Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1906-1907 (18. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - K

Kerekes. Lakás-jegyzék. 1257 Lakás-jegyzék. Keresztes. Kerekes József, utazó, VH, nagydiófa-u. 16 — Józsefné, m. kir. postám.. H, Krisztina-korut 17. — Károly, kőmives m., VIH, Eszterhazy-a. 2. — Károlyné, özv., varrónő, VHI, Baross-u. 124. — Lajos, asztalos-előmunkás, YIH, Orczy-ut 8. _ Lajosné, nyugdíjas I uri u. 72. — László, br., pénztári ellenőr VHI, Pal-u. 3 — Lipót, rövidáru ügynök, VH, Erzsebet-korut 22. — Mátyás, vegyeskeresk., X, bolgár-u. 14 — Miksa, betűszedő. VHI, nepszinhaz-u. 42—44. — Miksa, kártyaügynök. VH, Jósika-u. 11. — Mór, állatorvos, IX. üllői út 21. — Ödön, dr., orvos, VH, csömöri út 87. — Pál, áll. hivatalnok, VI, Hunyadi-tér 1. — Pál, korcsmáros, IX, mester-u. 61. — Pál, laborans, VIH, Mária-u. 12 — 14. — Pál, dr., min. s.-titkár, V, Kloti d-u. 16. — Pál. dr., orvos, VI, Hunyady-tér 1. — Péter, nyug. gőzh. felügyelő, H, csalogány-u. 1. — Róza, szatócs, VH, Dembinski-ii. 31. — Samu, borbizományos, VIJ3, Rökk Szilárd-u. 27. — Sándor, kocsivezető, X. harmat-u. 2. — Sándor, m. hivatalnok, VH. rózsa-u. 21. — Sándor, rendőr, V, Katona József-u. 17. — Vilmos, keresk. ügynök, H, pala-u. 9. Kerékfy Ferencz, vezérkari százados, H Pálffy-u. 1. Kerékgyártó Árpád, p. ü. számvizsgáló, I, fortuna-u. 4. — Béla, dr., képezd, tanár, I, Városmajor-u. 52. — Elek, dr., polg. isk. igazgató, X, Héderváry-u. 29. — Gizella, magánzó, I, tábor-u. 8. — István, számv. igazg., H, Krisztina-krt 79. Kereki Jánosné, özv., magánzó, VHI, koszoru-u. 29. Kerekréthy Miklós, magánzó, H. fő-u. 75. Kerény Adolf, főkönyvelő, H, Margit-korút 2. — Arnold, szállító. VH. király-u. 91. — Dávid, betűszedő, V, visegrádi u. 4. — M. Emil, utazó, VH, népszinház-u. 33. Kerényi Adolf, malomhiv.,VIH, király-u. 91. — Béla, főv. kezelőtiszt, I, Logodi-u. 71. — Dezső, utazó, V H, I stván-út 7. — Ede, magánhiv.,VHI, Tisza Kálmán-tér 13. — Gábor, bizt. liiv., VH, murányi u. 34. — Gizella, ezüstcsiszoló, VH. nagydiófa-u. 10. — Gyula, máv. főtisztviselő, H, Albrecht-út 11. — János, dohánygy. oszt. vezető, VH, dohány-u. 61. — József, tisztviselő, VI, ó-u. 10. — Lajos, magánhiv., VI. Eötvös-u. 35. — Rezső, főv. hivatalnok, IX, Lónyay-u. 26. — Zoltán, dr., orvos, H, Krisztina-körút 1. Kerepessy István, ny. postatiszt, I, csurgói út 11. — István, ifj. gépész, I, csurgói út 11. Keres Sándorné, máv. kezelőnő,H, Toldy Fer.-u. 44/a. Kerese Gábor, kir. Ítélőtáblai biró,VIII, Baross-u. 57. Kereskényi Jenő, füszerkeresk., X, b. jászberényi út 3. Keresztély Sándor, zong.-gyáros, VI, váczi körút 21. Keresztény Emma, színésznő, VI, Andrássy út 86. — Gyula, postatiszt, VH, István-út 19. — István, füszerkeresk., H, lánczhid-u. 2. Keresztes 1. Körösztös alatt is. Keresztes A. Gyula, szatócs, IX. tüzoltó-u. 25. — Adolf, főv. tanító, VH, kerepesi út 64. — Bálint, p. és táv. altiszt, VI, Lehel-u. 7la. — Béla, gépész, I, fej érvári út 145. — Béláné, özv.. magánzó, IX, Eötvös-u. 48. — Dénes, kovács m., VLH, gólya-u. 7. — Domokos, min. számellenőr, I, kékgolyó-u. 16/6. — Ferencz, betűszedő, VI, Lehel-tér 10. — Gábor, vili. kalai z, Hl. Lajos-u. 78. — György, máv. mozdonyfíítő. VI, dalnok-u. 27 — Gyula, hadnagy, IX, üllői út 113. » — Gyula, magánhiv., V, akadémia-u. 14. — Gyula, min. fogalmazó, VH, aréná-út 48. — Gyuláné, özv., földbirtokos, IX, csillag-u. 4. — István, házmester, VI, Teréz-körút 10. — István, nagybacsoni, műsz. tan., VI, Teréz-krt 