Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1907-1908 (19. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

i) Közoktatás. I. A közoktatás érdekében szerve­zett tanácsok és bizottságok 336. lapon. II. Közoktatásügyi hivatalok — 338. » III. Egyetemek és főiskolák ... 338. » IV. Középiskolai tanárvizsgáló bi­zottság ... ... ... ..... ... 347. » V. Középiskolai tanárképző intézet 347. » VI. Budapesti m. k. tanárképző in­tézeti gyakorló főgymnasium 348. » VII. Báró Eötvös József-Collegium 348. » VIII. Középiskolák ... ... ... ... 348. lapon. IX. Képezdék _. ... ... ... 351. « X. Polgári iskolák ... ... ... ... 352. « XI. Szaktanfolyamok... ... ... 355. » XII. Szakiskolák ... . __ ... 350, » XIII. Gyógypaedagogiai intézetek 364. » XIV. Elemi iskolák... ... ... ... 365. » XV. Óvodák ... ... ... ... ... 372. » XVI. Árvaházak . ... ... 375. » I. A közoktatás érdekében szer­vezett tanácsok és bizottságok. 1. Országos közoktatási tanács. (VHI, Trefort-u. 8.) Elnök: gróf Apponyi Albert. Másodelnök: dr. Fehér Ipoly, kir. tan., pannonhalmi főapát, főrendiházi tag. Alelnök: dr. Fináczy Ernő, egyetemi tanár. Titkár: dr. Bozóky Endre, áll. főgymn. tanár. Előadó tanácsosok: Dr. Alexander Bernát, tud. egyet. ny. r. tanár, Budapest. Dr. Bokor József, felső keresk. isk. rendes-, egyet, m.­tanár, Budapest. Beöthy Zsolt, min. tan., főrendiházi tay, egyet. vy. r. tanár, Bpest. Dr. Hegedűs István, tud. egyet. ny. r. tanár, Budapest. Dr. Jancsó Benedek, áll. főgym. tanár, Budapest. Dr. Kovács János, áll. polg. isk. tanítók, int. igazg.,Bpest. Magyar Gábor, kegyesrendi tartományfőnök, Bpest. Dr. Medveczky Frigyes, tud. egyet. ny. r. tanár, Budapest. Dr. Pauer Imre, mint. tan., tud. egy. ny. r. tanár, Buda­pest. Dr. Biedl Frigyes, egyet. ny. r. tanár, Budapest. Sebestyén Gyula, kir. tan., áll. polg. isk. tanitónőképző­int. igazgató, Budapest. Svetvizer Lajos, el. népisk. igazg., Bpest. Dr. Antal Géza, ev. ref. theol. tanár, Pápa. Tagok: Dr. Badics Ferencz, kir. tan., gyak. főgymn. igazg., Bpest. Balogh Péter, főgymn. tanár, Budapest. Bartoniek Géza, az Eötvös-kollégium igazg., Budapest. Dr. Bánóczi József, izr. tanitóképző-int. igazgató, Bpest. Dr. Beke Manó, tud. egy. ny. r. tanár, Budapest. Benedek Elek, iró, Budapest. Boldis Ignácz, f. keresk. és polg. isk. igazgató, Turócz­Sz.-Márton. Dr. Burány Gergely, premontrei prelátus, Csorna. Capesius József, ág. ev. tan.-képzőint. igazg., N.