Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1907-1908 (19. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Közoktatásügyi bizottságok. 337 Közoktatásügyi bizottságok. 3. Országos gyorsirástanitókat képesítő vizsgáló-bizottság. (Iroda: VI, király-utcza 82.) A vizsgálatok tartatnak a VII. ker. áll. főgymnasiumban. Elnök: dr. Erődi Béla, kir. tan., főigazgató. Vizsgáló-bizottsági tagok a Gabelsberger-Mar­kovits rendszerű gyorsírásra: dr. Gopcsa László miniszt. oszt. tan., dr. Maywald József, kegyesrendi tanár. Bódogb János, postafőtiszt. Vizsgáló-bizottsági tagok a Stolze-Fenyvessy­rendszerű gyorsirászatra: Fenyvessy Adolf, ország­gyűlési gyorsiró főnök, dr. Gyomlay Gyula, gyakorló gymn. tanár, Vargay Ferencz, országgyűlési gyorsiró. Vizsgáló-bizottsági tagok a Nagy Sándor-féle rendszerre: Nagy Sándor, okleveles gyorsirás-tanár, Inotay László, okleveles épitész, Pályi Sándor, az orsz. nőképzőegyes. leánygymn. igazgatója. 4. Országos ipari és kereskedelmi oktatási tanács. (A kereskedelemügyi m. kir. ministerium fönhatósága alatt.) (VDI, József-körút 2. Tel. 67—62.) Elnök: dr. Matlekovics Sándor, v. b. 1.1. Másodéin.: Szterényi József, államtitkár. Alelnök: ikáchi Péterffy Lajos, min. o. tan. Titkár : Vig Albert, kir. tan., iparokt. kir. főigazg. Szakelőadók: a) A kereskedelemügyi minister részéről. Gaul Károly, a budapesti állami felső iparisk. tanára. Tordai Imre, ipari szakiskolai igazgató. b) A vallás- és közoktatásügyi minister részéről. Mártonfy Márton, m. kir. udv. tan., iparoktatási főigazg. Schack Béla, dr., felső keresk. isk. főigazgató. Tagok: I. Iparoktatási szakosztály. A kereskedelemügyi minister részéről. Cserháty Jenő, a Ganz és tsa, vasöntő és gépgy. részv.­társaság igazg. Fekete Jakab, a marosvásárhelyi áll. ipari szakisk. igazg. Förster Nándor, ministeri tan., a magyar vasművek és gépgyárak orsz. egyesületének elnöke. Gelléri Mór, kir. tan., az orsz. iparegyesület igazg. Hegedűs Károly, kir. tan., a bpesti áll. felsőiparisk. igazg. Hinsenkamp Bernát, a kassai áll. felsőiparisk. igazg. Edvi Illés Aladár, áll. felsőiparisk. igazg. Kolbenheyer Gyula, kir. tan., a bpesti áll. felső (építő) iparisk. igazg. Lencz Ödön, áll. felsőiparisk. igazg. Magyar Endre, a kolozsvári m. kir. fa- és fémipari szak­iskola igazg. Nesnera Aladár, az aradi m. kir. fa- és fémipari szakisk. igazgatója. Petrik Lajos, a bpesti állami felső iparisk. tanára. Straub Sándor, a bpesti m. kir. technológiai iparmuzeum tanára. Thék Endre, nagyiparos. A vallás- és közoktatásügyi minister részéről. Agotai Lajos, székesfőv. iparrajzisk. igazg. Bárczy István, székesfőv. tanácsos. Farbaky István, ny. főbányatanácsos. Fittler Kamill, m. kir. iparművészeti isk. igazg. Gundel János, a vendéglősök ipart, elnöke. Györgyi Kálmán, a bpesti közs. iparrajzisk. tanára. Hauszmann Alajos, műegyetemi tanár. K. Jónás Ödön, műegy. tanár. Czim- és lakásjegyzék. 1907. Dr. Morlin Emil, ministeri osztálytanácsos. Dr. Neményi Imre, min. oszt. tan. Rejtő Sándor, udv. tan., műegyetemi tanár. Dr. Székely Ákos, kolozsvári polgári és ipariskolai igazg. Trájtler Károly, bpesti közs. elemi- és iparos-tanonczisk. igazgatója. Dr. Verédy Károly, kir. tan., bpesti kir. tanfelügyelő. Walter Károly, bpesti közs. elemi- és iparos-tanonczisk. igazgató. II. Kereskedelmi oktatási szakosztály. a) A kereskedelemügyi minister részéről; Nyilvános rendes tanárok: Deil Jenő, kir. tan., a kassai kereskedelmi- és iparkamara titkára. Elek Pál, udv. tan., a magyar keresk. részv.-társ. vezérigazgatója. Fritz Péter, a budapesti keresk. és iparkamara titkára. Fürst László, kir. tan., nagykereskedő. * Gámán Zsigmond, kir. tan., a kolozsvári kereskedelmi és iparkamara titkára. Dr. Hegyeshalmy Lajos, ministeri oszt. tanácsos. Huzella Gyula, kir. kereskedelmi tanácsos, Nagyváradon. Hüttl Tivadar, a bpesti keresk. és iparkamara alelnöke. Klein József, a Klein S. D. bpesti szállító-czég főnöke. Kunz Ferencz, nagykereskedő. Marschall Lajos, az aradi kereskedelmi és iparkamara titkára. Mátray Elemér, máv. felügyelő, a keleti kereskedelmi akadémia tanára. Rajner Kálmán, a bpesti hengermalom igazgatója. Sándor Pál, orsz. képviselő. b) A vallás• és közoktatásügyi minister részéről: Bogyó Samu, bpesti keresk. akadémiai tanár. Dr. Gyulay Béla. az V. ker. polg. leányisk. igazgatója. Jónás János, pozsonyi keresk. akadémiai igazgató. Kiss Sándor, kolozsvári keresk. akad.-igazgató. Kirchner Béla, felső keresk. isk. főigazgató. Dr. Kunos Ignácz, a keleti kereskedelmi akadémia igaz­gatója. Lengyel Sándor, a bpesti VI. ker. felső keresk. iskola igazgatója. Matavovszky Béla, a győri felső keresk. isk. igazgatója. Dr. Morlin Emil, ministeri tanácsos. Orbán Ferencz, kir. tan., brassóifelső keresk.isk.igazgató. Perjéssy László, szegedi a keresk. és iparkamara titkára. Péter János, a bpesti II. ker. felső keresk. isk. igazg. Szuppán Vilmos, kir. tanácsos, bpesti keresk. akad. igaz­gatója. Trautmann Henrik, bpesti keresk. akadémiai tanár. Vajdaffy Ernő, a bpesti VH ker. községi polgári leány­iskola igazgatója. 5. Építőmesteri képzettség meg­vizsgálására szervezett bizottság. (A kereskedelemügyi m. kir. ministerium fönhatósága alatt.) Üléseit tartja az új országház ópitési irodájában. Elnök: Ney Béla, min. tan. Alelnök: Kolbenheyer Gyula, az állami felső épitő­iparisk. igazgatója. Jegyző : Lázár Imre, min. számtanácsos. Tagok: Amon József, építőmester. Bayer Béla, kir. főmérnök. Bérezik Gyula, min. oszt. tan. Bierbauer István, min. műszaki tan. Devecis Del'Vecchio Ferencz, fővárosi műszaki tan. Hauszmann Alajos, műegyet. tanár, épitész. Hegedűs Károly, kir. tanácsos, az állami felső iparisk. főigazgatója. Horváth József, épitő- és ácsmester. 22

Next

/
Oldalképek
Tartalom