33, — István, dr., orvos, V, visegrádi u. 2Í. — Istvánné, özv., magánzó, I, szent János-u. 4. Keresztes János, hivatalnok, VII. Damjamch-u. 46. — János, iroda s. tiszt, VH, kerepesi ut 38. — János, magánzó, VI, Andrássy-út 83. — János, ny. máv. főkalauz.VLH, külső kerepesi-ut 3. Jenőné, özv., magánzó, V, váczi körút 92. — József, bankhiv., VI, Izabella-u. 48. — József, főv. hivatalnok, IX, páva-u. 37. — Józsefné, özv., magánzó, IX, üllői út 5. — Kálmán, máv. tisztv., V, sólyom-u. 16. — Károly, banktisztv., VI, Teréz-körút 7. — Kár., cs. és kir. táborn.-hadbiró,VI, Bajza-u. 5/6. — Károly, háztulajdonos, VI. Bajza-u. 5/6. — Kornélia, tanitónő, VH, Vörösmarty-u. 10/6. — Lajos, háztulajdonos, VH, csömöri út 32. — László, tkpt. tisztv., Hl, Zsigmond-u. 86. — Lukács, máv. hivatalnok, V, sólyom-u. 16. — Mihály, bankszolga, I, Attila-körút 12. — Pál, tanitó, VI, Munkácsy-u. 33 — Róza, tanitónő, I, pálya-u. 2. Tibor, műszaki hiv., VI, Lehel-u. 33. — Vincze. házmester. VH, Jósika-u. 13. — Zsigmond, hirlapiró,VHI, futó-u. 51. — Zsigmondné, özv., nyugdíjas, IX, soroksári u. 7. Keresztessy 1. Körösztössy alatt is. Keresztessy, (Keresztesi, Keresztesy). — Gyula, s. fogalmazó, VH, aréna-út 58. — Gyula, (Keresztesy), magánhiv., IX, Imre-u. 5. — István, magánzó, VH, Garay-u. 26. Istvánné, özv., varrónő, IX, viola-u. 41. — Jakab, (Keresztesi), máv. főkal., VI, Podmaniczky­utcza 43. — Jenő, ny. honv. százados. I, márvány-u. 10. — József, dr., (Keresztesy), ügyvéd, V, bálvány-u. 5. — Károly,(Keresztesi), kárpitos m.,VH, király-u. 101. — Károlyné, özv., (Keresztesy), mag.,VHI,Mária-u.l5 — Katinka, himzőnő, [X, üllői út 21. — Lajos, ifj., hivatalnok, VIH, Rökk Szilárd-u. 27. — László, p. szolga, VIH, vig-u. 10. — Mátyás, (Keresztesy), korcsm., VIH, József-u. 2. — Mihály, (Keresztesi), bizom., VIH, Orczy-út 8. — Samu, hitoktató, VH, angol-u. 29la. — Sándor, (Keresztesy),p. éstáv.tiszt,IV,molnár-u.l7. Sándorné, özv., magánzó, VI, Izabella-u. 44/6. Sándorné, özv., nyugd.,VHI. gyöngytyúk-u. 10. — Vilmos, tvszéki tisztv., VI, Izabella-u. 96. — Zsuzsanna, lakáskiadó, IX, üllői út 91/a. Keresztszeghy Lajosné, özv., nyugdíjas,VH3, vas-u. 8. Keresztúri, (Keresztury). — Béláné, (Keresztury). közp. tejcsarn. üzletv., VHI, kerepesi út 25. — Ernő, hadnagy, IX, üllői út 107. — Ferenczné, özv., nyugdíjas,'X, Juhász-u. 55. — Imre,(Keresztury), czipész m., VI, rózsa-u. 72. — István,(Keresztury), főv. hiv., VHI, práter-u. 20. — István, posta főtiszt, VI, Podmaniczky-u. 73. — József, hiv. szolga, VH, Dembinski-u. 19. — József, (Keresztury), tvszéki irnok,V, sziget-u. 16. — Lajos, házmester, VH, munkás-u. 13 — Pál, (Keresztury). czipész m.,VlH. üllői út 52/6. Sándor, (Keresztury), postafőtiszt, VI, Podma­niczky-u. 73. Sándor, vili. kocsivezető, I. hidegkúti út 4. Kereszty István, nemz. muz. őr, I, kékgolyó-u. 16/6. Kerezsi Jánosné, magánzó, VH, Csengery-u. 15. Kéri 1. Kéry. Kerka József, min. számtiszt, VH, kerepesi út 62. Kerkai András, vili. kocsiv., VI, Szondy-u. 79. Kerkápoly Károlyné, özv., földbirt.,IX, csillag-u. 2. Kerkovits Antal/m. hivatalnok, VI, nagymező-u. 32. Kerkuska János, vili. kalauz. IX, gróf Haller-u. 54. Kerl Ferencz, műszerész s., V, nádor-u. 32. — Gyula, nyomdász, V, nádor-u. 32. Kern Adolf, magánzó,VHI, Bezerédy-u. 6. — Aladár, szig. kat. állatorvos, VH, nefelejts-u. 50. — Antal, kávéházi alkalmazott, VI, Andrássy-út 43. — Arthur, bizt. tisztv., VI, Eötvös-u. 32. — Aurél, hírlapíró, VHI, Eszterházy-u. 15.

Next

/
Oldalképek
Tartalom