Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1907-1908 (19. évfolyam)

6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti- s betéti társaságok és egyéni czégek

Tör vény saékileg 561 Bejegyzett ezégek. csementlap és czementcserepet hideg úton előállító iparos, I, fehérvári út 56. Grünbaum R., czégb. Grünbaum Rózsi, órás iparüzlet­tulajdonos, czégvezető: Grünbaum Károly, I, fehér­vári ut 14. Grünbaum testvérek, társt. Grünbaum Jakab és Grün­baum Henrik, kézmüárukereskedők, a czég képvise­letére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak, Y, nagykorona-u. 3. Grünberg D., czégb. Grünberg Dávid Hersch, szabó­iparüzlettulajd. Grünberger A. B. örökösei, A. B. Grünberger's Erben, Grünberger Simon, arany-, ezüst- és ékszernemű­kereskedő, IY, városház-tér 9. Grünblatt A. és Társa, beit. Grünblatt Adolf, óra- és ék­szerbizományos, VH, király-u. 75. Grüneberg Frigyes, kefeárúk gyári raktára, Bürsten­waaren Fabriks-Niederlage von Friedrich Grüneberg, társt. Grüneberg Frigyes, kefe- és sörteárúk-, fésűk­és vegyesárúkkal keresk., és Frank.Ödön kefe, sörte és vegyesárú kereskedő, a czéget Grüneberg Frigyes önállóan, Frank Ödön pedig Grüneberg Frigyessel együttesen jegyzi, IV, váczi u. 23. Tel. 372. Grünek Gusztáv ós veje, társtagok Grünek Gusztáv és Mészáros Győző, kávéházi üzlettulajdonosok. A czég a társtagok által együttesen) képviseltetik és olyképen jegyeztetik, hogy az előirott vagy előnyomott czég­szöveg alá mindkét társtag vezetéknevét irja, IV, egyetem-u. 1. Grüner A. Henrik, Heinrich A. Grüner, társt. Pál Hen­rik, Szepes Albert, a közéletben Béla és Schwartz Lipót, rövid, szövött- és fehérnemű kereskedők. A czég a társtagok által önállóan képviseltetik s akkép je­gyeztetik, hogy az előirott czéget, bármelyik társtag vezetéknevével aláirja, V, marokkai u. 1. Grünfeld Ármin, czégb. Grünfeld Armin Hermán, kő­műves-mester. Grünfeld Gyula, czégb. Grimfeld Gyula faügynök, V, Kálmán-u. 15. Telefon 34—05. IV, Károly-körút 28. Grünfeld I., I. Grünfeld, czégb. Grünfeld Ignácz, arany- és ezüstáru-ügynöki és bizományi üzlettul., IV, Deák Ferencz-u. 3. Grünfeld József, czégb. Grünfeld József, vasbutor-laka­tos. VI, gyár-u. 64. Grünfeld Kamilla, czégb. Grünfeld Kamilla, üveg-, por­czellánárukkal és konyhaberendezéssel kereskedő. Grünfeld Lajos, czégb. Grünfeld Lajos, férti és női divatárukereskedő. Grünfeld Lipót, kő- és könyvnyomdaüzlet-tulajdonos. Grünfeld Miksa, Max. Grünfeld, czégb. Grünfeld Miksa, likőr-, rum-, szeszesital- és eczetkészitő, VH, szö­vetség-u. 9. Telefon 56—74. Ifj. Grünfeld Samu, Sámuel Grünfeld jr., czégb. Grün­feld Sámuel, gabona- és terménybizom., és ügynök. Grünfeld Simon, czégb. Grünfeld Simon, széna-, szalma­és egyéb takarmánykereskedő, VIH, Karpfenstein­utcza 12. Tel. 60 96. Grünfelder Alajos és Társa, társt. Grünfelder Alajos és Ruttkay Károly, üzletek adásvételét közvetitő ügyn., önálló czégjegyzósi joggal. Grünhut Albert, czégb. Grünhut Ábrahám Albert, sütő­iparüzlettulaj d., IX, gróf Haller-u. 6. Grünhut Bernát czégb. Grünhut Bernát, könyv és papír­kereskedő, VH, dob-u. 4. Grünhut Emil, czégb. Grünhut Emil, épitési vállalkozó, VI, Vörösmarty-u. 36. Grünhut Henrik, czégb. Grünhut Henrik, baromfi- és élelmiszer bizományos. VH, István-téri vásárcsarnok. Grünhut Henrik és testvére, Heinrich Grünhut et Bru­der, társt. özv. Grünhut Ádolfné, szül. Gross Josefin és Grünhut Miksa, leszámítoló üzlettulajd., a czóg­jegyzésre önállóan jogosítvák, czégvezető Grünhut Mór, VI, ó-u. 4. Telefon 27—53. Grünhut József, Josef Grünhut, rövid- és divatáruker., VI, Andrássy-út 46. Tel. 80—69. Grünhut Józsei és Társa, Politzer Mórné, szül. Lember­ger Mária, bádogos-iparüzlettulajd. Grünhut M., czégb. Grünhut Mór, könyv-, papir-, iró­szer- és rajzszerkeresk. í Grünhut Mór, czégb xGrünhut Mór, füszerkereskedő. | Grünhut Nándor, Ferdinand Grünhut, czégb. Grünhut Nándor, szatócs és vágott baromfi eladásával bizo­mányi üzlettulajdonos, VHI, szigetvári u. 17. Grünhut Sámuel és fia, társt. Grünhut Sámuel és Grün­hut Jakab posztószövet- és bélésárú-kereskedők. