s. h. igazgató, dr. Katona Ernő, min. segédfogalmazó, Hucskó Miklós, min. számtanácsos, Kazal Károly, min. számvizsgáló. XII. Országos Levéltár. (I, vár, országház-u. 28. Tel. 39—79.) Országos főlevéltárnok: Óváry Lipót, min. oszt.-tan. Országos levéltárnokok: tasnádi Nagy Gyula, a m. t. akad. 1. t., a m. tört. társulat titkára. dr. Csánki Dezső, oki. középisk. tan., a m. t. akad. r. t. Tagányi Károly, a m. tud. akad. 1. t. Országos allevéltárnokok: papolczi Barabás Samu, oki. középisk. tan. alsópetőfalvi Pettkó Béla. Dr. Komáromy András, a m. tud. akad. 1. t., egyet. m. t. Dr. Kárffy Ödön, oki. középisk. tanár. Karlovszky Endre (beosztva az áll. gyermekmenhelyek • orsz. felügyelője mellé). Orsz. levéltári fogalmazók: jobaházi dr. Dőry Ferencz, dr. Lampérth Géza, Horváth Sándor. ifj_. Komlóssy Arthur. Kezelő főigazgató : Maróthi Bezső orsz. allevéltárnok. Kezelő igazgató : Mayer Gyula. Levéltári tisztek: felsőszeíestei Guáry Ernő, dr. Dé­nes Miklós, dr. Iványi Béla, Szlávnits György, Herzog József. XIII. «Országos Törvénytár» szerkesztősége. A belügyi m. kir. minister fönhatósága alatt. (I, Gellérthegy-u. 27. — Telefon: 43—74.) Szerkesztő: dr. Ladik Gusztáv. Hivatalsegédtiszt: Sántha Ernő. XIV. Zálogházak. A kereskedelemügyi m.kir. ministerium fönhatósága alatt. (Központ: IX, Lónyay-u. 30—32. Tel. 62—01. és 62—26. — IV, Királyi Pál-u. 1. Tel. 764. — VI., Eötvös-u. 3. Telefon: 20—08.) Igazgató: Kövesdy Béla, kir. tan. Aligazgatók: Leinner Mihály, Sillye Jenő. Főtisztek: Kaletsky Alajos, Csép József, Vezényi Sán­dor. Szelényi Gusztáv, Madaras József, Kintner Ágoston, Badisits György, Regele Ferencz, Dietrich Ágoston, Pappuss József, Fellegi Ottó, Herczegfy Károly, Wagner Gyula, Offenmüller Frigyes, Cherny István, Szombathelyi József, Toperczer Rezső, Münster György, Matheidesz Béla, Hell Péter, Kammersperger Ignácz, Budner Vilmos, Vég Sándor. Tisztek: Czerny Károly, Kuthy Jenő, Stojanovits Jenő, Hutkay Béla, Harlikovics Benő, Sillye Béla, id. Kiss Sánd., Zikéli Ernő, Petke Sándor, Bacsó Ferencz, Gsajkovits Endre, Szántó Pál, Pollák Dezső, dr. Walles Antal. Csury Aladár, Bedő Aron, Jeszenszky János, Előd Lajos, Káldor Emil, Gömöri Salamon. Segédtisztek: Arnold Antal, Bátori Istv., Bata László, Sipos Brúnó, Nagy Iván, Balassa Ernő, Gonda József, Ács

Next

/
Oldalképek
Tartalom