-Szeben. Dr. Cherven Flóris, áll. főgymn. ig., cz. főigazg., Bpest. Dóczi Imre, ev. ref. egyházk. gymn. felügy., Debreczen. Dreisziger Ferencz, kath. tanitóképzőint. igazg., Kalocsa. Dr. Fröhlich Izidor, udv. tan., tud. egyet. ny. r. tanár, Budapest. Dr. Gyomlay Gyula, Eötvösfkolleg. tanár, Bpest. Dr. Ilosvay Lajos, min. tan., műegyet. ny. r. tanár, Bpest. Dr. Juba Adolf, főgymn. iskola-orvos és egészségtan-tan., Budapest. Kassuba Domokos, cistercita-rendi főgymn. igazg., Eger. Dr. Kiss Áron, kir. tan., áll. polg. isk. tanitóképzőint. ig., Bpest. Komlóssy Ferencz, prépost, Pozsony. Krammer József, áll. polg. isk. igazgató, Pozsony. Lád Károly, közs. polg. isk. igazgató, Budapest. Dr. Lánczy Gyula, udv. tan., tud. egy. ny. r. tanár, Bpest Marusák Pál, fels. leányisk. igazgató, Sopron. Dr. Nagy Ernő, egyet. ny. r. tanár, Kolozsvár. Nagy László, áll. tanitónőképzőint. tanár, c. igazgató, Budapest. Dr. Négyesy László, gyak. főgymn. tanár, Budapest. Nóvák Lajos, c. kanonok, budapesti kath. hitokt., egy­házra. felügy., Budapest. Orosz István, ev. ref. tanítóképző int. igazg., Debreczen. Dr. Ottó József, áll. főreálisk. tanár, Budapest. Pál István, erdélyi r. k. státusi előadó-kanonok, Kolozsvár. Pásthy Károly, elemi- és polg. isk. igazgató, Kecskemét. Paszlavszky József, áll. főreálisk. igazgató, Budapest. Popovics István, a Tökölyanum igazg., Budapest. Baj (Bajner) Ferencz, főreálisk. igazgató, Budapest. Bauscher Lajos, műegyetemi ny. r. tanár, Budapest. Bombauer Emil, áll. főreálisk. igazg., cz. főig., Budapest. Schulek Frigyes, műegyet. ny. r. tanár, Budapest. Dr. Sághy Gyula, udv. tan., orszgy. képv., egyet. ny. r. tanár, Budapest. Dr. Schneller István, egyet. ny. r. tanár, Kolozsvár. Schulek Frigyes, műegyet. ny. r. tanár, Budapest. Dr. babarczi Schwartzer Ottó. udv. tan., főrendiházi tag, Budapest. Dr. Simonyi Zsigmond, tud. egyet. ny. r. tanár, Budapest. Trájtler Károly, közs. el. népisk. igazg.. Budapest. Újvári Béla, a «Néptanítók Lapjá»-nak szerk., Budapest. Dr. Vécsey Tamás, udv. tan., tud. egy. ny. r. tanár, Bpest. Dr. Waldapfel János, gyakori, főgymn. tanár, Budapest. Dr. Walter Gyula, kanonok, pápai prelátus, Esztergom. Dr. Weszely Ödön. közs. főreálisk. igazg, Budapest. Zoltvány Irén, Szt-Benedekr. áld., főgymn. tanár, Pannon­halmán. I 2. Gyógypaedagogiai intézetek orsz. szaktanácsa. (Budapest, I., Alkotás-u. 53.) Elnök : nárai Náray-Szabó Sándor dr. min. tan. Előadó: Berkes János, igazgató. Rendes tagok: Ákos István, ianár. Borbély Sándor, igazgató. Együd Lajos, tanár. Herodek Károly, igazgató. Klis Lajos, igazgató. Áka István, tanár. Rendkivüli tagok: Taritzky Ferencz, a siketnémák kolozsvári int. igazgatója. Schaffer Károly, a siketnémák temesvári int. igazgatója. Éliás Jakab, a siketnémák aradi int. igazgatója. Klinda Kálmán, a siketnómák kaposvári int. igazgatója. Banschburg Pál, dr. idegorvos, a psycho-patologiai labora­tórium vezetője. Sarbó Arthur, dr., egyet. m. tanár, a beszédhibában szen­vedők áll. és gyógytanfolyamának vezetője. Németh László, a siketnémák és vakok kecskeméti int. igazgatója.

Next

/
Oldalképek
Tartalom