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jo­gosultak, VI, szerecsen-u. 1. Grünhut Sámuel, ifj., czégb. Grünhut Sámuel, uj posztó­és szövethulladékokkal való keresk., VI, szerecsen-u. 1. Grünhut és társa, társtagok Grünhut Sámuel és Goerl Jánosné, szül. Grünhut Cecilia posztóbélós, kézmű­és rövidárukereskedők. A czég a társtagok által ön­állóan képviseltetik és jegyeztetik. VI, szerecsen-u. 1. Grünmandel Henrik és társa, Heinrich Grünmandel et Co., beit. Grünmandel Henrik, hirdetési irodatulajdo­nos, VI, ó-u. 12, Tel. 45-29. Grünspan Lajos, czégb. Grünspan Lajos, mészárosüzlet­tulajdonos, IX, központi vásárcsarnok. Grünspánn S. és társa, czégb. Grünspánn Schajénó, máskép Sándorné, szül. Geil Malvin, aranymüves­árúkereskedő. Grünwald Adolf, Adolf Grünwald, czégb. Grünwald Adolf, ócskavasker., V, koráll-u. 5. és ugynök-u. sa­rok. Telefon 26—24. Grünvald J., czégb. Grünvald Jakab, gabonaügynök. Grünwald Izsó, czégb. Grünwald Izidor Izsó, szatócs, VHI, Baross-u. 1. Grünwald Jakab, Jacob Grünwald, czégb. Grünwald Jakab, pékmester, VH, Bombach-u. 13. Grünwald Lipót, Leopold Grünwald, czégb. Grünwald Lipót, kézműárú-nagykereskedő, VI, váczi körút 16. Grünwald Miksa, czégb. Grünwald Miksa, építőmester, VH, István-vit 16. Ifj. Grünwald Mór, czégb. Griinwald Ignácz, üveges ipa­ros, üveg-, porczellán- és lámpakeresk., IV, Ferencz József-rakpart 6. Tel. 783. Grünwald Samu, czégb. Grünwald Samu, rövidáru­kereskedő, I, Krisztina-tér 1. Tel. 86—74. Grünwald Sámuel, czégb. Grünwald Soma, füszerkeres­kedő, VHI, Rákóczi-u. 2. Telefon 56—24. Grünwald Sámuel, ifj., Sámuel Grünwald jun., czégb. Grünwald Sámuel, fournier- és asztaloskellékek-keres­kedő, VHI, József-körút 11. Grünwald Sándor, Alex. Grünwald, czégb. Grünwald Sándor, gabonabizományos, V, Árpád-u. 11. Telefon 10—06. Grünwald Vilmos és József, Wilhelm & Josef Grünwald, társt. Grünwald Fülöp Vilmos, illatos szappankószitő és Grünwald József, szappan-, fénymáz- és illatszer­gyáros, a czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak. Grünwald és Eisler, Grünwald und Eisler, társt. Grün­wald Adolf és Grünwald József, rövid- és szövetárú nagykereskedők, önálló képviseleti joggal. Grünwald és Laufer, Grünwald et Laufer, társt. Grün­wald Albert és Laufer Salamon, bőr és czipészkellé­kekkel való nagykeresk., egyenlő czégjegyzósi joggal, VI, szerecsen-u. 10. Telefon 368. Grünwald és társa, társt. Grünwald Ábrahám Sámuel Benjamin és Grünfeld Bóza, gyapjú-, szövet-, len- és bélésárúk adásvételét közvetitő ügynöki és bizományi üzlettul. A czég képviseletére és jegyzésére egyedül Grünwald Ábrahám Sámuel Benjamin jogosult. VI, Vörösmarty-u. 55. Grünwald és Vahl, társt. Grünwald Vilmos, fehérnemű­és kelengye-, vászon- és damaszt-, úri- és női divatczik­kekkel való kereskedő, és Vahl Gyula, fehérnemű- és divatárúüzlettulajd. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak, IV, váczi u. 26. Te­lefon 98. Grünwald testvérek, épitési vállalkozók, Brüder Grün­wald, Bauunternehmer, társt. Grünwald Lajos, Grün­wald Mór és Grünwald Vilmos. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak. Ifj. Grünwald testvérek, társt. Grünwald Bernát Béla és Grünwald Dávid, gópjavitó és szerelő iparüzlett. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyfor­mán jogosultak. VHI, kálvária-u. 17. Czím- és lakásjegyzék. 1907. 36

Next

/
Oldalképek
Tartalom