Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1908 (20. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Egyéb hatóságok 425 és intézmények. Ede, Sárközy Géza, Cserm^ndy László, Navratill Béla, Szenes Jenő, Kozma Sándor, Dietrich József, Guttmann Iguácz, Verner József, Sziklay Ferencz, Matulay József. Becsüsök : Villányi Jenő, Friedrich József, Faludi Samo. Tarcsay József, Madarász Lajos, Gabányi Izsó, Friedmann Márton, Hoff Albert, Grünwald Bernáth. Beisz Manó. Számvevőség: Számtanácsos: Wittenberg Adolf. Számvizsgáló: Dániel Tivadar. Számellenőrök : ifj. Kis Sándor, Rigell Lajos. Számtiszt: Benedikt Imre. XV. Budapesti m. kir. zálog­házak közvetitő intézetei felett való főfelügyelet gya­korlása czéljából alakult állandó bizottság. (H, lánczhid-u. 1—3.) A kereskedelemügyi m. kir. ministerium fönhatósága alatt. Elnök : dr. Szüry János, min. oszt. tan. Tagok : Bérezik István, min. főszámtanáesos, Spitzár Frigyes, min. számtanácsos, Seregi Árpád, sz. főv. szám­tanácsos, Boros Soma. Jegyző: dr. Szabóky Ernő, min. s.-titkár. XVI. M. kir. állami munkásbiz­tositási hivatal. (V, akadémia-u. 1. Telef. 33—60, 88—95.) Elnök: — Másodelnök: dr. Mentsik Ferencz. I. Biztosítási osziály. Főnök: Diószegi József, min. oszt. tan. Beosztva: dr. Sigmond Emil, min. titkár, Halász Dezső, min. fogaim., Lukács Etruk, min. s.-fogalm., Maron Alajos, számtan., Piize Alajos, Mihálffy Győző, j számvizsgálók, Pap Zoltán, Csutor Kálmán, számellen­őrök, Vihely Lajos, Imrefi Gyula, számtisztek, Schmidt Károly, Törs Kálmán, statisztikai főtisztek, Barcza Artúr, Márton József, stat. tisztek. II. Birói osztály. Min. oszt. tan., bírák: dr. Herczeg Ferencz, dr. Andor Endre, dr. Pap Géza, Ordódy Béla. Min. titkár, birák: Harkányi József, Hlavács Kornél, Baichl Károly. Seg-édhivatal. Főigazgató: Ormós Endre. Irodatiszt: Dornstaedter Budolf. Beosztva: Békési Gyula, Bürgner Béla, államépité­szeti hiv. tisztek. XVII. 1848 49-iki honvéd menház. (IX. soroksári út 114. — Telefon 63—29.) Parancsnok: Krúdy Gyula, 1848/49. honv. százados. Orvos : Dr. Lukács Gyula, m. kir. honv. ezr. orvos. Ellenőr : Dobó Béla, m. kir. honv. min. számellenőr. Felügyelőbizottság (IV, városház-u. 7.): Elnök: dr. Balogh Sándor. Jegyző : Bellaagh Imre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom